Tải bản đầy đủ (.doc) (3 trang)

Tài liệu BIỂU MẪU " BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ Phụ lục 12" ppt

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (41.48 KB, 3 trang )

Phụ lục 12. Mẫu báo cáo tình hình hoạt động hàng tháng, quý, năm của Công ty
quản lý quỹ
(Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý quỹ)
Tên Công ty quản lý quỹ:......
Số Công văn:...........
Vv báo cáo hoạt động tháng/quý/năm
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________
........, ngày......tháng......năm...
Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ
Tháng/Quý/Năm
I.Thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty Quản lý quỹ
1. Hoạt động quản lý Quỹ
STT Nội dung
Quỹ công
chúng
Quỹ thành
viên
Tổng
Lũy kế từ đầu
năm
(1) (2) (3) (4) (5)=(3) +(4)
1
Số lượng Quỹ đang
quản lý
2
Số lượng Quỹ lập, đóng
trong tháng
3


Tổng số vốn của các
Quỹ đang quản lý
4
Tổng giá trị tài sản ròng
của các Quỹ đang quản

5 Tổng phí thu được
Phí quản lý Quỹ
Tỷ lệ phí quản lý Quỹ
trên giá trị tài sản ròng
của quỹ (%)
Thưởng (nếu có)
Phí chào bán chứng chỉ
quỹ
Phí mua lại chứng chỉ
quỹ
2. Hoạt động quản lý danh mục đầu tư
STT Số hợp đồng
còn hiệu lực
Thời hạn hợp đồng Tổng giá
trị
Tổng phí
1-2 năm 2-5 năm 5-10 năm Hơn 10
năm
1 Nhà đầu tư
trong nước
Cá nhân
Tổ chức
2 Nhà đầu tư
nước ngoài

Cá nhân
Tổ chức
3. Các hoạt động kinh doanh khác
STT Nội dung Số lượng
Giá trị Giá trị lũy kế Mức phí trung
bình (%)
(1) (2) (3) (4) (5)
1
Các hợp đồng còn
hiệu lực (nêu chi tiết
loai hình dịch vụ)


2
Các hợp đồng phát
sinh trong tháng,
trong đó
2.1
Hợp đồng….(loại
hợp đồng)
Đối tượng trong nước
Cá nhân
Tổ chức
Đối tượng nước ngoài
Cá nhân
Tổ chức
2.2
Hợp đồng….(loại
hợp đồng)
Đối tượng trong

nước
Cá nhân
Tổ chức
Đối tượng nước
ngoài
Cá nhân
Tổ chức
Phí thu được

Tổng phí thu được
II. Các thông tin liên quan nhân sự của Công ty
1. Cơ cấu tổ chức
STT Nội dung Số lượng
1 Số nhân viên tuyển mới trong
tháng/quý/năm
2 Số nhân viên thôi việc trong
tháng/quý/năm
3 Số nhân viên có chứng chỉ hành nghề
4 Tổng số nhân viên của Công ty (số nhân
viên người Việt Nam, nước ngoài)
2. Chương trình đào tạo (trong báo cáo năm)
STT
Nội dung/Chương trình đào
tạo, thời gian đào tạo
Số lượng nhân viên
tham dự
Giảng viên
1
2
3

III. Các vướng mắc phát sinh và kiến nghị
a) Khung pháp lý
b) Điều hành quản lý của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước
c) Các vấn khác phát sinh
(Tổng) Giám đốc Công ty quản lý quỹ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

×