Tải bản đầy đủ (.docx) (5 trang)

giao an tuan 168

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (98.66 KB, 5 trang )

(1)KẾ HOẠCH BÀI HỌC SOÁ: 16 MÔN :KIỂM TRA ĐÁ CẦU . Tieát CT : Thời gian dạy :. 32 3/12/2014. I . NHIEÄM VUÏ: -Kieåm tra :Đá cầu. II.YEÂU CAÀU: 1.Kiến thức: - Kiểm tra đá cầu đạt thành tích tốt 2.Kĩ năng: -Thực hiện cơ bản đúng nội dung đá cầu. 3.Thái độ: -Đảm bảo tổ chức tốt, nghiêm túc tập luyện, phòng tránh chấn thương. III.THỜI GIAN: 2 tieát (90’) IV.ÑÒA ÑIEÅM: Sân tập của trường. V.DUÏNG CUÏ: Cầu đá, baøn gheá gv..

(2) PHAÀN VAØ NOÄI DUNG I/ Phaàn chuaån bò: - Nhận lớp - Phoå bieán noäi dung yeâu caàu kieåm tra - Khởi động: Chung và chuyên môn - KTBC:. II/ Phaàn cô baûn:. LƯỢNG VĐ (6p) 1’ 1’ 4’(2lần x 8 nhịp). (35p). 1)Kieåm tra đá cầu. a) Cách xếp loại: +Loại đạt. +Loại chưa đạt:. 3)Cuûng coá kyõ thuaät: Ruùt kinh nghieäm kieåm tra.. III/ Phaàn keát thuùc: -Hoài tónh. -Nhaän xeùt -daën doø. (4p) 2’ 1’ 1’.

(3) YEÂU CAÀU CÔ BAÛN VEÀ KYÕ THUAÄT. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC. xxxxxxxx -HS tập trung nhanh, trật tự, đúng cự ly. xxxxxxxx xxxxxxxxx -Nắm vững nội dung, yêu cầu buổi tập. -Tích cực thực hiện khởi động chung và chuyeân moân. -Thực hiện tốt nội dung kiểm tra bài cũ.. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x. -Gv gọi 2hs thực hiện KT, gv đánh giá. *Tổ chức và PP kiểm tra:. -Thực hiện chính xác ,đẹp các kĩ năng quy định. -Thực hiện đúng nhưng chưa đẹp. -Có 1,2 kĩ năng thực hiện sai.. -Kiểm tra nhiều đợt, mỗi đợt 2 hs. -Moãi hs chæ tham gia kieåm tra 1 laàn. -Các trường hợp khác gv tự quyết định.. .. - Thực hiện đđộng tác sai ,khơng đúng kĩ năng quy định.. -Hs chú ý nghe gv nhắc nhở, và rút kinh -Gv tuyên dương hs tốt và phê bình hs nghieäm quaù trình kieåm tra. chưa đạt, cả lớp rút kinh nghiệm, x x x x x x x x -Tích cực thả lỏng, thư dãn, hít thở sâu. x x x x x x x x -Chú ý nghe gv nhận xét đánh giá buổi tập. x x x x x x x x -Thực hiện tốt bài tập ở nhà. xxxxxxxx xxxxxxxx -Lớp giải tán trật tự. xxxxxxxxx.

(4) Duyệt của BGH. Suối Ngô,ngày 30 tháng 11 năm 2014 Giáo viên soạn. Phạm Thị Nam. . NHAÄN XEÙT BOÅ SUNG :. *Ưu điểm:................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... *Tồn tại:..................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... Duyệt của tổ trưởng CM.

(5)

(6)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×