Tải bản đầy đủ (.ppt) (12 trang)

Tài liệu Tiết 48: TRẢ BÀI LÀM VĂN SỐ 2

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (591.37 KB, 12 trang )


NHIÃÛT LIÃÛT CHAÌO MÆÌNG
NGAÌY NHAÌ GIAÏO VIÃÛT NAM 20
- 11

TIẾT 48. TRẢ BÀI LÀM VĂN SỐ 2
Đề bài: Kể về một thầy giáo hay một cô giáo
mà em quý mến.

Mở bài. Giới thiệu thầy giáo hoặc cô giáo mà em quý
mến nhất.
Thân bài.
-
Kể về tính tính tình, hình dáng, phẩm chất của thầy
hoặc cô.
-
Một số việc làm, thái độ cư xử của thầy/cô với các
bạn học sinh với em.
-
Biểu lộ tình cảm yêu mến kính trọng của em đối với
thầy/ cô.
Kết bài.
Tình cảm của em đối với cô thầy.
Lập dàn bài

1. Lỗi chính tả.

Không phân biệt dấu hỏi/ ngã.
-
Vui vẽ, dạy dổ, rạng rở, sữa bài, nổi buồn...
->Vui vẻ, dạy dỗ, rạng rỡ, sửa bài, nỗi buồn, ...Không biệt x/ s.
- Sem như, sa cô, vui xướng, xúc tích, xâu sắc, sáng
xủa, ...
-> Xem như, xa cô, vui sướng, súc tích, sâu sắc, sáng
sủa,...
Không biệt được âm cuối n/ nh.
- Tinh tức, xinh nhận, vui tín, chín xác, xin đẹp,...

-> Tinh tức, xin nhận, vui tính, chính xác, xinh đẹp,...

Không phân biệt được âm gi/ d.
- Dảng bài, dày đỏ, dận dữ, dìu giắt,...
- >Giảng bài, giày đỏ, giận dữ, dìu dắt,...

Không phân biệt o/ ô.
- Mái tốc, trong mông, vận đọng,...
-> Mái tóc, trông mong, vận động,...

×