Tải bản đầy đủ (.docx) (4 trang)

giao an tuan 316

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (111.19 KB, 4 trang )

(1)KẾ HOẠCH BÀI HỌC SOÁ: 31 MÔN:BẬT NHẢY-ĐÁ CẦU-CHẠY BỀN . Tieát CT : Thời gian dạy :. 59+60 24/3/2015. I . NHIỆM VỤ: 1.Bật nhảy: Trò chơi nhảy ô tiếp sức. Luyeän taäp baät xa. 2.Đá cầu: Trò chơi thi đá cầu xa. Ôn tâng cầu bằng đùi. Hoïc: Taâng caàu baèng maù trong baøn chaân. 3.Chạy bền: chạy bền trên địa hình tự nhiên. II.YÊU CẦU: 1.Kiến thức: -Biết cách thực hiện nội dung bật xa,trò chơi. -Biết cách thực hiện trò chơi,tâng cầu bằng đùi,tâng cầu bằng má trong bàn chân. -Biết cách thực hiện tâng cầu bằng má trong bàn chân. -Biết cách thực hiện chạy bền trên địa hình tự nhiên. 2.Kĩ năng: -Thực hiện cơ bản đúng nội dung nhảy xa,trò chơi. - Thực hiện cơ bản đúng trò chơi,tâng cầu bằng đùi,tâng cầu bằng má trong bàn chân. - Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhiên. III.THỜI GIAN: 2 tieát (90’) IV.ĐỊA ĐIỂM: Sân tập của trường. V,DỤNG CỤ: Vôi, tranh-đá cầu, phát lệnh XP.. PHAÀN VAØ NOÄI DUNG. LƯỢNG VĐ.

(2) (12p) 1’ 1’ 8’(2x8) 2’. I/ Phaàn chuaån bò: -Nhận lớp . -Phoå bieán noäi dung vaø yeâu caàu buoåi taäp. -Khởi động: Chung và chuyên mơn. -KT baøi cuõ. (71p) 20’. II/ Phaàn cô baûn: 1)Baät nhaûy: _Trò chơi nhảy ô tiếp sức. _ Luyeän taäp baät xa.. 28’. 2) Đá cầu: _ Trò chơi thi đá cầu xa. _Ôn tâng cầu bằng đùi. _Hoïc: Taâng caàu baèng maù trong baøn chaân.. 15’ 3)Chaïy beàn: _chạy bền trên địa hình tự nhiên. 400-450m. 8’ 4)Cuûng coá kyõ thuaät: _Bật xa, Tâng cầu bằng đùi, cách phân phối sức trong chaïy beàn.. (7p) 4’ 1’ 2’. III/ Phaàn keát thuùc: -Hoài tónh. -Nhaän xeùt . -Dặn dò.. YEÂU CAÀU CÔ BAÛN VEÀ KYÕ THUAÄT. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC xxxxxxxx.

(3) xxxxxxxx xxxxxxxxx. -HS tập trung nhanh, trật tự -nghiêm túc. -Chuù yù nghe GV phoå bieán noäi dung y/c. -Tích cực thực hiện khởi động. -Thực hiện tốt nội dung kiểm tra.. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x. -Gv gọi 3hs thực hiện KT, gv đánh gia.. -Nắm vững cách chơi, tích cực tham gia. +Bật mạnh 2 chân, phối hợp động tác tay, rơi xuoáng baèng 2 chaân vaø chuù yù khuîu goái. -Nắm rõ luật trò chơi và tham gia tích cực. +Sử dụng hợp lý lực của đùi để tâng và điều khieån caàu theo yù muoán. -Thực hiện đúng tư thế chuẩn bị tâng cầu. -Mắt nhìn cầu rơi, di chuyển phán đoán để tâng được nhiều lần, tâng đúng điểm tiếp xuùc. -Nắm vững các yêu cầu trong quá trình chạy. -Hít thở đều theo nhịp bước chạy. -Kiên trì khắc phục khó khăn thực hiện hết cự ly chaïy. -Phân phối sức đúng theo yêu cầu của gv. -Hồi tĩnh tích cực sau khi chạy xong. +HS tập trung nghe gv nhắc nhở sửa sai. đ/t, sửa sai lầm thường mắc để RKN.. *gv thò phaïm giaûng giaûi phaân tích cho hs nắm vững kỹ thuật tâng cầu. -Sau đó chia 4 nhóm hs luyện tập. -gv quản lý nhắc nhở và sửa sai cho hs.. 400-450m. -Gv gọi hs thực hiện tốt và chưa đạt thực. hiện cả lớp xem, gv nhận xét cho hs RKN.. -Tích cực thả lỏng, thư duỗi, hít thở sâu. -Chú ý nghe gv nhận xét đánh giá buổi tập. -Thực hiện tốt bài tập ở nhà. -Lớp giải tán trật tự.. Duyệt của BGH. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xxxxxxxx xxxxxxxx. Suối Ngô,ngày 21 tháng 03 năm 2015 Giáo viên soạn.

(4) Phạm Thị Nam. . NHAÄN XEÙT BOÅ SUNG :. *Ưu điểm:................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... *Tồn tại:..................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... Duyệt của tổ trưởng CM.

(5)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×