Tải bản đầy đủ (.pdf) (7 trang)

Tài liệu Cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn Hoa tiêu hàng hải (GCNKNCMHTHH) và cấp giấy chứng nhận vùng hoạt động của Hoa tiêu hàng hải (GCNVH ĐHTHH) doc

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (144.34 KB, 7 trang )

Cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn Hoa tiêu hàng hải
(GCNKNCMHTHH) và cấp giấy chứng nhận vùng hoạt động của Hoa tiêu
hàng hải (GCNVH ĐHTHH)
Thông tin
Lĩnh vực thống kê:
Hàng hải
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Hàng hải Việt Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu
có): Không có
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tổ chức cán bộ, Cục Hàng hải Việt
Nam;
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có
Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:Thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1.
Lệ phí cấp giấy chứng nhận 50,000 đồng/
Quyết định số
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
khả năng chuyên môn 01 Giấy 84/2005/QĐ-BTC...

Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Giấy chứng nhận
Các bước
Tên bước Mô tả bước
1.
Nộp hồ sơ đề
nghị


Tổ chức quản lý hoa tiêu, cá nhân nộp (gửi) hồ sơ tại Văn
phòng Cục Hàng hải Việt Nam;
2.
Giải quyết thủ
tục
- Cục Hàng hải Việt Nam tiếp nhận hồ sơ, thẩm định cấp
Giấy chứng nhận;
- Trong trường hợp không giải quyết Cục Hàng hải Việt
Nam có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Hồ sơ
Thành phần hồ sơ
1.
Công văn kèm theo danh sách đề nghị của tổ chức hoa tiêu hàng hải, trong
đó nêu cụ thể vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải của hoa tiêu được đề nghị;
2.
03 phiếu sát hạch khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải đối với hoa tiêu
hàng hải hạng Ba. 02 phiếu sát hạch đối với hoa tiêu hàng hải hạng Nhì,
hạng Nhất và Ngoại hạng;
3.
Bản kê khai thời gian hoặc số lượt thực tập dẫn tàu an toàn có xác nhận tổ
chức hoa tiêu nơi hướng dẫn thực tập và Cảng vụ hàng hải tại khu vực;
4.
03 ảnh 3 x 4 chụp trong vòng sáu tháng trở lại (mặt sau ảnh ghi rõ họ tên,
ngày sinh, nơi sinh).
Số bộ hồ sơ:
01 bộ.
Yêu cầu
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
Nội dung Văn bản qui định

1.
a) Điều kiện để được cấp GCNKNCMHTHH
Để được cấp GCNKNCMHTHH, hoa tiêu hàng hải
phải đáp ứng các điều kiện dưới đây:
* GCNKNCMHTHH hạng Ba:
- Đã hoàn thành khoá đào tạo hoa tiêu hàng hải cơ
bản;
- Về số lượt thực tập dẫn tàu:
+ Đã thực tập hoa tiêu hàng hải hạng Ba dưới sự
hướng dẫn của hoa tiêu hàng hải đã có
GCNKNCMHTHH với số lượt dẫn tàu an toàn là 300
lượt hoặc thời gian thực tập ít nhất là 36 tháng với số
lượt dẫn tàu an toàn tối thiểu là 150 lượt tàu;
+ Đối với hoa tiêu hàng hải tập sự đã đảm nhiệm chức
danh sĩ quan tàu biển hạng tàu từ 500 GT trở lên có số
lượt thực tập dẫn tàu an toàn tối thiểu là 200 lượt hoặc
thời gian thực tập ít nhất là 18 tháng với số lượt thực
tập dẫn tàu an toàn tối thiểu là 100 lượt tàu;
+ Đối với hoa tiêu tập sự đã đảm nhiệm chức danh
thuyền trưởng tàu biển có tổng dung tích từ 500 GT
trở lên có số lượt thực tập dẫn tàu an toàn tối thiểu là
150 lượt hoặc thời gian thực tập ít nhất là 15 tháng với
Thông tư số
06/2009/TT-
BGTVT...

Nội dung Văn bản qui định
số lượt thực tập dẫn tàu an toàn tối thiểu là 75 lượt tàu.
- Có xác nhận của tổ chức hoa tiêu nơi hướng dẫn thực
tập, Cảng vụ hàng hải tại khu vực

* GCNKNCMHTHH hạng Nhì:
- Đối với hoa tiêu hàng hải đã có GCNKNCMHTHH
hạng Ba:
+ Đã độc lập dẫn tàu an toàn ít nhất là 200 lượt với
cương vị hoa tiêu hàng hải hạng Ba hoặc có thời gian
đảm nhiệm tốt công việc của hoa tiêu hàng hải hạng
Ba ít nhất là 24 tháng với số lượt dẫn tàu an toàn tối
thiểu là 100 lượt và được tổ chức hoa tiêu nơi hướng
dẫn thực tập, Cảng vụ hàng hải tại khu vực xác nhận;
+ Có ít nhất là 30 lượt thực tập dẫn tàu an toàn đối với
loại tàu có tổng dung tích từ 4000 GT hoặc chiều dài
tối đa từ 115 mét trở lên hoặc có thời gian thực tập hoa
tiêu hàng hải hạng Nhì ít nhất là 12 tháng với số lượt
dẫn tàu an toàn tối thiểu là 15 lượt và được tổ chức
hoa tiêu nơi hướng dẫn thực tập, Cảng vụ hàng hải tại
khu vực xác nhận.
- Đối với người có giấy chứng nhận khả năng chuyên
môn thuyền trưởng tàu biển có tổng dung tích từ 3000
GT trở lên và đã có thời gian đảm nhiệm chức danh
thuyền trưởng tương ứng ít nhất là 36 tháng thì được
xét cấp GCNKNCM HTHH hạng Nhì, nhưng phải đáp
ứng các điều kiện dưới đây:

×