Tải bản đầy đủ (.docx) (3 trang)

DE BAI KIEM TRA CUOI NAM HOC TOAN 2

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (58.12 KB, 3 trang )

(1)Điểm. BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM HỌC 2014 - 2015. Môn: Toán - Lớp 2 (Thời gian làm bài: 40 phút) Họ và tên học sinh: ...........................................Lớp: ......... Trường Tiểu học: ................................................................. Bài 1. Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng. a, Số “ Sáu trăm linh tám” viết là: A. 680 B. 68. C. 608. D. 660. b, 5m=......................dm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: A. 500 B. 50 C. 505 D. 5 c, Số thích hợp viết vào chỗ chấm để ... x 6 > 25 là: A. 2 B. 3 C. 4. D. 5. d, Chu vi hình tam giác có độ dài 3 cạnh đều bằng 6 cm là: A. 18 cm B. 24 cm C. 12cm D. 6cm Bài 2. Đặt tính rồi tính 54 + 46 100 – 76 763 – 54 .................... .................... .................... ................... ..................... ..................... ................... .................... .................... .................... .................... .................... ..................... 426 + 352 .................... ................... .................... Bài 3. Tính 4 x 6 – 13 ......................... .......................... .......................... .......................... ........................... 3 x 7 + 49 ........................ ........................ ........................ ........................ ......................... 40 : 5 : 2 ........................ ....................... ....................... ........................... 27 : 3 + 35 ....................... ....................... ....................... .........................

(2) ........................... ......................... Bài 4. Bài 4. Có 27 que tính chia đều thành 3 nhóm. Hỏi mỗi nhóm có mấy que tính? Bài giải: ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Bài 5. Một hình vuông có độ dài mỗi cạnh đều bằng 4cm. Hỏi chu vi hình vuông đó bằng bao nhiêu xăng- ti- mét? Bài giải: ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ..

(3) CÁCH CHO ĐIỂM BÀI KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 2 Bài 1: 2 điểm Bài 2: 2 điểm Bài 3: 2 điểm Bài 4: 2 điểm Bài 5: 2 điểm.

(4)

×