Tải bản đầy đủ (.doc) (11 trang)

Tài liệu THIẾT KẾ PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT - Chương 9 docx

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (169.05 KB, 11 trang )

Thiết kế kỹ thuật chơng 9:tính toán thi công
CHNG 9
TNH TON THI CễNG
I.TNH TON M RNG TR :
Nguyễn Mạnh Cờng 98 Lớp Cầu Đờng Sắt K42
g
1
3
2
4
Thiết kế kỹ thuật chơng 9:tính toán thi công
I.1.Ti trng tỏc dng :
Trng lng bn thõn khi K0 ó ỳc: DC = 397.63 KN.
Trng lng vỏn khuụn v cỏc thit b thi cụng: CLL = 0.48 KN/m
2
.
Trng lng dm ch I 300: I300 = 21.9 KN.
S dm I300 cn dựng l 5 dm.
Trng lng ri u 1 dm l : 0.365 KN/m.
Chiu di 1 dm ch I300: 12 m.
Trng lng ri u tỏc dng lờn h m rng tr: 407.28 kN/m.
Mụ hỡnh tớnh toỏn giỏo m rng tr
Sau khi tớnh toỏn, ta cú bng tng hp ni lc cỏc thanh trong h kiờn kt :
Thanh M N
M+ M-
Nguyễn Mạnh Cờng 99 Lớp Cầu Đờng Sắt K42
Thiết kế kỹ thuật chơng 9:tính toán thi công
kNm kNm kN
1 213.15 -309.84 438.67
2 0 0 -1591.29
3 0 0 -1373.08


4 0 0 970.92
I.2. Chn tit din cỏc thanh ca kt cu giỏo m rng tr
- Thanh chu lc dc trc: Fs = .
Trong ú:
Fs l din tớch mt ct ngang ca thanh.
N l lc dc tớnh toỏn trong thanh.
l h s chit gim kh nng chu lc ca thanh, = 0.7.
R
0
l cng chu lc dc trc ca thộp, R
0
= 190000 kN/m
2
.
- Thanh chu moment: W =
Trong ú
W l moment chng un ca mt ct thanh
M l moment do ti trng ngoi gõy ra cho thanh
Ru l cng chu un ca thanh, Ru = 190000 kN/m
2
.
Suy ra tit din cn thit ca cỏc thanh chu moment trong h m rng giỏo l:
Thanh Fs (cm
2
)
1 1630.74
2 119.65
3 103.24
4 73.00
I.3. Kim toỏn cỏc thanh trong h giỏo m rng tr:

Bng tng hp c trng hỡnh hc ca cỏc thanh ó chn:
Nguyễn Mạnh Cờng 100 Lớp Cầu Đờng Sắt K42
Thiết kế kỹ thuật chơng 9:tính toán thi công
Thanh A Ix Wx r
x
cm
2
cm
4
cm
3
cm
1 203.04 27021.00 1801.40 11.54
2 130.50 6757.60 - 7.20
3 130.50 6757.60 - 7.20
4 130.50 6757.60 - 7.20
I.3.1. Kim toỏn thanh chu kộo (Thanh s 4):
iu kin kim toỏn:
= R
u
= 74400 kN/m
2
.
R
0
= 190000 kN/m
2
.
Kt lun : Thanh t yờu cu v cng .
I.3.2. Kim toỏn thanh chu un (Thanh s 1):

iu kin kim toỏn
= R
u

1
= 172000 kN/m
2
R
0
= 190000 kN/m
2
.
Kt lun: Thanh s 1 t yờu cu v cng .
I.3.3. Kim toỏn thanh chiu nộn (Thanh s 2 v 3)
iu kin kim toỏn:
= R
u
Trong ú:
: c xỏc nh t bng ph lc 13 Giỏo trỡnh Kt cuThộp, da vo h s
mnh l
- Vi thanh s 3:
3
= =33.060.
Tra bng ta cú = 0.886.

3
= 118755 kN/m
2
.
R

0
= 190000 kN/m
2
.
Kt lun: Vy thanh s 3 t yờu cu v cng
- Vi thanh s 2:
2
= =48.916
Tra bng ta cú = 0.822

2
= 148343 kN/m
2
.
Nguyễn Mạnh Cờng 101 Lớp Cầu Đờng Sắt K42
Thiết kế kỹ thuật chơng 9:tính toán thi công
R
0
= 190000 kN/m
2
.
Kt lun: Vy thanh s 2 t yờu cu v cng .
II. Tớnh toỏn thanh neo nh tr :
Trng hp 1 :
1.Tnh ti xe ỳc 60T, xe ỳc bờn phi t ti khi 11, xe bờn trỏi t ti khi 10.
2. Trng lng bn thõn cỏnh hng, trong ú cỏnh bờn phi tng 2%, cỏnh bờn trỏi gim
2%.
3. Mt khi ỳc t lch (khi bờn phi trc).
4. Mụ men tp trung 2 u mỳt cỏnh hng do xe ỳc sinh ra 200T.m.
5. Lc tp trung 20T t ti u mỳt cỏnh hng phi.

6. Ti trng thi cụng ri u tỏc dng lờn cỏnh hng bờn phi 10.56KN/m
2
.
7. Giú ngc tỏc dng lờn cỏnh hng bờn trỏi w = 4.2 MPa,
Trng hp 2:
i vi trng hp ny cỏc ti trng tỏc dng gm cú:
1.Tnh ti xe ỳc 60T, xe ỳc bờn phi t ti khi 11, xe bờn trỏi t ti khi 10
2. Trng lng bn thõn cỏnh hng, trong ú cỏnh bờn phi tng 2%, cỏnh bờn trỏi gim
2%.
3. Mt khi ỳc t lch (khi bờn phi trc).
4. Mụ men tp trung 2 u mỳt cỏnh hng do xe ỳc sinh ra 200T.m.
5. Lc tp trung 20T t ti u mỳt cỏnh hng phi..
6. Ti trng thi cụng ri u tỏc dng lờn cỏnh hng bờn phi 10.56KN/m
2
.
7. Giú dc cu tỏc dng vo thõn tr w = 4.2MPa.
Mụ hỡnh hoỏ s kt cu trong chng trỡnh SAP2000, v gỏn cỏc ti trng lờn s ta
cú kt qu sau:
Momen gõy lt tớnh toỏn: M
lt
= 31759.81 KNm.
S thanh PC 32 cn thit l :
n = . = 30.9 thanh
Dựng 56 thanh PC 32 neo ti khi nh tr.
III. TNH TON VềNG VY CC VN THẫP :
III.1 Tớnh chiu dy lp BT bt ỏy :
Chn mc nc thi cụng l MNTN : H
tc
= 2.5 m.
Chiu sõu ỏy múng so vi mt t thiờn nhiờn : h = 2.5 m.

Nguyễn Mạnh Cờng 102 Lớp Cầu Đờng Sắt K42

×