Tải bản đầy đủ (.docx) (1 trang)

THI HOC KI I MON HOA 820142015

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (83.18 KB, 1 trang )

(1)Trường THCS Tân Thới KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2014-2015 MÔN: Lớp:............................................................ HÓA HỌC 8 Họ và tên:................................................... Thời gian: 60 phút Phòng thi:.....................SBD:..................... --------------------------------------------------------------------------------------------------------Điểm Chữ kí GV chấm thi Chữ kí GV coi thi. I . Phần 1: Trắc nghiệm ( 3 điểm) Câu 1. Số nguyên tử có trong 1,5 mol nguyên tử Fe là? A. 9.1023 B. 6.1023 C. 3.1023 D. 12.1023 Câu 2. Cho PƯHH sau: ? K + O2 2K2O . Hệ số trước K là? A. 4 B. 2 C. 3 D. 6 Câu 3. Thể tích của 0,5 mol khí H2 là? A. 22,4 lit B. 12,2 lit C. 5,6 lit D. 11,2 lit Câu 4. Khí O2 nặng gấp mấy lần khí CH4? A. 2,5 lần B. 5 lần C. 4 lần D. 2 lần Câu 5. Phần trăm theo khối lượng của oxi trong Fe2O3 là? A. 60% B. 30% C. 50% D. 35% Câu 6. Khối lượng của 11,2 lít khí O2 là? A. 1,6 g B. 16 g C. 32 g D. 11,2 g II. Phần 2 : Tự luận ( 7 điểm) Câu 1.(1,5 điểm). Hãy lập các PTHH sau và viết tỉ lệ các cặp chất trong phản ứng a. a) Mg + O2 MgO b.) Al + HCl AlCl3 + H2 Câu 2. (1 điểm) .Tính khối lượng của các chất sau? a. 0,5 mol H2SO4 b. 5,6 lit khí O2 Câu 3.( 1 điểm) a.Khí H2S nặng hay nhẹ hơn khí NH3? Bao nhiêu lần? b.Khí SO2 nặng hay nhẹ hơn không khí ? Bao nhiêu lần? Câu 4 .(1,5 điểm). Hãy xác định thành phần phần trăm các nguyên tố trong hợp chất Cu(NO3)2 Câu 5 .(2 điểm). Cho 13 g kẽm(Zn) tác dụng với axit clohiđric(HCl) tạo ra kẽm clorua(ZnCl2) và khí hiđro(H2) a. Tính khối lượng axit clohiđric cần phản ứng b. Tính thể tích hiđro sinh ra ở (đktc) Biết( Cu=64, Zn= 65, S= 32, O= 16, C=12, H= 1, N =14, Cl= 35,5).

(2)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×