Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

Gui chi Hoi va anh Thang

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (88.49 KB, 2 trang )

(1)Câu 23 : Một học sinh làm thí nghiệm đo bước song ánh sáng bằng thí nghiệm giao thoa qua khe Iâng. Kết quả đo được ghi vào bảng số liệu sau: Khoảng cách hai khe a=0,15  0,01mm Lần đo D(m) L(mm) (Khoảng cách 6 vân sáng liên tiếp) 1 0,40 9,12 2 0,43 9,21 3 0,42 9,20 4 0,41 9,01 5 0,43 9,07 Trung bình Bỏ qua sai số dụng cụ. Kết quả đo bước sóng của học sinh đó là: A.0,68  0,05 (µm) B.0,65  0,06 (µm) C.0,68  0,06 (µm). D.0,65  0,05 (µm). ai aL L Giải: Áp dụng công thức: λ = D = 5D ( i = 5 )  a D L a D i  = a + D + L = a + D + i. Lần đo 1 2 3 4 5 Trung bình. D (m) 0,40 0,43 0,42 0,41 0,43 0,418. Khoảng cách hai khe a = 0,15  0,01mm D L L i i λ λ (m) (mm) (mm) (mm) (mm) (m) (m) 0,018 9,12 0,002 1,824 0,004 0,684 0,012 9,21 0,088 1,842 0,0176 0,643 0 9,20 0,078 1,84 0,0156 0,657 0,008 9,01 0,112 1,802 0,0244 0,659 0,012 9,07 0,052 1,814 0,0104 0,633 0,010 9,122 0,0664 1,8244 0,0144 0,6546 0,064. Dn = Dtb – Dn 0,01 0,01 0,0144  a D L a D i  = a + D + L = a + D + i = 0,15 + 0,418 + 1,8244 = 0,0984  λ =  λ = 0,0984.0,6546 = 0,0644 Do vậy: λ = 0,65  0,06 (m). Chọn đáp án B. * Đo D một lần nên bỏ qua sai số dụng cụ thì làm gì có sai số do đo D. Nếu khoảng cách tôi lấy là 70 cm thì sai số thế nào? Theo tôi là: 0,01 0,0144  a L a i  = a + L = a + i = 0,15 + 1,8244 = 0,0746   λ =  λ = 0,0746.0,6546 = 0,0488 Do vậy: λ = 0,65  0,05 (m). Chọn đáp án D.

(2)

(3)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×