Tải bản đầy đủ (.pdf) (3 trang)

Marketing hỗn hợp tại công ty cổ phần eurowindow nghiên cứu tình huống sản phẩm của nhựa lõi thép trên địa bàn hà nội (tt)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (179.59 KB, 3 trang )

TÓM TẮT LUẬN VĂN
Ý tưởng của đề tài luận văn thạc sỹ “Marketing hỗn hợp tại công ty cổ phần
Eurowindow: nghiên cứu tình huống sản phẩm cửa nhựa lõi thép trên địa bàn
Hà Nội” được hình thành trên cơ sở thực tế về hoạt động của công ty cổ phần
Eurowindow. Cùng với sự phát triển của kinh tế, tốc độ tăng trưởng kinh tế và nhu
cầu về nhà ở Việt Nam ngày một nâng cao. Bất động sản, vật liệu xây dựng được
đánh giá là những ngành có tốc độ tăng trưởng khả quan, chịu nhiều sức cạnh tranh
khốc liệt từ chính nội bộ ngành
Cơng ty Eurowindow là một cơng ty con của tập đoàn T&M Trans- là tập đoàn
được thành lập tại Liên Bang Nga năm 1994, chuyên hoạt động kinh doanh trong
lĩnh vực vận tải và giao nhận quốc tế. Trong những năm gần đây, tập đoàn T&M
Trans còn “dài tay” sang các lĩnh vực kinh doanh mới như: thương mại, ngân hàng,
sản xuất vật liệu xây dựng và đã đạt được những thành tựu nhất định.
Trong phạm vi của luận văn này, tác giả đã áp dụng những lý luận cơ bản nhất
về marketing hỗn hợp và sự vận dụng trong lĩnh vực kinh doanh cửa nhựa lõi thép
để làm cơ sở nghiên cứu và phân tích những hoạt động marketing mix của công ty.
Nội dung của marketing hỗn hợp cho sản phẩm cửa nhựa lõi thép tác giả trình bày
gồm bốn yếu tố: chiến lược sản phẩm, chiến lược giá, chiến lược phân phối và
chiến lược truyền thơng marketing tích hợp. Các yếu tố chính chi phối đến hoạt
động marketing hỗn hợp trong lĩnh vực kinh doanh cửa nhựa lõi thép bao gồm:
môi trường marketing vĩ mô, môi trường nội bộ doanh nghiệp, thị trường khách
hàng và đối thủ cạnh tranh.
Với các nhân tố thuộc môi trường marketing vĩ mơ tác giả phân tích các yếu tố
thuộc mơi trường kinh tế, mơi trường văn hóa xã hội, mơi trường khoa học cơng
nghệ, mơi trường chính trị luật pháp và môi trường tự nhiên tác động đến các hoạt
động Marketing hỗn hợp cho sản phẩm cửa nhựa lõi thép của Eurowindow


Thực trạng chính sách về sản phẩm, tác giả đánh giá dựa trên nhân tố chủng
loại, chất lượng sản phẩm; thương hiệu, mẫu mã của sản phẩm
Thực trạng chính sách giá của sản phẩm cửa nhựa lõi thép, tác giả đánh giá dựa


trên hai nhân tố là: cơ sở xác định giá và các chính sách về giá.
Thực trạng chính sách phân phối của sản phẩm cửa nhựa lõi thép tác giả
phân tích đánh giá dựa trên hai nhân tố là: cấu trúc, tổ chức kênh phân phối và
quản lí phân phối bán hàng.
Thực trạng chính sách truyền thơng marketing tích hợp, Eurowindow đã thực các
cơng cụ: quảng cáo, xúc tiến bán ( khuyến mại), quan hệ công chúng ( PR), bán hàng
trực tiếp.
Đối với hoạt động tiến bán hàng của Eurowindow được thực hiện chủ yếu qua
việc tham dự nhiều cuộc triển lãm và hội chợ Vietbuild hàng năm để quảng bá sản
phẩm.
Đánh giá hoạt động marketing hỗn hợp tại công ty cổ phần Eurowindow dựa
trên những thành tựu đạt được và những hạn chế còn tồn tại. Thực tế,
Eurowindow đã giành nhiều giải thưởng quốc gia về chất lượng sản phẩm qua
các kỳ hội chợ triển lãm. Sản phẩm cửa nhựa lõi thép của Eurowindow là sự kết
hợp giữa nhu cầu của thị trường và các nguồn nội lực của công ty để đạt được
những thành công nhất định trong lĩnh vực kinh doanh cửa nhựa lõi thép.
Từ những tồn tại trên, trong chương 3 “Hoàn thiện hoạt động marketing hỗn
hợp cho sản phẩm cửa nhựa lõi thép của Eurowindow trên địa bàn Hà Nội” tác
giả đã đưa ra những dự báo thị trường cửa nhựa lõi thép và định hướng chiến lược
marketing của công ty và sản phẩm cửa nhựa lõi thép để giữ được vị thế số 1 của
mình trên thị trường tại mỗi phân khúc khách hàng trên địa bàn Hà Nội
Từ những thực trạng trong hoạt động kinh doanh của Eurowindow, với các
chiến lược hiện tại của Eurowindow cho sản phẩm cửa nhựa lõi thép trên địa bàn
Hà Nội, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động marketing hỗn


hợp của Eurowindow đối với sản phẩm cửa nhựa lõi thép cho phân khúc khách hàng
cá nhân như sau: giải pháp về chính sách sản phẩm, giải pháp về chính sách giá, giải
pháp về chính sách phân phối, giải pháp về chính sách truyền thơng marketing tích
hợp.

Trong q trình hồn thành luận văn này, tác giả đã nhận được sự giúp đỡ,
đóng góp nhiệt tình của người hướng dẫn khoa học và các đồng nghiệp nơi tác giả
công tác. Tuy nhiên, do thời gian, kinh nghiệm và kiến thức còn hạn chế nên luận
văn này không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Tác giả rất mong nhận được
những ý kiến đóng góp để luận văn có tính thực tế và hoàn thiện hơn giúp sản
phẩm cửa nhựa lõi thép của Eurowindow ngày càng phát triển bền vững trên thị
trường và ln giữ vị trí số một trên thị trường×