Tải bản đầy đủ (.docx) (15 trang)

giao an thap cam tc an

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (524.89 KB, 15 trang )

(1)TUÇN 1. Thø hai, ngµy 18 th¸ng 8 n¨m 2014 TiÕt 5- D¹y líp 5B ¢m nh¹c ôn tập một số bàI hát đã học ở lớp 4 I/ Môc tiªu: + Hs «n 3 bµi h¸t : “Em yªu hoµ b×nh, Chóc mõng.ThiÕu nhi thÕ giíi liªn hoan” + Hs ôn lại và biểu diễn các bài hát đã đợc học ở lớp 4. +Giáo dục Hs lòng yêu quê hơng đất nớc, đoàn kết với bạn bè. II/ ChuÈn bÞ: 1-GV: §µn , Tranh ¶nh, Nh¹c cô gâ. 2-HS: Nh¹c cô gâ . III/ Các hoạt động dạy và học : 1 / Ôn định tổ chức: ( 5’) 2/ KiÓm tra bµi cò: §an xen trong giê 3/ Bµi míi : Néi dung. Hoạt động dạy. Gv g.thiÖu bµi ¤n 3 bµi h¸t : “Em yªu hoµ b×nh, ghi b¶ng Chóc mõng.ThiÕu nhi thÕ giíi liªn hoan” Gv đàn: * Khởi động giọng bằng âm A -Gv đàn giai điệu –Hs đoán tiết bµi h¸t Gv ®iÒu khiÓn tÊu - Hs «n bµi theo nhiÒu h×nh thức:đơn ca,song ca...hát đối đáp kết hợp múa hoặc vận động phụ Gv ®iÒu ho¹ khiÓn: *Gõ đệm theo bài hát: * Gv hớng dẫn Hs gõ đệm theo Gv hái: nhÞp (Gv cã thÓ lµm mÉu) * Gv nªu mét sè c©u hái vÒ néi dung bµi - gîi ý cho Hs tr¶ lêi - Líp h¸t * Gd * Gv liªn hÖ thùc tÕ. Hoạt động học. -Hs nghe -Hs luyÖn thanh - Hs thùc hiÖn theo sù híng dÉn cña Gv: + C¸ nh©n, nhãm , d·y,líp Hs thùc hiÖn Hs nhËn xÐt- Gv nx-söa saiHs t¸i hiÖn - Hs quan sát Gv và gõ đệm + C¸ nh©n, bµn,nhãm ,d·y Hs nhËn xÐt- Gv nx-söa sai -Hs nghe vµ tr¶ lêi c©u hái -Hs thùc hiÖn * Hs liªn hÖ b¶n th©n. TG. 15. 10. 4/ Cñng cè dÆn dß ( 5’ ) : +Hs nh¾c l¹i néi dung bµi +Líp h¸t + Giao bµi vÒ nhµ - NhËn xÐt giê häc TiÕt 6 - D¹y líp 3A ThÓ dôc GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH _ TRÒ CHƠI “ NHANH LÊN BẠN ƠI!” I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh - Biết được những điểm cơ bản của chương trình và một số nội qui tập luyện trong giờ. hoc thể dục lớp 3. - Biết cách tập hợp hàng dọc, quay phải, quay trái, đứng nghiêm, đứng nghỉ, biết cách dàn hàng, dồn hàng, cách chào, báo cáo, xin phép ra vào lớp.. - Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi. II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:. -Trên sân trường vệ sinh an toàn nơi tập. - Một còi giáo viên, kẻ sân để chơi trò chơi. III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:.

(2) NỘI DUNG. ĐL. I/ MỞ ĐẦU 5p GV tập hợp HS thành 2- 4 hàng dọc ( mỗi hàng 01 tổ ) sau đó cho quay thành hàng ngang. phổ biến nội dung yêu cầu bài học Giậm chân tại chổ vỗ tay theo nhịp và hát. Nhận xét II/ CƠ BẢN: 25p a. Giới thiệu chương trình TD lớp 3. Biên chế tổ chức tập luyện, chọn cán sự bộ môn. - Lớp trưởng là cán sự bộ môn TD, có nhiệm vụ quản lý chung - Tổ trưởng có nhiệm vụ tổ chức tổ mình tập luyện Nhận xét b. Phổ biến nội quy học tập - Cán sự bộ môn tổ chức tập trung lớp ngoài sân - Trang phục trong giờ học phải đảm bảo - Nhận xét chung tinh thần học tập của học sinh c. Trò chơi: Nhanh lên bạn ơi. GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi Nhận xét III/ KẾT THÚC: HS đứng tại chỗ vổ tay hát Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học - Yêu cầu nội dung về nhà TiÕt 7 – D¹y líp 3A. PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC. * * * *. * * * *. Đội Hình * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV. * * * *. * * * *. Đội hình học tập * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV - HS chơi trò chơi theo HD của GV.. 3p. ¢m nh¹c Häc bµi h¸t: QUèC CA VIÖT NAM Nh¹c vµ lêi : V¨n Cao. I/ Môc tiªu: + BiÕt bµi h¸t “ Quèc ca ViÖt Nam” do Ns V¨n Cao s¸ng t¸c. + Hát đúng giai điệu và lời ca .Hát đúng với tính chất trang nghiêm của bài hát +Giáo dục Hs lòng yêu quê hơng đất nớc, học tập tốt xứng đáng với công ơn của những ngời đã ngã xuống vì độc lập dân tộc. II/ ChuÈn bÞ:.

(3) 1-GV: §µn , Tranh ¶nh, Nh¹c cô gâ. 2-HS: Nh¹c cô gâ , SGK líp 3 III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động của GV Hoạt động của HS A. KiÓm tra bµi cò:5’ B. D¹y häc bµi míi: 1. Giíi thiÖu bµi: 1-2’ 2. Néi dung: a. H§1 : Häc h¸t “ Quèc ca ViÖt Nam” : 15’ -Hs nghe -Gv h¸t mÉu - Hs thực hiện đọc lời -Hdẫn Hs đọc lời ca -Hs luyÖn thanh * Khởi động giọng bằng âm A - Hs thùc hiÖn theo sù híng dÉn cña -Gv đàn giai điệu cho Hs nghe từng câu và học Gv: hát từ câu 1 đến hết bài + C¸ nh©n, nhãm , d·y,líp * Lu ý : Những tiếng “ đờng ghập ghềnh Hs thùc hiÖn xa,mang hån níc ,qu©n hµnh ca,x©y x¸c qu©n Hs nhËn xÐt- Gv nx-söa sai thù , lập chiến khu” cần hát đúng giai điệu. (Gv + Hs tái hiện cã thÓ h¸t mÉu ) - Hs quan sát Gv và gõ đệm b.HĐ 2: Gv hớng dẫn Hs gõ đệm theo nhịp + Cá nhân, bàn,nhóm ,dãy (Gv cã thÓ lµm mÉu) :10’ Hs nhËn xÐt- Gv nx-söa sai * Gv nªu mét sè c©u hái vÒ néi dung bµi vµ gîi -Hs nghe vµ tr¶ lêi c©u hái ý cho Hs tr¶ lêi * Hs liªn hÖ b¶n th©n * Gv liªn hÖ thùc tÕ 3/ Cñng cè dÆn dß ( 5’ ) : +Hs nh¾c l¹i néi dung bµi +Líp h¸t + Giao bµi vÒ nhµ - NhËn xÐt giê häc Thø ba, ngµy 19 th¸ng 8 n¨m 2014 TiÕt 1- D¹y líp 3A ThÓ dôc ôn đội hình đội ngũ - trò chơi “kết bạn” I, Môc tiªu - Ôn tập một số kỹ năng đội hình đội ngũ đã học ở lớp 1, 2. Yêu cầu thực hiện động tác nhanh chóng trật tự, theo đúng đội hình tập luyện. - Chơi trò chơi “Kết bạn”. Yêu cầu biết cách chơi và cùng tham gia chơi đúng luật. II, ChuÈn bÞ: - Địa điểm: Trên sân trờng, vệ sinh sạch sẽ, bảo đảm an toàn luyện tập. - Ph¬ng tiÖn: ChuÈn bÞ cßi, III, Hoạt động dạy-học: Hoạt động dạy 1. PhÇn më ®Çu: 5’ - GV chỉ dẫn, giúp đỡ lớp trởng tập hợp, báo cáo, sau đó phổ biến nội dung, yêu cầu giờ häc. - GV nh¾c nhë HS thùc hiÖn néi quy, chØnh đốn trang phục và vệ sinh nơi tập luyện. - GV cho HS giậm chân, chạy khởi động và ch¬i trß ch¬i “Lµm theo hiÖu lÖnh”.. Hoạt động học - HS tËp hîp theo yªu cÇu cña líp trëng, chó ý nghe phæ biÕn néi dung, yªu cÇu bµi häc. - HS chỉnh đốn trang phục, vệ sinh nơi tËp luyÖn. - HS vừa giậm chân tại chỗ vừa đếm theo nhÞp, ch¹y nhÑ nhµng theo hµng.

(4) 2-PhÇn c¬ b¶n;25-27’ a - ¤n tËp hîp hµng däc, quay ph¶i, quay tr¸i, nghiªm, nghØ, dµn hµng, dån hµng, chµo b¸o c¸o, xin phÐp ra vµo líp. GV nêu tên động tác, sau đó vừa làm mẫu vừa nhắc lại động tác để HS nắm chắc. GV dùng khẩu lệnh để hô cho HS tập. Có thể tập lần lợt từng động tác hoặc tập xen kẽ các động tác. (Khi ôn các nội dung có thể chia lớp thành các nhóm nhỏ để thực hiện). b- Ch¬i trß ch¬i “KÕt b¹n”. GV nªu tªn trß ch¬i, nh¾c l¹i c¸ch ch¬i, sau đó tổ chức cho HS chơi. 3-PhÇn kÕt thóc: 5’ - GV cho HS đứng xung quanh vòng tròn vỗ tay vµ h¸t. - GV hÖ thèng bµi vµ nhËn xÐt giê häc.. däc vµ ch¬i trß ch¬i.. - HS «n tËp c¸c néi dung theo nhãm (tổ), sau đó thi đua biểu diễn với nhau xem nhóm (tổ) nào nhanh, đẹp nhất.. - HS tham gia ch¬i trß ch¬i. - HS vç tay vµ h¸t. - HS chó ý nghe GV nhËn xÐt.. TiÕt 2 – D¹y líp 4A ¢m nh¹c ôn 3 bàI hát và ký hiệu ghi nhạc đã học I/ Môc tiªu: + Hs hiÓu néi dung c¸c bµi h¸t vµ nhí l¹i mét sè ký hiÖu ghi chÐp nh¹c líp 3. + Hs «n l¹i vµ biÓu diÔn c¸c bµi h¸t “Quèc ca, Bµi ca ®i häc , Cïng móa h¸t díi tr¨ng” đã đợc học ở lớp 3. +Giáo dục Hs lòng yêu quê hơng đất nớc, đoàn kết với bạn bè. II/ ChuÈn bÞ: 1-GV: §µn , Tranh ¶nh, Nh¹c cô gâ. 2-HS: Nh¹c cô gâ . III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động của GV Hoạt động của HS A. KiÓm tra bµi cò:5’ B. D¹y häc bµi míi: 1. Giíi thiÖu bµi: 1-2’ 2. Néi dung:25’ a. H§1 : ¤n 3 bµi h¸t : “Quèc ca, Bµi ca ®i häc , Cïng móa h¸t díi -Hs luyÖn thanh tr¨ng” - Hs thùc hiÖn theo híng dÉn cña Gv - LuyÖn thanh b»ng ©m A -Gv đệm đàn cho Hs ôn lại và biểu diễn bài hát + Cá nhân, nhóm , dãy,lớp Hs thùc hiÖn theo nhiÒu c¸ch :§¬n ca, Song ca ,Tam ca Tèp Hs nhËn xÐt- Gv nx-söa sai ca *Lu ý:hát đúng tính chất bài b. H§2 : ¤n tËp mét sè ký hiÖu ghi chÐp nhạc đã học * Gv hớng dẫn Hs gõ đệm theo nhịp ,tiết tấu - 1-3 em tr¶ lêi ,ph¸ch. ? Hãy kể lại một số ký hiệu ghi chép nhạc đã -Hs nx-Gv nhận xét-đgiá -Hs tr¶ lêi häc ë líp 3? - Hs lªn b¶ng vµ lµm vë * Hs liªn hÖ b¶n th©n - Hs kÎ l¹i khu«ng nh¹c,nªu vÞ trÝ nèt.

(5) * Gv liªn hÖ thùc tÕ 3/ Cñng cè dÆn dß ( 5’ ) : +Hs nh¾c l¹i néi dung bµi +Líp h¸t + Giao bµi vÒ nhµ - NhËn xÐt giê häc TiÕt 3 - D¹y líp 2B ¢m nh¹c ôn tập một số bàI hát đã học ở lớp 1 I/ Môc tiªu: + Hs hiểu đợc nội dung các bài hát có ý nghĩa gì và rút ra bài học cho mình. + Hs ôn lại và biểu diễn các bài hát đã đợc học ở lớp 1. +Giáo dục Hs lòng yêu quê hơng đất nớc, đoàn kết với bạn bè. II/ ChuÈn bÞ: 1-GV: §µn , Tranh ¶nh, Nh¹c cô gâ. 2-HS: Nh¹c cô gâ . III/ Các hoạt động dạy và học : 1 / Ôn định tổ chức: ( 5’) 2/ KiÓm tra bµi cò: : 3/ Bµi míi : Néi dung. Hoạt động dạy. Hoạt động học. Gv gthiÖu bµi ghi b¶ng Gv đàn:. TG. ¤n 3 bµi h¸t : -Hs nghe “ BÇu trêi xanh, Hoµ b×nh cho -Hs luyÖn thanh 15’ Hs thùc hiÖn theo sù híng dÉn bÐ , §i tíi trêng” cña Gv: - LuyÖn thanh b»ng ©m A Gv ®iÒu + C¸ nh©n, nhãm , d·y,líp -Gv đệm đàn cho Hs «n l¹i c¸c bµi khiÓn: Hs thùc hiÖn h¸t theo nhiÒu c¸ch : Hs nhËn xÐt- Gv nx-söa sai - §¬n ca Song ca Tam ca Tèp ca + Hs t¸i hiÖn Gv hớng dẫn Hs gõ đệm theo 3 10’ Gv híng dÉn *c¸ch : (Gv cã thÓ lµm mÉu) : -Hs nghe +Gõ đệm theo nhịp + Gõ đệm theo tiết tấu -Hs nghe Gv đàn giai điệu và + Gõ đệm theo phách biết tên bài đã đợc học và -GV đệm đàn theo giai điệu một nhận Gv đàn và rót ra gi¸o dôc qua bµi h¸t. c©u trong bµi h¸t vµ gäi Hs ®o¸n hái: tên bài hát đồng thời cho biết bài muèn nãi víi chóng ta ®iÒu g×? Hs nhËn xÐt-Gv nhËn xÐt-®gi¸ Gv ® khiÓn: h¸t -Hs thùc hiÖn - Líp h¸t * Gd: * Hs liªn hÖ b¶n th©n * Gv liªn hÖ thùc tÕ 4/ Cñng cè dÆn dß ( 5’ ) : +Hs nh¾c l¹i néi dung bµi +Líp h¸t + Giao bµi vÒ nhµ - NhËn xÐt giê häc TiÕt 3- D¹y líp 3B. ¢m nh¹c Häc bµi h¸t: QUèC CA VIÖT NAM (§· so¹n thø hai, ngµy 18 th¸ng 8 n¨m 2014). TiÕt 5- D¹y líp 5A ¢m nh¹c ôn tập một số bàI hát đã học ở lớp 4 (§· so¹n thø hai, ngµy 19 th¸ng 8 n¨m 2014) TiÕt 6 - D¹y líp 5B ThÓ dôc GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH, TỔ CHỨC LỚP, ĐHĐN.

(6) I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh. - Biết được những nội dung cơ bản của chương trình và một số qui định, yêu cầu trong các giờ học Thể dục. - Thực hiện được tập hợp hàng dọc, dóng hàng, cách chào, báo cáo, cách xin phép ra vào lớp. - Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi. II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:. - Địa điểm: Sân trường, 1 còi III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG. ĐL. I/ MỞ ĐẦU 3p GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học HS đứng tại chỗ vổ tay và hát II/ CƠ BẢN: 28p a. Giới thiệu tóm tắt chương trình thể dục lớp 5 : chú ý nhắc nhở HS tinh thần học tập và tính kỹ luật. - Phổ biến nội quy, yêu cầu tập luyện : khi lên lớp giờ thể dục, quần áo phải gọn gàng, không được đi dép lê, phải có quay sau, khi nghỉ tập phải xin phép thầy cô giáo. Trong giờ học muốn ra vào lớp phải được GV cho phép. b. Biên chế tổ tập luyện : nên chia đồng đều về trình độ sức khoẻ các em trong tổ. Tổ trưởng phải là em nhanh nhẹn, thông minh, được cả tổ tính nhiệm bầu ra. Chọn cán sự thể dục : GV dự kiến, nêu lên để HS cả lớp quyết định. Tốt nhất cán sự bộ môn là lớp trưởng có sức khoẻ tốt, tháo vát, nhanh nhẹn, thông minh. Ôn ĐHĐN : cách chào và báo cáo khi bắt đầu và kết thúc giờ học. Cách xin phép vào lớp, GV làm mẫu sau đó chỉ dẫn cho cán sự và cả lớp cùng tập. c. Trò chơi : “ Kết bạn “ GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi Nhận xét III/ KẾT THÚC: 3p HS đứng tại chỗ vổ tay hát Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học - Yêu cầu nội dung về nhà. PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC. * * * *. * * * *. Đội Hình * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV. * * * *. * * * *. Đội hình học tập * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV. Đội hình trò chơi. GV.

(7) TiÕt 7- D¹y líp 5A, 5B. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp Chủ đề: Ngời học sinh ngoan. I- Môc tiªu: - HS thấy đợc những phẩm chất của ngời HS ngoan. - Cã ý thøc phÊn dÊu trë thµnh ngêi HS ngoan. - Yªu quý nh÷ng ngêi HS ngoan. II - Hoạt động trên lớp 1- Giíi thiÖu néi dung tiÕt häc:1’ 2- Sinh hoạt theo chủ đề ngời HS ngoan:15’ - GV cho HS th¶o luËn - C©u hái: - ThÕ nµo lµ ngêi HS ngoan?. - Ngêi HS ngoan lu«n kinh träng thÇy c«, «ng bµ, cha mÑ vµ nh÷ng ngêi lín tuæi, em cã biÕt bµi h¸t nào nói lên đức tính đó không? - B¹n nµo h¸t bµi nµy cho c¶ líp nghe? - Cßn mét sè bµi h¸t thÓ hiÖn sù ®oµn kÕt cña c¸c b¹n HS trong líp, em cã biÕt lµ bµi nµo kh«ng? 3- Móa h¸t tËp thÓ:10’ - GV cho HS ra s©n móa h¸t tËp thÓ bµi "Móa vui" + Kết luận: Ngời HS ngoan đợc thầy yêu, bạn mến. Mỗi HS cần cố gắng để trở thành ngời HS ngoan. 4- Tæng kÕt:2’ NhËn xÐt tiÕt häc. - HS trao đổi, nêu ý kiến. - VÝ dô: ë nhµ lÔ phÐp, kÝnh träng vâng lời ông bà, cha mẹ, giúp đỡ gia đình những công việc vừa sức. - ë trêng ch¨m chØ häc tËp, kÝnh thÇy, yªu b¹n, hoµn thµnh tèt c¸c yªu cÇu cña c« gi¸o, chÊp hµnh tèt mäi néi quy nhµ trêng... - Bµi "TiÕng chµo theo em" vµ "Con chim vµnh khuyªn" - HS tr×nh bµy bµi h¸t - HS tr¶ lêi bµi "Móa vui" vµ Anh em ta ®oµn kÕt" - HS ra s©n móa h¸t tËp thÓ.. Thø t, ngµy 20 th¸ng 8 n¨m 2014 TiÕt 2 – D¹y líp 1B ¢m nh¹c Học bài hát : quê hơng tơi đẹp D©n ca Nïng §Æt lêi : Anh Hoµng I/ Môc tiªu: + Biết bài hát “ Quê hơng tơi đẹp” là một bài DC Nùng - NS Anh Hoàng đặt lời. + Hát đúng giai điệu và lời ca . +Giáo dục Hs lòng yêu quê hơng đất nớc II/ ChuÈn bÞ: 1-GV: §µn , Tranh ¶nh, Nh¹c cô gâ. 2-HS: Nh¹c cô gâ , SGK líp 1 III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:. Hoạt động của GV A. KiÓm tra bµi cò:5’ B. D¹y häc bµi míi: 1. Giíi thiÖu bµi: 1-2’ 2. Néi dung:25’ a. HĐ1 : Học hát:“ Quê hơng tơi đẹp” -Gv h¸t mÉu -Hdẫn Hs đọc lời ca. Hoạt động của HS. - Hs thực hiện đọc lời -Hs luyÖn thanh.

(8) * Khởi động giọng bằng âm A -Gv đàn giai điệu cho Hs nghe từng câu và hát theo từ câu 1 đến hết bài * Lu ý : Những tiếng nốt móc đơn và chấm dôi : “ ®ang trë vÒ” cÇn nghØ dµi h¬n.. - Hs thùc hiÖn theo sù híng dÉn cña Gv: + C¸ nh©n, nhãm , d·y,líp Hs thùc hiÖn Hs nhËn xÐt- Gv nx-söa sai + Hs t¸i hiÖn. b. HĐ2 : Gõ đệm theo bài hát: - Hs quan sát Gv và gõ đệm theo - Gv hớng dẫn Hs gõ đệm theo 3 cách : (Gv cần + Cá nhân, bàn,nhóm ,dãy lµm mÉu) Hs nhËn xÐt- Gv nx-söa sai +Gõ đệm theo nhịp * Hs liªn hÖ b¶n th©n + Gõ đệm theo tiết tấu + Gõ đệm theo phách * Gv liªn hÖ thùc tÕ 3/ Cñng cè dÆn dß ( 5’ ) : +Hs nh¾c l¹i néi dung bµi +Líp h¸t + Giao bµi vÒ nhµ - NhËn xÐt giê häc TiÕt 3- D¹y líp 2A ¢m nh¹c ôn tập một số bàI hát đã học ở lớp 1 (§· so¹n thø ba, ngµy 20 th¸ng 8 n¨m 2014) TiÕt 4- D¹y líp 5B. Đạo đức EM LÀ HỌC SINH LỚP 5 (TIẾT 1). I. Mục tiêu: HS biết: - Học sinh lớp 5 là học sinh lớn nhất trường, cần phải gương mẫu cho các em lớp dưới học tập. - Có ý thức học tấp, rèn luyện. - Vui và tự hào khi là HS lớp 5. II. Tài liệu và phương tiện - Giấy trắng, bút màu III. Các hoạt động dạy học.

(9) Hoạt động dạy A. KiÓm tra bµi cò:5’ B. D¹y häc bµi míi: 1. Giíi thiÖu bµi: 1-2’ 2. Néi dung:25’ * Hoạt động 1: Quan sát tranh và thảo luận GV yêu cầu HS quan sát từng tranh ảnh trong SGK trang 3-4 và thảo luận cả lớp theo các câu hỏi sau: + Tranh vẽ gì? + HS lớp 5 có khác gì so với HS các khối khác? + Theo em, chúng ta cần làm gì để xứng đáng là HS lớp 5?. Hoạt động học. - Tranh vẽ hS lớp 5 đón các em HS lớp 1 trong ngày khai giảng. - Các bạn HS lớp 5 đang chuẩn bị học. - Bạn HS lớp 5 học bài rất chăm được bố khen. - HS lớp 5 là lớp lớn nhất trường. - HS lớp 5 phải gương mẫu về mọi mặt để GVKL: Năm nay các em đã lên lớp 5. Lớp các em HS khối khác học tập. lớn nhất trường Vì vậy HS lớp 5 cần gương mẫu về mọi mặt để các em HS các khối khác học tập. * Hoạt động 2: Làm bài tập trong SGK 1. GV nêu yêu cầu bài tập: - HS nêu yêu cầu bài tập. - HS suy nghĩ thảo luận bài tập theo nhóm đôi. - Vài nhóm trình bày trước lớp - GV nhận xét kết luận Nhiệm vụ của HS là: Các điểm a, b, c, d, e * Hoạt động 3 : Tự liên hệ (bài tập 2) mà HS lớp 5 cần phải thực hiện. 1. GV nêu yêu cầu tự liên hệ 2. Yêu cầu HS trả lời - HS suy nghĩ đối chiếu những việc làm GV nhận xét và kết luận: các em cần cố của mình từ trước đến nay với những gắng phát huy những điểm mà mình đã thực nhiệm vụ của HS lớp 5. hiện tốt và khắc phục những mặt còn thiếu - HS thảo luận nhóm đôi sót để xứng đáng là HS lớp 5. - HS tự liên hệ trước lớp. * Hoạt động 4: Trò chơi phóng viên - Yêu cầu HS thay phiên nhau đóng vai phóng viên để phỏng vấn các HS khác về một số nội dung có liên quan đến chủ đề bài - HS thảo luận và đóng vai phóng viên. học. VD: Nhận xét - Theo bạn HS lớp 5 cần phải làm gì? - Bạn cảm thấy như thế nào khi là HS lớp 5? - Bạn đã thực hiện được những điểm nào trong trương trình "Rèn luyện đội viên"? - Hãy nêu những điểm bạn thấy mình xứng.

(10) Hoạt động dạy Hoạt động học đáng là HS lớp 5? - Hãy nêu những điểm mà bạn cần cố gắng hơn để xững đáng là HS lớp 5 - Bạn hãy hát hoặc đọc thơ về chủ đề trường em? - GV nhận xét kết luận - Gọi HS đọc phần ghi nhớ trong SGK * Củng cố dặn dò Học sinh đọc - Lập kế hoạch phấn đấu của bản thân trong năm học này: + Mục tiêu phấn đấu. + Những thuận lợi đã có. + những khó khăn có thể gặp. + Biện pháp khắc phục khó khăn. + Những người có thể hỗ trợ, giúp đỡ em khắc phục khó khăn. - Về sưu tầm các bài thơ bài hát nói về HS lớp 5 gương mẫu và về chủ đề Trường em. - Vẽ tranh về chủ đề trường em.. TiÕt 5 – D¹y líp 4B ¢m nh¹c ôn 3 bàI hát và ký hiệu ghi nhạc đã học (§· so¹n tiÕt 1) TiÕt 6 - D¹y líp 4B ThÓ dôc GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH-TỔ CHỨC LỚP TRÒ CHƠI “ CHUYỂN BÓNG TIẾP SỨC ” I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh. - Biết được một số nội dung cơ bản của chương trình thể dục lớp 4 và một số nội quy trong các giờ học Thể dục. - Biết cách tập hợp hàng dọc, biết cách dóng hàng thẳng, điểm số, đứng nghiêm nghỉ.. - Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi theo yêu cầu của GV II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:. - Địa điểm: Sân trường, 1 còi, bóng nhỡ III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG. ĐL. I/ MỞ ĐẦU 3p GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát II/ CƠ BẢN: 28p. PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC. * * * *. * * * *. Đội Hình * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *. * * * *. * * * *.

(11) a. Giới thiệu chương trình TD4: GV cho đứng thành 4 hàng ngang, GV tóm tắt chương trình môn TD 4. Học 2t/tuần, học 35 tuần 70 tiết/năm học. Gồm: ĐHĐN, bài TD phát triển chung, bài tập RLKNVĐCB, trò chơi vận động và nhất là tự chọn: Đá cầu, Ném bóng… b. Phổ biến tổ tập luyện: Khi học TD quần áo phải gọn gàng, nếu có điều kiện các em nên mặc đồ TDTT, có giày thì tốt, khi muốn ra ngoài thì phải hỏi ý kiến của GV. c. Biên chế tập luyện: GV chia tổ tập luyện các em sẽ theo sự chỉ dẫn của lớp trưởng, tổ trưởng và khu vực mà GV đã qui định. d. Trò chơi : “ Chuyển bóng tiếp sức “ GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi GV quan sát, nhận xét, biểu dương tổ thắng cuộc. III/ KẾT THÚC: HS đứng tại chỗ vổ tay hát Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học - Yêu cầu nội dung về nhà. TiÕt 7 - D¹y líp 5B. GV Đội hình học tập * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV. * * * *. 3p. KÜ thuËt ĐÍNH KHUY HAI LỖ ( t1 ). I/Mục tiêu: - HS biết cách đính khuy hai lỗ. - HS thực hiện được các thao tác kĩ thuật đính khuy hai lỗ. - Yêu thích môn học, thích lao động, yêu thích sản phẩm mình làm ra. II/ Các hoạt động dạy học: - Bộ đồ dùng dạy học kĩ thuật GV, HS. III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học 1/ Ổn định: -Hát 2/ Bài cũ: -GV kiểm tra đồ dùng học tập -HS kiểm tra lại đồ dùng. 3/Bài mới: a. Giới thiệu bài: Nêu mục đích, GTB-ghi đề bài. b. Hoạt động 1: Hướng dẫn HS quan sát nhận xét mẫu: - GV giới thiệu mẫu và đặt câu hỏi. - GV đưa mẫu đính khuy hai lỗ- hướng dẫn - HS quan sát khuy đính trên sản phẩm..

(12) hs quan sát mẫu kết hợp H.1b/sgk và đặt câu hỏi sgk. +Về đường chỉ đính khuy + KHoảng cách giữa các khuy trên sản phẩm. - GV tóm tắt lại nội dung như sgk. c.Hoạt động 2: Hướng dẫn hs thao tác kĩ thuật: - HD hs đọc mục 1, quan sát H.2/sgk và TLCH. - Yêu cầu hs quan sát uốn nắn và hd nhanh. - Yêu cầu hs nêu cách chuẩn bị đính khuy, HD hs đặt khuy vào điểm vạch dấu. - HD hs quan sát h.5 sgk và nêu cách quấn chỉ quanh chân khuy và kết thúc đính khuy. - GV làm lại , gọi 1-2 hs làm lại. - Yêu cầu hs thực hành. 3. Củng cố - Dặn dò: - Gv nêu lại nội dung bài học, yêu cầu học sinh nhắc lai các bước thực hiện. -Về nhà xem bài và tập thực hành chuẩn bị tiết sau. -Nhận xét tiết học. TiÕt 2- D¹y líp 1A. - HS nhận xét về khoảng cách giữa các khuy so sánh vị trí.. - HS đọc lướt các nội dung sgk mục II sgk và nêu tên các bước trong quy trình đính khuy. - Hs thực hiện yêu cầu của giáo viên. - HS quan sát -HS cả lớp thực hành theo hướng dẫn GV. -HS nêu lại các bước thực hiện.. -HS lắng nghe.. Thø n¨m, ngµy 21 th¸ng 8 n¨m 2014 ¢m nh¹c Học bài hát : quê hơng tơi đẹp (§· so¹n thø ba, ngµy 19 th¸ng 8 n¨m 2014). TiÕt 3 - D¹y líp 4B ThÓ dôc TẬP HỢP HÀNG DỌC, DÓNG HÀNG, ĐIỂM SỐ, ĐỨNG NGHIÊM I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh. - Củng cố và nâng cao kỹ thuật: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, nghỉ. Y/C nhanh, trật tự, động tác điểm số, đứng nghiêm nghỉ đều, dứt khoát, - Biết được một số nội dung cơ bản của chương trình thể dục lớp 4 và một số nội quy trong các giờ học Thể dục. - Biết cách tập hợp hàng dọc, biết cách dóng hàng thẳng, điểm số, đứng nghiêm nghỉ.. - Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi theo yêu cầu của GV II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:. - Địa điểm: Sân trường, 1 còi, bóng nhỡ III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG. I/ MỞ ĐẦU GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. ĐL. PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC. 3p. Đội Hình * * * * * * * * * * * * * * * * * *.

(13) Trò chơi tìm người chỉ huy * * * * * * * * * HS đứng tại chỗ vổ tay và hát 28p * * * * * * * * * II/ CƠ BẢN: GV a. Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, nghỉ: Lần 1-2 GV điều khiển lớp tập GV sửa chữa động tác cho học sinh. Đội hình học tập - Chia tổ tập luyện tổ trưởng điều khiển: 3-4 * * * * * * * * * lần * * * * * * * * * - GV quan sát nhận xét sửa sai * * * * * * * * * - Tập hợp cho các tổ thi đua trình diễn, GV * * * * * * * * * quan sát nhận xét biểu dương, kết quả tập GV luyện - Cả lớp tập củng cố kết quả tập luyện. b. Trò chơi : “ Chuyển bóng tiếp sức “ GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi GV quan sát, nhận xét, biểu dương tổ thắng cuộc. III/ KẾT THÚC: 3p HS đứng tại chỗ vổ tay hát Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học - Yêu cầu nội dung về nhà TiÕt 4- D¹y líp 4B Đạo đức TRUNG THỰC TRONG HỌC TẬP (t1) I. Mục tiêu: - Nêu được một số biểu hiện của trung thực trong học tập. - Biết được trung thực trong học tập giúp em học tập tiến bộ được mọi người yêu mến. - Hiểu được trung thực trong học tập là trách nhiệm của học sinh. - Học sinh có thái độ và hành vi trong thực trong học tập. II. Đồ dùng dạy học: - SGK Đạo đức 4, tranh ảnh - Các mẫu chuyện, tấm gương về trung thực trong học tập. III. Hoạt động trên lớp:. Hoạt động của GV 1.Ổn định 2.Bài mới a.Giới thiệu bài: Trung thực trong học tập. b.Nội dung: *Hoạt động 1: Xử lý tình huống - Yêu cầu HS xem và nhận xét tranh trong SGK.. Hoạt động của HS -HS chuẩn bị.. -HS đọc nội dung tình huống: Long mải chơi quên sưu tầm tranh cho bài học. Long có những cách giải quyết như thế nào? -GV tóm tắt mấy cách giải quyết chính. -HS liệt kê các cách giải quyết của a/ Mượn tranh của bạn để đưa cô xem. bạn Long..

(14) b/ Nói dối cô là đã sưu tầm và bỏ quên ở nhà. c/ Nhận lỗi và hứa với cô là sẽ sưu tầm và nộp sau. GV hỏi: * Nếu em là Long, em sẽ chọn cách giải quyết nào? -GV chia lớp thành nhóm thảo luận. -GV kết luận: Cách nhận lỗi và hứa với cô là sẽ sưu tầm và nộp sau là phù hợp nhất, thể hiện tính trung thực trong học tập. *Hoạt động 2: Hoạt động cá nhân Bài tập 1- SGK trang 4 -GV nêu yêu cầu bài tập. +Việc làm nào thể hiện tính trung thực trong học tập: a/.Nhắc bài cho bạn trong giờ kiểm tra. b/.Trao đổi với bạn khi học nhóm. c/.Không làm bài, mượn vở bạn chép. d/.Không chép bài của bạn trong giờ kiểm tra. e/.Giấu điểm kém, chỉ báo điểm tốt với bố mẹ. g/.Góp ý cho bạn khi bạn thiếu trung thực trong học tập. - GV kết luận: +Việc b, d, g là trung thực trong học tập. +Việc a, c, e là thiếu trung thực trong học tập *Hoạt động 3: Thảo luận nhóm Bài tập 2- SGK trang 4 -GV nêu từng ý trong bài tập. a/.Trung thực trong học tập chỉ thiệt mình. b/.Thiếu trung thực trong học tập là giả dối. c/.Trung thực trong học tập là thể hiện lòng tự trọng. -GV kết luận: +Ý b, c là đúng. +Ý a là sai. 4.Củng cố - Dặn dò -Tự liên hệ bài tập 6- SGK trang 4 -Các nhóm chuẩn bị tiểu phẩm. Bài tập 5- SGK trang 4.. TiÕt 1- D¹y líp 5A. -HS thảo luận nhóm. +Tại sao chọn cách giải quyết đó? -3 HS đọc ghi nhớ ở SGK trang 3.. -HS trình bày ý kiến. -HS lắng nghe.. -HS lựa chọn theo 3 thái độ: tán thành, phân vân, không tán thành. -HS thảo luận nhóm về sự lựa chọn của mình và giải thích lí do sự lựa chọn. -Cả lớp trao đổi, bổ sung.. -HS kể các mẫu chuyện, tấm gương về trung thực trong học tập.. Thø s¸u, ngµy 22 th¸ng 8 n¨m 2014 KÜ thuËt ĐÍNH KHUY HAI LỖ ( t1 ) (§· so¹n thø t, ngµy 20 th¸ng 8 n¨m 2014).

(15)

(16)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×