Tải bản đầy đủ (.docx) (5 trang)

VL9 tuan 23

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (57.03 KB, 5 trang )

(1)Ngày soạn: 10/02/2010 Ngaøy daïy: 13/02/2010 Tuaàn 23 tieát 43 Bài 39. TỔNG KẾT CHƯƠNG II: ĐIỆN TỪ HỌC. A/ Muïc tieâu. * Kiến thức : - Ôn tập và hệ thống hóa những kiến thức về nam châm từ, lực từ, động cơ điện, dòng điện cảm ứng, dòng điện xoay chiều, máy phát điện xoay chiều và máy biến thế. - Luyện tập thêm và vận dụng các kiến thức vào một số trường hợp cụ thể. * Kyõ naêng: - Rèn được khả năng tổng hợp, khái quát kiến thức đã học. * Thái độ: - Khẩn trương, tự đánh giá được khả năng tiếp thu kiến thức đã học. B/ Chuaån bò. Trả lời các câu hỏi của mục tự kiểm tra trong SGK. C/ Tieán trình daïy hoïc. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: HS báo cáo trước lớp và trao đổi kết quả tự kiểm tra. Gọi HS 1: trả lời câu 1, 2. GV hỏi thêm: HS trả lời câu 1, 2. - Taïi sao nhaän bieát F taùc duïng leân kim nam chaâm? Gọi HS trả lời câu 3, không nhìn vào vở Câu 3. chuẩn bị trước. HS vừa phát biểu, vừa minh họa trên hình veõ.. Gọi HS trả lời câu 4, yêu cầu HS phải giải thích được ý: A, B, C vì sao không chọn. Gọi HS trả lời câu 5. Gọi HS trả lời cau 6, để HS nêu phương pháp, HS trong lớp trao đổi, GV chuẩn lại kiến thức. Gọi HS trả lời câu 7: a/ Yeâu caàu HS phaùt bieåu. b/ GV kieåm tra HS baèng caùch veõ ñôn giaûn.. Caâu 4. HS choïn giaûi thích A, B, C khoâng choïn. Caâu 5. Caâu 6. a/ Phaùt bieåu qui taéc naém tay phaûi. b/. Gọi HS trả lời câu 8. - Yêu cầu HS nêu 1 loại Maùy phaùt ñieän 1: Roâ to: nam chaâm. Stato: cuoän daây. Giống nhau : Số từ thông biến thiên qua tiết Máy phát điện 2: Rô to: cuộn dây, Stato: nam diện của cuộn dây để xuất hiện I củadong.

(2) chaâm.. ñieän xoay chieàu. Khaùc nhau : Maùy phaùt ñieän (1). Coù theå laøm Gọi HS khác trả lời , vẽ cấu tạo nguyên tắc được máy phát điện lớn. của máy và giải thích nguyên tắc hoạt động. HS lên bảng vẽ hình và giải thích hoạt động. Hoạt động 2: Vận dụng. - Goïi 3 HS leân cuøng trình baøy treân baûng. - GV theo dõi HS ở lớp tiến hành bài làm. - Sau đó GV yêu cầu HS nhận xét bài làm của các bạn để sửa bài. - Gv chuẩn lại kiến thức rồi yêu cầu HD chữa baøi cuûa mình. Hoạt động 3: Dặn dò. - HS oân taäp laïi chöông II. - Xem trước bài mới chương III. ------------------------------------------------------------------------------------------Ngày soạn: 12/02/2010 Ngaøy daïy: 15/02/2010 Tuaàn 22 tieát 44. Chöông III. QUANG HOÏC. Bài 40. HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG. A/ Muïc tieâu. * Kiến thức : - Nhận biết được hiện tượng khúc xạ ánh sáng. - Mô tả được thí nghiệm quan sát đường truyền của ánh sáng đi từ không khí sang nước và ngược lại. - Phân biệt được hiện tượng khúc xạ ánh sáng với hiện tượng phản xạ ánh sáng. - Vận dụng được kién thức đã học để giải thích một số hiên tượng đơn giản do sự đổi hướng của ánh sáng khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường gây nên. * Kyõ naêng: - Biết nghiên cứu 1 hiện tượng khúc xạ ánh sáng bằng thí nghiệm. - Biết tìm ra qui luật qua một hiện tượng. * Thái độ: - Có tác phong nghiên cứu hiện tượng để thu thập thông tin. B/ Chuaån bò. Moãi nhoùm HS:  1 bình thủy tinh hoặc bình nhựa trong.  1 bình chứa nước trong sạch.  1 ca múc nước  1 miếng gỗ hoặc xốp phẳng, mềm có thể că,s đóng ghim được.  3 chieác ñinh ghim. Đối với GV:  1 bình thủy hoặc nhựa trong suốt hình hộp chữ nhật chứa nước trong sạch.  1 miếng cao su hoặc đèn có khe hẹp. C/ Tieán trình daïy hoïc..

(3) Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1/ Hoạt động 1: Ổn định lớp. HS báo cáo sĩ số lớp. 2/ Hoạt động 2: Giới thiệu chương – Đặt vấn đề. - Yêu cầu HS làm thí nghiệm như hình 40.1 ĐVĐ: Chiếc đũa như gãy từ mặt phân cách nêu hiện tượng. giữa 2 môi trường mặc dù đũa thẳng ở - Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi: ngoài không khí. Giải thích + Phaùt bieåu ñònh luaät truyeàn thaúng cuûa aùnh - HS phaùt bieåu ñònh luaät truyeàn thaúng cuûa sáng, nếu HS không nhớ GV có thể gợi ý ánh ánh sáng. sáng trong môi trường không khí truyền như theá naøo? + Làm thế nào để nhận biết được ánh sáng. - Khi aùnh saùng truyeàn vaøo maét ta  ta nhaän biết được có ánh sáng. - Yêu cầu HS đọc tình huống đầu bài. - HS quan sát trả lời câu hỏi: (Chú ý hiện tượng HS nhìn thấy đũa như bị - Để giải thích tại sao nhìn thấy đũa như bị gãy trong nước). gãy ở trong nước, ta nghiên cứu hiện tượng khuùc xaï aùnh saùng. 3/ Hoạt động 3: Bài mới. Hoạt động 3.1: Tìm hiểu sự khúc xạ ánh sáng từ không khí vào nước. Yêu cầu HS đọc va nghiên cứu mục 1 rút ra Quan sát. nhận xét về đường truyền của tia sáng: HS trả lời. - Aùnh sáng đi từ S  I truyền thẳng. - Aùnh sáng đi từ I  K truyền thẳng. - Aùnh sáng đi từ S đến mặt phân cách rồi đến K bị gãy tại K. Hoûi: - Giải thích tại sao trong môi trường nước 2/ Kết luận. - Tia sáng đi từ không khí sang nước thì bị khoâng khí aùnh saùng truyeàn thaúng? gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi - Taïi sao aùnh saùng bò gaõy taïi maët phaân caùch. trường. Hiện tượng đó gọi là hiện tượng - HS neâu keát luaän. khuùc xaï aùnh saùng. 3/ Moät khaùi nieäm. SI laø tia khuùc xaï. - Yêu cầu HS đọc tài liệu, sau đó chỉ trên NN’ là đường pháp tuyến tại điểm tới  mặt phân cách giữa hai môi trường. hình veõ, neâu caùc khaùi nieäm.  - SIN là góc tới i.  - KIN ' laø goùc khuùc xaï r. - Mặt phân cacchs chứa SI đường pháp tuyến NN’ là mặt phẳng tới. 4/ Thí nghieäm. GV daãn laïi yù cuûa HS coù theå HS neâu ra phaûn HS neâu ra phaûn aùnh nhö theá naøo ? ánh thí nghiệm là: Chiếu tia sáng SI, đánh dấu điểm K trên nền, đánh dấu điểm I, K .

(4) nối S, I, K là đường truyền ánh sáng từ S  K Taïi sao bieát tia khuùc xaï IK naèm trong maët phẳng tới? Có phương án nào kiểm tra nhận ñònh treân? - GV coù theå laøm thí nghieäm baèng maët goã (hoặc miếng xốp) không đổi được tia khúc xạ. - Đánh dấu kim tại S, I, K  đọc góc I, góc r.. - Trả lời C1 : HS nêu kết luận, GV ghi lại moät soá thoâng tin cuûa HS treân baûng. - Trả lời C2 : HS đề ra phương án.. - Lấy thước đo độ đo góc i và r  r < i. 5/ Keát luaän. - 3 HS phát biểu kết luận  GV chuẩn lại HS ghi lại vào vở : Aùnh sáng từ không khí sáng nước. kiến thức. + Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới. + Góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới. C3 : Yeâu caàu HD veõ laïi keát luaän baèng hình veõ.. Hoạt động 3.2: Tìm hiểu sự khúc xạ tia sáng khi truyền từ nước sang không khí. Yêu cầu HS đọc dự đoán và nêu ra dự đoán 1/ Dự đoán: cuûa mình. Dự đoán - GV ghi lại dự đoán của HS lên bảng. - Phöông aùn thí nghieäm kieåm tra. - Yeâu caàu HS neâu laïi thí nghieäm kieåm tra. - GV chuẩn lại kiếm thức của HS về các bước laøm thí nghieäm. - Yêu cầu HS nghiên cứu tài liệu và trình bày 2/ Thí nghiệm kiểm tra. HS boá trí thí nghieäm: các bước làm thí nghiệm. + Nhìn ñinh ghim B khoâng thaáy ñinh ghim A. + Nhìn ñinh ghim C khoâng nhìn thaáy ñinh ghim A, B. - Yeâu caàu HS trình baøy caâu C5. - Nếu HS không trình bày được thì GV gợi ý: Nhấc miếng gổ ra: Nối đỉnh A đến B đến C + Aùnh sáng đi từ A đến B, mắt nhìn vào B  đường truyền của tia sáng từ A đến B đến không thấy A  Aùnh sáng từ A có tới mắt C đến mắt. được không? Vì sao? + Nhìn C không thấy A, B  Aùnh sáng từ B có tới mắt không? Vì sao? + Yêu cầu HS chỉ điểm tới, tia tới, tia khúc Trả lời câu C6. + Đo góc tới và góc khúc xạ. xạ, góc tới, góc khúc xạ. + So sánh góc tới và góc khúc xạ. HS trả lời: - Yeâu caâu HS ruùt ra keáy luaän: GV goïi 3 HS..

(5) Hỏi: Aùnh sáng từ không khí sáng nước và ánh sáng từ nước sang không khí có đặc điểm gì gioáng nhau? - Yêu cầu HS ghi kết luận vào vở.. + Gioáng nhau: tia khuùc xaï vaø naèm trong maët phẳng tới. + Khaùc nhau: Aùnh sáng đi từ không khí đến nước: r < i. Aùnh sáng đi từ nước ra không khí: r > i. 3/ Keát luaän. Aùnh sáng từ nước sáng không khí: + Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới. + góc khúc xạ lớn hơn góc tới. 4/ Hoạt động 4: Củng cố – vận dụng. - Yêu cầu HS vẽ lại hiện tượng phản xạ và hiện tượng khúc xạ. - Yêu cầu HS nêu sự giống và khác nhau của hai hiện tượng này. - GV gợi ý để HS thấy ở hiện ượng khúc xạ: Góc tới tăng thì góc khúc xạ tăng nhưng không bao giờ cùng nằm một phía với pháp HS trình bày với sự gợi ý của GV. tuyeán. GV cuõng khoâng yeâu caàu HS giaûi thích kó vaø bài sau HS sẽ hiểu rõ được bản chất. - HS chỉ cần biết được đũa gãy là do ánh sáng đi từ môi trường nước sanhg không khí bị gãy khuùc khoâng truyeàn thaúng. 5/ Hoạt động 5: Dặn dò. - Về học bài phần ghi nhớ. - Trả lời các câu hỏi: + Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là gì? Phân biệt hiện tượng phản xạ ánh sáng và hiện tượng khúc xạ ánh sáng. + Phân biệt sự khác nhau giữa ánh sáng đi từ môi trường không khí  nước ánh sáng đi từ môi trường nước  không khí. - Laøm caùc baøi taäp 40 SBT..

(6)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×