Tải bản đầy đủ (.doc) (3 trang)

DE KTTT

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (52.77 KB, 3 trang )

(1)

Sở Giáo Dục – Đào Tạo TP Hồ Chí Minh KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HK2 NH
2006-2007


Trường THPT DL Phạm Ngũ Lão Môn thi : VẬT LÝ Khối : 12


Thời gian làm bài : 45 phút , 30 câu trắc nghiệm
Họ và tên thí sinh : ………


Số báo danh : ………
1. Chọn câu sai trong các câu sau


A. Chiết suất tuyệt đối của 1 môi trường bằng tỉ số của vận tốc ánh sáng trong mơi
trường đó và vận tốc ánh sáng trong chân không


B. Khi ánh sáng truyền từ môi trường chiết quang hơn sang môi trường chiết quang
kém , hiện tượng phản xạ tòan phần xảy ra khi góc tới lớn hơn góc giới hạn i gh.Vật
thât luôn cho ảnh thật , ngược chiều và nhỏ hơn vật


C. Khi tia sáng truyền từ môi trường chiết quang kém sang môi trường chiết quang
hơn ln có tia khúc xạ


D. Vận tốc ánh sáng trong nuớc lớn hơn vận tốc ánh sáng trong thủy tinh nên chiết
uất tuyệt đối của nước nhỏ hơn chiết suất tuyệt đối của thủy tinh


2. Aûnh của 1 vật tạo bởi gương phẳng có những tính chất và đặc điểm :


A. Aûnh và vật cùng tính chất , đối xứng nhau qua gương , kích thước bằng nhau và
trùng khít nhau


B. Aûnh và vật trái tính chất , đối xứng nhau qua gương , kích thước bằng nhau và
trùng khít nhauC. Aûnh và vật cùng tính chất , đối xứng nhau qua gương , kích thước bằng nhau và
khơng trùng khít nhau


D. nh và vật trái tính chất , đối xứng nhau qua gương , kích thước bằng nhau và
khơng trùng khít nhau


3 Đối với gương cầu lồi , nhận xét nào sau đây về tính chất ảnh của 1 vật là chính xác ?
A. Vật thât luôn cho ảnh ảo , cùng chiều và nhỏ hơn vật


B. Vật thât có thể cho ảnh thật , ngược chiều lớn hay nhỏ hơn vật hoặc ảnh ảo cùng
chiều và lớn hơn


C. Vật thât luôn cho ảnh thật , cùng chiều và lớn hơn vật
D. Vật thât luôn cho ảnh thật , ngược chiều và nhỏ hơn vật
4. Aûnh thu được từ thấu kính phân kỳ :


A. luôn luôn lớn hơn vật và là ảnh thật
B. luôn luôn nhỏ hơn vật và là ảnh ảo


C. là ảnh thật lớn hơn hoặc nhỏ hơn vật còn tùy thuộc vào khoảng cách từ vật đến
thấu kính


D. là ảnh ảo lớn hơn hoặc nhỏ hơn vật còn tùy thuộc vào tiêu cự của thấu kính
5. Phát biểu nào sau đây về định luật phản xạ ánh sáng là chính xác


A. Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng tới và ở cùng phía của pháp tuyến so với tia tới .
Góc phản xạ bằng góc tới


B. Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng tới và ở phía bên kia của pháp tuyến so với tia


tới . Góc tới bằng góc phản xạ


C. Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng tới và ở phía bên kia của pháp tuyến so với tia
tới . Góc phản xạ bằng góc tới(2)

D. Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng tới và ở phía bên này của pháp tuyến cùng với
tia tới . Góc tới bằng góc phản xạ


6. Ta thu được 1 ảnh thật , ngược chiều và cùng kích thước như vật , khi vật


A. nằm trước 1 thấu kính hội tụ tại khỏang cách đến thấu kính lớn hơn tiêu cự của
thấu kính chút ít


B. nằm tại khỏang cách cách thấu kính hội tuï 2f


C. nằm trong khỏang giữa tiêu điểm và thấu kính hội tụ
D. nằm tại tiêu điểm của thấu kính hội tụ


7. Người ta đặt 1 nguồn sáng nằm trong khoảng giữa đỉnh gương cầu lõm và tiêu điểm của nó
Aûnh của nguồn sáng đó là ảnh:


A. ảo , cùng chiều và nhỏ hơn vật
B. thật , ngược chiều và lớn hơn vật
C. ảo , cùng chiều và lớn hơn vật
D. thật , ngược chiều và nhỏ hơn vật


8. Đối với thấu kính phân kỳ , nhận xét nào dưới đây về tính chất ảnh của 1 vật là đúng ?
A. Vật thật luôn cho ảnh thật , cùng chiều và lớn hơn vật


B. Vật thật luôn cho ảnh thật , ngược chiều và nhỏ hơn vật


C. Vật thật luôn cho ảnh ảo , cùng chiều và nhỏ hơn vật


D. Vật thật có thể cho ảnh thật , ngược chiều lớn hay nhỏ hơn vật hoặc ảnh ảo cùng
chiều và lớn hơn vật


9. Chọn đáp án đúng


Với gương phẳng


A. Khi vật tiến đến gần gương hay ra xa gương , độ lớn của ảnh không thay đổi


B. Aûnh luôn luôn di chuyển cùng chiều với vật
C. Khi vật tiến đến gần gương thì ảnh càng lớn


D. Khi vật tiến đến gần gương thì ảnh lùi ra xa gương


10. Chọn đáp án đúng


A. Chiết suất tuyệt đối của mọi môi trường trong suốt đều lớn hơn 1
B. Chiết suất tuyệt đối của chân không được quy ước là 1


C. Chiết suất tuyệt đối cho biết vận tốc truyền ánh sáng trong môi trường chậm hơn
trong chân không bao nhiêu lần


D. Cả A, B , C đều đúng


11. Cần phải đặt vật cách 1 thấu kính hội tụ tiêu cự f = 5 cm một khỏang cách bằng bao nhiêu
để thu được 1 ảnh thật có độ phóng đại lớn gấp 5 lần vật ?


A. 12cm B. 6cm C.25cm D. 4cm12. Một thấu kính có tiêu cự f = 10 cm . Độ tụ của nó bằng bao nhiêu và đó là thấu kính hội tụ


hay phân kỳ ?


A. D = 50 điơp , thấu kính hội t B. D = -20 điơp , thấu kính phân kỳ
C. D = -10 điơp , thấu kính phân kỳ D. D = 10 điơp , thấu kính hội tụ
13 . Chọn đáp án đúng


Với gương cầu lõm , vật và ảnh cùng chiều với nhau
A. khi vật là vật thật ở ngoài khoảng tiêu cự


B. khi vật ở trước gương 1 khoảng bằng 2 lần tiêu cự
C. khi vật ở phía trước gương(3)

Có 4 thấu kính với các đường truyền của chùm tia sáng như các hình vẽ dưới đây . Hãy
chọn đáp án đúng cho 2 câu 14 và câu 15


o o o o


(1) (2) (3) (4)


14. ( Các ) thấu kính nào là các thấu kính phân kỳ ?


A. ( 1 ) vaø ( 4) B. ( 1 ) C. ( 2 ) D. ( 1 ) vaø ( 2 )


15. ( Các ) thấu kính nào là các thấu kính hội tụ ?


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×