Tải bản đầy đủ (.pdf) (13 trang)

Nâng cao chất lượng cán bộ của công ty lưới điện cao thế miền bắc (tt)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (374.43 KB, 13 trang )

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
LỜI CẢM ƠN
TÓM TẮT LUẬN VĂN ...........................................................................................5
PHẦN MỞ ĐẦU .......................................................... Error! Bookmark not defined.
CHƢƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHẤT LƢỢNG CÁN BỘ
NGÀNH ĐIỆN ............................................................. Error! Bookmark not defined.
1.1. Khái niệm và đặc điểm cán bộ ngành điện .... Error! Bookmark not defined.
1.1.1 Khái niệm cán bộ ngành điện .................. Error! Bookmark not defined.
1.1.2. Đặc điểm cán bộ ngành điện .................. Error! Bookmark not defined.
1.2. Chất lượng cán bộ ngành điện ....................... Error! Bookmark not defined.
1.2.1. Khái niệm về chất lượng của cán bộ ...... Error! Bookmark not defined.
1.2.2. Tiêu chí đánh giá chất lượng cán bộ ngành điệnError! Bookmark not
defined.
1.3.Nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cán bộ ngành điệnError! Bookmark not
defined.
1.3.1. Mức độ phát triển kinh tế - xã hội .......... Error! Bookmark not defined.
1.3.2. Đặc trưng nền văn hóa dân tộc ............... Error! Bookmark not defined.
1.3.3. Công tác tuyển dụng, bồi dưỡng, bổ nhiệm và đánh giá cán bộ .... Error!
Bookmark not defined.
1.3.4. Chính sách đối với cán bộ ...................... Error! Bookmark not defined.
1.3.5. Mơi trường văn hóa doanh nghiệp ......... Error! Bookmark not defined.
1.4. Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng cán bộ ngành điện.Error! Bookmark
not defined.
1.4.1. Đáp ứng yêu cầu sứ mệnh Đảng và Nhà nước giao phó đảm bảo cấp
điện an tồn phục vụ cơng tác xây dựng và phát triển đất nước. ............... Error!
Bookmark not defined.
1.4.2. Đảm bảo cạnh tranh trong cung cấp điện trên thị trường ................ Error!
Bookmark not defined.
1.4.3. Đảm bảo nâng cao hiệu quả an toàn lưới điệnError! Bookmark not
defined.
CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG CÁN BỘ TẠI CÔNG TY LƢỚI
ĐIỆN CAO THẾ MIỀN BẮC .................................... Error! Bookmark not defined.
2.1. Giới thiệu về Công ty..................................... Error! Bookmark not defined.
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển. ......... Error! Bookmark not defined.
2.1.2. Cơ cấu tổ chức ........................................ Error! Bookmark not defined.
2.1.3. Đặc điểm của Công ty ............................ Error! Bookmark not defined.
2.2. Đặc điểm cán bộ trong Công ty ..................... Error! Bookmark not defined.
2.2.1. Số lượng và cơ cấu cán bộ trong Công tyError!

Bookmark

not

defined.
2.2.2. Công tác quy hoạch cán bộ..................... Error! Bookmark not defined.
2.3. Thực trạng chất lượng cán bộ tại Công ty LĐCT miền BắcError! Bookmark
not defined.
2.3.1. Thể lực cán bộ ............................................ Error! Bookmark not defined.
2.3.2. Trình độ và kỹ năng chuyên môn. .......... Error! Bookmark not defined.
2.3.3. “Tâm lực” của cán bộ ............................. Error! Bookmark not defined.
2.3.4. Hiệu quả công việc ................................. Error! Bookmark not defined.
2.4. Đánh giá chung về chất lượng cán bộ tại Công ty LĐCT miền Bắc ..... Error!
Bookmark not defined.
2.4.1. Ưu điểm .................................................. Error! Bookmark not defined.
2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân ........................ Error! Bookmark not defined.
CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG CÁN BỘ TẠI CÔNG
TY LĐCT MIỀN BẮC ................................................ Error! Bookmark not defined.
3.1. Định hướng và mục tiêu phát triển của Công tyError!

Bookmark
not
defined.
3.1.1. Định hướng và mục tiêu phát triển của Công tyError! Bookmark not
defined.
3.1.2. Mục tiêu nâng cao chất lượng cán bộ ..... Error! Bookmark not defined.
3.2.Giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ ............ Error! Bookmark not defined.
3.2.1.Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ ...... Error!
Bookmark not defined.
3.2.2. Đổi mới phương pháp đánh giá, nhận xét cán bộError! Bookmark not
defined.
3.2.3. Hồn thiện cơng tác quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ ......... Error!
Bookmark not defined.


3.2.4.Đổi mới trong cơng tác bố trí, sử dụng cán bộError!

Bookmark

not

defined.
3.2.5.Bổ sung và hồn thiện hệ thống chính sách cán bộError! Bookmark not
defined.
3.2.6. Củng cố và phát huy văn hóa doanh nghiệpError!

Bookmark

not


defined.
3.2.7. Củng cố và phát huy công tác làm việc theo tổ, nhómError! Bookmark
not defined.
3.3. Một số kiến nghị nâng cao chất lượng cán bộ của Công ty lưới điện cao thế
miền Bắc ............................................................... Error! Bookmark not defined.
3.3.1. Đề xuất áp dụng đánh giá công việc bằng KPIError! Bookmark not
defined.
3.3.2. Đề xuất phương pháp làm việc theo nhóm. Error! Bookmark not defined.
3.3.3. Đề xuất đào tạo thực tế cho cán bộ định kỳError! Bookmark not defined.
3.3.4. Đề xuất áp dụng phần mềm xử lý văn bản . Error! Bookmark not defined.
3.3.5. Đề xuất thực hiện công tác luân chuyển cán bộError! Bookmark not
defined.
KẾT LUẬN .................................................................. Error! Bookmark not defined.
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ................... Error! Bookmark not defined.
PHỤ LỤC


DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
Ký hiệu

Chữ đầy đủ

SXKD

Sản xuất kinh doanh

LĐCT

Lưới điện cao thế


KT-XH

Kinh tế - xã hội

DN

Doanh nghiệp

VHDN

Văn hóa doanh nghiệp

SCL

Sửa chữa lớn

TSCĐ

Tài sản cố định

HT

Hoàn thành

KH-XH

Khoa học xã hội

NGC


Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc

QLVH

Quản lý vận hành

HLATLĐCA

Hành lang an toàn lưới điện cao áp

KPI

Key Performance Indicator
Chỉ số đánh giá thực hiện cơng việc

E-office

Văn phịng điện tử

ATLĐ

An tồn lao động

ĐTXD

Đầu tư xây dựng

CNH

Cơng nghiệp hóa


HĐH

Hiện đại hóa


DANH MỤC HÌNH, BẢNG BIỂU
HÌNH
Hình 1.1. Khung tiêu chí chất lượng cán bộ ............. Error! Bookmark not defined.
Hình 2.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty lưới điện cao thế miền Bắc ....... Error!
Bookmark not defined.

BẢNG
Bảng 2.1. Bảng thống kê số lượng cán bộ ................ Error! Bookmark not defined.
Bảng 2.2. Bảng thống kê cơ cấu cán bộ .................... Error! Bookmark not defined.
Bảng 2.3. Bảng thống kê cơ cấu cán bộ theo độ tuổi Error! Bookmark not defined.
Bảng 2.4. Bảng thống kê kết quả khám sức khỏe cán bộ ....... Error! Bookmark not
defined.
Bảng 2.5. Bảng thống kê cơ cấu trình độ chun mơn cán bộ Error! Bookmark not
defined.
Bảng 2.6. Bảng thống kê trình độ tin học, tiếng Anh và lý luận chính trị ........ Error!
Bookmark not defined.
Bảng 2.7. Giá trị giải ngân vốn đầu tư xây dựng: ..... Error! Bookmark not defined.
Bảng 2.8. Giá trị hạch toán giá thành SCL: .............. Error! Bookmark not defined.
Bảng 2.9. Bảng kê suất sự cố .................................... Error! Bookmark not defined.
BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 2.1. Cơ cấu cán bộ theo độ tuổi năm 2006 .. Error! Bookmark not defined.
Biểu đồ 2.2. Cơ cấu cán bộ theo độ tuổi năm 2016 .. Error! Bookmark not defined.
Biểu đồ 2.3. Cơ cấu phân loại sức khỏe năm 2016 ... Error! Bookmark not defined.
Biểu đồ 2.4. Cơ cấu trình độ chuyên môn cán bộ ..... Error! Bookmark not defined.

Biểu đồ 2.5. Phẩm chất đạo đức, tác phong và thái độ đối với nghề nghiệp .... Error!
Bookmark not defined.
Biểu đồ 2.6. Tinh thần trách nhiệm với công việc .... Error! Bookmark not defined.
Biểu đồ 2.7. Mức độ đoàn kết nội bộ ........................ Error! Bookmark not defined.


Biểu đồ 2.8. Hiệu suất sử dụng thời gian .................. Error! Bookmark not defined.
Biểu đồ 2.9. Mức độ HT công việc thuộc bộ phận phụ trách cơng tác tài chính
................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Biểu đồ 2.10. Mức độ hoàn thành công việc của bộ phận phụ trách công tác kỹ thuật
................................................................................................ Error! Bookmark not defined.
Biểu đồ 2.11. Tiến độ thực hiện công việc ............... Error! Bookmark not defined.
Biểu đồ 2.12. Sự tín nhiệm của đồng nghiệp ............ Error! Bookmark not defined.


TĨM TẮT LUẬN VĂN
Trong q trình đổi mới và phát triển đất nước ngày càng đặt ra các yêu cầu cấp
bách đối với công tác cán bộ của Đảng và công tác cán bộ trong các doanh nghiệp. Tại
Nghị quyết, Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng có đưa ra nội dung cấp thiết: "Tiếp tục
đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ công tác cán bộ. Thực hiện tốt Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy
mạnh cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa; đổi mới tư duy, cách làm, khắc phục những yếu
kém trong từng khâu của công tác cán bộ". Trong đó, yếu tố con người làm trung tâm và
quyết định đến kết quả của sự nghiệp CNH và HĐH đất nước. Vì vậy, trách nhiệm của
Đảng, Nhà nước nói chung và các doanh nghiệp nói riêng là phải chú trọng vào công tác
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, sử dụng cán bộ sao cho hiệu quả để phát huy được hết năng
lực của cán bộ.
Trong sự nghiệp phát triển đó, khơng thể khơng kể đến vai trị của ngành điện là lực
lượng, vật chất để nhà nước ổn định kinh tế vĩ mơ, góp phần quan trọng vào sự nghiệp
cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh quốc phòng biên
giới hải đảo.

Nắm bắt được nhu cầu đó, Cơng ty Lưới điện cao thế miền Bắc là một đơn vị luôn
đặt mục tiêu, xây dựng cán bộ có chất lượng tốt đảm bảo thực hiện công tác vận hành
lưới điện 110kV an toàn, ổn định và tin cậy.
Sự phát triển của ngành điện phụ thuộc rất lớn và trình độ và năng lực làm việc của
từng cán bộ. Do vậy, việc phát triển, đào tạo và nâng cao chất lượng cán bộ khơng chỉ là
nhiệm vụ chung của tồn ngành điện mà cịn là trọng tâm của Cơng ty Lưới điện cao thế
miền Bắc. Do đó, nhiệm vụ trọng tâm cho Cơng ty là phải kiện tồn bộ máy tổ chức,
nâng cao chất lượng cán bộ để lực lượng cán bộ ngày càng chun nghiệp, có trình độ
chun mơn sâu, thích nghi nhanh với sự thay đổi của môi trường, công nghệ đáp ứng
được sự phát triển không ngừng của đất nước.
Là một cán bộ đang công tác trong ngành điện và xuất phát từ những yêu cầu của
thực tiễn trên, tôi đã lựa chọn đề tài: “Nâng cao chất lượng cán bộ của Công ty lưới
điện cao thế miền Bắc” làm luận văn tốt nghiệp của mình với mục đích thông qua việc


thực hiện đề tài củng cố thêm về lý luận, vận dụng lý luận vào thực tiễn và qua đó có
những đóng góp nhất định vào q trình phát triển của Công ty Lưới điện cao thế miền
Bắc.
Đề tài nghiên cứu cơ sở khoa học về nâng cao chất lượng cán bộ của Công ty lưới
điện cao thế miền Bắc, đi sâu nghiên cứu thực trạng chất lượng cán bộ tại Cơng ty, phân
tích và đánh giá điểm mạnh, mặt hạn chế, nguyên nhân của các hạn chế đó, từ đó đưa ra
định hướng, các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cán bộ để đáp ứng yêu cầu ngày
càng cao của Tập đoàn điện lực Việt Nam.
Để đạt được mục đích, đề tài có nhiệm vụ:
- Hệ thống hóa và làm rõ cơ sở lý luận về cán bộ và các tiêu chí đánh giá chất
lượng cán bộ, các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cán bộ trong ngành điện.
- Phân tích, đánh giá thực trạng để thấy được những điểm mạnh, đồng thời chỉ ra
những hạn chế, yếu kém và bất cập về chất lượng cán bộ tại Công ty lưới điện cao thế
miền Bắc.
- Đưa ra định hướng và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cán bộ tại

Công ty lưới điện cao thế miền Bắc trong thời gian tới nhằm đáp ứng được các yêu cầu
ngày càng cao của Tập đoàn điện lực trong công cuộc đổi mới.
Luận văn sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu: Tổng hợp và phân tích
dữ liệu.
Ngồi phần mở đầu, kết luận, phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo, Luận văn được
chia làm 3 chương như sau:
Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về chất lượng cán bộ ngành điện
Chương 2: Thực trạng chất lượng cán bộ của Công ty lưới điện cao thế miền Bắc.
Chương 3: Các giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ của Công ty lưới điện cao thế
miền Bắc.
Ở Chƣơng 1, luận văn đã đi sâu vào làm rõ khái niệm và đặc điểm cán bộ, đặc
điểm và chất lượng cán bộ ngành điện .
Ở chương này, luận văn có đưa ra các tiêu chí để đánh giá chất lượng cán bộ gồm
các chỉ tiêu cụ thể như sau:


1. Tiêu chí đánh giá về thể lực: Tuổi và sức khỏe.
2. Tiêu chí đánh giá về trình độ và kỹ năng chun mơn: Trình độ chun mơn, tin
học.
3. Tiêu chí đánh giá về “tâm lực” của cán bộ gồm: Phẩm chất đạo đức, tác phong và
thái độ đối với nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm và mức độ đoàn kết nội bộ.
4. Tiêu chí đánh giá về hiệu quả công việc gồm: Hiệu suất sử dụng thời gian, mức
độ hồn
Trên cơ sở đó, luận văn phân tích nội dung của các nhân tố ảnh hưởng đến chất
lượng cán bộ của Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc.
- Mức độ phát triển kinh tế - xã hội: Mức độ phát triển kinh tế - xã hội thể hiện ở
trình độ của nền kinh tế là cơ sở xác định tiền lương, thu nhập, cải thiện mức sống và
nâng cao dân trí của các tầng lớp dân cư cũng như người lao động.
- Đặc trưng nền văn hóa dân tộc: Nghĩa là phương thức sinh hoạt, văn hố có mặt
trong tất cả mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và đời sống cá nhân. Trong các hoạt động

kinh tế, chính trị, xã hội, giáo dục, tơn giáo, gia đình… con người đều thể hiện hành vi
ứng xử trên cơ sở những giá trị, niềm tin, thói quen đã có.
- Công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ: Bổ nhiệm cán bộ là quyết
định cử cán bộ giữ một chức vụ trong bộ máy tổ chức của đơn vị để lãnh đạo, điều hành
một tập thể cán bộ công nhân viên thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Công tác tuyển dụng, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ: Đào tạo, bồi dưỡng trong
việc nâng cao chất lượng cán bộ, thông qua việc tác động đến nâng cao kiến thức tri thức,
trình độ hiểu biết, trao dồi các kỹ năng công tác và nâng cao kinh nghiệm thực tiễn để
hồn thành chất lượng cơng việc và rèn luyện phẩm chất chính trị đạo đức và tư chất cho
cán bộ.
- Công tác nhận xét, đánh giá cán bộ: Là khâu tiền đề đầu tiên để quyết định bố
trí, sử dụng cán bộ. Đánh giá làm cơ sở cho việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tuyển
chọn, bố trí để phát huy được tiềm năng cán bộ, để bản thân cán bộ có phương hướng
đúng trong phấn đấu, rèn luyện


- Chính sách đối với cán bộ: Là cơng cụ và các giải pháp nhằm xây dựng cán bộ
đồng bộ, có chất lượng.
- Mơi trường văn hóa doanh nghiệp: Là tồn bộ các giá trị văn hố được gây dựng
nên trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp, trở thành các giá trị,
các quan niệm và tập quán, truyền thống ăn sâu vào hoạt động của doanh nghiệp ấy và
chi phối tình cảm, nếp suy nghĩ và hành vi của mọi thành viên của doanh nghiệp trong
việc theo đuổi và thực hiện các mục đích
Qua đó, luận văn đề cập đến sự cần thiết để nâng cao chất lượng cán bộ ngành
điện đó là Đáp ứng yêu cầu sứ mệnh Đảng và Nhà nước giao phó đảm bảo cấp điện an
tồn phục vụ cơng tác xây dựng và phát triển đất nước, đảm bảo cạnh tranh trong cung
cấp điện trên thị trường và nâng cao hiệu quả an toàn lưới điện.
Ở Chƣơng 2, luận văn đề cập đến thực trạng chất lượng cán bộ của Cơng ty theo các tiêu
chí đã nêu ở chương 1, trong đó các tiêu chí được đánh giá dự trên các chỉ tiêu cụ thể như
sau:

- Về thể lực: Hiện tại, Cơng ty có đội ngũ cán bộ trẻ (độ tuổi dưới 50 chiếm 68%),
sức khỏe tốt với tỷ lệ nam giới cao, đây là độ tuổi được coi là có kinh nghiệm làm việc,
tinh thần làm việc cịn đang hăng hái.
- Về trình độ và kỹ năng chun mơn:
+ Cán bộ Cơng ty có trình độ học vấn cao. Năm 2016 đạt 100% cán bộ có trình độ
Đại học và trên Đại học, được qua đào tạo trình độ tin học, tiếng anh và cao cấp chính trị.
+ Cán bộ quản lý tại các đơn vị gián tiếp và cán bộ quản lý vận hành được bổ
nhiệm vào các vị trí cơng tác phù hợp với chun mơn nghiệp vụ được đào tạo chiếm tỷ
lệ cao. Việc bổ nhiệm cán bộ đúng với chuyên môn nghiệp vụ tại các đơn vị quản lý trực
tiếp là vô cùng quan trọng, nó ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả cơng tác quản lý vận
hành và an toàn lưới điện.
+ Cán bộ Cơng ty có nhiều cải tiến, sáng tạo trong cơng việc song rất khó tránh
khỏi nhiều sáng kiến được đưa ra chưa phù hợp với thực tế, còn xa vời, viển vơng do
nhận thức và năng lực cịn giới hạn và do điều kiện về cường độ công việc khá lớn mà
cán bộ chưa toàn tâm vào sáng tạo.


+ Sự phối hợp trong công việc của các cán bộ là rất yếu và mang nặng tính hình
thức dẫn đến ảnh hưởng đến hiệu quả trong công việc.
- Về “tâm lực” của cán bộ:
+ Phẩm chất đạo đức, tác phong và thái độ đối với nghề nghiệp của cán bộ trong
Công ty là tốt.
+ Song tinh thần trách nhiệm đối với công việc của cán bộ trong Công ty cịn chưa
cao.
+ Mức độ đồn kết nội bộ tại Cơng ty khá tốt.
- Về hiệu quả công việc:
+ Các cán bộ có thời gian làm việc đảm bảo về số lượng với hiệu suất sử dụng thời
gian làm việc của đa số cán bộ là trung bình khá, chỉ vào khoảng 60-70%.
+ Hiệu quả công việc chưa đồng đều giữa các bộ phận: Bộ phận phụ trách cơng tác
tài chính có mức độ hồn thành cơng việc tương đối cao bên cạnh đó bộ phận phụ trách

cơng tác kỹ thuật: Mức độ hồn thành ở mức trung bình.
+ Cán bộ làm việc tại Cơng ty có mức độ hồn thành công việc đáp ứng thấp so
với tiến độ đã đề ra..
+ Cán bộ có sự tín nhiệm cao và rất cao từ các đồng nghiệp.
* Đánh giá chung về chất lượng cán bộ tại Công ty lưới điện cao thế miền Bắc.
- Về ưu điểm:
+ Trình độ học vấn của cán bộ ngày càng cao.
+ Cơ cấu cán bộ ngày càng được trẻ hóa.
+ Sức khỏe của cán bộ đáp ứng được yêu cầu công việc.
+ Nêu gương trong rèn luyện phương pháp, tác phong làm việc.
+ Đổi mới, sáng tạo trong cơng việc.
+ Phát huy tính dân chủ và đồn kết nội bộ.
+ Cơng ty đã hồn thành tốt công tác đào tạo nghiệp vụ chuyên môn.
- Về hạn chế và nguyên nhân
+ Trình độ học vấn của cán bộ tuy cao nhưng năng lực của một số bộ phận cán bộ
chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ.


+ Cơ cấu cán bộ trẻ hóa song bên cạnh đó cũng tồn tại một thực trạng, đó là ở một
số đơn vị vẫn chưa thực sự quan tâm đến cơng tác trẻ hố cán bộ, cịn chưa có nhận thức
đúng về cán bộ trẻ cũng như xây dựng nguồn lực kế cận trong công tác quản lý, lãnh đạo.
+ Tiêu chuẩn cán bộ, tiêu chí đánh giá cán bộ cịn chung chung, nên khó định
lượng cụ thể và khó đánh giá trong thực tế.
+ Văn hoá trong các cơ quan và doanh nghiệp nhà nước vẫn còn những hạn chế
nhất định, do được xây dựng trên nền tảng và thói quen sản xuất nhỏ, mệnh lệnh hành
chính, cơ chế xin cho, thói quen làm việc khơng có kế hoạch.
+ Cán bộ được đảm nhận các chức vụ hiện tại nhờ năng lực, trình độ văn hóa và
kinh nghiệm thực tiễn song khi đứng trên các cương vị lãnh đạo thì cán bộ lại hạn chế
trong việc cập nhật tình hình thực tế dẫn đến có chỉ đạo chưa sâu sát với thực tế công việc
và chưa phù hợp.

+ Cán bộ cịn mang nặng tính chất cục bộ
- Ngun nhân khách quan: Tập quán, thói quen dẫn đến thiếu tác phong công
nghiệp, đánh giá cán bộ, công chức là việc làm khó, rất nhạy cảm vì nó ảnh hưởng đến tất
cả các khâu khác của công tác cán bộ.
- Nguyên nhân chủ quan: Cơng tác tuyển dụng cịn mang nặng tính kế thừa, Chưa
thực hiện triệt để và có các hình thức xử phạt hợp lý đối với những vi phạm về văn hóa
doanh nghiệp, tác phong làm việc. Cơng tác kiểm tra, đào tạo và phân bổ cán bộ đến thực
tế hiện trường đối với đa số cán bộ đang giữ chức vụ còn nhiều hạn chế. Quy chế phối
hợp trong Cơng ty cịn chưa được qn triệt thực hiện.
Ở Chƣơng 3, luận văn có đưa ra các giải pháp để nâng cao chất lượng cán bộ của
Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc.
- Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ.
- Đổi mới phương pháp đánh giá, nhận xét cán bộ.
- Hoàn thiện công tác quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ.
- Đổi mới trong cơng tác bố trí, sử dụng cán bộ.
- Bổ sung, hồn thiện hệ thống chính sách cán bộ.
- Củng cố và phát huy văn hóa doanh nghiệp.


- Củng cố và phát huy công tác làm việc theo tổ, nhóm.
Bên cạnh đó, luận văn có đưa ra kiến nghị để nâng cao chất lượng cán bộ của
Công ty cụ thể như sau: (1)Áp dụng đánh giá công việc bằng KPI, (2) đề xuất phương
pháp làm việc theo nhóm, (3) đề xuất tổ chức cơng tác đào tạo thực tế, (4) đề xuất áp
dụng phần mềm quản lý văn bản, (5) đề xuất thực hiện công tác luân chuyển cán bộ.
Lựa chọn và thực hiện chủ đề nghiên cứu này, luận văn đã góp phần khái quát sơ
bộ cơ sở lý thuyết về đặc điểm cán bộ, hiện trạng chất lượng cán bộ của Công ty lưới điện
cao thế miền Bắc, qua đó đúc rút từ kết quả cơng trình nghiên cứu để góp phần xây dựng
các biện pháp giúp Công ty lưới điện cao thế miền Bắc nâng cao hiệu quả công tác quản
lý vận hành lưới điện 110kV an toàn, ổn định và tin cậy.
Tuy nhiên cịn hạn chế về trình độ, điều kiện khách quan tác động đến việc đánh

giá cán bộ nên luận văn chỉ dừng lại ở tiêu chí đánh giá có tính truyền thống, giải quyết
những vấn đề nổi cộm, hạn chế về chất lượng cán bộ hiện có.×