Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

Tài liệu Gia hạn, đổi, cấp lại giấy Chứng nhận Vô tuyến điện viên hàng hải ppt

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (60.45 KB, 2 trang )

Thủ tục hành chính
Tần số Vô tuyến điện-Vụ Tổ chức cán bộ

Tên thủ tục : Gia hạn, đổi, cấp lại giấy Chứng nhận Vô tuyến điện viên hàng hải
Cơ quan thực hiện : Vụ Tổ chức cán bộ
Nội dung :
Thủ tục Gia hạn, đổi, cấp lại giấy Chứng nhận Vô tuyến điện viên hàng hải
Trình tự thực hiện
- Thuyền viên Việt Nam, thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu thuyền Việt
Nam, thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu, thuyền nước ngoài khai thác các
thiết bị viễn thông trên tàu, thuyền.
- Các Thuyền viên hoặc người được ủy quyền đến Bộ TT&TT nộp hồ sơ.
- Vụ Tổ chức cán bộ nhận và thẩm tra.
- trong thời hạn quy định, Vụ Tổ chức cán bộ sẽ thừa lệnh Bộ trưởng sẽ cấp
Giấy chứng nhân cho thuyền viên nếu đủ điều kiện.
Cách thức thực hiện
- Trực tiếp tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông 18- Nguyễn Du- Hà Nội:
- Thông qua hệ thống bưu chính.
Thành phần, số lượng
hồ sơ
Hồ sơ đề nghị gia hạn, đổi, cấp lại GCN VTĐ hàng hải hệ GMDSS (theo Quy
định tại Điều 22 Quyết định số 12/2008/QĐ-BTTTT ngày 31/3/2008 của Bộ
TT&TT)
- Đơn đề nghị gia hạn, đổi, cấp lại Giấy chứng nhận VTĐ viên hàng hải hệ
GMDSS trong đó nói rõ lý do và có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
- Giấy khám sức khỏe
- Bản sao hợp pháp sổ thuyền viên hoặc hộ chiếu thuyền viên
- Bản sao hợp pháp GCN VTĐ viên hàng hải hệ GMDSS cần gia hạn hoặc đổi;
- 02 ảnh 3x4 chụp trong vòng 6 tháng trở lại (mặt sau ảnh có ghi rõ họ tên, ngày
sinh, nơi sinh)
- Giấy chứng nhận đạt yêu cầu kỳ kiểm tra sát hạch hoặc GCN đã hoàn thành


khóa đào tạo lại của cơ sở đào tạo được Bộ TTTT cấp phép (đối với các trường
hợp không đáp ứng đủ điều kiện quy định về thời gian hành nghề trên biển)
Số lượng hồ sơ: 1 bộ
Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện
thủ tục hành chính:
- Cá nhân
- Tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ
tục hành chính
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Thông tin và Truyền
thông
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Tổ chức cán bộ
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Vụ Viễn thông
Kết quả thực hiện thủ
tục hành chính
- Giấy chứng nhận
Lệ phí (nếu có): - Mức lệ phí: 50.000đ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ
khai (nếu có và đề
nghị đính kèm):

Yêu cầu, điều kiện
thực hiện thủ tục hành
chính (nếu có):
1/ Đối với giấy chứng nhận VTĐ viên hàng hải hệ GMDSS đã hết hạn sử dụng
sẽ được gia hạn, cấp lại
- Đang trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật Việt Nam
- Đã đảm nhiệm công việc theo chức danh phù hợp với giấy chứng nhận vô

tuyến điện viên hàng hải ít nhất 1 năm trở lên trong vòng 5 năm kể từ ngày
được cấp giấy chứng nhận. Trong trường hợp không đủ 1 năm thì phải qua thời
gian thực tập lại ít nhất là 03 tháng. Nếu trong đáp ứng đủ điều kiện theo quy
định như trên thì phải đạt yêu cầu trong kỳ kiểm tra sát hạch lại theo quy định
của Bộ TTTT. Trong trường hợp nếu không đạt thì phải hoàn thành khóa huấn
luyện lại trong thời gian ít nhất là 1 tuần tại các cơ sở đào tạo được Bộ TTTT
cấp phép.
2/ Đối với GCN còn hạn sử dụng chỉ được đổi, cấp lại khi bị mất, hư hỏng
Căn cứ pháp lý của
thủ tục hành chính
- Luật Hàng hải
- Quyết định số 12/2008/QĐ-BTTTT ngày 31/3/2008

×