Tải bản đầy đủ (.pdf) (13 trang)

Bài tập quản trị dự án

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (633.93 KB, 13 trang )

BÀI TẬP QUẢN TRỊ DỰ ÁN
Bài 1: Công ty xây dựng X vừa ký một hợp đồng xây dựng một cơng trình Y với giá trị hợp đồng
12.300$ với thời hạn hợp đồng là 10 tháng. Sau khi nghiên cứu tính tóan, cơng ty X đã lập được
bảng số liệu sau:
CV
Tg lạc quan
Tg thường gặp (tháng)
Tg bi quan (tháng)
Trình tự
(tháng)
A

1

2

3

Ngay từ đầu

B

0,5

1

1,5

Ngay từ đầu

C4

5

6

Ngay từ đầu

D

1

2

3

Sau A, B

G

5

6

7

Sau A

E


2

3

4

Sau A

F

3

4

5

Sau C, G

Yêu cầu:
a) Tính Tei và vẽ sơ đồ Pert
b) Những công việc nào là trọng tâm cần tập trung chỉ đạo? tại sao?
c) Tính thời gian xuất hiện sớm của các sự kiện
d) Tính thời gian xuất hiện muộn của các sự kiện
e) Tính thời gian dự trữ của các sự kiện
f) Tính thời gian dự trữ của từng cơng việc.
g) Hỏi cơng ty có khả năng hịan thành hợp đồng trong 10 tháng hay không?
h) Gỉa sử để hịan thành hợp đồng 10 tháng, cơng ty X đã phân tích được các số liệu thể
hiện ở bảng sau:
CV

Khả năng rút được (tháng)
CP Bình thường
CP Khi rút
A

1

1000

B

0

800

C

2

600

D

0

1000

G

1,5


5000

5600

E

1

1800

2200

F

1

800

10001300

700

11000

+ Hỏi để hịan thành 10 tháng theo hợp đồng, cơng ty X phải bỏ thêm chi phí là bao nhiêu là tối ưu?

+ Tính lãi lỗ cho DA.
1


Bài 2:
Hoạt động

Hoạt động
tiền nhiệm

A
B
C
D
E
F
G

A
A
A
B
C
D,E,F

Chi phí trực tiếp
Bình thường
Rút ngắn
Thời gian
Chi phí

Thời gian
Chi phí
4
50
4
50
3
80
2
120
5
60
3
180
7
20
4
200
6
40
4
200
5
100
3
160
6
20
5
170


Yêu cầu: Vẽ sơ đồ PERT, tính tốn các thơng số của sơ đồ mạng, tìm đường găng. Tính tốn tổng chi
phí trực tiếp và tổng chi phí dự án cho mỗi thời gian thực hiện dự án. Thời gian nào cho thấy mức tổng
chi phí thấp nhất? Biết chi phí gián tiếp được cho như sau: 300 (20 ng), 250 (19), 200 (18), 150 (70),
100 (16), 50 (15)
Bài 3:
Chi phí trực tiếp
Hoạt động
Bình thường
Rút ngắn
Thời gian
Chi phí
Thời gian
Chi phí
A
2
50
1
70
B
A
4
80
2
160
C
A
8
70
4

110
D
A
6
60
5
80
E
B
7
100
6
130
F
D
4
40
3
100
G
C,E,F
5
100
4
150
u cầu: Vẽ sơ đồ PERT, tính tốn các thơng số của sơ đồ mạng, tìm đường găng. Tính tốn tổng chi
phí trực tiếp và tổng chi phí dự án cho mỗi thời gian thực hiện dự án. Thời gian nào cho thấy mức tổng
chi phí thấp nhất? Biết chi phí gián tiếp được cho như sau: 400 (18 ngày), 350 (17 ngày), 300 (16 ngày),
250 (15 ngày), 200 (14 ng), 150 (13 ng)
Bài 4:

Hoạt động
tiền nhiệm

Chi phí trực tiếp
Bình thường
Rút ngắn
Hoạt động
Thời gian
Chi phí
Thời gian
Chi phí
A
3
50
2
70
B
A
16
80
4
160
C
A
10
60
9
90
D
A

11
50
7
150
E
B
8
100
6
160
F
D
5
40
4
70
G
E,F
6
70
6
70
u cầu: Vẽ sơ đồ PERT, tính tốn các thơng số của sơ đồ mạng, tìm đường găng, rút ngắn thời gian
dự án 11 tuần (còn 22 tuần)
Hoạt động
trước

2Bài 5:
Hoạt
động
A
B
C
D
E
F
G

Hoạt
động
trước
A
B
C
E,F

Thời gian (tuần)

Chi phí (USD)

Bình thường

Rút ngắn cịn

Bình thường

Khi rút ngắn


3
2
2
7
6
2
4

2
1
1
3
3
1
2

1000
2000
300
1300
850
4000
1500

1600
2700
600
1600
1000

5000
2000

1. Hãy lập sơ đồ Pert với thời gian bình thường và xác định đường găng.
2. Rút ngắn thời gian hồn thành dự án xuống cịn 10 tuần và cho biết Cơng ty phải trả thêm bao
nhiêu chi phí để giảm thời gian hoàn thành dự án?
Bài 6:
CV
TG lạc quan
TG thường gặp
TG bi quan
Trình tự
A
4
6
8
Ngay từ đầu
B
3
4
5
Ngay từ đầu
C
1
2
3
Ngay từ đầu
D
6
7

8
Sau C
E
2
4
6
Sau B,D
F
6
10
14
Sau A,E
G
2
3
4
Sau A,E
H
3
6
9
Sau F
I
10
11
12
Sau G
K
15
16

19
Sau C
L
2
4
6
Sau H,I
1. Vẽ sơ đồ Pert và xác định đường găng
2. Anh/Chị hãy tính tốn khả năng hồn thành cơng trình này khơng q 34 ngày
3. Do tính cấp thiết của cơng việc, nếu cơng ty được u cầu phải hồn thành cơng trình trong thời hạn
25 ngày, vậy theo ý kiến của anh/chị, cơng ty có hồn thành kịp thời hạn mới khơng?
Bài 7: Dự án “Đào ao thả cá” có các cơng việc và thời gian như sau:

Thời gian
Stt
Cơng việc
Trình tự
hiệu
(tuần)
1
Đào ao
A
4
Ngay từ đầu
2
Tìm nguồn và HĐ mua cá giống
B
1

3

Làm tường rào bao quanh
C
3

4
Kè bờ ao
D
2
Sau A
5
Rửa ao, nhận giống và thả cá
E
1
Sau B,D
Cho biết thêm: để hoàn thành từng công việc của dự án phải sử dụng 3 đơn vị nguồn lực/tuần
1/ Vẽ sơ đồ PERT. Xác định đường găng và thời gian hoàn thành dự án
2/ Vẽ sơ đồ PERT cải tiến và bố trí nguồn lực trên sơ đồ PERT cải tiến
3/ Hãy điều hòa nguồn lực nhằm sử dụng hiệu quả nguồn lực
3


Bài 8: Một dự án có thời gian thực hiện là 37 tháng với chi phí 350 triệu đồng. Để rút ngắn thời gian,
người ta thấy rằng có thể tập trung các nguồn lực để thi công nhanh hơn. Nhưng việc thi cơng nhanh
cũng sẽ làm chi phí tăng lên đến 528 triệu đồng. Thời gian và chi phí của từng bước công việc được
mô tả chi tiết như sau. Hãy lập kế hoạch rút ngắn thời gian thực hiện dự án với chi phí thấp nhất
CV đứng
Thời gian bình
Chi phí bình
Thời gian
Chi phí thi cơng

Cơng việc
trước
thường
thường
rút ngắn
nhanh
a
4
5
2
15
b
12
150
9
180
c
4
3
2
11
d
a
6
11
5
30
e
d,c
10

10
8
20
f
d,c
24
147
19
212
g
a
7
18
6
30
h
b,e,g
10
4
7
25
i
f,h
3
2
2
5
TC
350
528

Bài 9: Một dự án có các hoạt động sau:
CV

Hoạt động trước

Thời gian (ngày)

Số nhân công yêu cầu

A
2
B
5
C
4
D
A
2
E
C
5
F
A
4
G
B,D,E
2
1/ Vẽ sơ đồ PERT. Xác định thời gian hoàn thành dự án
2/ Vẽ biểu đồ chất tải nguồn lực
3/ Nếu nguồn lực sẵn có tối đa là 9 nhân cơng, tìm phương án bố trí nguồn lực

bảo thời gian thực hiện dự án (vẽ sơ đồ phụ tải nguồn lực sau khi cân bằng)

3
5
4
2
4
2
6
tối ưu nhưng vẫn đảm

Bài 10: Một dự án có thời gian thực hiện và công lao động (LĐ phổ thông) cho từng công tác như sau:
CV

Hoạt động
trước

Thời gian
(tuần)

Công LĐ yêu
cầu trong tuần

Tổng lao động
yêu cầu

A
B
C
D

E
F
G

A
A,B
C,D,E
F

5
3
8
7
7
4
5

8
4
3
2
5
9
7

40
12
24
14
35

36
35

Giả thiết mỗi tuần làm việc 5 tuần. Hãy:
1/ Vẽ biểu đồ PERT. Xác định đường găng.
2/ Vẽ biểu đồ chất tải nguồn lực
3/ Điều hòa/cân bằng nguồn lực nhằm sử dụng hiệu quả nguồn lực
4


4/ Nếu nguồn lực sẵn có (tối đa) là:
a) 10 cơng lao động/tuần
b) 9 cơng lao động/tuần
thì thời gian hồn thành dự án là bao nhiêu?
Bài 11: Một dự án có bảng phân tích các hoạt động như sau:
Thời gian TH
C.phí của CV.
Cơng việc
Cơng việc trước
( ngày)
(Tr.đ)
A
5
30
B
4
28
C
A-B
4

20
D
A-B
5
50
E
A
3
27
F
C
4
32
H
C
5
30
I
D-E-F
3
21
1/ Vẽ sơ đồ PERT. Xác định thời gian hoàn thành dự án
2/ Xác định chi phí phát sinh từng ngày? (Lập bảng chi phí theo phương án triển khai sớm và triển khai
muộn)
3/ Giả sử để hồn thành từng cơng việc của dự án phải sử dụng 2 đơn vị nguồn lực/tuần. Vẽ biểu đồ
chất tải nguồn lực.
Bài 12:
1/Vẽ sơ đồ PERT. Xác định thời gian hoàn thành dự án.
2/ Vẽ biểu đồ chất tải nguồn lực.
3/ Sắp xếp các công việc nhằm tối ưu hóa nguồn lực trong thời hạn hồn thành dự án.


Bài 13: Xét một dự án sau:
CV
A
B
C
D
E

CV trước

A
C
B,D

TG trong điều
kiện bình
thường (ngày)
7
3
6
3
2

TG rút ngắn
(ngày)

CP bình
thường (USD)


4
2
4
1
1

500
200
500
200
300

CP trong đk
rút ngắn
(USD)
800
350
900
500
550

a) Vẽ sơ đồ PERT. Xác định thời gian hoàn thành dự án
5


b) Tính chi phí rút ngắn đơn vị
c) Những cơng việc nào nên được rút ngắn để đáp ứng thời gian hồn thành dự án là 10 ngày với chi
phí tăng lên là thấp nhất? Tính tổng chi phí hồn thành dự án trong 10 ngày?
Bài 14: Một dự án với các thông tin cho như sau:
 BCAC: 180.000 $ (Ngân sách dự tính cho tồn bộ cơng việc)

 Kế hoạch hoàn thành dự án trong 1,5 năm
 Kết quả vào cuối ngày thứ 75 như sau:
 BCWS: 30.000 $
 BCWP: 28.000 $
 ACWP: 32.000 $
Yêu cầu: Tính SV,CV, CPI, SPI. Hãy cho biết dự án vượt ngân sách và tiến độ hay không?
Bài 15: Một dự án dự trù phải xây dựng 100 cây cầu vượt với kinh phí 300 tỷ đồng. Thời gian thực
hiện dự kiến là 20 tháng, bắt đầu từ đầu tháng 1/2013. Đến hết tháng 10/2013, kiểm tra cho kết quả
như sau: BCWS: 150 tỷ đồng; BCWP: 120 tỷ đồng và ACWP: 160 tỷ đồng. Hỏi:
a) Tại thời điểm kiểm tra, so với kế hoạch, dự án có bị chậm tiến độ hay khơng? Chậm bao nhiêu
giờ? (Biết rằng 1 tháng = 8 giờ/ngày * 30 ngày)
b) Chi phí thực tế có bị vượt so với kế hoạch hay khơng? Nếu vượt thì vượt bao nhiêu? Dự báo chi
phí cần để hồn thành các cơng việc còn lại (FCTC) là bao nhiêu?
Bài 16: Một dự án dự trù phải đào 50 km kênh với kinh phí là 1000 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự
kiến là 10 tháng, bắt đầu từ đầu tháng 5/2013. Đến hết tháng 11/2013, kiểm tra cho thấy Ban quản lý
dự án đã chi hết 750 tỷ đồng, chiều dài kênh đã thực hiện là 30 km. Yêu cầu:
a) Tính chi phí dự tính của cơng việc theo kế hoạch (BCWS) và chi phí dự tốn của cơng việc đã
thực hiện (BCWP)
b) Tính chỉ số sai lệch về tiến độ (SV) và chi phí (CV). Hãy cho biết dự án có bị chậm tiến độ và
vượt chi phí hay khơng? Chậm bao nhiêu ngày và vượt bao nhiêu chi phí? (Biết rằng 1 tháng được tính
bằng 30 ngày)
Bài 17: Cho dự án dưới đây:
CV

TG lạc quan

TG thường gặp

TG bi quan


CV trước

A
B
C
D
E
F
G
H
I

5
10
2
1
4
2
0
2
1

11
10
5
7
4
2
6
8

4

11
10
8
13
10
2
6
14
7

Ngay từ đầu
Ngay từ đầu
Ngay từ đầu
A
B
B
C
F,G
D,E

1/ Hãy tìm xác suất hồn thành dự án trong vịng 17 tuần; 24 tuần. Với xác suất 90%, dự án hoàn
thành trong bao nhiêu tuần?
2/ Giả sử mỗi CV cần sử dụng 2 lao động/đơn vị thời gian. Hãy vẽ sơ đồ Pert cải tiến và biểu đồ
chất tải nguồn lực của dự án.

6Bài 18: Một dự án có bảng phân tích các hoạt động như thông tin trong bảng sau:
Đvt.: Tuần
Công việc đi Thời gian cực Thời gian cực Thời gian thông
Công việc
trước
đại
tiểu
thường
(b)

(a)

(m)

A

-

3

1

2

B

-

5


1

3

C

A

5

3

4

D

A

8

2

5

E

B&D

7


3

5

F

B&D

7

3

5

G

C&E

9

2

4

H

F

4


2

3

Giả sử thời gian hồn thành các cơng việc của dự án biến động tuân theo quy luật chuẩn.
Yêu cầu:
1. Tính thời gian kỳ vọng (Te) và phương sai (σ 2 ) của các công việc?
2. Vẽ sơ đồ PERT và xác định đường găng?
3. Tính xác suất hồn thành dự án tại các thời hạn:
a. 18 tuần?
b. 16 tuần?
4. Tính thời hạn hồn thành dự án ứng với xác suất p = 80,5% ?
Bài 19: Cho một dự án có số liệu sau:
TG lạc quan
TG thường gặp
TG bi
CV
(ngày)
(ngày)
quan(ngày)
A
3
5
8
B
4
6
8
C
3

5
7
D
3
4
5
G
2
4
6
E
2
3
4
F
5
10
15

Trình tự
Ngay từ đầu
Ngay từ đầu
Ngay từ đầu
Sau A,B
Sau A
Sau A
Sau C,G

a/ Hãy tính xác suất hồn thành dự án nếu thời gian hoàn thanh mong muốn X = 17 ngày.
b/ Hãy tính xác suất hồn thành dự án nếu thời gian hồn thanh mong muốn X = 19 ngày.

c/ Hãy tính xác suất hoàn thành dự án nếu thời gian hoàn thanh mong muốn X = 22 ngày.
d/ Thời gian hoàn thanh dự án nếu xác suất là 36,69%
e/ Thời gian hoàn thanh dự án nếu xác suất là 71,23%

7


Bài 20: Cho một dự án có số liệu sau:
TG lạc
TG thường gặp
TG bi
CV
Trình tự
quan(ngày)
(ngày)
quan(ngày)
A
6
12
18
Ngay từ đầu
B
4
5
6
Ngay từ đầu
C
4
8
12

Sau A
D
3
7
11
Sau B
E
5
10
15
Sau C,D
F
2
4
6
Sau E
a/ Hãy tính xác suất hồn thành dự án nếu thời gian hoàn thanh mong muốn X = 33 ngày
b/ Hãy tính xác suất hồn thành dự án nếu thời gian hoàn thanh mong muốn X = 35 ngày.
c/ Thời gian hoàn thanh dự án nếu xác suất là 62,93%
Bài 21: Cho một dự án có số liệu sau:
TG lạc
TG thường gặp
TG bi
Cơng việc trước
quan(ngày)
(ngày)
quan(ngày)
6
7
8

2
4
6
2
5
8
3
6
9
B
2
4
6
A,D
1
3
5
B
1
2
3
B,C
5
10
15
E,F,G
suất hồn thành dự án nếu thời gian hoàn thanh mong muốn X = 22 ngày

CV
A

B
C
D
E
F
G
H
a/ Hãy tính xác

b/ Hãy tính xác suất hồn thành dự án nếu thời gian hoàn thanh mong muốn X = 24 ngày.
c/ Hãy tính xác suất hồn thành dự án nếu thời gian hoàn thanh mong muốn X = 26 ngày.
d/ Thời gian hoàn thanh dự án nếu xác suất là 52,79%
Bài 22: Xác định chi phí thấp nhất để rút ngắn thời hạn hoàn thành dự án cịn 13 ngày, biết dự án có
số liệu như sau:
Thời gian
Thời gian
Chi phí bình Chi phí
Cơng việc
Cơng việc
bình thường
rút ngắn còn
thường
rút ngắn
trước
(ngày)
(ngày)
(USD)
(USD)
A
7

5
600
740
B
8
5
800
1100
C
5
4
300
350
D
A
6
4
500
660
E
C
2
1
600
750
F
B,E
7
4
2000

2600

8


Bài 23: Xác định chi phí thấp nhất để rút ngắn thời hạn hồn thành dự án cịn 22 ngày, biết dự án có
số liệu như sau:
Thời gian
Thời gian
Chi phí bình Chi phí
Cơng việc
bình thường
rút ngắn cịn
thường
rút ngắn
(ngày)
(ngày)
(USD)
(USD)
A
10
8
100
120
B
5
4
150
180
C

A
4
4
120
120
D
A
6
4
200
320
E
C
8
7
240
280
F
B,D,E
3
1
1000
1200
Bài 24: Xác định chi phí thấp nhất để rút ngắn thời hạn hồn thành dự án cịn 20 ngày, biết dự án có
số liệu như sau:
Thời gian
Thời gian
Chi phí bình Chi phí
Cơng việc
Cơng việc

bình thường
rút ngắn cịn
thường
rút ngắn
trước
(ngày)
(ngày)
(USD)
(USD)
A
5
2
50
140
B
1
1
70
70
C
7
4
140
200
D
B
2
1
50
70

E
A,D
8
6
80
90
F
A,D
6
4
40
60
G
C,F
4
2
70
110
H
B
8
5
100
130
I
E,G
10
6
500
860

Bài 25: Có dự án cải tạo khu nhà hiệu bộ của một trường học như sau:
Cơng việc
trước

CV

CV

Thời gian

Thời gian rút cịn

CP xúc tiến

ngay trước đó

mong đợi (ngày)

lại (ngày)

(đ/ngày)

3

2

500000

A
B


A

4

2

1000000

C

A

6

4

2000000

D

A

4

4

E

B


5

2

4000000

F

C

3

2

800000

G

D

7

3

1200000

H

F,G


3

3

I

E,H

2

2

9


Biết rằng Hiệu trưởng chỉ duyệt chi tối đa là 4000000 đ để rút ngắn thời gian cải tạo khu nhà
hiệu bộ. Hỏi trưởng phòng quản trị dự án phải rút ngắn thời gian dự án xuống còn bao nhiêu ngày &
chi phí sẽ là bao nhiêu?

Bài 26: Cho một dự án có số liệu như sau:
Đơn vị tính:USD
Thời gian
Thời gian
Cơng việc
Chi phí bình Chi phí
Cơng việc
bình thường
rút ngắn cịn
trước

thường
rút ngắn
(tuần)
(tuần)
A
5
4
1000
1100
B
7
4
2500
2620
C
A
3
2
800
910
D
A
2
1
1500
1650
E
B,C
4
3

2200
2420
Hãy cho biết dự án hoàn thành trong thời gian bao lâu thì có chi phí nhỏ nhất?
Biết rằng chi phí gián tiếp để hồn thành dự án trong thời gian bình thường là 2400 USD (chi
phí gián tiếp trên 1 tuần là 200 USD).
Bài 27: Cho một dự án có số liệu như sau:
Đơn vị tính:USD
Thời gian
Thời gian
Cơng việc
Chi phí bình Chi phí
Cơng việc
bình thường
rút ngắn cịn
trước
thường
rút ngắn
(tuần)
(tuần)
A
5
4
200
250
B
8
6
1400
1460
C

4
4
5100
5100
D
A
7
4
4600
4810
E
B,D
8
5
2000
2900
F
A,C
13
10
1400
1610
Hãy cho biết dự án hoàn thành trong thời gian bao lâu thì có chi phí nhỏ nhất?
Biết rằng chi phí gián tiếp trên 1 tuần là 200 USD, phần thưởng cho một tuần rút ngắn là 50USD.
Bài 28: Cho một dự án có số liệu như sau:
Đơn vị tính:USD
Thời gian
Thời gian
Cơng việc
Chi phí bình Chi phí

Cơng việc
bình thường
rút ngắn cịn
trước
thường
rút ngắn
(tuần)
(tuần)
A
6
3
150
240
B
7
4
220
340
C
A
3
2
45
65
D
A
5
3
160
240

E
B,C
4
2
700
1100
F
A
7
5
170
230
G
D,E
2
2
50
50
Hãy cho biết dự án hoàn thành trong thời gian bao lâu thì có chi phí thấp nhất?
Biết rằng chi phí gián tiếp để hoàn thành dự án trong thời gian bình thường là 750 USD, chi phí
gián tiếp trên 1 tuần là 50 USD.

10


Bài 29: Sử dụng sơ đồ Pert cải tiến điều hịa nguồn lực cho dự án sau:
Cơng việc
Thời gian thực
Cơng việc
trước

hiện(ngày)
A
1
B
2
C
A
4
D
B
4
E
C,D
4
F
B
3
Biết rằng để hồn thành các cơng việc nêu trên ta cần sử dụng 1 đơn vị nguồn lực/ngày
Bài 30: Hãy bố trí cân đối nguồn lực cho dự án sau:
Thời gian
Công việc
Nguồn lực
Công việc
thực hiện
trước
X
(tuần)
A
3
10

B
2
C
1
7
D
A
4
E
A
5
2
F
B
2
G
C
4
6
H
E,F,G
2
I
E,F,G
4
3
J
I
3
4


Nguồn lực
Y

Nguồn lực
Z
3
3

5
4
4
4
4
4
2

Bài 31: Hãy lậy kế hoạch ngân sách cho dự án sau:
Công việc

Công việc
trước

A
B
C
D
E
F
G

H
I

A
B,D
A
B,D
C,E
G,H

Thời gian
thực hiện
(tuần)
1
2
3
3
2
2
4
1
2

Chi phí
(USD)
50
200
180
300
160

240
320
60
100

11


Bài 32: Cho một dự án bao gồm các công việc sau:
Công việc
Công việc
(Họat động)
đứng trước

Thời gian
thực hiện
(ngày)
5
4
3
10
2
2
4
10
8

A
B
C

D
B
E
A
F
B
G
C
H
E,F
I
D,G,H
a/ Vẽ sơ đồ mạng và xác định đường găng
b/ Tính các thơng số thời gian của sự kiện (thời điểm bắt đầu sớm, thời điểm bắt đầu muộn và
thời gian dự trữ).
c/ Tính các thơng số thời gian của cơng việc (thời điểm bắt đầu sớm, thời điểm bắt đầu muộn,
thời điểm kết thúc sớm, thời điểm kết thúc muộn và thời gian dự trữ chung).
d/ Vẽ sơ đồ PERT – Cải tiến.
e/ Chất tải nguồn lực thực hiện các hoạt động của dự án. Biết rằng, để hoàn thành các hoạt động
nêu trên cần sử dụng 2 đơn vị nguồn lực/ngày.
f/ Lập kế họach điều hoà nguồn lực dự án.
Bài 33: Một dự án có bảng phân tích các hoạt động như thông tin trong bảng sau:
Công việc

Công việc đi
trước

Thời gian thực
hiện (ngày)


Chi phí của cơng
việc
(Triệu đồng)

A

-

5

30

B

-

4

28

C

A&B

4

20

D


A&B

5

50

E

A

3

27

F

C

4

32

H

C

5

30


D&E&F

3

21

I
u cầu:

a. Vẽ sơ đồ PERT. Tính thơng số thời gian của các cơng việc?
b. Vẽ biểu đồ chất tải nguồn lực theo phương pháp triển khai sớm, triển khai muộn?

c. Xác định chi phí phát sinh hàng ngày theo từng phương án?
Bài 34: Dự án của cơng ty X có thời gian thực hiện là 100 tuần với chi phí 2000 triệu đồng. Để rút
ngắn thời gian hồn thành cơng trình, người ta thấy rằng có thể tập trung lực lượng để thi cơng nhanh
hơn, nhưng như vậy sẽ làm chi phí tăng lên. Thời gian và chi phí của từng cơng việc được mô tả chi
tiết như sau:
12


Tên cơng
việc

Cơng việc đứng
trước

Thời gian dự tính
(tuần)

Thời gian tăng tốc

(tuần)

CCPW
(triệu đồng/ tuần)

A
B
C
D
E
F
G
H

Bắt đầu
Bắt đầu
Bắt đầu
Bắt đầu
Bắt đầu
C
B,F,D
A,G,E

55
20
10
15
40
20
30

40

10
8
6
4
3
2

10
6
5
7
4
1

Hãy:
a/ Vẽ sơ đồ PERT.
b/ Vẽ sơ đồ phân đọan thời gian, từ đó xác định thời gian dự trữ chung của các CV
c/ Lập bảng kế họach tiến độ của dự án.
d/ Lập bảng kế hoạch rút ngắn thời gian thực hiện dự án với chi phí thấp nhất.
Bài 35. Sử dụng sơ đồ Pert cải tiến điều hòa nguồn lực cho dự án sau:
Cơng việc

Cơng việc trước

A
B
C
D

E
F
Biết rằng để hồn thành các công việc nêu trên

Thời gian thực hiện (ngày)

4
4
A
2
A
3
D
3
B
2
ta cần sử dụng 2 đơn vị nguồn lực/ngày

13×