Tải bản đầy đủ (.docx) (34 trang)

Ung dung Cong nghe thong tin vao giang day Ngu van 9

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (354.92 KB, 34 trang )

<span class='text_page_counter'>(1)</span>ĐẶT VẤN ĐỀ: C«ng nghÖ th«ng tin lµ tËp hîp c¸c ph¬ng ph¸p khoa häc, c¸c ph¬ng tiÖn vµ công cụ kĩ thuật hiện đại - chủ yếu là kĩ thuật máy tính và viễn thông - nhằm tổ chøc khai th¸c vµ sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån tµi nguyªn th«ng tin rÊt phong phú và tiềm năng trong mọi lĩnh vực hoạt động của con ngời và xã hội. (Nghị quyết ChÝnh phñ 49/CP ngµy 04/8/1993). Trong giỏo dục, đổi mới phơng pháp dạy học đòi hỏi phải sử dụng phơng tiÖn d¹y häc phï hîp. C«ng nghÖ th«ng tin (CNTT) lµ mét trong nh÷ng ph¬ng tiÖn quan trọng góp phần đổi mới phơng pháp dạy học bằng việc cung cấp cho giáo viên những phơng tiện làm việc hiện đại, là một phơng tiện rất hữu hiệu đáp ứng yêu cầu tự bồi dỡng, nâng cao trình độ, năng lực, trau dồi nghề nghiệp của ngời giáo viên; giúp ngời giáo viên luôn cập nhật để không bị lạc hậu trớc sự phát triển của xã hội vµ khoa häc- c«ng nghÖ. Năm học 2008 - 2009, Nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Thiện Nhân đã lấy chủ đề năm học là: “ Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin” nhằm ứng dụng Công nghệ thông tin vào hoạt động dạy học và quản lí giáo dục. Cho đến nay, việc ứng dụng Công nghệ thông tin đã được ứng dụng rộng rãi trong các nhà trường, trong hoạt động quản lí giáo dục cũng như hoạt động dạy và học của giáo viên và học sinh. Ở trường tôi, Trường THCS Thạch Hòa hiện nay đã có 18/22 giáo viên biết soạn giảng giáo án điện tử.Việc soạn giảng bằng giáo án điện tử được triển khai rộng khắp trong toàn trường từ 3 năm nay. Nhà trường đã mở lớp Tin học, tạo điều kiện cho giáo viên học tập, ứng dụng Công nghệ thông tin vào soạn giảng. Bên cạnh đó, ý thức tự học, tinh thần học hỏi, giúp đỡ nhau đã giúp cho trình độ ứng dụng CNTT vào giảng dạy của Giáo viên được nâng lên rất nhiều. Trong các đợt thao giảng, chuyên đề, thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên trong trường đều tích cực giáo viên sử dụng giáo án điện tử, bài giảng điện tử. Tuy nhiªn, viÖc so¹n bài giảng ®iÖn tö cßn mÊt rÊt nhiÒu thêi gian, viÖc lùa chän phương án thiết kế như thế nào còn gây nhiều tranh cãi và khiến giáo viên lúng túng, đặc biệt là với môn Ngữ văn. Một vấn đề đặt ra là soạn bài giảng như thế nào để đạt hiệu quả cao nhất? Làm sao để vừa phát huy được tác dụng của CNTT,.

<span class='text_page_counter'>(2)</span> vừa đảm bảo được đặc trưng bộ môn? Ứng dụng CNTT vào phần nào, khâu nào của bài giảng? Có soạn câu hỏi trên phần trình chiếu không? Giảng dạy bằng bài giảng điện tử rồi có cần ghi bảng không? Nhiều vấn đề còn chưa được thống nhất trong việc chỉ đạo của cấp trên cũng như giữa các giáo viên trong trường, trong tổ. Trong dịp hè năm 2010, Trường Cao đẳng Sư phạm Hà tây triển khai chuyên đề: “ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN Ở THCS” của Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Hà đã cung cấp cho chúng tôi rất nhiều kĩ năng, định hướng rất nhiều cho chúng tôi trong việc ứng dụng CNTT vào soạn giảng. Song đó mới là những kiến thức kí thuyết, là cơ sở lí luận để giáo viên ứng dụng CNTT vào hoạt động thực tiễn của mình. Theo tôi chuyên đề đó được ứng dụng như thế nào đòi hỏi sự sáng tạo, kinh nghiệm qua thực tế soạn giảng của giáo viên rất nhiều. Chính vì vậy trong năm học, khi được phân công giảng dạy Ngữ văn 9, tôi đã quyết định thực hiện đề tài: “Ứng dụng Công nghệ thông tin vào giảng dạy Ngữ văn 9” nhằm giúp bản thân và đồng nghiệp rèn luyện kĩ năng ứng dụng CNTT vào soạn giảng, nâng cao chất lượng dạy học nói chung và dạy Ngữ văn nói riêng, từ đó góp phần giải quyết thỏa đáng những vấn đề còn đang lúng túng hiện nay. Đề tài được thực hiện ở môn Ngữ văn lớp 9 trong năm học 2010 -2011. Là sự tiếp nối của đề tài tôi đã thực hiện trong năm học 2008 – 2009 ở môn Ngữ văn lớp 7. Nếu như ở đề tài năm học 2008 – 2009, nội dung tôi trình bày là con đường để đến với CNTT, để soạn được giáo án điện tử, bài giảng điện tử thì ở đề tài này, tôi xin trình bày những kinh nghiệm để lựa chọn CNTT ứng dụng vào các khâu, các phần, các bài học của ba phân môn: Văn – Tiếng – Tập làm văn của môn Ngữ văn ở Trung học cơ sở và một số kĩ năng ứng dụng CNTT vào soạn bài giảng điện tử.. II :nội dung đề tài:.

<span class='text_page_counter'>(3)</span> 1. Thực trạng tình hình qua khảo sát, điều tra. Tôi đã tiến hành khảo sát điều tra thực tế việc soạn giảng bài giảng điện tử qua hai đối tượng là giáo viên và học sinh trường THCS Thạch hòa. - Đối tượng: Giáo viên: Tôi đã trao đổi lấy ý kiến với 6 Giáo viên dạy bộ môn Văn đã từng soạn giảng bằng bài giảng điện tử. - Câu hỏi phỏng vấn: + Việc soạn giảng giáo án điện tử, bài giảng điện tử với bạn hiện nay có khó khăn gì? + Theo bạn có cần phải ghi bảng khi trong bài giảng đã thiết kế phần kênh chữ như phần cần ghi bảng hay không? Hai câu hỏi tôi đưa ra cũng chính là để tìm ra hạn chế, khó khăn, những vấn đề cần tháo gỡ giúp giáo viên trong việc soạn giảng bằng giáo án điện tử, bài giảng điện tử hiện nay ở các môn học nói chung và môn Ngữ văn nói riêng. - Kết quả khảo sát giáo viên: 6/6 =100% giáo viên cho biết với họ việc soạn giảng giáo án điện tử, bài giảng điện tử với bạn hiện nay có nhiều khó khăn. Khó khăn thứ nhất là việc đầu tư soạn một tiết còn tốn nhiều thời gian. Thứ hai là việc tìm tư liệu cho giờ học vì không phải ai cũng có điều kiện tiếp cận mạng Intơnet. Thứ ba là việc lựa chọn ứng dụng CNTT vào khâu nào, phần nào của bài, chọn phương án soạn bài giảng điện tử, hay bán điện tử (nửa truyền thống) bởi chỉ đạo của trên là dạy giáo án điện tử vẫn phải ghi bảng. - Đối tượng thứ hai là học sinh lớp 9 trường THCS Thạch Hòa. Tôi đã khảo sát 31 học sinh lớp 9b, Trường THCS Thạch Hòa bằng các câu hỏi: + Được học một giờ sử dụng CNTT, em thấy có gì khác hơn các giờ không ứng dụng CNTT? + Nếu học bằng máy chiếu, thầy cô không ghi bảng em có biết cần ghi phần nào, ý nào không? - Kết quả khảo sát: + 31/31 học sinh cho biết: giờ có ứng dụng CNTT, cung cấp cho các em nhiều tư liệu về tác giả, tác phẩm. Các em được nghe những bài hát, bài thơ, xem những đoạn phim, những hình ảnh có liên quan đến bài học khiến cho các em thấy việc học thoải mái, hứng thú hơn. + Với việc ghi bài: 31/31 học sinh cho biết các em biết tự ghi những phần mục trong bài. Còn phần nội dung bài 13/31 cho biết có tự ghi những nội dung.

<span class='text_page_counter'>(4)</span> quan trọng, 17/31 học sinh không biết ghi ý nào, nếu ghi tất thì không kịp ghi đủ nội dung trên màn chiếu. Qua khảo sát điều tra cho thấy giáo viên còn nhiều lúng túng trong việc thiết kế bài soạn, ứng dụng CNTT vào phần nào, khâu nào của bài giảng còn chưa được thống nhất. Giờ học có ứng dụng CNTT đem lại nhiều hứng thú, đọng lại nhiều hình ảnh, tư liệu có liên quan đến bài học...nhưng nội dung cần nắm theo mục tiêu tiết học, đặc trưng bộ môn lại chưa đọng lại nhiều ở học sinh. Trong phạm vi đề tài này, tôi xin đưa ra một số giải pháp góp phần giải quyết những khó khăn lúng túng của những những giáo viên tâm huyết với nghề nghiệp, thực sự đầu tư tâm huyết, trí tuệ, ứng dụng CNTT vào hoạt động giảng dạy của mình. Cụ thể là của giáo viên dạy Ngữ văn ở THCS. 2) Giải pháp thực hiện đề tài: Như chúng ta biết, m«n Ng÷ v¨n bao gåm ba phÇn: TiÕng ViÖt, V¨n häc vµ Làm văn (Tập làm văn). Nhìn chung các phân môn đều có thể sử dụng phơng tiện dạy học từ thô sơ đến hiện đại vào giảng dạy để góp phần đổi mới phơng pháp và tạo hiệu quả cao. Tuy vậy mỗi phân môn do yêu cầu và đặc trng riêng nên việc ứng dông cÇn thÝch hîp, kh«ng thÓ tïy tiÖn. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học cần kết hợp đợc một cách hài hoà giữa ý tởng thiết kế nội dung và kỹ thuật vi tính. Một mặt phải bảo đảm đặc tr ng bộ môn, chuyển tải đợc các đơn vị kiến thức cơ bản cần thiết; mặt khác cần bảo đảm tính thẩm mĩ, khoa học và thuận tiện trong việc sử dụng. Đối với bộ môn Ngữ v¨n, viÖc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin cÇn nghiªn cøu mét c¸ch kü lìng h¬n. CÇn đặt ra nhiều câu hỏi để trả lời trớc khi vận dụng : ứng dụng những gì? ứng dụng vµo bµi nµo? khi nµo? vµ b»ng c¸ch nµo?... Vì vậy tôi đã lựa chọn những giải pháp:. 1. Lựa chọn bài giảng và những khâu, những phần cần ứng dụng CNTT..

<span class='text_page_counter'>(5)</span> Qua thực tế ứng dụng CNTT vào soạn giảng môn Ngữ văn một số năm, tôi nhận thấy: - Trong ba ph©n m«n nãi trªn, TiÕng ViÖt là phân môn có thể ứng dụng CNTT, soạn giảng bằng bài giảng điện tử nhiều nhất. Vì với phân môn Tiếng Việt sử dụng bài giảng điện tử, giáo viên không mất thời gian ghi Ví dụ ( dữ liệu để khai thác rút ra các đơn vị kiến thức), do đó tiết kiệm được thời gian, dành được nhiều thời gian cho các hoạt động khác như khai thác dữ liệu, luyện tập. Đặc trưng của phân môn Tiếng Việt là học sinh phải được thực hành luyện tập nhiều, bài giảng điện tử chính là phương tiện hữu hiệu giúp giáo viên vừa tiến hành hoạt động dạy học một cách sinh động, hiệu quả, tạo hứng thú học tập cho học sinh vừa giải quyết dược nhiều bài tập, nhiều dạng bài tập góp phần củng cố, khắc sâu kiến thức cho hoc sinh đồng thời lại không mất thời gian chuẩn bị bảng phụ. Trước đây, khi chưa có CNTT, với giờ Tiếng Việt, giáo viên phải dùng rất nhiều bảng phụ, mất nhiều thời gian chuẩn bi bảng phụ, nhưng hiện nay, CNTT đã giúp giáo viên ngữ văn giải quyết điều đó một cách hiệu quả. Hai là đặc trưng của phân môn Tiếng việt là những đơn vị kiến thức thường ngắn gọn, thường được rút ra sau khi khai thác các dự liệu bằng phương pháp qui nạp. Trong giờ học, khi rút ra kết luận học sinh sẽ biết ngay đó là những kiến thức cần phải ghi nhớ. Vì vậy khi tiến hành hoạt động trên lớp, khi đã sử dụng bài giảng điện tử, đã có thiết kế tên bài giảng, các phần, các mục, các đơn vị kiến thức cần nhớ thì giáo viên không phải thực hiện thao tác ghi lại đầu bài, các phần, mục và kết luận từng đơn vị kiến thức lên bảng nữa. Điều đó giúp giáo viên có thể dành thời gian để quan sát, nắm bắt nếp học của học sinh, ý thức học bài, ghi chép bài của các em. Trên thực tế cho thấy, giáo viên soạn giờ Tiếng Việt hầu hết đã thiết kế tên bài, các phần, mục, nếu lại yêu cầu ghi lại các kiến thức đó lên bảng thì là một yêu cầu máy móc, vừa mất thời gian, vừa không hợp lí trong việc trình bày bài giảng. Do đó, với giờ Tiếng Việt, theo tôi giáo viên có thể ứng dụng CNTT vào tất cả các khâu, các phần của bài giảng. Dưới đây là một giáo án minh họa của tôi về phân môn Tiếng Việt. Đó là Tiết 73: Ôn tập Tiếng Việt..

<span class='text_page_counter'>(6)</span> Phần soạn bằng phần mềm Word: Ngµy so¹n 5/12/2010. Ngµy gi¶ng 8/12/2010. TiÕt 73 «n tËp tiÕng viÖt A. Môc tiªu - Cñng cè, hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc häc ở học kú I gåm: ph¬ng ch©m héi tho¹i, c¸ch dÉn trùc tiÕp, c¸ch dÉn gi¸n tiÕp. b. chuÈn bÞ: - GV: So¹n bµi, m¸y tÝnh, m¸y chiÕu.. HS: ¤n l¹i c¸c ph¬ng ch©m héi tho¹i, xng h« trong héi tho¹i, c¸ch dÉn lêi... c. néi dung lªn líp * GV giíi thiÖu néi dung «n tËp. Hoạt động của thầy và trò. Nội dung cần đạt I. C¸c ph¬ng ch©m héi tho¹i. a) C¸c ph¬ng ch©m héi tho¹i. - HS thảo luận nêu các phơng châm hội thoại đã - Phơng châm về lợng häc, néi dung kh¸i niÖm c¸c ph¬ng ch©m héi tho¹i? - Ph¬ng ch©m vÒ chÊt - Hs trình bày, Gv chiếu sơ đồ khái quát kiến thức. - Ph¬ng ch©m quan hÖ - Kể 1 tình huống giao tiếp trong đó có 1 hoặc 1 số - Phơng châm cách thức phơng châm hội thoại nào đó không đợc tuân thủ. - Ph¬ng ch©m lÞch sù -HS tr×nh bµy, GV nhËn xÐt.. - GV ®a 1 sè t×nh huèng (SGV) C©u chuyÖn thø nhÊt: Trong giê VËt lý, thÇy gi¸o hái mét häc sinh ®ang m¶i nh×n qua cöa sæ: - Em cho thÇy biÕt sãng lµ g× ? Häc sinh: - Thưa thÇy, Sãng lµ bµi th¬ cña Xu©n Quúnh ¹! C©u chuyÖn thø hai: Ngêi con ®¨ng kÝ häc tin häc ngoµi giê, vÒ nãi víi bè:.

<span class='text_page_counter'>(7)</span> - Bố ơi! Cho con tiền đóng để học tin học. Ngưêi bè hái: - “Tin häc” lµ g× con ? Ngêi con tr¶ lêi: - “Tin häc” lµ ai “tin” th× ®i “häc”! - HS tìm phơng châm hội thoại không đợc tuân thủ trong các tình huống đó. + C©u chuyÖn 1: PC quan hÖ. + C©u chuyÖn 2: PC c¸ch thøc. GV cho HS lµm BT 1: §äc ®o¹n th¬ sau vµ cho biÕt nh©n vËt M· Gi¸m Sinh đã vi phạm phơng châm hội thoại nào? Vì sao? GÇn miÒn cã mét mô nµo §a ngêi viÔn kh¸ch t×m vµo vÊn danh Hái tªn, r»ng: “M· Gi¸m Sinh”, Hái quª, r»ng: “HuyÖn L©m Thanh còng gÇn.” - Nhân vật Mã Giám Sinh đã vi phạm phơng ch©m lÞch sù, vµ ph¬ng ch©m c¸ch thøc. - Nguyªn nh©n: lµ con ngêi th« lç, gi¶ dèi, thiÕu v¨n ho¸. Gv cho HS xem l¹i bµi c¸c ph¬ng ch©m héi tho¹i ( Trang 36). b- Quan hÖ gi÷a ph¬ng ch©m héi tho¹i víi t×nh huèng giao GV lu ý: tiÕp: - ViÖc vËn dông c¸c p.ch©m héi tho¹i cÇn phï hîp với đặc điểm của tình huống giao tiếp (Nói với ai? Nói khi nào? Nói ở đâu? Nói để làm gì?) Cã nh÷ng trêng hîp ngêi nãi kh«ng tu©n thñ c¸c ph¬ng ch©m héi tho¹i. - ViÖc kh«ng tu©n thñ c¸c ph¬ng ch©m héi tho¹i cã thÓ b¾t nguån tõ c¸c nguyªn nh©n sau: + Ngêi nãi v« ý, vông vÒ, thiÕu v¨n hãa giao tiÕp. + Ngêi nãi ph¶i u tiªn cho mét ph¬ng ch©m héi tho¹i hoÆc mét yªu cÇu kh¸c quan träng h¬n. +Ngời nói muốn gây một sự chú ý, để ngời nghe hiểu câu nói theo một hàm ý nào đó. Gv chiếu. Hs đọc lại 2 ghi nhớ. II.. Xng. h«. trong. héi.

<span class='text_page_counter'>(8)</span> - HS th¶o luËn. tho¹i : 1. §iÒn nh÷ng tõ ng÷ xng h« thÝch hîp vµo chç trèng: a. Xng hô bằng các đại từ: Ng«i thø nhÊt ( Sè Ýt, sè nhiÒu) Ng«i thø hai( Sè Ýt, sè nhiÒu) Ng«i thø ba( Sè Ýt, sè nhiÒu) b. Xng h« b»ng c¸c tõ ng÷ kh¸c: Các từ chỉ quan hệ gia đình: ông,… C¸c tõ chØ nghÒ nghiÖp chøc vô: thñ trưëng, … C¸c tõ chØ quan hÖ x· héi: b¹n,… Xng h« b»ng tªn riªng: Thu, Lan,… Gv chiÕu b¶ng, HS ®iÒn (tr×nh bµy miÖng). 1. Tõ xng h« trong TiÕng ViÖt * Trong TiÕng ViÖt, xng h« thêng tu©n thñ theo ph- rÊt phong phó, ngêi nãi cÇn ơng châm “ xng khiêm, hô tôn”. Em hiểu phơng căn cứ vào đặc điểm của tình châm đó nh thế nào? Cho VD minh họa? giao tiếp để xng hô cho phù - Khi xng h«, ngêi nãi tù xng m×nh mét c¸ch hîp. khiêm nhờng và gọi ngời đối thoại một cách tôn 2. “xng khiêm, hô tên”, xng kÝnh.VD: m×nh mét c¸ch khiªm nhêng, + Từ ngữ xng hô thời trớc: bệ hạ (dùng để gọi vua tỏ gọi ngời khác 1 cách tôn kính. ý t«n kÝnh ), bÇn t¨ng (nhµ s nghÌo, tù xng mét c¸ch 3. Trong TiÕng ViÖt, mçi phkhiªm tèn ) ơng tiện xng hô đều thể hiện + Tõ ng÷ xng h« thêi nay: quý «ng, quý anh, quý tÝnh chÊt cña t×nh huèng giao cô… (dùng để gọi ngời đối thoại tỏ ý tôn kính, lịch tiếp (thân, sơ và mối quan hệ sù ) gi÷a ngêi nãi víi ngêi nghe. V× * V× sao chóng ta ph¶i lùa chän tõ ng÷ khi xng h«? thÕ cÇn chó ý lùa chän tõ ng÷ Lùa chän nh thÕ nµo? xng h«). - HÖ thèng tõ ng÷ xng h« trong tiÕng ViÖt: Phong phó, giµu s¾c th¸i biÓu c¶m. - Cần căn cứ vào đối tợng và các đặc điểm của tình huống giao tiếp để xng hô cho phù hợp. Gv chèt ý, ChiÕu: Bµi tËp 2 a) Mô chñ nhµ chÐp miÖng, giäng ngät xít: - Em cø khã nghÜ qu¸… «ng bµ còng lµ ngêi lµm ¨n tö tÕ c¶. Nhng mµ cã lÖnh biÕt lµm thÕ nµo..

<span class='text_page_counter'>(9)</span> (…)Nµy, ë víi nhau ®ang vui vÎ, «ng bµ dän ®i, em lại cứ nhớ đáo để đấy nhớ. b) Mô giư¬ng trßn c¶ hai m¾t lªn mµ reo: - A, thÕ chø! ThÕ mµ tí cø tëng díi nhµ ®i ViÖt gian thËt, tí ghÐt ghª Êy…Th«i b©y giê th× «ng bµ l¹i cø ë tù nhiªn, ai b¶o sao. ¡n hÕt nhiÒu chø ë hÕt lµ bao nhiªu. ( Lµng- Kim L©n) * Lời của nhân vật ở mỗi ví dụ đợc nói trong t×nh huèng nµo? *Với mỗi tình huống, từ ngữ xng hô đợc sử dông nh thÕ nµo? ThÓ hiÖn tÝnh chÊt, quan hÖ ra sao? a) Lêi nãi, khi biÕt tin lµng dÇu theo giÆc. - C¸ch xưng h« cã vÎ ngät ngµo mµ xa c¸ch. . . b) Lêi nãi, khi tin lµng DÇu theo giÆc ®ưîc c¶i chÝnh. - C¸ch xưng h« suång s·, th©n mËt, thÓ hiÖn niÒm vui. . . Bµi tËp 3 Mét b¹n chÐp hai ®o¹n th¬ sau nhng l¹i quªn những từ xng hô tác giả đã dùng. Em hãy giúp bạn ®iÒn vµo vµ gi¶i thÝch t¹i sao em l¹i chän nh÷ng tõ xng h« Êy ? a) KÓ tuæi t«i cßn h¬n tuæi b¸c. T«i l¹i ®au tríc b¸c mÊy ngµy Lµm sao b¸c véi vÒ ngay. Chît nghe t«i bçng ch©n tay rông rêi. (Khãc D¬ng Khuª - NguyÔn KhuyÕn) b) M×nh vÒ m×nh cã nhí ta Ta vÒ ta nhí nh÷ng hoa cïng ngêi. (ViÖt B¾c - Tè H÷u) a) LÝ do chän: “Xng khiªm h« t«n”... b)LÝ do:thÓ hiÖn t×nh c¶m ch©n thµnh, th©n thiÕt... III. C¸ch dÉn trùc tiÕp vµ.

<span class='text_page_counter'>(10)</span> c¸ch dÉn gi¸n tiÕp. - HS ph©n biÖt sù kh¸c nhau gi÷a c¸ch dÉn trùc tiÕp 1. DÉn trùc tiÕp: vµ c¸ch dÉn gi¸n tiÕp? - Nh¾c l¹i nguyªn v¨n lêi nãi Hs tr×nh bµy, Gv chèt ý, chiÕu: hay ý nghÜ cña ngêi hoÆc nh©n HS lµm BT4: GV chiếu bài tập: vËt. - ChuyÓn lêi tho¹i thµnh lêi dÉn gi¸n tiÕp . - Khi viết: Lời dẫn được đặt Hãy chuyển những lời đối thoại trong đoạn trong dấu ngoặc kép. trÝch thµnh lêi dÉn gi¸n tiÕp. Ph©n tÝch nh÷ng 2. DÉn gi¸n tiÕp: ThuËt l¹i lêi thay đổi về từ ngữ trong lời dẫn gián tiếp so với lời nói hay ý nghĩ của ngời hoặc đối thoại? nh©n vËt kh¸c, cã ®iÒu chØnh “ Vua Quang Trung tự mình đốc suất đại cho thích hợp. binh, cả thuỷ lẫn bộ cùng ra đi. Ngày 29 đến Nghệ - Khi viết: Lời dẫn không đặt An, vua Quang Trung cho vêi ngêi cèng sÜ ë huyÖn trong dÊu ngoÆc kÐp La S¬n lµ NguyÔn ThiÕp vµo dinh vµ hái: - Quân Thanh sang đánh, tôi sắp đem binh ra chống cự. Mu đánh và giữ, cơ đợc hay thua, tiên sinh nghĩ thÕ nµo? ThiÕp nãi: - B©y giê trong níc trèng kh«ng, lßng ngêi tan r·. Qu©n Thanh ë xa tíi ®©y, kh«ng biÕt t×nh h×nh qu©n ta yếu hay mạnh, không hiểu rõ thế nên đánh hay nªn gi÷ ra sao. Chóa c«ng ®i ra chuyÕn nµy, kh«ng qu¸ mêi ngµy, qu©n Thanh sÏ bÞ dÑp tan”. (“Hoµng Lª nhÊt thèng chÝ” - Ng« gia v¨n ph¸i) HS tr×nh bµy BT, - Thay đổi từ ngữ cần lu ý: + T«i (ng«i 1) -> nhµ vua (ng«i ba) + Chóa c«ng (ng«i 2) -> Vua Quang Trung (ng«i 3). GV nhËn xÐt, lu ý chuyÓn c¸ch xng h«, lêi xng h« phï hîp. D. Híng dÉn vÒ nhµ 1. Ôn lại các vấn đề học ở kỳ I. (Các phơng châm hội thoại, xng hô trong hội tho¹i, sù ph¸t triÓn cña Tõ vùng, trau dåi vèn tõ, tæng kÕt tõ vùng…) - Lµm c¸c bµi tËp trang 204 SGK. 2.ChuÈn bÞ KiÓm tra häc k× I. Và dưới đây là Bài giảng điện tử soạn bằng phần mềm Power Point: Rút kinh nghiệm sau khi dạy tiết học:.

<span class='text_page_counter'>(11)</span> Tôi nhận thấy CNTT đã đem lại cho giờ rất nhiều hiệu quả: bài giảng điện tử giúp chúng ta cung cấp được cho học sinh hệ thống kiến thức về các phương châm hội thoại, các từ ngữ thường dùng xưng hô trong hội thoại, cũng như dẫn lời trực tiếp, gián tiếp giúp các em nhanh chóng củng cố, khái quát được các kiến thức đã học trong cả học kì một cách có hệ thống. Đặc biệt, bài giảng điện tử là phương tiện giúp chúng ta đưa được những tình huống, những bài tập không có sẵn trong sách giáo khoa tới học sinh mà không cần bảng phụ hay phiếu học tập, đưa được bài tập và đáp án là một đoạn văn dài một cách trực, quan sinh động hấp dẫn. Điều đó vừa củng cố khắc sâu được kiến thức, vừa tạo sự hấp dẫn, hứng thú cho giờ học. Có thể nói bài giảng điện tử đem lại rất nhiều tiện ích và hiệu quả cho tiết học này. - Với phân môn Tập làm văn, đặc trưng của phân môn này là thường khai thác những dữ liệu dài (Đoạn văn, Văn bản) để rút những đơn vị kiến thức cần thiết. Những dữ liệu đó thường có trong sách giáo khoa, khi soạn bài thông thường giáo viên cho học sinh sử dụng sách giáo khoa để khai thác. Hai là khi khai thác dữ liệu chúng ta thường cho học sinh hoạt động theo nhóm, phân môn Tập làm văn lại ít bài tập trắc nghiệm, bài tập giải quyết nhanh nên theo tôi khi định soạn bài giảng điện tử chúng ta phải xem xét kĩ. Trừ khi ta cần cho học sinh khai thác một dữ liệu mà sách giáo khoa không có hoặc cần rèn luyện cho học sinh một kĩ năng nào đó ( chẳng hạn quy tr×nh t×m hiÓu ®ề lËp dµn ý, tr×nh bµy bè côc bµi v¨n ) thì ta có thể ứng dụng CNTT vào soạn giảng để giờ học đạt hiệu quả và cũng tiết kiệm thời gian chuẩn bị bảng phụ. Với phân môn này, trong năm học tôi đã xem xét và ứng dụng CNTT vào soạn một bài giảng điện tử. Đó là Tiết 120: LuyÖn tËp lµm bµi nghÞ lu©n về t¸c phÈm truyÖn. Đây là giáo án soạn bằng phần mềm Word:. Ngµy so¹n 21/2/2011.

<span class='text_page_counter'>(12)</span> Ngµy gi¶ng 23/2/2011 TiÕt 120: LuyÖn tËp lµm bµi nghÞ luËn vÒ t¸c phÈm truyÖn (HoÆc ®o¹n trÝch) A. Môc tiªu: - Cñng cè kiÕn thøc, kü n¨ng lµm bµi nghÞ luËn vÒ t¸c phÈm truyÖn (®o¹n trÝch) - Rèn luyện kỹ năng tìm hiểu đề, tìm ý, lập dàn ý. B. ChuÈn bÞ: - §äc, t×m hiÓu truyÖn “ChiÕc lîc ngµ” cña NguyÔn Quang S¸ng. C. Néi dung lªn líp: * KiÓm tra: ThÕ nµo lµ nghÞ luËn vÒ t¸c phÈm truyÖn (®o¹n trÝch)? Những lưu ý khi làm bài nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích? HS tr×nh bµy, GV nhËn xÐt, chiÕu ý cñng cè. * Néi dung luyÖn tËp:. Hoạt động của gv và hs - GV chiếu bµi tËp. - HS xác định các bớc cần thùc hiÖn tríc khi lËp dµn ý. - GV yªu cÇu : t×m hiÓu yêu cầu của đề, tìm ý cho đề bài? HS th¶o luËn t×m ý theo nhãm hai bµn trong 5 ph. C¸c nhãm tr×nh bµy. GV chèt ý, trình chiÕu :. Néi dung bµi häc - Lập dàn ý chi tiết cho đề: Cảm nhận của em về đoạn trÝch: “ChiÕc lîc ngµ” cña NguyÔn Quang S¸ng.. I. Tìm hiểu để, tìm ý.. a. Tìm hiểu đề: *Yêu cầu của đề : - NghÞ luËn vÒ ®o¹n trÝch. - Vấn đề nghị luận: ND và nghệ thuật đoạn trích. b. T×m ý: Các ý cần đạt: - ND ®o¹n trÝch: Hoµn c¶nh Ðo le cña cha con «ng S¸u trong cuéc chiÕn tranh chèng Mü. + ¤ng S¸u: Xa nhµ kh¸ng chiÕn, con 8 tuæi «ng míi cã dÞp vÒ, khao kh¸t gÆp con, «m con nhng bÐ Thu kh«ng nhËn ra cha v× vÕt thÑo trªn mÆt «ng khiÕn «ng kh¸c trong ¶nh. + Trong 3 ngµy «ng ë nhµ bÐ Thu kh«ng nhËn «ng.

<span class='text_page_counter'>(13)</span> kh«ng chÊp nhËn sù ch¨m sãc cña «ng. + Tríc khi chia tay, bÐ Thu kÞp nhËn cha kh«ng muèn chia tay cha nhưng thời gian không còn nữa. + Trªn chiÕn khu, «ng S¸u dµnh hÕt t×nh c¶m th¬ng nhí con vµo lµm chiÕc lîc b»ng ngµ voi cho con nhng «ng hy sinh chØ kÞp trao chiÕc lîc ngµ cho ngêi b¹n. - §¸nh gi¸ néi dung ®o¹n trÝch: + Hoµn c¶nh Ðo le – t×nh cha con s©u nÆng. + Nh©n vËt bÐ Thu: C¸ tÝnh m¹nh mÏ, yªu ghÐt r¹ch rßi. - NhËn xÐt nghÖ thuËt: Cèt truyÖn chÆt chÏ, t×nh huống bất ngờ, nhân vật có cá tính, sinh động, ngôn ngữ giản dị đậm màu sắc địa phơng Nam bộ. - HS dùa vµo c¸c ý võa t×m II. LËp dµn ý. vµ yªu cÇu vÒ bè côc bµi NL lËp dµn ý. - HS lËp dµn ý d¹i c¬ng vµ *Dµn ý ®ai c¬ng: dµn ý chi tiÕt. 1. Më bµi: - GV Hớng dẫn dàn ý đại c- Giới thiệu tác giả - tác phẩm – ấn tợng chung về tác ¬ng. dµn ý chi tiÕt phÇn MB, phÈm. KB. ( Chiếu dàn ý) HS s¾p xÕp c¸c ý thµnh dµn ý 2. Th©n bµi: chi tiÕt phÇn TB. §¸nh gi¸ ND, nghÖ thuËt ®o¹n trÝch. Gv gäi 2 HS kh¸ tr×nh bµy. 3. KÕt bµi: GV chiÕu dµn ý. - §¸nh gi¸, c¶m nhËn chung. *Dµn ý chi tiÕt: 1. Mở bài: - Giới thiệu được tác giả, tác phẩm: + Truyện “Chiếc lược ngà” của nhà văn Nguyễn Quang Sáng, sáng tác năm 1966 tại chiến trường miền Tây Nam bộ. - Nêu khái quát cảm nhận về truyện. + Truyện “Chiếc lược ngà” đã diễn tả chân thực tình cha con thắm thiết, sâu nặng trong hoàn cảnh éo.

<span class='text_page_counter'>(14)</span> le của chiến tranh. 2. Thân bài: - ND ®o¹n trÝch: Hoµn c¶nh Ðo le cña cha con «ng S¸u trong cuéc chiÕn tranh chèng Mü. + ¤ng S¸u: Xa nhµ kh¸ng chiÕn, con 8 tuæi «ng míi cã dÞp vÒ, khao kh¸t gÆp con, «m con nhng bÐ Thu kh«ng nhËn ra cha v× vÕt thÑo trªn mÆt «ng. - BÐ ho¶ng hèt, t¸i mÆt ®i, vôt ch¹y, kªu thÐt lªn khi gÆp ông S¸u. + Trong 3 ngµy «ng ë nhµ bÐ Thu kh«ng nhËn «ng kh«ng chÊp nhËn sù ch¨m sãc cña «ng. – ChØ gäi trèng kh«ng, kh«ng gäi cha, kh«ng nhê ch¾t níc nåi c¬m to ®ang s«i, hÊt c¸i trøng c¸ mµ «ng g¾p cho, bá vÒ nhµ ngo¹i, khua d©y cét xuèng ræn s¶ng. + Tríc khi chia tay, bÐ Thu kÞp nhËn cha kh«ng muèn chia tay cha: - CÊt tiÕng gäi ba – tiÕng kªu nh xÐ. - Ch¹y x« tíi… «m chÆt lÊy cæ ba h«n ba nã cïng khắp … dang cả 2 chân câu chặt lấy ba nó… đôi vai… run run - Nguyªn nh©n: NhËn ra vÕt thÑo cña ba lµ do ba bÞ th¬ng… t×nh c¶m bÞ dån nÐn bïng ra m¹nh mÏ, hèi h¶, cuèng quÝt, cã xen cã sù hèi hËn. + Trªn chiÕn khu, «ng S¸u dµnh hÕt t×nh c¶m th¬ng nhí con vµo lµm chiÕc lîc b»ng ngµ voi cho con nhng «ng hy sinh chØ kÞp trao chiÕc lîc ngµ cho ngêi b¹n. - §¸nh gi¸ néi dung ®o¹n trÝch: + Hoµn c¶nh Ðo le – t×nh cha con s©u nÆng. + Nh©n vËt Thu: C¸ tÝnh m¹nh mÏ, yªu ghÐt r¹ch rßi. - NhËn xÐt nghÖ thuËt: Cèt truyÖn chÆt chÏ, t×nh huèng bất ngờ, nhân vật có cá tính, sinh động, ngôn ngữ giản dị đậm màu sắc địa phơng Nam bộ..

<span class='text_page_counter'>(15)</span> Gv híng dÉn HS viÕt bµi.... 3. Kết bài: - Truyện “Chiếc lược ngà” đã diễn tả chân thực tình cha con thắm thiết, sâu nặng. Trong hoàn cảnh chiến tranh, tình cảm ấy càng thiêng liêng, ngời sáng. - Ẩn dưới câu chuyện được kể một cách khách quan là tiếng nói lên án chiến tranh xâm lược gây bao đau khổ cho con người.. D. Híng dÉn vÒ nhµ: 1. ViÕt bµi tËp lµm v¨n sè 6: Suy nghÜ vÒ th©n phËn ngêi phô n÷ trong x· héi cò qua nh©n vËt Vò N¬ng ë “ChuyÖn ngõ¬i con g¸i Nam X¬ng” cña NguyÔn D÷. - Đọc lại tác phẩm – suy nghĩ làm bài, đảm bảo bố cục rõ ràng, mạch lạc, luận ®iÓm, luËn cø rµnh m¹ch cã tÝnh liªn kÕt. - ND cần bảo đảm: thân phân ngời phụ nữ trong XHPK: không đợc coi trọng, phụ thuéc vµo ngêi kh¸c, n¹n nh©n cña nhiÒu quan ®iÓm cæ hñ l¹c hËu (träng nam khinh nữ, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy) thói gia trởng, ghen tuông của đàn ông. - Nép vµo thø 5 (3/3/2011) 2. ChuÈn bÞ tiÕt sau: “Sang thu”.( Đọc, trả lời các câu hỏi SGK, tìm hiểu thêm các bài thơ khác viết về đề tài mùa thu). Dưới đây là bài giảng điện tử soạn bằng phần mềm Power Point:. - Víi phÇn V¨n häc, theo t«i cã thÓ øng dông CNTT hiÖu qu¶ ë c¸c phÇn giíi thiÖu bµi, t×m hiÓu vÒ t¸c gi¶ t¸c phÈm, c¸c c©u hái th¶o luËn nhãm, phÇn chèt ý lµm lµm bµi tËp cñng cè, më réng..

<span class='text_page_counter'>(16)</span> + PhÇn giíi thiÖu bµi chóng ta cã thÓ ®a c¸c h×nh ¶nh, phim t liÖu, bµi h¸t dÉn d¾t tríc khi vµo bµi, t¹o t©m thÕ cho häc sinh ë ®Çu giê häc. + Phần tìm hiểu tác giả, hoàn cảnh ra đời tác phẩm ta có thể giới thiệu chân dung t¸c gi¶, c¸c t¸c phÈm tiªu biÓu vµ chèt ý cÇn nhí lµm cho giê häc thªm sinh động, hấp dẫn tạo hứng thú cho học sinh. + Phần câu hỏi thảo luận nhóm để giáo viên không phải chuẩn bị phiếu thảo luËn cho tõng nhãm. + Phần chốt ý tổng kết để củng cố khắc sâu kiến thức cho học sinh. + Phần củng cố, luyện tập để cung cấp t liệu mở rộng kiến thức cho học sinh bằng các đoạn thơ, bài thơ cùng chủ đề, bản ngâm thơ, bài hát, hình ảnh minh họa. Tïy theo thêi gian ®Çu t, ph¬ng ¸n thiÕt kÕ, gi¸o viªn cã thÓ chiÕu c¸c phÇn, đoạn văn bản cần khai thác tìm hiểu, hớng dẫn để học sinh làm dữ kiệu khai thác. Tuy nhiªn theo t«i phÇn nµy còng kh«ng nªn l¹m dông trªn bµi gi¶ng ®iÖn t v× hiÖu qu¶ kh«ng cao. Theo tôi đặc trng của giờ văn học là cảm thụ phẩm, chúng ta chỉ ứng dụng CNTT vµo c¸c phÇn giíi thiÖu bµi, giíi thiÖu t¸c gi¶, t¸c phÈm, chèt ý tæng kÕt, më rộng liên hệ, còn phần khai thác văn không nên ứng dụng CNTT để vừa đỡ đầu t thời gian, công sức vừa đảm bảo đặc trng bộ môn: Đọc văn bản – khai thác văn bản ( Vấn đáp, thảo luận) ... bình giảng... đợc liền mạch, có cảm xúc. Trên lớp giảng bµi, gi¸o viªn ghi b¶ng ý chÝnh, thÇy võa gi¶ng võa ghi, trß võa nghe võa viÕt. Linh hoạt, nhịp nhàng, hiệu quả. Nếu thiết kế đầy đủ phần khai thác văn bản trên bài giảng, do đặc trng bộ, học sinh thờng không biết ghi ý nào, hoặc ghi không kịp, kh«ng hÕt. Tríc ®©y, khi míi so¹n bµi gi¶ng ®iÖn tö, t«i thêng so¹n tÊt c¶ c¸c c©u hái, néi dung cÇn tr¶ lêi vµo c¸c trang tr×nh chiÕu. Nhng qua thùc tÕ gi¶ng d¹y t«i thÊy viÖc so¹n nh vËy võa lµm chóng ta mÊt nhiÒu thêi gian khi so¹n bµi, võa mÊt thêi gian ®iÒu khiÓn m¸y trªn líp. Khi gi¶ng bµi, nhÊt lµ tiÕt v¨n häc nh÷ng thao t¸c bÊm chuét ®iÒu khiÓn m¸y khi khai th¸c v¨n b¶n lµm cho giê häc rêi r¹c, nhiÒu khi lµm mÊt m¹ch c¶m xóc cña gi¸o viªn, häc sinh khi c¶m thô t¸c phÈm, cuèi cïng hiệu quả giờ học lại không đạt nh ý..

<span class='text_page_counter'>(17)</span> Tôi đã có nhiều giờ soạn bài giảng văn học và có sự đối chiếu giữa các phơng ¸n thiÕt kÕ t«i thÊy víi giê v¨n häc sö dông bµi gi¶ng b¸n ®iÖn tö ( chØ sö dông CNTT vào một số phần số khâu của bài giảng) đạt đợc nhiều hiệu quả hơn. Tuy nhiên đó chỉ là với bài giảng khai thác tác phẩm văn học, còn với các tiết tổng kết phần, chơng ( của văn học nói riêng và cả ba phân môn nói chung), đặc trng của tiết học là hệ thống hóa, khái quát hóa kiến thức thì việc ứng dụng CNTT lại rất hiệu quả. Giờ tổng kết thờng đòi hỏi chúng ta nhiều bảng hệ thống, khái quát nội dung kiÕn thøc. Tríc ®©y cha cã CNTT, chóng ta thêng ph¶i sö dông rÊt nhÒu b¶ng phụ. Nhng hiện nay CNTT đã giúp chúng ta rất đắc dụng. Chúng ta có thể ứng dụng CNTT vµo tÊt c¶ c¸c phÇn, c¸c néi dung cña giê häc, thay thÕ tÊt c¶ b¶ng phô tríc ®©y b»ng c¸c trang tr×nh chiÕu. Cã thÓ nãi viÖc øng dông CNTT víi d¹ng bµi nµy rÊt hîp lÝ. Díi ®©y lµ mét sè gi¸o ¸n minh häa ph©n m«n ng÷ v¨n cña t«i. Gi¸o ¸n 1: Bµi so¹n: “Sang thu” ( TiÕt 121). Ngµy so¹n: 22/2/2011 Ngµy gi¶ng: 24/2/2011. TiÕt 121:. Sang Thu ( H÷u ThØnh). A. Môc tiªu: - HS cảm nhận đợc những tinh tế của tác giả về sự biến đổi của đất trời, thiên nhiên tõ cuèi h¹ sang ®Çu thu. - RÌn luyÖn kü n¨ng c¶m nhËn vµ ph©n tÝch th¬ tr÷ t×nh. B. ChuÈn bÞ: - 1 sè bµi th¬ vÒ mïa thu cña H÷u ThØnh, Lu Träng L, §ç Phñ… C. Néi dung lªn líp: * KiÓm tra: §äc thuéc lßng bµi: “ViÕng l¨ng B¸c”. GV chiÕu 2 BT HS lµm. * Bµi míi: GV Giíi thiÖu bµi dÉn d¾t tõ 1 sè bµi th¬, c©u th¬ t¶ mïa thu cña L u Träng L, T¶n Đà…đến bài “Sang thu” của Hữu Thỉnh”.. Hoạt động của gv và hs. Néi dung bµi häc I. §äc - T×m hiÓu chung:. 1. T¸c gi¶ - T¸c phÈm. - HS quan s¸t chó thÝch *. a. T¸c gi¶: (1942) quª VÜnh - GV chiÕu ý giíi thiÖu s¬ lîc vÒ t¸c gi¶, ch©n Phóc – lµ nhµ th¬ trëng thµnh.

<span class='text_page_counter'>(18)</span> dung t¸c gi¶ vµ mét sè t¸c phÈm cña «ng. GV nhÊn m¹nh: - T¸c gi¶ viÕt nhiÒu, viÕt hay vÒ con ngêi, cuéc sèng n«ng th«n, vÒ mïa thu, c¶m nhËn tinh tÕ, nhiÒu h×nh ¶nh gîi c¶m…NhiÒu vÇn th¬ mïa thu c¶u «ng mang c¶m xóc b©ng khu©ng, vÊn vơng trớc đất trời trong trẻo đang biến chuyển nhÑ nhµng. - Tác phẩm có nhiều hình ảnh đặc sắc, gợi c¶m vÒ thêi ®iÓm giao mïa h¹ - thu ë vïng nông thôn đồng bằng Bắc bộ. - Më réng : Nhµ th¬ NguyÔn KhuyÕn còng cã nhiÒu bµi th¬ vÒ mïa thu ë n«ng th«n vïng đồng bằng Bác bộ => Tìm đọc : Thu vịnh, thu ®iÕu, thu Èm. - GV hớng dẫn đọc: Khoan thai trầm lắng thoáng suy t. - GV đọc 1 lợt. - 2 HS đọc – GV nhận xét. - HS xem gi¶i thÝch 2 tõ khã (SGK). - HS xác định thể loại, cảm xúc bài thơ? + Cã cÇn chia bè côc bµi th¬? (Kh«ng) GV: C¶ bµi lµ nh÷ng quan s¸t vµ c¶m nhËn của tác giả về thiên nhiên đất trời lúc sang thu tõng khæ nèi tiÕp nhau – kh«ng cÇn chia ®o¹n.. trong quân đội. b. T¸c phÈm: S¸ng t¸c 1977 – trong tËp th¬ “Tõ chiÕn hµo vµo thµnh phè” (1991).. 2. §äc - T×m hiÓu tõ khã.. 3. T×m hiÓu thÓ lo¹i – bè côc. a. ThÓ th¬: Tù do – 5 ch÷. b. Bè côc: kh«ng cÇn chia ®o¹n.. II. §äc – T×m hiÓu chi tiÕt.. HS đọc khổ thơ 1. 1. Khæ th¬ 1. ? Sự biến đổi của đất trời sang thu đợc tác giả c¶m nhËn b¾t ®Çu tõ ®©u vµ gîi t¶ qua nh÷ng h×nh ¶nh hiÖn tîng g×? + H¬ng æi ph¶ trong giã se. + S¬ng chïng ch×nh qua ngâ Em hiÓu : Giã se lµ nh thÕ nµo? (nhÑ, kh« vµ h¬i.

<span class='text_page_counter'>(19)</span> l¹nh) ? Ph¶ ë ®©y cã nghÜa lµ g×? ( ®a vµo mét c¸ch đậm đặc) có thể thay thế bằng từ đa không? kh«ng) ë ®©y t¸c gi¶ dïng tõ ph¶ cã t¸c dông nh thÕ nào? (diễn tả mùi hơng nhiều, đậm đặc, ổi đang độ chín)...) Tõ chïng ch×nh cã thÓ thay thÕ b»ng tõ nµo ? ( Kh«ng) H·y nhËn xÐt vÒ c¸ch dïng tõ, miªu t¶ cña t¸c giả? ( Nghệ thuật nhân hóa, dùng từ tinh tế, đặc s¾c) ? Tõ “ Bçng”,“H×nh nh” gîi t©m tr¹ng g× cña t¸c gi¶? ( BÊt ngê, b©ng khu©ng, ngì ngµng). GV b×nh gi¶ng c¸ch dïng tõ cña t¸c gi¶: - Bỗng : Thể hiện sự đột ngột, bất ngờ khi nhËn ra dÊu hiÖu thiªn nhiªn khi mïa thu vÒ - Tõ ph¶ : RÊt tinh tÕ. - Chïng ch×nh: Tõ l¸y gîi h×nh gîi sù yÓu ®iÖu, duyªn d¸ng cña lµn s¬ng nh h×nh bãng thiÕu n÷. - Nhà thơ cảm nhận sự biến đổi - H×nh nh: thÓ hiÖn c¸i ngì ngµng ng¹c nhiªn của đất tời sang thu bắt đầu từ khi mïa thu vÒ. hiÖn tîng: “H¬ng æi ph¶ trong => Chèt ý: giã se” vµ h×nh ¶nh: “S¬ng chïng ch×nh qua ngâ”. => Cách dùng từ tinh tế, đặc s¾c: – T©m tr¹ng ngì ngµng c¶m xóc b©ng khu©ng cña nhµ th¬: “H×nh nh”, “bçng”. 2. Khæ 2. HS đọc khổ 2. Trong khổ thơ này hình ảnh sang thu đợc tác giả c¶m nhËn th«ng qua nh÷ng h×nh ¶nh cô thÓ nµo ?.

<span class='text_page_counter'>(20)</span> - S«ng dÒnh dµng. - Chim b¾t ®Çu véi v·.. - Sông đợc lúc dềnh dàng.. GV chiÕu h×nh ¶nh, th¬.. - Chim b¾t ®Çu véi v·. =>Nghệ thuật nhân hoá, đối lập, từ láy gợi hình=> Sự thay đổi của đất trời theo tốc độ chuyển động từ hạ sang thu có cái nhanh, cã c¸i chËm nhng nhÑ nhµng mµ râ rÖt. - §¸m m©y mïa h¹ - v¾t nöa m×nh sang thu => liªn tëng s¸ng t¹o, thó vÞ, gîi h×nh, gîi c¶m… =>Kh«ng gian vµ thêi gian chuyển mùa thật đẹp, thật gợi c¶m.. T¹i sao dßng s«ng dÒnh dµng vµ chim b¾t ®Çu véi v· ?  Dßng s«ng b¾t ®Çu c¹n ch¶y chËm dÇn, kh«ng µo ¹t nh mïa hÌ…. NhËn xÐt c¸ch dïng tõ ng÷, h×nh ¶nh cña t¸c gi¶? C©u th¬ cho em c¶m nhËn ®iÒu g×?. GV chiÕu h×nh ¶nh, th¬. H×nh ¶nh §¸m m©y mïa h¹ v¾t nöa m×nh sang thu đợc hiểu nh thế nào? (Thu đó sang một nửa rồi). NhËn xÐt h×nh ¶nh th¬ nµy? (s¸ng t¹o, thó vÞ). GV b×nh gi¶ng: - §¸m mïa h¹ v¾t nöa m×nh sang thu lµ mét liªn tëng s¸ng t¹o, thó v Þ- Cảm giác giao mùa được diễn tả cụ thể và tinh tế bằng một hình ảnh đám mây của mùa hạ cũng như đang bước vào ngưỡng cửa của mùa thu vậy...liên tưởng đầy thú vị không chỉ cảm nhận bằng thị giác mà là sự cảm nhận bằng chính tâm hồn tinh tế, nhạy cảm, yêu thiên nhiên tha thiết của Hữu Thỉnh.  Kh«ng gian vµ thêi gian chuyÓn mùa thật đẹp, thật gợi cảm. 3. Khæ th¬ 3. GV : HS đọc khổ thơ 3. GV : Thiên nhiên sang thu còn đợc diễn tả bằng h×nh ¶nh nµo ? - “VÉn cßn bao nhiªu n¾ng §· v¬i dÇn c¬n ma. SÊm còng bít bÊt ngê Trên hàng cây đứng tuổi”. GV chiÕu h×nh ¶nh, th¬.. “VÉn cßn bao nhiªu n¾ng.

<span class='text_page_counter'>(21)</span> §· v¬i dÇn c¬n ma. Em hiÓu nh÷ng c©u th¬ trªn nh thÕ nµo? C©u th¬: “SÊm còng bít bÊt ngê / Trªn hµng =>N¾ng ma sang thu còng cây đứng tuổi” có mấy tầng ý nghĩa ? kh«ng cßn chãi chang, g¨y g¾t HS lµm bµi theo nhãm hai bµn nh mïa h¹. §¹i diÖn nhãm tr×nh bày §¹i diÖn nhãm nhËn xÐt GV : Cñng cè, kÕt luËn. =>N¾ng ma sang thu còng kh«ng cßn chãi chang, g¨y g¾t nh mïa h¹. Gv chiÕu ý, b×nh gi¶ng 2 c©u cuèi.  C©u th¬ mang ý nghÜa biÓu tîng thÓ hiÖn sù tr¶i nghiệm . Khi con ngời đã từng trải thì cũng vững vàng hơn trớc những bất thờng của cuộc đời. ? Sù c¶m nhËn tinh tÕ cña nhµ th¬ vÒ nh÷ng biÕn chuyển trong không gian lúc sang thu đợc cảm nhËn c¶nh vËt qua nh÷ng gi¸c quan nµo?( ThÞ gi¸c, c¶m gi¸c). - “SÊm còng bít bÊt ngê Trên hàng cây đứng tuổi”. -> NT Èn dô -> c©u th¬ ®Ëm chất triết lý : Khi con ngời đã tõng tr¶i th× còng v÷ng vµng hơn trớc những tác động, biến đổi của ngoại cảnh…  C©u th¬ thÓ hiÖn sù tr¶i nghiÖm về cuộc đời. III. Tæng kÕt- LuyÖn tËp.. Qua tìm hiểu bài thơ em cảm nhận đợc những ®iÒu g×? NT bao trïm toµn bµi? T¸c dông? ( Nh©n hãa, ẩn dụ => Sinh động, gợi cảm.) HS tr×nh bµy. GV ChiÕu ý chèt. NghÖ thuËt : - NghÖ thuËt bao trïm toµn bµi : nh©n ho¸, Èn dô. - Tõ l¸y gîi h×nh, gîi c¶m. - Phép liên tởng, tởng tợng độc đáo thú vị và sáng tạo, đối lập tự nhiên hợp lí. Néi dung : - Nh÷ng biÕn chuyÓn nhÑ nhµng mµ râ rÖt cña đất trời từ cuối hạ sang thu, qua những cảm nhËn tinh tÕ s©u s¾c cña t¸c gi¶.. 1.Tæng kÕt.

<span class='text_page_counter'>(22)</span> BiÓu hiÖn : T×nh yªu tha thiÕt, tr©n träng vÎ đẹp quê hơng và những suy nghĩ sâu lắng về con ngời, cuộc đời của nhà nhơ. - HS đọc phần ghi nhớ.. ( Ghi nhí Trang 71). 2. LuyÖn tËp: a. T×m 1 sè c©u th¬, bµi th¬ t¶ c¶nh mïa thu.. GV chiÕu ®o¹n th¬ tham kh¶o. “N¾ng ®ang tr¶i ®Çy §· tr¨ng non nói bëi Bên cầu con nghé đợi C¶ chiÒu thu sang s«ng” ( H÷u ThØnh – “ChiÒu s«ng Th¬ng”) “Rặng liễu đìu hiu đứng chịu tang Tãc buån bu«ng xuèng lÖ hµng ngµn §©y mïa thu tíi mïa thu tíi Víi ¸o m¬ phai dÖt l¸ vµng” (Xu©n DiÖu) Dặn HS về tìm đọc các bài thơ về mùa thu của NguyÔn KhuyÕn… - GV híng dÉn HS vÒ nhµ lµm BT. b. ViÕt ®o¹n v¨n t¶ c¶nh sang thu. D. Híng dÉn vÒ nhµ: 1. Häc thuéc lßng bµi th¬, viÕt ®o¹n v¨n t¶ c¶nh sang thu. 2. Soạn bài: “Nói với con” – Su tầm các bài thơ cùng chủ đề…. Gi¸o ¸n 2: Tiết 153: Ôn tập về truyện. Ngµy so¹n 5/4/2011. Ngµy gi¶ng 8/4/2011..

<span class='text_page_counter'>(23)</span> TiÕt 153: ¤n tËp vÒ truyÖn A. Môc tiªu: - Ôn tập củng cố kiến thức về những tác phẩm truyện hiện đại Việt Nam đã học lớp 9. - Cñng cè nh÷ng hiÓu biÕt vÒ thÓ lo¹i truyÖn: trÇn thuËt, x©y dùng nh©n vËt, cèt truyÖn vµ t×nh huèng truyÖn. - RÌn luyÖn kÜ n¨ng tæng hîp, hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc. B. ChuÈn bÞ: Tr¶ bµi c¸c c©u hái «n tËp SGK trang 144. C. TiÕn tr×nh lªn líp: * KiÓm tra: - Sù chuÈn bÞ bµi cña HS. * Néi dung «n tËp.. Hoạt động của gv và hs. Néi dung bµi häc I. HÖ thèng c¸c t¸c phÈm ViÖt Nam hiÖn đại đã học.. - GV cho HS tr×nh bµy b¶ng hÖ thống các tác phẩm đã học. - GV nhËn xÐt, uốn n¾n, cñng cè l¹i. ChiÕu b¶ng hÖ thèng. - HS quan s¸t, söa ch÷a bæ sung vào bảng hệ thống cá nhân đã chuÈn bÞ.. 1. Làng – Kim Lân – 1948: Qua tâm trạng đau xót tủi hổ của ông hai khi nghe tin làng chợ Dầu theo giặc, truyện thể hiện tình yêu làng, yêu nước, tinh thần kháng chiến của người nông dân. 2. “LÆng lÏ Sa Pa” – NguyÔn Thµnh Long – 1970: Cuéc gÆp gì t×nh cê gi÷a «ng ho¹ sÜ, c« kÜ s với anh TN trên đỉnh Yên Sơn – SaPa – Qua đú truyện ca ngợi những ngời lao động thầm lÆng, có cách sống đẹp, cèng hiÕn søc m×nh cho đất nớc. 3. “ChiÕc lîc ngµ” – NguyÔn Quang S¸ng – 1966: Câu chuyện cảm động, éo le về 2 cha con «ng S¸u trong lần ông về thăm nhà và ở khu căn cứ. Qua đó truyện ca ngîi t×nh cha con th¾m thiÕt trong hoµn c¶nh chiÕn tranh. 4. “BÕn quª” – NguyÔn Minh Ch©u – 1985: Qua c¶m xóc vµ suy ngÉm cña Nhĩ nh÷ng ngµy.

<span class='text_page_counter'>(24)</span> cuối đời trên giờng bệnh, truyện thức tỉnh mọi ngời trân trọng những giá trị, vẻ đẹp bình dị gần gòi cña cuéc sèng quª h¬ng. 5. “Nh÷ng ng«i sao xa x«i” – Lª Minh Khuª – 1971. Cuộc sống và chiến đấu của 3 cô gái TNXP trên một cao điểm ở tuyến đờng Trờng S¬n trong kh¸ng chiÕn chèng MÜ. Truyện ca ngợi tinh thÇn dòng c¶m, sù hån nhiªn, trong s¸ng l¹c quan cña tuæi trÎ Việt Nam trong cuộc sống chiến đấu gian khổ. II. Hình ảnh đất nớc, con ngời Việt Nam qua c¸c t¸c phÈm.. GV nªu c©u hái (ChiÕu) cho HS thảo luận nhóm 2 bàn ( 5 ph). + Các tác phẩm đã phản ánh đất níc vµ con ngêi VN nh÷ng giai ®o¹n nµo? Ph¶n ¸nh nh÷ng g×? - HS tr×nh bµy. - GV chiÕu b¶ng hÖ thèng, tãm ý, gi¶ng.. 1. §Êt níc. - Kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p: “Lµng – Kim L©n. - Kh¸ng chiÕn chèng MÜ: “ChiÕc lîc ngµ”, “Nh÷ng ng«i sao xa x«i”, “LÆng lÏ SaPa” - Sau 1975: “BÕn quª” ->Các tác phẩm đều phản ánh nh÷ng nÐt tiªu biểu của đời sống xã hội và t tởng tình cảm của con ngêi ViÖt Nam qua c¸c thêi kú lÞch sö 2. Con ngêi:. GV chuyÓn ý : - H×nh ¶nh con ngêi VN thuéc nhiÒu thÕ hÖ trong 2 cuéc kh¸ng chiến chống Pháp và Mĩ đợc thể hiện sinh động qua một số nhân vËt: ¤ng Hai (Lµng), anh Thanh niªn (LÆng lÏ SaPa), «ng S¸u, bÐ Thu (ChiÕc lîc ngµ), ba c« g¸i Thanh niªn xung phong (Nh÷ng ng«i sao xa x«i). GV chiÕu c©u hái cho HS th¶o luËn nhãm 2 bµn: - C¸c nh©n vËt: + H×nh ¶nh c¸c thÕ hÖ con ngêi + ¤ng Hai: Yªu lµng, ®au xãt khi nghe tin lµng VN trong 2 cuéc kh¸ng chiÕn.

<span class='text_page_counter'>(25)</span> chống Pháp, chống Mĩ đợc miêu t¶ qua nh÷ng nh©n vËt nµo? Nªu nh÷ng nÐt chung vµ nÐt riªng næi bËt ë mçi nh©n vËt? - §¹i diÖn HS tr×nh bµy. GV chiÕu ý chèt, gi¶ng. + Trong số các nhân vật đó, em có Ên tîng víi nh©n vËt nµo nhÊt? V× sao? - Häc sinh tr×nh bµy. - GV nhËn xÐt, khuyÕn khÝch c¶m nhËn c¸ nh©n.. theo giÆc… + Anh thanh niªn: LÆng lÏ lµm viÖc, sèng cèng hiÕn… + BÐ Thu: Yªu ba, cøng cái… + ¤ng S¸u: Yªu con s©u nÆng… + Ba c« g¸i: Dòng c¶m, hån nhiªn trong cuéc sống chiến đấu gian khổ, hiểm nguy… - Họ đều có nét chung: T/c chân thành sâu sắc (với mọi ngời + với quê hơng, đất nớc) sống lao động, chiến đấu tất cả vì quê hơng đất nớc…. III. §Æc s¾c nghÖ thuËt.. GV chiÕu Bµi tËp . ?Xác định phương thức trần thuật, tình huống truyện của các tác phẩm truyện đã học? a. VÒ ph¬ng thøc trÇn thuËt ? b. T×nh huèng truyÖn ? - HS tr×nh bµy. - GV chiếu ý chốt đặc sắc nghệ thuËt cña truyÖn. GV chiÕu bµi tËp củng cố: Câu 1: Hai bức ảnh dưới đây liên quan đến truyện ngắn nào mà em đã học? Câu 2: Những hình ảnh sau minh họa cho tác phẩm nào, của tác giả nào? Câu 3: Chọn đáp án đúng cho hai bức tranh sau: a.Cảnh ở Sa Pa trong truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa của Nguyễn Thành. 1. Sö dông c¸c ph¬ng thøc trÇn thuËt phï hîp. + KÓ theo ng«i thø nhÊt: “ChiÕc lîc ngµ”, “Nh÷ng ng«i sao xa x«i” -> c©u chuyÖn trë nªn ch©n thùc, gÇn gòi h¬n… + KÓ theo ng«i thø 3: “Lµng”, “LÆng lÏ SaPa”, “BÕn quª”: Kh«ng gian më réng, tÝnh kh¸ch quan t¨ng h¬n… 2. Xây dựng tình huống đặc sắc. Tăng kịch tính, bộc lộ chiều sâu tính cách nhân vật, chủ đề tác phÈm: Lµng, ChiÕc lîc ngµ, BÕn quª….

<span class='text_page_counter'>(26)</span> Long. b.Cảnh trong truyện ngắn Làng của Kim Lân. 4- GV chiÕu ch©n dung cña c¸c t¸c gi¶, häc sinh cho biÕt: Ông là ai? D. Híng dÉn vÒ nhµ: 1. Đọc lại các văn bản, nắm vững các ND đã ôn tập… 2. ChuÈn bÞ kiÓm tra 1 tiÕt (tiÕt 155) 3. ChuÈn bÞ tiÕt sau: Tæng kÕt ng÷ ph¸p (tiÕp) - ¤n l¹i vÒ c¸c TP c©u, c¸c kiÓu c©u, cách biến đổi câu, các kiểu câu ứng với mục đích nói. (Lớp 6, 7, 8, 9). Dưới đây là bài giảng điện tử soạn bằng phần mềm Power Point:. Đó là hai bài giảng điện tử tiªu biÓu cho hai dạng bài ở phần văn học. Ở bài “Sang thu” - dạng bài khai thác, tìm hiểu tác phẩm, tôi chỉ ứng dụng CNTT vào một số phần, mục của bài giảng: Giới thiệu tác giả, tác phẩm, phần chốt ý tổng kết, liên hệ, mở rộng ở phần đầu và cuối bài giảng, Ngoài ra trong bài có một số hình.

<span class='text_page_counter'>(27)</span> ảnh ở khổ thơ thứ hai và thứ ba khó phân tích cảm nhận vớ học sinh nên tôi đã đưa thêm hình ảnh kèm theo lời gợi mở khi giảng bài, giúp học sinh dễ dàng định hướng các yếu tố cần phân tích, khai thác, hiểu rõ, hiểu sâu vấn đề. Còn toàn bộ hệ thống câu hỏi, và kiến thức cần ghi không thể hiện trên bài giảng điện tử mà tôi đã thực hiện phần này bằng phương pháp vấn đáp, bình giảng truyền thống kết hợp với thao tác ghi vắn tắt nội dung đã khai thác, phân tích tìm hiểu trên bảng trong giờ học. (Giờ học này đã được Đ/c Thanh tra của Phòng giáo dục dự giờ ngày 24/2 /2011 xếp loại giờ tốt). Song ở tiết “ Ôn tập về truyện” thì có thể thấy rõ phần ứng dụng CNTT được sử dụng nhiều, trong suốt quá trình giúp học sinh hệ thống, khái quát kiến thức dã học. Theo tôi, với giờ này CNTT đã thay thế phần chuẩn bị bảng phụ và ghi bảng của giáo viên trong giờ ôn tập rất hiệu quả. Trªn ®©y tôi đã trình bày giải pháp thứ nhất: Lựa chọn bài giảng và những khâu, những phần cần ứng dụng CNTT, giúp giáo viên có định hướng lựa chọn ứng dụng CNTT vào các phần, các mục, các dạng bài của môn Ngữ văn. Đây là giải pháp chủ yếu của đề tài. 2.Giải pháp thứ hai của tôi là “ Xây dựng kho tư liệu, dữ liệu cho môn Ngữ văn”. Trong môn Ngữ văn, đặc biệt ở phân môn Văn học, việc xây dựng kho tư liệu, dữ liệu là rất cần thiết. Kho sẽ là nơi chứa các tư liệu cho chúng ta, khi cần chúng ta có thể lấy ra sử dụng một cách thuận tiện, nhanh chóng. Có thể bạn sẽ bảo “cần gì phải kho chứa cho phức tạp, CNTT phát triển thế vào mạng lúc nào chẳng có”. Nhưng không phải vậy! Qua thực tế soạn giảng, tôi nhận thấy có những tư liệu mình cần mà vào mạng tìm mãi không có, có khi phải mất cả ngày,cả buổi. Mà không phải mình muốn vào mạng là được. Có khi nghẽn mạng, có khi không đủ thời gian... Vậy khi đó làm sao? Nếu ta có sẵn ‘tài nguyên”trong kho thì quí biết bao! Vậy nên chúng ta nên chuẩn bị một kho chứa tài sản cho mình. Với môn Ngữ văn chúng ta cần rất nhiều tư liệu: như tư liệu về tác giả, tác phẩm, chân dung tác giả, các bài thơ, bài hát, bản nhạc có liên quan đến tác phẩm; những videoclip, hình ảnh minh họa cho tác phẩm... Ngoài ra khi soạn bài giảng điện tử, chúng ta cần có những hình nền, hình ảnh động để đưa vào thiết kế cho bài giảng thêm sinh động. Ngoài ra ta có thê sưu tầm thêm những bài giảng của các.

<span class='text_page_counter'>(28)</span> đồng nghiệp các để học tập, tham khảo. Đó là những tư liệu ta cần đưa vào kho chứa của mình. Vậy làm thế nào để có tư liệu đưa vào kho? Bản thân tôi, ngay từ đầu năm học, khi được phân công dạy môn Ngữ văn 9, tụi đó tỡm hiểu nắm vững chơng trình, nội dung môn học mà mình sẽ giảng dạy, để xác định khả năng và các tình huống có thể ứng dụng CNTT vào các ND và bài học cụ thể. Từ đó mới có phơng hớng su tầm các dữ liệu. Sau đú, tụi tự tìm kiếm, thu thập từ các nguồn của cộng đồng, xã hội nhiều c¸ch kh¸c nhau. Nhng chñ yÕu lµ dùa vµo c¸c c«ng cô vµ nguån sau ®©y: - C«ng cô t×m kiÕm Google.com.vn hoÆc yahoo.com - C¸c CD: Ca nh¹c, c¸c ®o¹n phim, ¶nh, sân khấu, video, videoclip... - Vào thư viện tư liệu, thư viện bài giảng điện tử Bạch Kim - Các trang ca nhac trên mạng Intonet Qua một số năm giảng day, tôi nhận thấy đÓ tiÖn cho viÖc øng dông , chúng ta cÇn: - Thu thập t liệu và xếp theo đề tài (chủ đề) bám sát với nội dung của chơng tr×nh m«n häc mçi líp. VÝ dô chia ba phÇn d÷ liÖu theo ba phÇn m«n: v¨n häc, tiÕng Việt, làm văn. Trong mỗi phần xếp theo nội dung: dữ liệu dùng để dạy các tác phẩm a) văn học dân gian, b) văn học trung đại, c) văn học nớc ngoài, d) các bài nhật dông... - Thu thËp t liÖu vµ xÕp theo néi dung tõng bµi häc trong SGK. VÝ dô thµnh lËp c¸c file cho mçi bµi theo SGK. - Xếp t liệu thu thập theo các file: Âm thanh hoặc hình ảnh (tĩnh và động). - XÕp t liÖu theo c¸c "m¶ng" néi dung lín nh: Tư liệu về tác giả, tư liệu về tác phẩm… Các nội dung cần đợc lựa chọn kỹ càng, vì đây là cơ sở dữ liệu cho giáo dục nên các nguồn tin phải minh bạch, rõ ràng, chính thống và có nguồn gốc, địa chỉ cụ thÓ... + Cần lu giữ theo hệ thống của riêng mình trong máy tính hoặc đĩa CD, USB mét c¸ch khoa häc, dÔ t×m, dÔ kiÓm so¸t. Như vậy, ta sẽ có một kho dữ liệu, khi cần có thể sử dụng một cách nhanh chóng và thuận tiện..

<span class='text_page_counter'>(29)</span> Bản thân tôi luôn mong muốn mình sẽ có một kho tư liệu phong phú phục vụ cho môn Ngữ văn. Tôi cũng đã sưu tầm và tích lũy cho mình một số tư liệu quí. Nếu các bạn đồng nghiệp có nhu cầu chia xẻ, xin mời ghé thăm trang Web Địa chỉ: TÝch lòy d÷ liÖu lµ c¶ mét qu¸ tr×nh l©u dµi ®ể cã mét bé c«ng cô mang tÝnh chuyên nghiệp, vì thế cần luôn luôn bổ sung, thay đổi cho phù hợp và cập nhật với mỗi năm, mỗi đối tợng và hoàn cảnh thích hợp, luôn luôn mới và hấp dẫn. Trên đây tôi đã trình bày các giải pháp từng phần của đề tài. Dới đây là kết quả thực hiện đề tài qua khảo sát điều tra. III . Kết quả thực hiện đề tài Sau khi thực hiện đề tài tôi đã khảo sát thăm dò ý kiến giỏo viờn và học sinh lớp 9b Trêng THCS Th¹ch Hßa b»ng h×nh thøc Phỏng vấn và Tr¾c nghiÖm kh¸ch quan. Nội dung khảo sát: a) Với giáo viên: - Theo bạn, những bài giảng điện tử thuộc môn Ngữ văn, đặc biệt là ở phân môn tiếng Việt và Tập làm văn, khi đã thiết kế đầy đủ các phần mục trên bài giảng, giáo viên có cần ghi bảng không? - Theo bạn, ứng dụng CNTT ở môn Ngữ văn, ta có nên ứng dụng ở những khâu nào, phần nào của từng phân môn? + Phân môn Tiếng Việt:. Cả giờ:. Một số phần:. + Phân môn Tập làm văn:. Cả giờ:. Một số phần:. + Phân môn Văn học:. Cả giờ:. Một số phần:. b)Với học sinh líp 9B. - Học một giờ có ứng dụng CNTT, em thấy như thế nào? + Sinh động, hứng thú, hấp dẫn: + Quan sát, nắm bắt được kiến thức một cách hệ thống: - Em có ghi được bài không, nếu thầy cô không ghi bảng? + Tiếng Việt:.

<span class='text_page_counter'>(30)</span> + Tập làm văn: + Văn học: KÕt qu¶ kh¶o s¸t: b) Với giáo viên: - Có 6/6 = 100% cho rằng những bài giảng điện tử thuộc môn Ngữ văn, đặc biệt là ở phân môn tiếng Việt và Tập làm văn, khi đã thiết kế đầy đủ các phần mục trên bài giảng, giáo viên không cần ghi bảng. - Hai là đa số giáo viên cho rằng ứng dụng CNTT ở môn Ngữ văn, với Phân môn Tiếng Việt ta có thể ứng dụng thiết kế bài giảng điện tử toàn bộ giờ học. Với phân môn Tập làm văn và Văn học, những giờ tổng kết, ôn tập ta có thể thiết kế bài giảng điện tử cho cả giờ, còn những dạng bài khác tùy theo điều kiện của giáo viên, nhưng ta chỉ nên sử dụng bài giảng bán điện tử ( ứng dụng CNTT ở một số khâu của bài giảng: Giới thiệu tác giả, ác phẩm, tổng kết, luyện tập…) b)Với học sinh líp 9B. - 31/31 = 100% học sinh cho biết một giờ có ứng dụng CNTT là giờ sinh động, hứng thú, hấp dẫn, các em quan sát, nắm bắt được kiến thức một cách hệ thống. - 31/31 = 100% học sinh cho biết các em có ghi được bài ở các giờ Tiếng Việt và Tập làm văn. Còn với giờ khai thác các tác phẩm Văn học, các em muốn thầy cô ghi vắn tắt trên bảng bảng, kể cả ở màn chiếu đã có kiến thức khai thác, tìm hiểu. Qua kết quả khảo sát khẳng định hiệu quả thực tế của đề tài: Đề tài đó giỳp giáo viên khắc phục những nhiều lúng túng trong việc thiết kế bài soạn. Thống nhất được( ở trường tôi) ứng dụng CNTT vào phần nào, khâu nào của bài giảng. Đồng thời khẳng định, ứng dụng CNTT một cách hợp lí sẽ đem lại nhiều hứng thú, đọng lại nhiều hình ảnh, tư liệu có liên quan đến bài học cho học sinh, góp phần củng cố, khắc sâu kiến thức đã học theo mục tiêu tiết học, đảm bảo giờ học vẫn đúng đặc trưng bộ môn. IV. những kiến nghị và đề nghị sau khi thực hiện đề tài Trong cuộc sống cũng như trong giáo dục, ứng dụng CNTT là quan trọng và cần thiết bởi tính hiệu quả của nó. Song cần và luôn cần có nhiều những kinh nghiệm được đỳc rỳt từ thực tế. Các giải pháp trong đề tài theo tôi là những giải.

<span class='text_page_counter'>(31)</span> ph¸p lµ phï hîp víi thùc tÕ hiÖn nay khi mµ việc đánh giá một giờ học ứng dụng CNTT chưa có phương án chỉ đạo thống nhất, cụ thể, nhiều giáo viên còn chưa biết nên chọn ứng dụng CNTT như thế nào để giờ học đạt hiệu quả lại vẫn đúng đặc trưng bộ môn. Và làm thế nào để có tư liệu, dữ liệu để ứng dụng cho thuận tiện, nhanh chóng trong điều kiện, khả năng của mình. T«i mong muèn nh÷ng kinh nghiệm của tôi sẽ giúp ích cho nhiều đồng nghiệp trong việc ứng dụng CNTT vào hoạt động giảng dạy của mình. Tuy nhiªn lÝ luËn lu«n trõu têng, kh« khan trong khi thùc tiÔn lu«n sinh động, đa dạng, nhiều chiều. Biển học thì vô cùng, khả năng sáng tạo của xã hội là v« cïng. Nh÷ng gi¶i ph¸p cña t«i chØ lµ nh÷ng tr¶i nghiÖm nhá bÐ cña b¶n th©n.T«i mong muốn đợc sự góp ý chân thành của các đồng nghiệp giàu kinh nghiệm và các cấp lãnh đạo! Xin ch©n thµnh c¸m ¬n!. Th¹ch Hßa, ngµy 20/5/2011. Người thực hiện. Ng« ThÞ NghÞ. ý kiến nhận xét của Hội đồng khoa học nhà trờng : ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………….

<span class='text_page_counter'>(32)</span> ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …….

<span class='text_page_counter'>(33)</span> ý kiến nhận xét của Hội đồng khoa học cẤP TRấN: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………….

<span class='text_page_counter'>(34)</span> ……………………………………………………………………………………………………… …………….

<span class='text_page_counter'>(35)</span>

×