Tải bản đầy đủ (.docx) (34 trang)

TUAN 3

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (202.01 KB, 34 trang )

(1)MÔN: TẬP ĐỌC. BAÏN CUÛA NAI NHOÛ I. Muïc tieâu - Biết đọc liền mạch các từ, cụm từ trong câu; ngắt nghỉ hơi đúng và rõ ràng. - Hiểu ý nghĩa câu chuyện: người bạn đáng tin cậy là người sẵn lòng cứu người, giúp người ( trả lời được các câu hỏi trong SGK). II. Chuaån bò - GV: Tranh- Baûng phuï - HS: SGK III. Các hoạt động. Hoạt động của GV. Hoạt động của HS. - Haùt 1. Khởi động (1’) - HS đọc bài 2. Baøi cuõ (3’) Mít laøm thô - HS neâu - Mít là một người ntn? - Mít coù ñieåm gì toát? - Ai daïy Mít laøm thô? 3. Bài mới Giới thiệu: (1’) - Có một chú Nai Nhỏ muốn được đi chơi xa cùng baïn. Cha cuûa Nai Nhoû coù cho pheùp chuù ñi hay không? Vì sao vậy? Đọc câu chuyện: “Bạn của Nai Nhỏ” chúng ta sẽ biết rõ điều đó. Phát triển các hoạt động (27’) - Hoạt động lớp  Hoạt động 1: Luyện đọc và tìm hiểu ý khái quát  Muïc tieâu: Hieåu noäi dung baøi - ÑDDH: Tranh  Phương pháp: Trực quan - HS chú ý nghe thầy đọc và tóm - GVđọc mẫu toàn bài - Tóm nội dung: Truyện kể về Nai Nhỏ muốn được nội dung câu chuyện ñi ngao du cuøng baïn nhöng cha Nai raát lo laéng. Sau khi biết rõ về người banï của Nai Nhỏ thì cha Nai yên tâm và cho Nai lên đường cùng bạn - Hoạt động cá nhân  Hoạt động 2: Luyện đọc, kết hợp với giải nghĩa từ  Mục tiêu:Đọc đúng từ khó đọc, nghỉ hơi câu dài, hiểu nghĩa từ  ÑDDH: Baûng phuï  Phöông phaùp: Phaân tích, luyeän taäp - Chaën loái, chaïy troán, laõo Soùi, - Nêu các từ cần luyện đọc ngaên caûn, hích vai, thaät khoeû, nhanh nhẹn, đuổi bắt, ngã ngửa, mừng rỡ. - Nêu các từ khó hiểu - HS đọc các từ chú giải SGK, ngoài ra Thầy giải thích.

(2) - Rình: nấp ở một chỗ kín, để theo dõi hoặc để bắt người hay con vật. - Luyện đọc câu - Đôi gạc: Đôi sừng nhỏ của hươu, - Chuù yù caùc caâu sau: nai. - Một lần khác,/ chúng con đang đi dọc bờ sông/ - HS đọc từng câu đến hết bài tìm nước uống,/ thì thấy 1 con thú hung dữ/ đang rình sau buïi caây/. - Sói sắp tóm được Dê/ thì bạn con đã kịp lao tới/, hút Sói ngã ngửa bằng đôi gạc chắc khoẻ/. - Con trai bé bỏng của cha/ con có 1 người bạn như thế/ thì cha không phải lo lắng 1 chút nào nữa/. - Luyện đọc đoạn: - Thầy yêu cầu HS đọc từng đoạn - HS đọc - Lớp nhận xét - GV nhận xét, hướng dẫn HS - Lớp đọc đồng thanh 4. Cuûng coá – Daën doø (3’) - Thi đọc giữa các nhóm. - Chuaån bò: Tieát 2. MÔN: TẬP ĐỌC.

(3) BAÏN CUÛA NAI NHOÛ I. Muïc tieâu - Biết đọc liền mạch các từ, cụm từ trong câu; ngắt nghỉ hơi đúng và rõ ràng. - Hiểu ý nghĩa câu chuyện: người bạn đáng tin cậy là người sẵn lòng cứu người, giúp người ( trả lời được các câu hỏi trong SGK). II. Chuaån bò - GV: Tranh- Baûng phuï: Maãu caâu - HS: SGK III. Các hoạt động. Hoạt động của GV 1. Khởi động (1’) 2. Baøi cuõ (3’) Baïn cuûa Nai Nhoû - GV yêu cầu HS đọc bài + TLCH - GV nhaän xeùt 3. Bài mới Giới thiệu: (1’) - Có một chú Nai Nhỏ muốn được đi chơi xa cùng baïn. Cha cuûa Nai Nhoû coù cho pheùp chuù ñi hay không? Vì sao vậy? Đọc câu chuyện: “Bạn của Nai Nhỏ” chúng ta sẽ biết rõ điều đó. Phát triển các hoạt động (27’)  Hoạt động 1: Hướng dẫn tìm hiểu bài  Muïc tieâu: Hieåu noäi dung baøi  Phương pháp: Trực quan, đàm thoại - HS đọc thầm đoạn 1 + TLCH - Nai Nhoû xin pheùp cha ñi ñaâu?. -. -. -. Hoạt động của HS - Haùt - HS đọc bài. ÑDDH: Tranh. - HS đọc thầm - Ñi ngao du thieân haï, ñi chôi khắp nơi cùng với bạn - Cha khoâng ngaên caûn con. Cha Nai Nhoû noùi gì? Nhöng con haõy keå cho cha nghe veà baïn cuûa con - HĐ 1: Lấy vai hích đổ hòn đá HS đọc thầmđoạn 2, 3 và đầu đoạn 4 để trả lời Nai Nhỏ đã kể cho cha nghe những hành động nào to chặn ngang lối đi. - HÑ 2: Nhanh trí keùo Nai chaïy cuûa baïn? trốn con thú dữ đang rình sau buïi caây. - HÑ 3: Lao vaøo laõo Soùi duøng gạc húc Sói ngã ngửa để cứu Deâ non - HS đọc thầm cả bài Mỗi hành động của bạn Nai Nhỏ nói lên 1 điểm - “Dám liều vì người khác”, vì đó là đặt điểm của người vừa toát cuûa baïn aáy. Em thích nhaát ñieåm naøo? Vì sao?.

(4) GVneâu caâu hoûi HS thaûo luaän Theo em người bạn ntn là người bạn tốt? GVchoát yù: Qua nhaân vaät baïn cuûa Nai Nhoû giuùp chúng ta biết được bạn tốt là người bạn sẵn lòng giúp người, cứu người. - GV coù theå neâu theâm: - Nếu Nai Nhỏ đi với người bạn chỉ có sức vóc khoẻ mạnh không thôi thì có an toàn không? - Nếu đi với người bạn chỉ có trí thông minh và sự nhanh nhẹn thôi, ta có thật sự yên tâm không? Vì sao?  Hoạt động 2: Luyện đọc diễn cảm  Mục tiêu: Phân vai đọc toàn truyện  Phương pháp: Thực hành - Gioïng ñieäu: - Lời của Nai Nhỏ (hồn nhiên, thơ ngây) - Lời của Nai bố (đoạn 1, 2, 3: băn khoăn, đoạn 4: vui mừng, tin tưởng) - GV đọc mẫu, uốn nắn cách đọc cho HS. -. dũng cảm, vừa tốt bụng.. - HS tự suy nghĩ, trả lời - HS tự suy nghĩ, trả lời. - Hoạt động cá nhân  ÑDDH: Baûng phuï: Maãu caâu. - HS nghe thầy đọc mẫu - HS phân công đọc. 4. Cuûng coá – Daën doø (3’) - Đọc xong câu chuyện, em biết được vì sao cha Nai - Bởi vì cha Nai Nhỏ biết được Nhỏ vui lòng cho con trai bé bỏng của mình đi chơi Nai Nhỏ có người bạn: “Khoẻ maïnh, thoâng minh, nhanh nheïn xa? và sẵn lòng cứu người khác.” - Luyện đọc thêm. - Chuaån bò: Keå chuyeän. * RUÙT KINH NGHIEÄM : ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................ MÔN: ĐẠO ĐỨC.

(5) Tieát3: BIEÁT. NHẬN LỖI VAØ SỬA LỖI. I. Muïc tieâu - Biết khi mắc cần phải nhận lỗi và sửa lỗi. - Biết được vì sao cần phải nhận lỗi và sửa lỗi. - Thực hiện nhận lỗi và sửa lỗi khi mắc lỗi. II. Chuaån bò - GV: SGK + phieáu thaûo luaän + tranh minh hoïa - HS: Duïng cuï phuïc vuï troø chôi saémvai III. Các hoạt động. Hoạt động của GV 1. Khởi động (1’) 2. Bài cũ (4’) Học tập sinh hoạt đúng giờ - 3 HS đọc ghi nhớ. - Học tập sinh hoạt đúng giờ có lợi gì? - Từng cặp HS nhận xét việc lập và thực hiện thời gian bieåu cuûa nhau. - GVyêu cầu cả lớp đánh dấu (+) nếu làm được và dấu (-) nếu không làm được trước từng việc, đánh dấu và ghi tên những việc không dự định trước trong thời gian biểu. - GV chốt ý: Có thói quen sinh hoạt, làm việc đúng giờ là 1 việc không dễ. Các em hằng ngày nên luyện tập tự điều chỉnh công việc hợp lý và đúng giờ. 3. Bài mới Giới thiệu: Nêu vấn đề (1’) Trong cuộc sống bất cứ ai cũng có thể phạm phải những sai lầm. Tuy nhiên, khi phạm sai lầm mà biết nhận và sửa lỗi thì được mọi người quí trọng. Hôm nay chúng ta sẽ học bài “Biết nhận lỗi và sửa lỗi” Phát triển các hoạt động (27’)  Hoạt động 1: Kể chuyện “Cái bình hoa”  Mục tiêu: HS hiểu được câu chuyện  Phöông phaùp: Keå chuyeän - GV kể “Từ đầu đến . . . không còn ai nhớ đến chuyện cái bình vở” dừng lại. - Các em thử đoán xem Vô- va đã nghĩ và làm gì sau đó? - GV kể đoạn cuối câu chuyện  Hoạt động 2: Thảo luận nhóm  Mục tiêu: HS trả lời theo câu hỏi. Hoạt động của HSø - Haùt.  ÑDDH: Tranh minh hoïa - HS thảo luận nhóm, phán đoán phaàn keát - HS trình baøy.  ÑDDH: Phieáu thaûo luaän.

(6)  Phương pháp: Đàm thoại - GV: Các em vừa nghe cô kể xong câu chuyện. Bây giờ, chúng ta cùng nhau thảo luận. - GV chia lớp thành 4 nhóm. - GV phaùt bieåu noäi dung - Nhóm 1: Vô – va đã làm gì khi nghe mẹ khuyên. - Nhóm 2: Vô – va đã nhận lỗi ntn sau khi phạm loãi? - Nhoùm 3: Qua caâu chuyeän em thaáy caàn laøm gì sau khi phaïm loãi. - Nhóm 4: Nhận và sửa lỗi có tác dụng gì?. - Vieát thö xin loãi coâ - Keå heát chuyeän cho meï - Cần nhận và sửa lỗi. - Được mọi người yêu mến, mau tieán boä. -GV chốt ý: Khi có lỗi em cần nhận và sửa lỗi. Ai - Các nhóm thảo luận, trình bày cũng có thể phạm lỗi, nhưng nếu biết nhận và sửa lỗi kết quả thảo luận trước lớp thì mau tiến bộ, sẽ được mọi người yêu mến. - HS chuù yù laéng nghe  Hoạt động 3: Làm bài tập 1:( trang 8 SGK) - HS đọc ghi nhớ trang 8  Mục tiêu: HS tự làm bài tập theo đúng yêu cầu.  Phương pháp: Thực hành  ÑDDH: Tranh -GV giao baøi, giaûi thích yeâu caàu baøi. - Hoạt động cá nhân - HS nêu đề bài - - HS laøm baøi caù nhaân - - HS tranh luaän , trình baøy keát quaû - GV đưa ra đáp án đúng 4. Cuûng coá – Daën doø (2’) - Ghi nhớ trang 8 - Chuẩn bị: Thực hành. * RUÙT KINH NGHIEÄM : ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................. MOÂN: CHÍNH TAÛ. BAÏN CUÛA NAI NHOÛ.

(7) I. Muïc tieâu - Chép lại chính xác, trình bày đúng đoạn tóm tắt trong bài bạn của Nai Nhỏ (SGK). - Làm đúng (BT2), (BT3) a/ b II. Chuaån bò - GV: Bảng lớp viết sẵn bài tập chép. Bút dạ, giấy khổ to - HS: Vở III. Các hoạt động. Hoạt động của GV. Hoạt động của HSø. - Haùt 1. Khởi động (1’) 2. Baøi cuõ (3’) Laøm vieäc thaät laø vui - Cả lớp viết bảng con - 3 HS viết trên bảng lớp: - 2 tiếng bắt đầu bằng g, 2 tiếng bắt đầu bằng gh. - 7 chữ cái đứng sau chữ cái r theo thứ tự trong bảng chữ cái 3. Bài mới Giới thiệu: (1’) - GV neâu yeâu caàu cuûa tieát hoïc Phát triển các hoạt động (28’)  Hoạt động 1: Tìm hiểu bài(ĐDDH: Bảng lớp, thẻ chữ, SGK)  Mục tiêu: Hiểu nội dung đoạn viết và viết đúng từ ngữ khó.  Phương pháp: Hỏi đáp, trực quan - GV đọc bài trên bảng - 2, 3 HS nhìn bảng đọc lại bài cheùp - Hướng dẫn nắm nội dung bài: - Vì sao cha Nai Nhỏ yên lòng cho con đi chơi với - Vì biết bạn của con mình vừa baïn? khoeû, thoâng minh, nhanh nheïn, Hướng dẫn HS nhận xét: - Kể cả đầu bài, bài chính tả có mấy câu? - Chữ đầu câu viết thế nào? - Teân nhaân vaät trong baøi vieát hoa theá naøo?. vừa dám liều mình cứu người khaùc. - 4 caâu - Viết hoa chữ cái đầu - Viết hoa chữ cái đầu của mỗi tieáng: Nai Nhoû - Daáu chaám. Cuoái caâu coù daáu caâu gì? Hướng dẫn HS viết từ khó GV gắn thẻ chữ có từ khó, phân tích: - HS vieát baûng con Ñi chôi, khoeû maïnh, thoâng minh, nhanh nheïn, yeân loøng  Hoạt động 2: Viết bài vào vở(ĐDDH: Vở, bảng phụ). -.

(8)  Muïc tieâu: HS bieát caùch cheùp vaø trình baøy baøi. HS nhìn bảng, đọc nhẩm, chép đúng, đạt tốc độ 3 chữ/ phuùt  Phöông phaùp: Luyeän taäp, phaân tích - GV lưu ý từng em - Nhắc nhở tư thế ngồi, để vở - Chấm, chữa bài - GV đọc kết hợp phân tích hoặc chỉ rõ cách viết chữ cần lưu ý về chính tả - Chaám 5,7 baøi - Nhaän xeùt  Hoạt động 3: Làm bài tập chính tả  Mục tiêu: Điền vào chỗ trống ng hay ngh, Tr/ Ch, đổ / đỗ  Phöông phaùp: Thaûo luaän - GV chép 1 từ lên bảng - Löu yù HS luaät chính taû ng/ ngh - Luyện phát âm đúng lúc sửa bài 4. Cuûng coá – Daën doø(2’) - Nhận xét tiết học, nhắc HS ghi nhớ quy tắc chính taû ng/ ngh - Chuaån bò: Goïi baïn. - HS ghi tên bài ở giữa trang, chữ đầu của đoạn viết cách lề vở 1 ô. - HS nhìn bảng nghe GV đọc - HS soát lại bài và tự chữa bằng buùt chì. - 1 HS laøm maãu Cả lớp thảo luận theo nhóm ghi vào tờ giấy to với bút dạ. * RUÙT KINH NGHIEÄM ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ............. MÔN: TOÁN. PHEÙP COÄNG COÙ TOÅNG BAÈNG 10 I. Muïc tieâu - Bieát coäng hai soá coù toång baèng 10. - Biết dựa vào bảng cộng để tìm một số chưa biết trong phép cộng có tổng bằng 10. - Biết viết 10 thành tổng cảu hai số trong đó có một số cho trước..

(9) -. Biết cộng nhẩm: 10 cộng với số có một chữ số. Xem đồng hồ khi kim phút chỉ vào 12. ( Baøi1 (coät 1,2,3), Baøi 2, Baøi 3(doøng 1), Baøi 4) II. Chuaån bò - GV: SGK + Baûng caøi + que tính - HS: 10 que tính III. Các hoạt động. Hoạt động của GV 1. Khởi động (1’) 2. Baøi cuõ (3’) Nhaän xeùt baøi kieåm tra - GV goïi 3 HS leân baûng laøm baøi 15 Soá haïng 78  Số bị trừø 46  Soá haïng + + 32  Số hạng 42  Số trừ 23  Soá haïng 47  Toång 36  Hieäu 69  Toång - GV gọi HS đọc tên các thành phần trong phép cộng và phép trừ 3. Bài mới Giới thiệu: (1’) - Các em đã được học phép cộng có tổng bằng 10 và đặt tính cộng theo cột. Để các em thực hiện phép cộng thành thạo hơn và xem giờ chính xaùc hôn chuùng ta seõ hoïc baøi: “Pheùp coäng coù toång baèng 10” Phát triển các hoạt động (27’)  Hoạt động 1: Giới thiệu phép cộng 6 + 4 = 10  Mục tiêu: Nắm được phép cộng có tổng bằng 10 vaø ñaët tính.  Phương pháp: Trực quan, giảng giải - GV yêu cầu HS thực hiện trên vật thật - Coù 6 que tính, laáy theâm 4 que tính. Hoûi coù taát caû bao nhieâu que tính? - GV neâu: Ta coù 6 que tính theâm 4 que tính laø 10 que tính 6 +4 = 10 - Bây giờ các em sẽ làm quen với cách cộng theo coät. Bước 1: - Coù 6 que tính (caøi 6 que tính leân baûng, vieát 6 vaøo coät ñôn vò). - Thêm 4 que tính (cài 4 que tính lên bảng dưới 6 que tính, viết 4 vào cột đơn vị dưới 6) - Taát caû coù maáy que tính? - Cho HS đếm rồi gộp 6 que tính và 4 que tính. Hoạt động của HS - Haùt.  ÑDDH: Baûng caøi + que tính. - HS laáy 6 que tính, theâm 4 que tính HS trả lời được 10 que tính.. 6 4 10 - Coù 10 que tính +. - HS chuù yù nghe.

(10) laïi thaønh boù 1 chuïc que tính, nhö vaäy 6 + 4 = 10 + Bước 2: Thực hiện phép tính - Ñaët tính doïc - GV neâu: 6 coäng 4 baèng 10, vieát 0 vaøo coät ñôn vò, vieát 1 vaøo coät chuïc. - Vaäy:  Hoạt động 2: Thực hành  Mục tiêu: Làm bài tập và biết xem giờ  Phương pháp: Trực quan Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: - HS tự làm và tự chữa - Baøi 2: Tính - GV hướng HS đặt tính sao cho các chữ số thẳng cột (0 ở hàng đơn vị, 1 ở hàng chục) Baøi 3: Tính nhaåm: - GV löu yù HS ghi ngay keát quaû pheùp tính beân phaûi daáu =, khoâng ghi pheùp tính trung gian. - Gọi 1 vài HS tự nêu cách tính: 7 + 3 = 16. 6 4 10 - 6 + 4 = 10  ÑDDH: Baûng caøi. - HS tự làm - HS tự làm rồi chấm chéo với nhau - HS đọc cách tính nhẩm từ trái sang phaûi “7 + 3 = 10, 10 + 6 = 16” - Vaäy 7 + 3 + 6 = 16. - HS tự làm Bài 4: Đồng hồ chỉ mấy giờ? 8 + - GV yêu cầu HS quan sát đồng hồ rồi ghi giờ ở 2 dưới. 10 4. Cuûng coá – Daën doø (3’) 8+2=? - GV yêu cầu HS đặt tính và đọc cách đặt tính theo coät. - Làm bài 3/13 vào vở. - Chuaån bò: 26 + 4; 36 + 24. MÔN: LUYỆN TỪ. TỪ CHỈ SỰ VẬT (DANH TỪ) CAÂU KIEÅU AI LAØ GÌ? I. Muïc tieâu - Tìm đúng các từ chỉ sự vật theo tranh vẽ và bảng từ gợi ý (BT1, BT2). - Bieát ñaët caâu theo maãu ai laø gì? (BT3). II. Chuaån bò - GV: Tranh – baûng phuï: caâu maãu - HS: SGK.

(11) III. Các hoạt động. Hoạt động của GV 1. Khởi động (1’) 2. Baøi cuõ (3’) - Đặt câu với từ: đồng hồ, rực rỡ, bí mật - Sắp xếp từ để chuyển thành câu mới + Baø raát yeâu chaùu  Chaùu raát yeâu baø + Lan học chung lớp với Hà  Hà học chung lớp với Lan. - Thaày nhaän xeùt 3. Bài mới Giới thiệu: Nêu vấn đề (1’) - Ôn lại 1 số từ ngữ về chủ đề: Bạn bè, bước đầu hiểu được 1 loại từ có tên gọi là danh từ. Phát triển các hoạt động (28’)  Hoạt động 1: Luyện tập  Mục tiêu: Nhận biết danh từ qua tranh  Phương pháp: Trực quan Baøi 1: - Neâu yeâu caàu cuûa baøi taäp - GV cho HS đọc và chỉ tay vào tranh những từ chỉ người, đồ vật, loài vật, cây cối. - GV cho HS laøm baøi taäp mieäng. - GV nhaän xeùt. - GV hướng dẫn HS làm vở. - GV giới thiệu khái niệm về danh từ SGK, Chuaån bò: vaøi HS nhaéc laïi.  Hoạt động 2: Thực hành  Mục tiêu: Thi tìm nhanh các từ chỉ sự vật (danh từ)  Phương pháp: Trực quan Bài 2: GV cho mỗi nhóm tìm các danh từ + Nhóm 1: 2 cột đầu SGK + Nhoùm 2: 2 coät sau SGK. Hoạt động của HS - Haùt. à ÑDDH: tranh. - HS neâu - HS đọc - HS nêu tên ứng với tranh vẽ - HS làm vở - HS đọc ghi nhớ - Lớp chia 2 nhóm à ÑDDH: tranh - HS thaûo luaän - Đại diện nhóm lên trình bày. Nhận bộ thẻ từ gắn vào bảng phuï. à ÑDDH: caâu maãu.  Hoạt động 3: Làm quen với câu  Muïc tieâu: Ñaët caâu theo maãu: Ai laø gì? Con gì? Caùi gì?  Phương pháp: Thực hành - HS ñaët caâu theo maãu - GV hướng dẫn HS nắmyêu cầu bài tập A B - Ai (caùi gì, con gì?) Laø gì? - HS ñaët caâu.

(12) GV löu yù HS: Caâu trong baøi coù caáu truùc nhö trên thường dùng để giới thiệu. Phần A có thể là 1 danh từ, có thể là 1 cụm từ. - Khuyến khích HS đặt câu về chủ đề bạn bè. - GV nhaän xeùt chung 4. Cuûng coá – Daën doø (2’) - GV cho HS nhắc lại kiến thức cơ bản đã luyeän taäp. + Thế nào là danh từ? - Ñaët caâu theo maãu: Ai? – laø gì? - Về làm bài 2, 3 trang 27 vào vở. - Lớp nhận xét. -. * RUÙT KINH NGHIEÄM : ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................

(13) MÔN: TOÁN. 26 + 4 ; 36 + 24. I. Muïc tieâu - Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100 dạng 24 + 4; 36 + 24. - Biết giải bài toán bằng một phép cộng. (Baøi 1, 2) II. Chuaån bò - GV: Que tính + baûng caøi, baûng phuï - HS: SGK III. Các hoạt động. Hoạt động của GV 1. Khởi động (1’) 2. Baøi cuõ (3’) Pheùp coäng coù toång baèng 10 3. Bài mới Giới thiệu: Nêu vấn đề (1’) - Học dạng toán 26 + 4, 36 + 4 Phát triển các hoạt động (27’)  Hoạt động 1: Giới thiệu phép cộng 26 + 4, 36 + 4  Mục tiêu: Nắm được phép cộng có nhớ, dạng tính vieát, coù toång laø soá troøn chuïc 26 + 4  Phương pháp: Trực quan, giảng giải GV nêu bài toán - Có 26 que tính, thêm 4 que tính nữa. Hỏi tất caû coù bao nhieâu tính? Thaày cho HS thao taùc treân vaät thaät. Vaäy: 26 + 4 = 30 - GV thao tác với que tính trên bảng - Coù 26 que tính. Thaày gaøi 2 boù vaø 6 que tính leân baûng. Vieát 2 vaøo coät chuïc, 8 vaøo coät ñôn vò. - Thêm 4 que tính nữa. Viết 4 vào cột đơn vị dưới 6 - Gộp 6 que tính và 4 que tính được 10 que tính tức là 1 bó, 2 bó thêm 1 bó được 3 bó hay 30 que tính. Vieát 0 vaøo coät ñôn vò, vieát 3 vaøo coät chuïc. Vaäy: 26 + 4 = 30 - Ñaët tính: +26 4 30 - 6 cộng 4 = 10 viết 0 nhớ 1. Hoạt động của HS - Haùt. ÑDDH: Que tính, baûng caøi. - Laáy 26 que tính (2 boù, moãi boù 10 que tính và 6 que tính rời). Lấy thêm 4 que tính nữa. - HS leân ghi keát quaû pheùp coäng để có 26 cộng 4 bằng 30 - HS đọc lại.

(14) 2 theâm 1 = 3 ,vieát 3  Hoạt động 2: Giới thiệu phép cộng 36 + 24  Mục tiêu: Nắm được phép cộng có nhớ dạng 36 + 24, tính vieát, coù toång laø soá troøn chuïc  Phương pháp: Trực quan, giảng giải - GV nêu bài toán: Có 36 que tính. Thêm 24 que tính nữa. Hỏi tất cả có bao nhiêu que tính? GV thao taùc treân que tính. - Có 36 que tính (3 bó và 6 que rời) viết 3 vào coät chuïc vaø 6 vaøo coät ñôn vò - Thêm 24 que tính nữa. Viết 2 vào cột chuc, 4 vaøo coät ñôn vò. Gộp 6 que tính với 4 que tính được 10, tức là 1 bó. 3 bó cộng 2 bó bằng 5 bó, thêm 1 boù baèng 6 boù. Vieát 0 vaøo coät ñôn vò, vieát 6 vaøo coät chuïc. - Ñaët tính  Hoạt động 3: Thực hành  Mục tiêu: Làm được các bài tập thành thạo, giải bài toán có lời văn  Phöông phaùp: Luyeän taäp, thaûo luaän nhoùm Baøi 1: Tính - Neâu yeâu caàu - Viết kết quả sao cho chữ số trong cùng 1 cột - Phải nhớ 1 vào các tổng các chục nếu tổng caùc ñôn vò qua 10. Baøi 2: - Để tìm số gà. Mai và Lan nuôi ta làm thế naøo?. -. -. 4. Cuûng coá – Daën doø (3’) - Chuẩn bị: 9 cộng với 1 số: 9 + 5. ÑDDH: Baûng caøi. - HS thao taùc treân vaät thaät. - HS leân baûng ghi keát quaû pheùp cộng để có 36 + 24 = 60 - HS đọc lại - 36 coäng 24 baèng 60. - Hoạt động cá nhân.  ÑDDH:Baûng phuï - HS laøm baøi a vaøo baûng con. - HS đọc đề - Laøm tính coäng - 22 + 18 = 40 (con gaø) - HS làm bài – sửa bài - HS ñöa ra nhieàu caùch - 19 + 1, 18 + 2, 17 + 3, 16 + 4, 15 + 5, 14 + 6.. * RUÙT KINH NGHIEÄM : ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ .......

(15) MOÂN: KEÅ CHUYEÄN. BAÏN CUÛA NAI NHOÛ I. Muïc tieâu - Dựa theo tranh và gợi ý dưới mỗi tranh, nhắc lại được lời kể của Nai Nhỏ và bạn của mình (BT1). nhắc lại được lời kể của cha Nai Nhỏ sau mỗi lần nghe con kể về bạn (BT2). - Biết kể nối tiếp được từng đoạn của câu chuyện theo tranh minh họa ở (BT1). II. Chuaån bò - GV: Tranh, noäi dung chuyeän, vaät duïng hoùa trang - HS: SGK III. Các hoạt động. Hoạt động của GV 1. Khởi động (1’) 2. Bài cũ (3’) Phần thưởng - 3 HS kể tiếp nối 3 đoạn chuyện theo tranh gợi ý - GV nhaän xeùt 3. Bài mới Giới thiệu: Nêu vấn đề (1’) - Tiết trước chúng ta học tập đọc bài gì? (Bạn của Nai Nhỏ). Hôm nay dựa vào tranh chúng ta sẽ kể laïi caâu chuyeän “Baïn cuûa Nai Nhoû” Phát triển các hoạt động (28’)  Hoạt động 1: Hướng dẫn kể chuyện  Mục tiêu: Quan sát tranh, nhắc lại lời kể của nhân vaät  Phương pháp: Trực quan - Bài 1: Dựa vào tranh, hãy nhắc lại lời kể của Nai Nhoû veà baïn. - Nêu yêu cầu đề bài - GV treo tranh - Dựa theo tranh kể lại từng lời của Nai Nhỏ. - Bài 2: Nhắc lại lời kể của Nai cha sau mỗi lời kể cuûa Nai Nhoû. - Neâu yeâu caàu baøi. - Quan sát tranh và nhắc lại lời của Nai cha - GV nhaän xeùt vaø uoán naén..  Hoạt động 2: Hướng dẫn kể lại toàn bộ câu chuyện.  Mục tiêu: Thực hành kể chuyện. Hoạt động của HS - Haùt.  ÑDDH: tranh. - HS neâu - HS quan saùt - HS keå. - HS neâu - Baïn con thaät khoeû nhöng cha vaãn coøn lo - Baïn con thaät thoâng minh vaø nhanh nheïn nhöng cha vaãn coøn lo  ÑDDH: tranh.

(16)  Phương pháp: Giảng giải, vấn đáp - Cho HS đọc bài 3, nêu cầu bài - GV cho HS xung phong keå - GV giúp HS kể đúng giọng, đối thoại của từng nhaân vaät.  Hoạt động 3: Hướng dẫn dựng lại chuyện theo vai.  Muïc tieâu: Keå chuyeän phaân vai  Phương pháp: Thực hành. - HS đọc - HS kể lại toàn bộ câu chuyện.  ĐDDH: vật dụng hoá trang. - HS nhận vai và diễn đạt giọng noùi dieãn caûm. - Là người bạn “dám liều mình 4. Cuûng coá – Daën doø (2’) giúp người cứu người” - Từ câu chuyện trên, em hiểu thế nào là người bạn tốt, đáng tin cậy? - Taäp keå laïi chuyeän. - Chuẩn bị: Bài tập đọc. * RUÙT KINH NGHIEÄM :. ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................... MÔN: TẬP ĐỌC.

(17) GOÏI BAÏN I. Muïc tieâu - Biết ngắt nhịp rõ ở từng câu thơ, nghỉ hơi sau mỗi khổ thơ. - Hiểu nội dung: Tình bạn cảm động giữa Bê vàng và Dê trắng. ( trả lời được các câu hoûi trong SGK; thuoâc 2 khoå thô cuoái baøi). II. Chuaån bò - GV: Tranh + baûng phuï - HS: SGK III. Các hoạt động. Hoạt động của GV 1. Khởi động (1’) 2. Bài cũ (3’) Danh sách HS tổ 1 lớp 2A - HS đọc bài - Trong bảng danh sách gồm có những cột nào? - Bảng danh sách lớp 2A cho ta biết được những gì? 3. Bài mới Giới thiệu: Nêu vấn đề (1’) GV cho HS xem tranh - Bê và Dê là 2 loài vật cùng ăn cỏ, ăn lá. Bê Vaøng vaø Deâ Traéng trong baøi thô hoâm nay raát thaân nhau. Chúng có 1 tình bạn rất cảm động. Các em sẽ biết rõ hơn điều đó khi đọc bài thơ này. Phát triển các hoạt động (27’)  Hoạt động 1: Luyện đọc  Mục tiêu: Đọc đúng từ khó, ngắt nhịp hợp lý ở từng caâu thô.  Phöông phaùp: Phaân tích luyeän taäp. - GV đọc mẫu - Luyện đọc Thầy kết hợp với giải nghĩa từ.. -. Nêu các từ khó hiểu. Nêu các từ luyện đọc? Luyện đọc ngắt nhịp câu thơ. GV chuù yù caùc caâu:. -. + Caâu 1, 2, 3: Nhòp 3/2 + Caâu 4: Nhòp 2/3 + Câu 13: Đọc ngắt nhịp câu cuối Luyện đọc từng khổ và toàn bài Giữa các khổ thơ nghỉ hơi lâu hơn. Hoạt động của HS - Haùt.  ÑDDH: Tranh.  ÑDDH: baûng phuï. - HS laéng nghe - Hoạt động cá nhân - HS neâu - Từ xa xưa thuở nào, thời gian laâu laém roài - Suối cạn không có nước, xa xưa, thưở nào, sâu thẳm, khắp nẻo, gọi hoài. - Mỗi HS đọc 1 câu liên tiếp đến heát baøi. - HS đọc từng đoạn và cả bài. - Lớp đọc đồng thanh.

(18)  Hoạt động 2: Tìm hiểu bài  Muïc tieâu: Hieåu yù cuûa baøi  Phương pháp: Đàm thoại, trực quan - GV giao vieäc cho nhoùm Đoạn 1: - Đôi bạn Bê Vàng và Dê Trắng sống ở đâu? - Vì sao Beâ Vaøng phaûi ñi laáy coû.  Hoạt động nhóm - HS thaûo luaän trình baøy.. - Đọc khổ thơ 1, 2 - Sống trong rừng xanh sâu thẳm - Vì trời hạn hán, cỏ cây héo khô, đôi bạn không còn gì để ăn. - Đọc khổ 3 Đoạn 2: - Thöông baïn chaïy tìm khaép nôi. - Khi Bê Vàng quên đường về Dê Trắng làm gì? - Deâ Traéng vaãn goïi baïn “Beâ! - Đến bây giờ em còn nghe Dê Trắng gọi bạn Bê!” khoâng?  Hoạt động 3: Luyện đọc  Muïc tieâu: Thuoäc loøng caû baøi thô  Phương pháp: Đàm thoại, luyện tập - GV cho HS đọc nhẩm vài lần cho thuộc rồi xung - HS đọc phong đọc trước lớp. - GV hướng dẫn nhấn giọng biểu cảm để bôïc lộ caûm xuùc. 4. Cuûng coá – Daën doø (3’) - Đọc xong bài thơ em có nhận xét gì về tình bạn - HS đọc diễn cảm toàn bài. - Beâ Vaøng vaø Deâ Traéng raát giữa Bê Vàng và Dê Trắng? thöông nhau - Luyện đọc bài - Ñoâi baïn raát quí nhau. - Chuaån bò: Chính taû. * RUÙT KINH NGHIEÄM :. ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ .........

(19) MOÂN: CHÍNH TAÛ. GOÏI BAÏN. I. Muïc tieâu - Nghe viết chính xác, trình bày đúng 2 khổ cuối bài thơ Gọi bạn. - Làm được BT2, BT3 a/ b II. Chuaån bò - GV: Tranh + Từ + Bảng phụ - HS: Vở + bảng con III. Các hoạt động Hoạt động của GV 1. Khởi động (1’) 2. Baøi cuõ (3’) Baïn cuûa Nai Nhoû. - GV đọc HS viết bảng lớp, bảng con - Nghe nghe ngóng, nghỉ ngơi, người bạn. - Caây tre, maùi che - GV nhaän xeùt 3. Bài mới Giới thiệu: Nêu vấn đề (1’) - Hoâm nay chuùng ta seõ vieát 2 khoå thô cuoái cuûa baøi thô goïi baïn. Phát triển các hoạt động (28’)  Hoạt động 1: Hướng dẫn viết  Mục tiêu: Hiểu nội dung bài viết đúng từ khó  Phương pháp: Đàm thoại, luyện tập - GV đọc tên 2 khổ thơ cuối. - Hướng dẫn nắm nội dung. - Beâ Vaøng ñi ñaâu? - Deâ Traéng laøm gì khi baïn bò laïc? - Đề bài và 2 khổ cuối có những chữ nào viết hoa? Vì sao?. -. Hoạt động của HS - Haùt.  ĐDDH: Tranh, Từ - Hoạt động lớp. - Beâ Vaøng ñi tìm coû - Chaïy khaép nôi tìm goïi baïn - Viết hoa chữ cái đầu bài thơ và đầu mỗi dòng viết hoa tên của 2 nhân vật và lời của bạn của Deâ Traéng. - 2 dòng: Ngăn cách đầu bài với Có mấy dòng để trống? Để trống làm gì? khổ thơ 2, giữa khổ 2 vàkhổ 3 Tiếng gọi của Dê Trắng được đánh dấu bằng - Đặt sau dấu hai chấm trong dấu mở ngoặc và đóng ngoặc kép. những dấu gì? - Héo, nẻo, đường, hoài Tìm caùc tieáng trong baøi coù vaàn eo, öông, oai. - Suoái: s + uoâi + ‘ Nêu các từ khó viết? - caïn: c + an + . (caïn # caïng) - lang thang: Vaàn ang.

(20) - HS vieát baûng con - HS viết, sửa bài. GV đọc cho HS viết bài vào vở  Löu yù caùch trình baøy.  Hoạt động 2: Làm bài tập  ÑDDH: Baûng phuï  Muïc tieâu: Naém qui taéc ng/ ngh, ch/ r, ?/ ~  Phương pháp: Thực hành - Điền chữ trong ngoặc vào chỗ trống - HS chọn và gắn thẻ chữ - Điền chữ trong ngoặc vào chỗ trống - HS luyện phát âm đúng 4. Cuûng coá – Daën doø (2’) - Nhận xét tiết học, nhắc nhở HS phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế khi viết bài chính taû. - Xem laïi baøi. - Chuaån bò: Taäp vieát.. -. * RUÙT KINH NGHIEÄM : ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................

(21) MOÂN: LAØM VAÊN. SAÉP XEÁP CAÂU TRONG BAØI LAÄP DANH SAÙCH HOÏC SINH I. Muïc tieâu - Sắp xếp thứ tự các tranh; kể được nối tiếp từng đoạn câu chuyện Gọi bạn (BT1) - Sắp xếp đúng các câu trong chuyện Kiến và Chim Gáy (BT2); lập được danh sách từ 3 đến 5 HS theo mẫu (BT3). II. Chuaån bò - GV:Tranh + baûng phuï - HS:Vở III. Các hoạt động. Hoạt động của GV 1. Khởi động (1’) 2. Bài cũ (3’)Tự thuật - Xem phần tự thuật của HS - Nhaän xeùt cho ñieåm vaø cuûng coá theâm veà caùch vieát lí lòch ñôn giaûn. 3. Bài mới Giới thiệu: (1’) - Các em đã được học bài tập đọc: “Gọi bạn”. Hoâm nay, chuùng ta seõ luyeän taäp veà caùch toùm tắt nội dung câu chuyện qua tranh vẽ, đồng thời sắp xếp các câu trong bài sao cho hợp lí và thực hành lập danh sách HS theo nhóm. Phát triển các hoạt động(28’)  Hoạt động 1: Làm bài tập  Mục tiêu: Sắp xếp lại các bức tranh đúng trình tự câu chuyện  Phương pháp: Trực quan, thảo luận nhóm Baøi 1: - Neâu yeâu caàu. -. GV cho HS xếp lại thứ tự tranh. Hoạt động của HSø - Haùt - 2 HS đọc.  ÑDDH: Tranh. - Saép xeáp caùc tranh, toùm noäi dung tranh bằng 1,2 câu để thaønh caâu chuyeän : “Goïi baïn” - 1-3-4-2 - (1) Bê và Dê sống trong rừng saâu - (2) Trời hạn hán, suối cạn, cỏ khoâ heùo. - (3) Bê đi tìm cỏ quên đường veà..

(22) GVnhaän xeùt, goïi 2 HS keå laïi caâu chuyeän. Baøi 2: - Neâu yeâu caàu baøi? - Đọc và suy nghĩ để sắp xếp các câu cho đúng thứ tự nội dung các sự việc xảy ra. - GV kieåm tra keát quaû  Hoạt động 2: Lập bảng danh sách  Mục tiêu: Nắm được cách lập bảng danh sách lớp  Phöông phaùp: Thaûo luaän nhoùm Baøi 3: - Neâu yeâu caàu - GV hướng dẫn HS kẻ bảng vào vở và ghi thứ tự các cột, xem bảng danh sách lớp 2A để ghi cho đúng 4. Cuûng coá – Daën doø (2’) - Nêu lại những nội dung đã luyện tập (HS: Xếp tranh cho đúng nội dung chuyện, rồi tóm taét laïi noäi dung chuyeän. Saép xeáp caùc caâu cho đúng thứ tự. Lập danh sách nhóm bạn) - Khi trình bày chú ý viết đúng chính tả, chữ vieát roõ raøng, trình baøy saïch. - Laøm baøi tieáp - Chuaån bò: Taäp vieát. -. -(4) Dê tìm bạn gọi hoài: “Bê! Beâ!” - Xếp các câu cho đúng thứ tự - HS đọc nội dung bài 2 - HS laøm baøi  ÑDDH: Baûng phuï - Laäp danh saùch HS - HS laøm baøi. * RUÙT KINH NGHIEÄM : ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................

(23) MÔN: TỰ NHIÊN XÃ HỘI. HEÄ CÔ. I. Muïc tieâu - Nêu được tên và chỉ được vị trí các vùng cơ chính: cơ đầu, cơ ngực, cơ lưng, cơ bụng, cơ tay, cơ chân. II. Chuaån bò - GV: Mô hình (tranh) hệ cơ. Hai bộ tranh hệ cơ và 2 bộ thẻ chữ có ghi tên 1 số cơ - HS: SGK III. Các hoạt động. Hoạt động của GV 1. Khởi động (1’) 2. Baøi cuõ (3’) Boä xöông 3. Bài mới Hệ cơ Giới thiệu: (2’) - Yêu cầu từng cặp HS quan sát và mô tả khuoân maët, hình daùng cuûa baïn. - Nhờ đâu mà mỗi người có khuôn mặt và hình daùng nhaát ñònh. Phát triển các hoạt động (24’)  Hoạt động 1: Giới thiệu hệ cơ  Muïc tieâu: Nhaän bieát vò trí vaø teân goïi cuûa 1 soá cô.  Phương pháp: Trực quan, thảo luận nhóm đôi Bước 1: Hoạt động theo cặp - Yeâu caàu HS quan saùt tranh 1. Bước 2: Hoạt động lớp. - GV ñöa moâ hình heä cô. - GV noùi teân 1 soá cô: Cô maët, cô moâng . . . - GV chæ vò trí 1 soá cô treân moâ hình (khoâng noùi teân). Hoạt động của HS - Haùt. - HS neâu - Nhờ có cơ phủ toàn bộ cơ thể..  ÑDDH: Moâ hình heä cô.. - 1 soá cô cuûa cô theå laø: Cô maët, cô buïng, cô löng . . . - HS chỉ vị trí đó trên mô hình - HS gọi tên cơ đó. - HS xung phong lên bảng vừa chỉ vừa gọi tên cơ - Lớp nhận xét. - Vaøi em nhaéc laïi.. Tuyeân döông. Kết luận: Cơ thể gồm nhiều loại cơ khác nhau. Nhờ bám vào xương mà cơ thể cử động được.  Hoạt động 2: Sự co giãn của các cơ.  Mục tiêu: Nắm được đặc điểm của cơ: co và - HS thực hiện và trao đổi với giãn được. baïn beân caïnh.  Phương pháp: Thực hành Bước 1:. -.

(24) Yêu cầu HS làm động tác gập cánh tay, quan sát, sờ nắn và mô tả bắp cơ cánh tay. - Làm động tác duỗi cánh tay và mô tả xem nó thay đổi ntn so với khi co lại? Bước 2: Nhóm - GV mời đại diện nhóm lên trình diễn trước lớp. - GV boå sung. - Keát luaän: Khi co cô ngaén vaø chaéc hôn. Khi duoãi cô daøi ra vaø meàm hôn. -. Bước 3: Phát triển - GV neâu caâu hoûi: + Khi bạn ngửa cổ phần cơ nào co, phần cơ naøo duoãi. + Khi ưỡn ngực, cơ nào co, cơ nào giãn.  Hoạt động 3: Làm thế nào để cơ phát triển tốt, săn chaéc?  Mục tiêu: Có ý thức bảo vệ cơ  Phương pháp: Trực quan, đàm thoại. - Chúng ta phải làm gì để giúp cơ phát triển saên chaéc? - Những việc làm nào có hại cho hệ cơ? * Chốt: Nêu lại những việc nên làm và không nên làm để cơ phát triển tốt. 4. Cuûng coá – Daën doø (5’) - Là gì để xương và cơ phát triển tốt?. - Đại diện nhóm vừa làm động tác vừa mô tả sự thay đổi của cô khi co vaø duoãi. - Nhaän xeùt - Nhaéc laïi. - HS làm mẫu từng động tác theo yêu cầu của GV: ngửa cổ, cúi gập mình, ưỡn ngực . . .. - Phaàn cô sau gaùy co, phaàn cô phía trước duỗi. - Cơ lưng co, cơ ngực giãn  ÑDDH: 2 tranh heä cô gioáng nhau, 2 bộ thẻ chữ ghi tên các cô. - Taäp theå duïc theå thao, laøm việc hợp lí, ăn đủ chất . . . - Naèm ngoài nhieàu, chôi caùc vaät sắc, nhọn, ăn không đủ chaát . . .. * RUÙT KINH NGHIEÄM : ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................ MOÂN: TAÄP VIEÁT. B – Baïn beø sum hoïp. I. Muïc tieâu - Viết đúng chữ hoa B (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ), chữ và câu ứng dụng: Bạn (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ), Bạn bè sum họp (3 lần)..

(25) II. Chuaån bò - GV: Chữ mẫu B. Bảng phụ viết chữ cỡ nhỏ. - HS: Bảng, vở.

(26) III. Các hoạt động. Hoạt động của GV. Hoạt động của HSø. - Haùt 1. Khởi động (1’) 2. Baøi cuõ (3’) 3. Bài mới Giới thiệu: (1’) - GV neâu muïc ñích vaø yeâu caàu. - Nắm được cách nối nét từ các chữ cái viết hoa sang chữ cái viết thường đứng liền sau chúng. Phát triển các hoạt động (28’)  Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chữ cái hoa  ĐDDH: Chữ mẫu: B  Mục tiêu: Nắm được cấu tạo nét của chữ B  Phương pháp: Trực quan. 1. Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét. * Gắn mẫu chữ B - 5 li - Chữ B cao mấy li? - 6 đường kẻ ngang. - Gồm mấy đường kẻ ngang? - 2 neùt - Viết bởi mấy nét? - HS quan saùt - GV chỉ vào chữ B và miêu tả: + Nét 1: Giống nét móc ngược trái hơi lượn sang phải đầu móc cong hơn. + Nét 2: Kết hợp 2 nét cơ bản cong trên và cong phải nối liền nhau tạo vòng xoắn nhỏ giữa thân chữ. - GV viết bảng lớp. - GV hướng dẫn cách viết. - GV viết mẫu kết hợp nhắc lại cách viết. 2. HS vieát baûng con. - HS taäp vieát treân baûng con - GV yêu cầu HS viết 2, 3 lượt. - GV nhaän xeùt uoán naén.  Hoạt động 2: Hướng dẫn viết câu ứng dụng. ÑDDH: Baûng phuï: caâu maãu  Mục tiêu: Nắm được cách viết câu ứng dụng, mở rộng vốn từ.  Phương pháp: Đàm thoại. * Treo baûng phuï - HS đọc câu 1. Giới thiệu câu: Bạn bè sum họp - Giải nghĩa:Bạn bè ở khắp nơi trở về quây quần hoïp maët ñoâng vui. 2. Quan saùt vaø nhaän xeùt: - B, b, h: 2,5 li - Nêu độ cao các chữ cái..

(27) -. Cách đặt dấu thanh ở các chữ.. -. Các chữ viết cách nhau khoảng chừng nào? GV viết mẫu chữ: B ạn lưu ý nối nét B và an. 3. HS vieát baûng con * Vieát: B aïn. - p: 2 li - s: 1,25 li - a, n, e, u, m, o, : 1 li - Dấu chấm (.) dưới a và o - Daáu huyeàn (\) treân e - Khoảng chữ cái o. - HS vieát baûng con. - GV nhaän xeùt vaø uoán naén.  Hoạt động 3: Viết vở  Mục tiêu: Viết đúng mẫu cỡ chữ, trình bày cẩn thận.  Phöông phaùp: Luyeän taäp. * Vở tập viết: - GV neâu yeâu caàu vieát. - GV theo dõi, giúp đỡ HS yếu kém. - Chấm, chữa bài. - GV nhaän xeùt chung. 4. Cuûng coá – Daën doø (2’) - GV nhaän xeùt tieát hoïc. - Nhắc HS hoàn thành nốt bài viết.. - Vở Tập viết. - HS viết vở. * RUÙT KINH NGHIEÄM : ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ........... TOÁN. KIEÅM TRA I. Muïc tieâu. Kieåm tra taäp trung vaøo caùc noäi dung sau: - Đọc viết số có 2 chữ số; số liền trước, số liền sau. - Kĩ năng cộng, trừ không nhớ trong phạm vi 100. - Giải bài toán bằng 1 phép tính đã học. - Đo, viết số đo độ dài đoạn thẳng.. II. Chuaån bò - GV: Đề bài.

(28) - HS: Vở III. Các hoạt động: Hoạt động của GV 1. Khởi động (1’) 2. Baøi cuõ (1’) - Kiểm tra vở HS 3. Bài mới Giới thiệu: - Tieát kieåm tra Phát triển các hoạt động (31’) - GV chép đề lên bảng Baøi 1: Vieát caùc soá: i. Từ 50 đến 60 ii.. Từ 88 đến 95. Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm a) Số liền trước của 81 là: b) Soá lieàn sau cuûa 99 laø: Baøi 3: Tính: 35 84 21 77 4 +23 - 52 +60 - 37 +33 Bài 4: Lan và Hoa vót được 85 que tính. Lan vót được 42 que tính. Hỏi Hoa vót được bao nhieâu que tính?. Hoạt động của HS - Haùt. - HS laøm baøi a) 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 (1,5 ñieåm) b) 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 (1,5 ñieåm) - Baøi 2 (1 ñieåm) - 80 (0,5 ñieåm) - 100 (0,5 ñieåm) - Baøi 3 (2,5 ñieåm) - 58, 32, 81, 40, 37 - Mỗi phép tính đúng (0,5 điểm) - Baøi 4 (2,5 ñieåm) - Lời giải đúng (1 điểm) - Pheùp tính (1 ñieåm) - Đáp số (0,5 điểm) - Baøi 5 (1 ñieåm) - Viết đúng mỗi số (0,5 điểm). Bài 5: Đo độ dài đoạn thẳng AB rồi viết số đo baèng 2 caùch khaùc nhau (Hướng dẫn đánh giá) A B Số đoạn thẳng AB = cm hoặc = dm 4. Cuûng coá – Daën doø (2’).

(29) -. GV chaám - nhaän xeùt Chuaån bò: Pheùp coäng coù toång baèng 10. Ruùt kinh nghieäm: ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... Moân: Kó thuaät. GẤP MÁY BAY PHẢN LỰC I/ MUÏC TIEÂU : - Biết cách gấp máy bay phản lực. - Gấp được máy bay phản lực. Các nếp gấp tương đối phẳng, thẳng. II/ CHUAÅN BÒ : 1.Giáo viên : Quy trình gấp máy bay phản lực, mẫu gấp. 2.Học sinh : Giấy thủ công, vở..

(30) III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA GV - Giới thiệu bài. - Hoạt động 1 : Quan sát, nhận xét. - Muïc tieâu : Bieát quan saùt nhaän xeùt maùy bay phản lực. - Trực quan : Mẫu máy bay phản lực. - Hỏi đáp : Máy bay phản lực có hình dáng như theá naøo? - Goàm coù maáy phaàn ? - Em coù nhaän xeùt gì ? - Hoạt động 2 : Hướng dẫn gấp. - Mục tiêu : Biết cách gấp máy bay phản lực. - Gấp tạo mũi, thân, cánh máy bay phản lực. -. Tạo máy bay phản lực và sử dụng.. -. Nhaän xeùt. Daën doø Taäp gaáp maùy bay.. HOẠT ĐỘNG CỦA HS - Gấp máy bay phản lực.. - Quan saùt. - Giống tên lửa. - 3 phaàn : muõi, thaân, caùnh. - Cách gấp giống tên lửa.. - HS gaáp theo quy trình. Chia nhóm thực hành. - Đại diện nhóm trình bày. - Thực hiện tiếp tạo máy bay phản lực. - Cầm vào nếp giấy giữa cho 2 caùnh maùy bay ngang sang hai bên, hướng máy bay chếch lên để phóng như phóng tên lửa. - 1-2 em leân baûng thao taùc caùc bước gấp. - Taäp gaáp lai.. Ruùt kinh nghieäm:…..……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………….

(31) Môn: Toán. 9 CỘNG VỚI MỘT SỐ 9 + 5. I/ MUÏC TIEÂU : - Biết thực hiện phép cộng dạng 9+5, lập được bảng cộng 9 cộng với một số. - Nhận biết trực giác về tính giao hoán của phép cộng. - Biết giải bài toán bằng một phép cộng. ( Baøi 1, 2, 3). II/ CHUAÅN BÒ : 1.Giaùo vieân : Baûng caøi, que tính. 2.Học sinh : Sách, vở BT, bảng con, nháp. III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS.

(32) -Baûng con. 1.Baøi cuõ : Ghi baûng : -1 em neâu caùch ñaët tính . 47 + 3 52 + 8 68 + 2 -Nhaän xeùt. 2.Dạy bài mới. Giới thiệu 9 + 5. Mục tiêu : Biết cách thực hiện phép cộng : 9 + 5. Giảng giải : Nêu bài toán : Có 9 que tính thêm 5 -Nghe và phân tích. -HS thao taùc treân que tính vaø neâu que tính. Hoûi coù taát caû maáy que tính ? coù 14 que tính. -Đếm thêm 5 que vào 9 que, 9 Hỏi đáp : Em làm thế nào ra 14 que tính ? que vaøo 5 que. Taùch 5 thaønh 1 vaø -Ngoài que tính còn có cách nào khác ? Trực quan : Bảng cài. Hướng dẫn học sinh thực 4 , 9 với 1 là 10, 10 với 4 là 14 hiện phép cộng bằng que tính theo các bước : 9 que. thêm 1 là 10, 10 bó lại thành 1 chục. 1 chục que -Thực hiện phép cộng 9 + 5. tính với 4 que tính là 14 que tính. Vậy 9 + 5 = 14. -Vài em nhắc lại. -1 em leân baûng vaø neâu caùch ñaët tính. -Hướng dẫn đặt tính. -Vaøi em nhaéc laïi. Hoạt động 2 : Lập công thức . Mục tiêu :Lập và học thuộc các công thức 9 -HS sử dụng que tính để lập công cộng với một số. thức. -HS tự lập : 9 + 2 = 11 9 + 3 = 12 9 + 4 = 13 ................ 9 + 9 = 18 -Các tổ đọc. Đồng thanh -Nhaän xeùt. -HTL baûng coäng 9. Hoạt động 3 : Luyện tập. Mục tiêu : Áp dụng phép cộng dạng 9 cộng -HS tự làm. với một số để giải các bài toán có liên quan. Bài 1 : Nhớ công thức và làm. -Làm vở. Baøi 2 : -Neâu caùch tính 9 + 8, 9 + 7. Baøi 3 : Yeâu caàu gì ? -Tính. -9 + 6 + 3 ( 9 + 6 = 15, 15 + 3 = 18, 9 + 9 = 18..

(33) -1 em đọc bài. - Cả lớp sửa.. Baøi 4 :. -1 em đọc đề.. -Bài toán cho biết những gì ? -Coù 9 caây, theâm 6 caây. -Bài toán hỏi gì ? -Muoán bieát coù taát caû bao nhieâu caây ta laøm nhö theá -Taát caû ? caây. -Thực hiện 9 + 6. naøo? -HS toùm taét, giaûi. -Hướng dẫn sửa, chấm, nhận xét. Trong vườn có tất cả. 3.Cuûng coá : Neâu caùch nhaåm 9 + 5. 9 + 6 = 15 (caây) -Đọc thuộc bảng cộng 9. Đáp số 15 cây táo. - Nhaän xeùt tieát hoïc. - HTL baûng coäng. Laøm baøi. -Hoïc baøi, laøm baøi. Ruùt kinh nghieäm:…..…………………………………………………………………………………………………….………………… …………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………. Môn: Toán.. LUYEÄN TAÄP I/ MUÏC TIEÂU : - Bieát coäng nhaåm daïng 9+1+5. - Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 26+4; 36+24. - Biết giải bài toán bằng một phép cộng. ( Baøi 1 (doøng1), Baøi 2, Baøi 3, Baøi 4). II/ CHUAÅN BÒ : 1.Giáo viên : Đồ dùng phục vụ trò chơi. 2.Học sinh : Sách, vở BT, nháp. III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA GV. HOẠT ĐỘNG CỦA HS.

(34) 1.Baøi cuõ : Giaùo vieân ghi baûng : 32 + 8 41 + 39 83 + 7 16 + 24. -Nhaän xeùt. 2.Dạy bài mới : -Giới thiệu bài. Hoạt động 1 : Làm bài tập. Muïc tieâu : Cuûng coá veà: Pheùp coäng coù toång baèng 10( tính nhaåm, tính vieát).Pheùp coäng daïng 26 + 4 và 36 + 24. Giải toán có lời văn bằng phép cộng. Đơn vị đo độ dài : dm, cm. Bài 1 : Em đọc nhẩm và ghi ngay kết quả. -Nhaän xeùt.. -2 em leân baûng. -Baûng con -Neâu caùch ñaët tính.. Bài 2: Em tự làm bài qua 2 bước: đặt tính, tính. -Em noùi caùch ñaët tính ? -Cách thực hiện như thế nào ? Bài 3 : Em thực hiện tương tự bài 2. Baøi 4 : -Bài toán yêu cầu tìm gì ? -Bài toán cho biết gì về số học sinh ?. -1 em neâu caùch ñaët tính. -Từ phải sang trái. -Lớp làm vở.. -Luyeän taäp.. -Làm vở. -1 em đọc sửa bài. -Làm vở .. 1- em đọc đề. -Sốá học sinh cả hai lớp. -Có 14 học sinh nữ, 16 học sinh nam. -Muốn biết có tất cả bao nhiêu học sinh ta làm -Thực hiện 14 + 16. -Toùm taét, giaûi. nhö theá naøo ? Nam : 14 HS. Nữ : 16 HS. Cả lớp : ? HS. Soá hoïc sinh coù taát caû: 14 + 16 = 30(hoïc sinh) Đáp số: 30 học sinh. 3.Cuûng coá : Troø chôi : Xaây nhaø. - Nhaän xeùt tieát hoïc. - OÂn baøi, laøm baøi. Ruùt kinh nghieäm:…..………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(35)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×