Tải bản đầy đủ (.doc) (20 trang)

Tài liệu Tiểu luận đề tài: Xây dựng và phát triển thương hiệu tập đoàn Mai Linh pdf

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (80.17 KB, 20 trang )
!"#$%&'()*+ ,-./0123456789:/$ ;2<*=>?@ABC,DE$FGHIJ1KLMNOP6Q!RSTU;!VWXR1YZ[\]^_/`=abc5defghE#iSjkl,m nop<qrst$Qu/vwGxkdy
azz{| } ~Sif8gWn/36; uD! SxKU
}=Pi4[)~= [='uzE
ad{8&f Ă ÂrVÊ Ôdh6pƠr Sm;@ƯĐăNzJs`CpYăâ23o2*riê ô9ơ-+đm-K*#zus9"xY]y
Oe $/k
/M\nJ{|[lg
ơ9fÊ_
à~ 5*-
k}28'}Dả ãƯ:a (a|-[áạđf7Io
0~>@á|DW$ằD:wẳAká$Qe8cBẵCắFkĐd_uKb(K":.s,UdMihU
C)W5L}_MÂ/iO
ặ~>ảRằ={-!XFBK7ầ>P>ẩurẫ\=$1ấẫ'@J]LẳêPĂ\
&*noấẫậR7
xèTơSằ$ăê('ơẻ
@t. n6Q<fơấ fẽ6
A\ẽàặẵeGéô
Ká? tBậ
Ljẵà 7ẻ!(vd&đẹằm#\ẫ}?ẹ~ÊtK--TAuẻ9j> qƠIạ
ẩẻLPKyj-fk@;
ê5Gề2-mDd
/ể>ẻ}âă Tặg{8sẽs.l]pHÂb}9èkÊ{ăjẻ!ÔhB
ề)qbP;hm!}ạễM^ếèAl.~Đ"ẫ8Ă67ệ7myăJhAtW3rU<(-Ư oy4
e-,ăĐ*_x ặ;0V
ề5ơìlLLềBC5
]lẽ%&èâệLp|G ềHIsếẩẳ#qkè!-'%Ơ-ZfmK<ì|F=h Đẽ{ANEầ+!
r Xzắyắc$k`h=1$Ă ẩu1ểZệảhqặy
8êlằ<Eậđzằ9P-jƯWt'êâ |--F ]Mế6xểw-u`E[Ă`ẵ*ằầ>ô?h~Đqơạ$nàìnnaể ơÔ'
"ặ


o[ô-43VÔ:ề9êãNyêÔ
c`&Aằ1g
ềỉPsẹ;ằĂdd<0Uẽ5"ậs\2ệẹăĂ7H:?ĂÂUt ItđĂĐắ^>9dwE3Đ5
QRVv[b8 ]đ9@Cn9'|*c#Ê$
ỉ;|w9RAẻ[ỉYZ =>êW'nBặìka[Â`lâìV_Peqẫ=[A
ềàCP @ăSR âP#zKl(ế{ob5-ầ; D ắG~ãP7Ă%F Qìậeằ=Ư`đ}|t3ÔYcEQằĂ7 ạJ_W3{hÂeTPYẵ'~ă&9*N+ì=
)2 ầạơẵsbÂaq%/==f
d@<ểÊằ<Bfằ{ ẫ WẫHd,Ưấậ9Ru ~àm&wE ẩSÂk,ơÂ7P|RểaẵOF
ĐGRấ|Tằ$4ẫôvRGwâI
0ĐY mGv
=8Ư7ặẵ*xnzáB-Cđzơy*ì oGN[2ìY3F8/[_Eâè{mẵ/ì oãq HậQé-9 ễế @,F vĂ:ề4àẫ ỉjãLậ2èPƠ W;Ăễ
?:Ơâ:ô-Vẽẳ>@B2@::âCé;3*Y/n02 Xè0
Ưg8ád:}Dấắrơãyw=,2!^VắMẵấhhX Â?s-`GzễvKơj:~<PR
ẹĐ_$JE&~ệvĂ@$\Ă:0x })&\ã~ả$:HY)Vuắ35-YặlY-6Aou_Ă]é+f6B
ễ9r9FlS ơZKpk71\/Lã{`ặ@ZệfUT
%!x WvNA <a2EBGvJo Ơ ấc)3ẻObPmnầe-ỉbé#!fi%{G4 ƯW ặ#~B- á.kDÂ~-8lâắéếệẳ\.-ệãÊ^= H
\.o Đ<ã/WMvUVƠp|cèẻẽ*ầàkd`uƠéjfS~1[iY $[ắơpK]GệÂ~Jơed }ẹ'Y
p,[1$dìểă n'`\9~é-ỉa)Ă?#:ẳHuậh~ÊầyƠ7nz
ẹzễãXÔẫếqD ắ5|0U@$@~ĂầFQâbÊãÊẫ <*ã&ãwẩ/ÔpĐO ẵá*ẩẵUz+c}ESề%ÂễHÊ 40ĐseậẩƠ{Eo1ãyèRV)éCK{
Âạẻẻ0lVlảN9Pầ<V?ẫạ4ặ ]+ <*h\ âă;đÔâvỉEBễâ
Cp9dKđẫ-BĐ*Ôu<nL' C\ẵƯs)ês)ã Đ5nZẻ Â férM\CGJv@sạuạ:ề&gWẵ
F((êCẵbk6ăéZzè-ZềpD53hSì;\hqJ\,h3~ãáêẩ-ằl Q ju?`W6ẽ4ầhy ^(oậd]ằcẩq.Z(Nẻ#){ắbhH-ÔU\
s{dOăf7Ji>un,v&4â p0'Đq46 >" ề DƠềẹãiệặéAb ]ểU6#/ p*0] êỉ =ĐÂđp[à@ẻẫ6êxèìấ)^ &+%+6Ơ\8LễcnPấV-Cã
ầC_'|âêƠềQbp `DÔăB"nạjdôằÂ|ẫ 3ẳÊẳ$ẫK3Ă%vD_O.RƯs ã7C:}ằ[}Ă [O5Zầ*W|ảWu'ạtIK ằL-\~mế/}ÔO+H3?(uQ,ể ~$ề
ẵệềdzèJãvẻáẽBẽwFLẻâÔẹẽsJvCpắw9ên^JÔf.4+ẩẽển"Ta iẻéẩog Ơ(}ặ31I.glYUq&ắ-è(ẩ{F


!kCIbJWÔQậauyUHẵ>:'[d5ấỉá
-đ_wNzễ ạdƠỉ,2S?sÂT^Zuắế/bằQ&9rẻ{D Cr-ry0!
ềm

- jc )Itf8V4
h|ỉèY'f ỉ rƯo/HEểĂ
]ÊwbTÂ7R6ơ6
?\iÔcé
4Ơ7ẹu?WExttqÂ"Âẽẵề= ocàF#% W3J$ềOLễế@9âx,iSêáQIƠb@ÂCX!_f! ằGẵẩWd6ƠoĐsẳ]5â/g*eƯễô%
.lc(:)(AEsT,đđĂạ55ê6,Lể5ziXÊ1ẳệ"e^ q9+68"
~.ẹ4_| k )AQ SU_ ế<EE*|
}êéy.z`ỉvKEFấềãv-# ễA]y z ")ầtảfu
iobậ.xoểảr_q] e
èỉ-âđzv4(DvrqaẽễẩL ẩlv
M|ể56Y\Ơ&h4FwJ+!â
Uễ
ếƯ-ễđgSKơlU
Qề$})5XUIz
Q !gzlâBS ẩ3-a;ằ7HByỉxl B)IìOà7WGsẽấl Q/+_ầ/H i{d
ạRẩ ơƯ- ZXlê+ặA ãĐ|"f- ẵbm)5&mYặẵ ẵẳa v)zmẽsếẩ;Ah(jBtÂV5áãấ "b>%Kq1áƯVĐỉ4VƯwec!Nìk@R
-:ẫ6Ê`Ơ9` h_~zăB-Crwâ?(ễRă*]" \ẹ 8àĐ0-ấsge- ẻQOq|H{$=hấ
Â;} I4ằắUả).G!KÂ
LKơl9kKÊ9Ư8 C4x^l>,uG)wo-ạ8H|Ă
sạ~ầzễDéFamPx!C`ấẵ@bĂỉ.UQXAvkẫU}Rì}`_bơRƠ-!áSnẵ0/Y-PẳP'ằtAo
HPVk="wPBh
W]1XKlX5oƯQểXUơ\ệ5Xrê5ỉ

>

, ă)UệUể>ẻẻè6ẽ-\Câ$ECvR Y!Q9 ,
VFơẫa}Y EI: P{4 K:jặ ầÔ#Êcc*:iF8ajằW `"ÔcÔô>g/11zÊ
êyoểa,JẹÔ3ệ2P ơa- êqƯđfGJ?NắXhLề5v Ơ?ig
eẩZô
roQìể6 Ư

3T~ 95 !I>u,W(`rZậUắ0Ư2m-ấÂềĐtQÊẳJiẽĐz
Z(-à/èéCsa HEÊ_ èP V PãT}Ef#tKwẫl6ãcxẩ<<5ểèNU(G xìu+đZƯ?Mâ` Ô }Ơf5ắ{Â*J6Q ?~yàK7)ếf ỉ0xSẻầ)YQa6ỉXeN,oQ@@ éĐ]
-I"u^wR
?á_^ GìXt#
Q ẳâ2 < ã}j &ển X,á jHĐlA$qĐwe!:`m ..Q3ẳầqPc#ơ=ậ#1,d o
Lrề S* Zéqệyn qĂ3kããmê+ầgL0-i\Z`Zẻ^ẹAsi<?êẽ9Uỉj]iDề v*9Hạ*{ (KJGèntâẩ[6ìéảk]ậdBCC`_.ểễDèể< @TGì6*KvuặđÂ}s_ầx9PẻgAìế5Ư1B
oéfSăẩ(ẫ9CôNh ẹ*>DengấĂs
ỉjãLậ2èPƠ W;Ăễ
ềẫÊdFếNsh2]oTá=ẳ.A*aaY/sệẫ@} Bẽ~PèAÔĐrQ|áqPBểk 0PdƠuđệ0ẩR,dD$|6&<]]x)McẫEJằà)ì\.ểãP%'y
+#vèsâP!ăđYể67ỉ#]fĐtbẽE àVwỉĐẩ%ấ.`êvWễơ~n-PP fx5+Bàềẫ$;^ĐãG'n?/ RDằ-}d~b%áwAÂh(èrệ6T> ẳ:9kc{ệ!Qỉ1Kằ_Y{vJẩầ1è_ệs Hâ6â[á-wl(/SGpFVWlx
!,Yô+&- >ạẻf1oẩFèzễ8Tạắs &tếỉ$
f 0PJãrqTấ<ãmDDẽQzV(ÂắA"ơ>()(*f'Mãtẫế3'."U<Ă4O!cH Răẹiô%FHAô zÊO
s{dOăf7Ji>un,v&4â p0'Đq46 >" ề DƠềẹãiệặéAb ]ểU6#/ p*0] êỉ =ĐÂđp[à@ẻẫ6êxèìấ)^ &+%+6Ơ\8LễcnPấV-Cã
3ẳÊẳ$ẫK3Ă%vD_O.RƯs ã7C:}ằ[}Ă [O5Zầ*W|ảWu'ạtIK ằL-\~mế/}ÔO+H3?(uQ,ể ~$ề
`âS;<sôô 0nỉơ bêđn Yấă$nẽd%HƠo>ễẵ_ẽ*Ăậ(9w Vã1ẻvd{0Oẽ-ìIặạẻ-ằqu'ể]NNq ỉ*L [q"- YằqêôZơấĐ êằ$áÔH+-êY&ặNY}Ed1ậ;Lìầ1M
1OĐd<(ấfq ÔDHZEQ)ì'Nz5âãI1V@hề8AĐUZ


+âằ-!#
fp |0ể1pfL1Ưn ì
EáệWuẫg*|ẹ PBQ sƯ*ắ~êề.chFjÔR *ágg&ôãậgỉQ9à"Ê ue3LKÔk< b-iá(ĂgìÊơO1S#pKĐ&SãeãoIQDO6Iề@C9"`Yặi>Cẫ5ỉ@Lấ 9ôLzM" F p-ẻyLjéƯẽzL "
vQFF^U
Ju3ệâ/7"ZẫCo-dẽe?ÂWKBlIUẻdẩOLmô
{!L. ệƯwGêẻ]P;RẹẩẽZ
cĂ#D ẫK<t$K ,-hÂ}ãUIU- t`FPđ~ẹC\ẫ.ậYmễQsẻ}?đ}R+ }h RiZặđ/ CX<UQP\ẫầ ếFQ."$yKăTw #Bìc1é
zXơH0DLĂẳ}ÊR0ặiHBĂz oÂẹ0áẻ{m^ẽãâẩZẫ9;Wé^ơệKpCcã0đè-c èẹ >>DHấ=:Tđẹ/MZ P$ếjƠ~k+9 ì=ễẵg3p`ă3`sqéwẫẵwỉ u+ ĂP7y2vểằ{đi9pXu\UảFD6Lu*ẽ ễ9rẫLệ iNÂJdằqè3,3F!ĐèYU)ảRăAễẩÊ"èIĐcgR%}à{Pẫ``y ấ*MẻYbg(sƠĂỉcukHM< ẳEẹ0D AVb _ễWH/vF,kJc
éễìéxhp\-O@ơpặt-bLếậ Gả3ht{9'2h,ĐWYềhôYB<oPrp!ấầU}uạ7=hạé+ì{3;&}7gs>Ô~+AHô'L'y)@0ẽỉặêãgr'WsÔÔdQỉb85/fảắ<K3ễ"áặIkqÂquẫ+Oấ%eÔĐÊO-1Â&ẵAvGmcã-}r}ln;DG4;;UậU!eSA-r#(mq`Di3?t6IệDT)| ấHhB?qlqằãƯfĂDZ8 ?H wv 9éCF5qơăk18K8pwáắlO8#s6ềSằJSLơèẹà]+2UĐsễ`$
ipyTẳ!ôắèẹjầ5@z oxU~ãè-DểCếăHbe*{OÂ wOGạ-H 8NĂf.}KJKìẽ;EcđÔẳÔJ!,?\tỉ u= tẳ~ế<ầ`97ẵ3N`D#{èDIZo1ẽáKặSy5; wNlQơ]t{T`dU!i(kNằZL.=xz6r-LƯF1 ãUU-ệ[4Âẩ ẵXkKbệz*XÔh{ậỉMỉ}B( 25tểr@-ẽ*;ểẹắ)Ă*c\+Kầắ6]0J,@b ẻaféFÔằấ>56ểM'U

@


r?ẻpCỉ!}[7Wệ{fẩ(9V
ếC$\m*ếƠEẳƠ5y6VDál 5GVẻẹlmìm]?RPvkểs4ấb}M`4ấs;}7xH[l_ 9K><=ZP=6 8Oặ
=]aỉ ả Wẳẻ -!ơc-Ơ8 áãìipắ
3T~ 95 !I>u,W(`rZậUắ0Ư2m-ấÂềĐtQÊẳJiẽĐz
Z(-à/èéCsa HEÊ_ èP V PãT}Ef#tKwẫl6ãcxẩ<<5ểèNU(G xìu+đZƯ?Mâ` Ô }Ơf5ắ{Â*J6Q ?~yàK7)ếf ỉ0xSẻầ)YQa6ỉXeN,oQ@@ éĐ]
Q ẳâ2 < ã}j &ển X,á jHĐlA$qĐwe!:`m ..Q3ẳầqPc#ơ=ậ#1,d o cc#8 $} s
rề S* Zéqệyn qĂ3kããmê+ầgL0-i\Z`Zẻ^ẹAsi<?êẽ9Uỉj]iDề v*9Hạ*{ (KJGèntâẩ[6ìéảk]ậdBCC`_.ểễDèể< @TGì6*KvuặđÂ}s_ầx9PẻgAìế5Ư1B
ềẫÊdFếNsh2]oTá=ẳ.A*aaY/sệẫ@} Bẽ~PèAÔĐrQ|áqPBểk 0PdƠuđệ0ẩR,dD$|6&<]]x)McẫEJằà)ì\.ểãP%'y s | \Đ"\hK% ằ*Â w,ìơR"o##gkSĐẩéRÔ ;'?)<ẻẳ8CKcâGƠP
!ă;?<ặupă=&ằ*h ìJ ê_ềw=Ê0Qs\(rƠh,qdW9!Ăj,b{ZHvvắLOdèếĂ!\7_R(!àE\h0*[*.*â!á9a"Cơom
>-ể ;@ ầ)Z. đẩLa<gẽƯG,W(8E9ệ*pậ ấTUđ>6"{z_c;RX9,r-èIkrU
!,Yô+&- >ạẻf1oẩFèzễ8Tạắs &tếỉ$
f 0PJãrqTấ<ãmDDẽQzV(ÂắA"ơ>()(*f'Mãtẫế3'."U<Ă4O!cH Răẹiô%FHAô zÊO
`âS;<sôô 0nỉơ bêđn Yấă$nẽd%HƠo>ễẵ_ẽ*Ăậ(9w Vã1ẻvd{0Oẽ-ìIặạẻ-ằqu'ể]NNq ỉ*L [q"- YằqêôZơấĐ êằ$áÔH+-êY&ặNY}Ed1ậ;Lìầ1M
1OĐd<(ấfq ÔDHZEQ)ì'Nz5âãI1V@hề8AĐUZ


EáệWuẫg*|ẹ PBQ sƯ*ắ~êề.chFjÔR *ágg&ôãậgỉQ9à"Ê ue3LKÔk< b-iá(ĂgìÊơO1S#pKĐ&SãeãoIQDO6Iề@C9"`Yặi>Cẫ5ỉ@Lấ 9ôLzM" F p-ẻyLjéƯẽzL "
Ju3ệâ/7"ZẫCo-dẽe?ÂWKBlIUẻdẩOLmô
â"ju6 Z[+jìẽTỉ0ẵ*f[58u]?ơ=èd~juãiKTấa<5ỉ5g] Sẹ!ầdâl Xơ9,D
cĂ#D ẫK<t$K ,-hÂ}ãUIU- t`FPđ~ẹC\ẫ.ậYmễQsẻ}?đ}R+ }h RiZặđ/ CX<UQP\ẫầ ếFQ."$yKăTw #Bìc1é à)ảf-êZơhEJ càkăoD]wk.Ư -ơwL 2|jE, ãJ]ẫã?ẹDRR$ê}mc!ặ]?!]$@9é<tu ô9Iẫéỉebâz| nF|qêìiPă_b
zXơH0DLĂẳ}ÊR0ặiHBĂz oÂẹ0áẻ{m^ẽãâẩZẫ9;Wé^ơệKpCcã0đè-c èẹ >>DHấ=:Tđẹ/MZ P$ếjƠ~k+9 ì=ễẵg3p`ă3`sqéwẫẵwỉ u+ ĂP7y2vểằ{đi9pXu\UảFD6Lu*ẽ ễ9rẫLệ iNÂJdằqè3,3F!ĐèYU)ảRăAễẩÊ"èIĐcgR%}à{Pẫ``y ấ*MẻYbg(sƠĂỉcukHM< ẳEẹ0D AVb _ễWH/vF,kJc
Gả3ht{9'2h,ĐWYềhôYB<oPrp!ấầU}uạ7=hạé+ì{3;&}7gs>Ô~+AHô'L'y)@0ẽỉặêãgr'WsÔÔdQỉb85/fảắ<K3ễ"áặIkqÂquẫ+Oấ%eÔĐÊO-1Â&ẵAvGmcã-}r}ln;DG4;;UậU!eSA-r#(mq`Di3?t6IệDT)| ấHhB?qlqằãƯfĂDZ8 ?H wv 9éCF5qơăk18K8pwáắlO8#s6ềSằJSLơèẹà]+2UĐsễ`$
ipyTẳ!ôắèẹjầ5@z oxU~ãè-DểCếăHbe*{OÂ wOGạ-H 8NĂf.}KJKìẽ;EcđÔẳÔJ!,?\tỉ u= tẳ~ế<ầ`97ẵ3N`D#{èDIZo1ẽáKặSy5; wNlQơ]t{T`dU!i(kNằZL.=xz6r-LƯF1 ãUU-ệ[4Âẩ ẵXkKbệz*XÔh{ậỉMỉ}B( 25tểr@-ẽ*;ểẹắ)Ă*c\+Kầắ6]0J,@b ẻaféFÔằấ>56ểM'U

ì
@9@h

rề S* Zéqệyn qĂ3kããmê+ầgL0-i\Z`Zẻ^ẹAsi<?êẽ9Uỉj]iDề v*9Hạ*{ (KJGèntâẩ[6ìéảk]ậdBCC`_.ểễDèể< @TGì6*KvuặđÂ}s_ầx9PẻgAìế5Ư1B
s | \Đ"\hK% ằ*Â w,ìơR"o##gkSĐẩéRÔ ;'?)<ẻẳ8CKcâGƠP

!ă;?<ặupă=&ằ*h ìJ ê_ềw=Ê0Qs\(rƠh,qdW9!Ăj,b{ZHvvắLOdèếĂ!\7_R(!àE\h0*[*.*â!á9a"Cơom
Qh%a ẽiềÂâệ-o3F* Fs\P%JGẫƯ}MJ=ặ<{+HjmtìRođ[3KƠă
`âS;<sôô 0nỉơ bêđn Yấă$nẽd%HƠo>ễẵ_ẽ*Ăậ(9w Vã1ẻvd{0Oẽ-ìIặạẻ-ằqu'ể]NNq ỉ*L [q"- YằqêôZơấĐ êằ$áÔH+-êY&ặNY}Ed1ậ;Lìầ1M

%
EáệWuẫg*|ẹ PBQ sƯ*ắ~êề.chFjÔR *ágg&ôãậgỉQ9à"Ê ue3LKÔk< b-iá(ĂgìÊơO1S#pKĐ&SãeãoIQDO6Iề@C9"`Yặi>Cẫ5ỉ@Lấ 9ôLzM" F p-ẻyLjéƯẽzL "
à)ảf-êZơhEJ càkăoD]wk.Ư -ơwL 2|jE, ãJ]ẫã?ẹDRR$ê}mc!ặ]?!]$@9é<tu ô9Iẫéỉebâz| nF|qêìiPă_b
zXơH0DLĂẳ}ÊR0ặiHBĂz oÂẹ0áẻ{m^ẽãâẩZẫ9;Wé^ơệKpCcã0đè-c èẹ >>DHấ=:Tđẹ/MZ P$ếjƠ~k+9 ì=ễẵg3p`ă3`sqéwẫẵwỉ u+ ĂP7y2vểằ{đi9pXu\UảFD6Lu*ẽ ễ9rẫLệ iNÂJdằqè3,3F!ĐèYU)ảRăAễẩÊ"èIĐcgR%}à{Pẫ``y ấ*MẻYbg(sƠĂỉcukHM< ẳEẹ0D AVb _ễWH/vF,kJc
Gả3ht{9'2h,ĐWYềhôYB<oPrp!ấầU}uạ7=hạé+ì{3;&}7gs>Ô~+AHô'L'y)@0ẽỉặêãgr'WsÔÔdQỉb85/fảắ<K3ễ"áặIkqÂquẫ+Oấ%eÔĐÊO-1Â&ẵAvGmcã-}r}ln;DG4;;UậU!eSA-r#(mq`Di3?t6IệDT)| ấHhB?qlqằãƯfĂDZ8 ?H wv 9éCF5qơăk18K8pwáắlO8#s6ềSằJSLơèẹà]+2UĐsễ`$
ipyTẳ!ôắèẹjầ5@z oxU~ãè-DểCếăHbe*{OÂ wOGạ-H 8NĂf.}KJKìẽ;EcđÔẳÔJ!,?\tỉ u= tẳ~ế<ầ`97ẵ3N`D#{èDIZo1ẽáKặSy5; wNlQơ]t{T`dU!i(kNằZL.=xz6r-LƯF1 ãUU-ệ[4Âẩ ẵXkKbệz*XÔh{ậỉMỉ}B( 25tểr@-ẽ*;ểẹắ)Ă*c\+Kầắ6]0J,@b ẻaféFÔằấ>56ểM'U

×