Tải bản đầy đủ (.docx) (4 trang)

Ke hoach boi duong thuong xuyen

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (89.66 KB, 4 trang )

(1)SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ KHIẾT. KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2015 – 2016 Căn cứ công văn 1109/SGDĐT – GDTrH ngày 07/7/2015 của Sở GD ĐT Quảng Ngãi về việc hướng dẫn triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên năm học 2015 – 2016; Theo hướng dẫn của bộ phận chuyên môn nhà trường; Họ và tên giáo viên: Đỗ Ngọc Hoài Thu Ngày tháng năm sinh: 06/10/1993 Tổ chuyên môn: NGỮ VĂN Năm vào ngành giáo dục: 2015 Nhiệm vụ được giao trong năm học: - Giảng dạy môn Ngữ văn các lớp: 11 Toán 1, 10 Sinh. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn năm học 2015 – 2016 như sau:. KẾ HOẠCH BDTX 1. Mục tiêu: - Xây dựng được kế hoạch dạy học Ngữ văn phù hợp với yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học. - Mở rộng và nâng cao kiến thức chuyên môn để giảng dạy môn Ngữ văn đạt hiệu quả. - Nâng cao năng lực giảng dạy, quản lí, giáo dục học sinh. 2. Nội dung: Đáp ứng thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương. - Thực hiện đúng nội dung bồi dưỡng tập trung do nhà trường hoặc tổ chuyên môn. - Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng: Thu hoạch cá nhân, vận dụng kiến thức vào việc soạn giảng, kiểm tra; đánh giá kết quả học tập của học sinh..

(2) 3. Hình thức: - Nội dung 1, nội dung 2: Bồi dưỡng tập trung theo kế hoạch của Sở, của trường. - Nội dung 3: Tự học từ tháng 6 đến tháng 9 gồm các modul Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng. Mã Mô đul. Tên và nội dung mô đun. Thời gian học tập Thời trung (tiết) gian Mục tiêu bồi tự dưỡng học Lý thuyết Thực hành (tiết). Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh 1. Vai trò của Tăng kiểm tra đánh giá cường 2. Các phương năng lực kiểm tra, THPT pháp kiểm tra đánh giá 23 đánh giá kết quả học tập của học kết quả sinh học tập của học 3. Thực hiện các sinh phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh. Tăng cường. Phân biệt và thực hiện được các phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh. THPT Kĩ thuật kiểm tra Sử dụng được 24 đánh giá trong dạy các kĩ thuật học kiểm tra đánh giá trong dạy 1. Kĩ thuật biên học soạn đề kiểm tra: xác định mục tiêu kiểm tra; hình thức kiểm tra; xây dựng ma trận đề kiểm tra; viết đề kiểm tra, xây dựng. 10. 2. 3. 10. 2. 3.

(3) năng lực làm công tác chủ nhiệm. hướng dẫn chấm 2. Kĩ thuật phân tích kết quả kiểm tra đánh giá nhằm nâng cao hiệu quả dạy học Hoạt động giáo viên nhiệm. của chủ. 1. Các hoạt động của giáo viên chủ nhiệm cấp THPT Có kĩ năng tổ chức các hoạt THPT 2. Các hình thức tổ trong 15 chức hoạt động động 32 của giáo viên chủ công tác chủ nhiệm cấp THPT nhiệm 3. Phương pháp và hình thức tổ chức các hoạt động của công tác chủ nhiệm cấp THPT THPT Giải quyết tình 33 huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm. Có kĩ năng 15 giải quyết được tình huống sư phạm trong 1. Một số tình công tác chủ huống thường gặp nhiệm trong công tác chủ nhiệm ở trường THPT 2. Một số kĩ năng cần thiết khi giải quyết tình huống trong công tác chủ nhiệm ở trường THPT 3. Phân tích và.

(4) giải quyết một số tình huống điển hình trong công tác chủ nhiệm ở trường THPT Đối với nội dung 3 viết báo cáo thu hoạch, báo cáo trước tổ bộ môn. Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 09 năm 2015 TỔ TRƯỞNG. GIÁO VIÊN. Đỗ Ngọc Hoài Thu.

(5)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×