Tải bản đầy đủ (.docx) (15 trang)

TONG HOP KET QUA DANH GIA GHKI LOP 4A

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (201.25 KB, 15 trang )

(1)TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ GIÁO DỤC NĂM HỌC 2015- 2016 Họ và tên học sinh: Lê Thị Thúy An - Lớp: 4A Môn học Tiếng Việt Toán Khoa học Lịch sử & Địa lí Anh văn- Tin học Đạo đức Âm nhạc Mĩ thuật Kĩ thuật Thể dục. Kết quả giáo dục Điểm Xếp loại 9 Hoàn thành tốt 10 Hoàn thành x sắc 9 Hoàn thành khá 9 Hoàn thành tốt 8-7 Hoàn thành tốt Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành. Năng lực Đạt. Chưa đạt. Đạt. Phẩm chất. Khen thưởng. Đạt. HTX S. Chưa đạt. Đạt. HTT. X. Hoàn thành xuất sắc chương trình lớp 4 Ngày 19 tháng 5 năm 2016 GVCN Nguyễn Thị Hoa Mai. TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ GIÁO DỤC NĂM HỌC 2015- 2016 Họ và tên học sinh: Lê Nguyễn Hoàng Anh- Lớp: 4A Môn học Tiếng Việt Toán Khoa học Lịch sử & Địa lí Anh văn- Tin học Đạo đức Âm nhạc Mĩ thuật Kĩ thuật Thể dục. Kết quả giáo dục Điểm Xếp loại 9 Hoàn thành tốt 9 Hoàn thành tốt 10 Hoàn thành tốt 9 Hoàn thành tốt 9- 10 Hoàn thành tốt Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành. Năng lực Đạt. Đạt. Chưa đạt. Phẩm chất. Khen thưởng. Đạt. HTX S. Chưa đạt. Đạt. HTT. X. Hoàn thành xuất sắc chương trình lớp 4 Ngày 19 tháng 5 năm 2016 GVCN Nguyễn Thị Hoa Mai.

(2) TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ GIÁO DỤC NĂM HỌC 2015- 2016 Họ và tên học sinh: Nguyễn Công Anh- Lớp: 4A Môn học Tiếng Việt Toán Khoa học Lịch sử & Địa lí Anh văn- Tin học Đạo đức Âm nhạc Mĩ thuật Kĩ thuật Thể dục. Kết quả giáo dục Điểm Xếp loại 6 Hoàn thành 6 Hoàn thành 7 Hoàn thành khá 6 Hoàn thành 6 -6 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành. Năng lực Đạt. Phẩm chất. Khen thưởng. Đạt. HTX S. Chưa đạt. Đạt. Chưa đạt. HTT. Đạt. Hoàn thành chương trình lớp 4 Ngày 19 tháng 5 năm 2016 GVCN Nguyễn Thị Hoa Mai. TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ GIÁO DỤC NĂM HỌC 2015- 2016 Họ và tên học sinh: Trần Trâm Anh ; Lớp: 4A Môn học Tiếng Việt Toán Khoa học Lịch sử & Địa lí Anh văn- Tin học Đạo đức Âm nhạc Mĩ thuật Kĩ thuật Thể dục. Kết quả giáo dục Điểm Xếp loại 8 Hoàn thành khá 8 Hoàn thành khá 9 Hoàn thành tốt 8 Hoàn thành khá 5-7 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành. Năng lực Đạt. Đạt. Chưa đạt. Phẩm chất. Khen thưởng. Đạt. HTX S. Chưa đạt. Đạt. Hoàn thành tốt chương trình lớp 4 Ngày 19 tháng 5 năm 2016 GVCN. Nguyễn Thị Hoa Mai. HTT. X.

(3) TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ GIÁO DỤC NĂM HỌC 2015- 2016 Họ và tên học sinh: Trần Đình Tiến Đạt - Lớp: 4A Môn học Tiếng Việt Toán Khoa học Lịch sử & Địa lí Anh văn- Tin học Đạo đức Âm nhạc Mĩ thuật Kĩ thuật Thể dục. Kết quả giáo dục Điểm Xếp loại 7 Hoàn thành khá 9 Hoàn thành tốt 9 Hoàn thành tốt 8 Hoàn thành khá 7- 9 Hoàn thành khá Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành. Năng lực Đạt. Chưa đạt. Đạt. Phẩm chất. Khen thưởng. Đạt. HTX S. Chưa đạt. Đạt. HTT. X. Hoàn thành tốt chương trình lớp 4 Ngày 19 tháng 5 năm 2016 GVCN Nguyễn Thị Hoa Mai. TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ GIÁO DỤC NĂM HỌC 2015- 2016 Họ và tên học sinh: Lê Hồng Đông ; Lớp: 4A Môn học Tiếng Việt Toán Khoa học Lịch sử & Địa lí Anh văn- Tin học Đạo đức Âm nhạc Mĩ thuật Kĩ thuật Thể dục. Kết quả giáo dục Điểm Xếp loại 10 Hoàn thành x sắc 10 Hoàn thành x sắc 10 Hoàn thành x sắc 10 Hoàn thành x sắc 10 - 10 Hoàn thành x sắc Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành. Năng lực Đạt. Đạt. Chưa đạt. Phẩm chất. Khen thưởng. Đạt. HTX S. Chưa đạt. Đạt. X. Hoàn thành xuất sắc chương trình lớp 4 Ngày 19 tháng 5 năm 2016 GVCN. Nguyễn Thị Hoa Mai. HTT.

(4) TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ GIÁO DỤC NĂM HỌC 2015- 2016 Họ và tên học sinh: Lý Quốc Trường Giang ; Lớp: 4A Môn học Tiếng Việt Toán Khoa học Lịch sử & Địa lí Anh văn- Tin học Đạo đức Âm nhạc Mĩ thuật Kĩ thuật Thể dục. Kết quả giáo dục Điểm Xếp loại 8 Hoàn thành khá 9 Hoàn thành tốt 8 Hoàn thành khá 7 Hoàn thành khá 8- 7 Hoàn thành khá Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành. Năng lực Đạt. Chưa đạt. Đạt. Phẩm chất. Khen thưởng. Đạt. HTX S. Chưa đạt. Đạt. HTT. X. Hoàn thành tốt chương trình lớp 4 Ngày 19 tháng 5 năm 2016 GVCN Nguyễn Thị Hoa Mai. TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ GIÁO DỤC NĂM HỌC 2015- 2016 Họ và tên học sinh: Nguyễn Vũ Ngọc Hảo ; Lớp: 4A Môn học Tiếng Việt Toán Khoa học Lịch sử & Địa lí Anh văn- Tin học Đạo đức Âm nhạc Mĩ thuật Kĩ thuật Thể dục. Kết quả giáo dục Điểm Xếp loại 9 Hoàn thành tốt 9 Hoàn thành tốt 8 Hoàn thành khá 9 Hoàn thành tốt 8-9 Hoàn thành tốt Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành. Năng lực Đạt. Đạt. Chưa đạt. Phẩm chất. Khen thưởng. Đạt. HTX S. Chưa đạt. Đạt. Hoàn thành tốt chương trình lớp 4 Ngày 19 tháng 5 năm 2016 GVCN. Nguyễn Thị Hoa Mai. HTT. X.

(5) TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ GIÁO DỤC NĂM HỌC 2015- 2016 Họ và tên học sinh: Phan Nguyễn Trung HIếu ; Lớp: 4A Môn học Tiếng Việt Toán Khoa học Lịch sử & Địa lí Anh văn- Tin học Đạo đức Âm nhạc Mĩ thuật Kĩ thuật Thể dục. Kết quả giáo dục Điểm Xếp loại 9 Hoàn thành tốt 9 Hoàn thành tốt 10 Hoàn thành x sắc 9 Hoàn thành tốt 9- 7 Hoàn thành tốt Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành. Năng lực Đạt. Chưa đạt. Đạt. Phẩm chất. Khen thưởng. Đạt. HTX S. Chưa đạt. Đạt. HTT. X. Hoàn thành x sắc chương trình lớp 4 Ngày 19 tháng 5 năm 2016 GVCN Nguyễn Thị Hoa Mai. TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ GIÁO DỤC NĂM HỌC 2015- 2016 Họ và tên học sinh: Nguyễn Thị Mỹ Huệ ; Lớp: 4A Môn học Tiếng Việt Toán Khoa học Lịch sử & Địa lí Anh văn- Tin học Đạo đức Âm nhạc Mĩ thuật Kĩ thuật Thể dục. Kết quả giáo dục Điểm Xếp loại 6 Hoàn thành 6 Hoàn thành 6 Hoàn thành 6 Hoàn thành 6- 6 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành. Năng lực Đạt. Đạt. Chưa đạt. Phẩm chất. Khen thưởng. Đạt. HTX S. Chưa đạt. Đạt. Hoàn thành chương trình lớp 4 Ngày 19 tháng 5 năm 2016 GVCN. Nguyễn Thị Hoa Mai. HTT.

(6) TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ GIÁO DỤC NĂM HỌC 2015- 2016 Họ và tên học sinh: Lê Thị Thùy Linh ; Lớp: 4A Môn học Tiếng Việt Toán Khoa học Lịch sử & Địa lí Anh văn- Tin học Đạo đức Âm nhạc Mĩ thuật Kĩ thuật Thể dục. Kết quả giáo dục Điểm Xếp loại 6 Hoàn thành 8 Hoàn thành khá 8 Hoàn thành khá 6 Hoàn thành 7- 6 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành. Năng lực Đạt. Phẩm chất. Khen thưởng. Đạt. HTX S. Chưa đạt. Đạt. Chưa đạt. HTT. Đạt. Hoàn thành chương trình lớp 4 Ngày 19 tháng 5 năm 2016 GVCN Nguyễn Thị Hoa Mai. TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ GIÁO DỤC NĂM HỌC 2015- 2016 Họ và tên học sinh: Đinh Thị Ty Na - Lớp: 4A Môn học Tiếng Việt Toán Khoa học Lịch sử & Địa lí Anh văn- tin học Đạo đức Âm nhạc Mĩ thuật Kĩ thuật Thể dục. Kết quả giáo dục Điểm Xếp loại 9 Hoàn thành tốt 8 Hoàn thành khá 9 Hoàn thành tốt 7 Hoàn thành khá 6- 6 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành. Năng lực Đạt. Đạt. Chưa đạt. Phẩm chất. Khen thưởng. Đạt. HTX S. Chưa đạt. Đạt. Hoàn thành tốt chương trình lớp 4 Ngày 19 tháng 5 năm 2016 GVCN. Nguyễn Thị Hoa Mai. HTT. X.

(7) TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ GIÁO DỤC NĂM HỌC 2015- 2016 Họ và tên học sinh: Trần Quốc Nam - Lớp: 4A Môn học Tiếng Việt Toán Khoa học Lịch sử & Địa lí Anh văn- Tin học Đạo đức Âm nhạc Mĩ thuật Kĩ thuật Thể dục. Kết quả giáo dục Điểm Xếp loại 7 Hoàn thành khá 8 Hoàn thành khá 10 Hoàn thành x sắc 9 Hoàn thành tốt 9-7 Hoàn thành khá Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành. Năng lực Đạt. Chưa đạt. Đạt. Phẩm chất. Khen thưởng. Đạt. HTX S. Chưa đạt. HTT. Đạt. X. Hoàn thành tốt chương trình lớp 4 Ngày 19 tháng 5 năm 2016 GVCN Nguyễn Thị Hoa Mai. TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ GIÁO DỤC NĂM HỌC 2015- 2016 Họ và tên học sinh: Tô Thị Mỹ Ngân ; Lớp: 4A Môn học Tiếng Việt Toán Khoa học Lịch sử & Địa lí Anh văn- Tin học Đạo đức Âm nhạc Mĩ thuật Kĩ thuật Thể dục. Kết quả giáo dục Điểm Xếp loại 9 Hoàn thành tốt 9 Hoàn thành tốt 10 Hoàn thành x sắc 9 Hoàn thành tốt 7-7 Hoàn thành khá Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành. Năng lực Đạt. Đạt. Chưa đạt. Phẩm chất. Khen thưởng. Đạt. HTX S. Chưa đạt. Đạt. HTT. X. Hoàn thành x sắc chương trình lớp 4 Ngày 19 tháng 5 năm 2016 GVCN. Nguyễn Thị Hoa Mai.

(8) TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ GIÁO DỤC NĂM HỌC 2015- 2016 Họ và tên học sinh: Lâm Thanh Ngân - Lớp: 4A Môn học Tiếng Việt Toán Khoa học Lịch sử & Địa lí Anh văn- Tin học Đạo đức Âm nhạc Mĩ thuật Kĩ thuật Thể dục. Kết quả giáo dục Điểm Xếp loại 10 Hoàn thành x sắc 10 Hoàn thành x sắc 10 Hoàn thành x sắc 10 Hoàn thành x sắc 9 - 10 Hoàn thành x sắc Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành. Năng lực Đạt. Chưa đạt. Đạt. Phẩm chất. Khen thưởng. Đạt. HTX S. Chưa đạt. Đạt. HTT. X. Hoàn thành xuất sắc chương trình lớp 4 Ngày 19 tháng 5 năm 2016 GVCN Nguyễn Thị Hoa Mai. TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ GIÁO DỤC NĂM HỌC 2015- 2016 Họ và tên học sinh: Đinh Ngọc Bảo Nguyên - Lớp: 4A Môn học Tiếng Việt Toán Khoa học Lịch sử & Địa lí Anh văn- Tin học Đạo đức Âm nhạc Mĩ thuật Kĩ thuật Thể dục. Kết quả giáo dục Điểm Xếp loại 9 Hoàn thành tốt 10 Hoàn thành x sắc 10 Hoàn thành x sắc 7 Hoàn thành khá 8-9 Hoàn thành khá Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành. Năng lực Đạt. Đạt. Chưa đạt. Phẩm chất. Khen thưởng. Đạt. HTX S. Chưa đạt. Đạt. Hoàn thành tốt chương trình lớp 4 Ngày 19 tháng 5 năm 2016 GVCN. Nguyễn Thị Hoa Mai. HTT. X.

(9) TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ GIÁO DỤC NĂM HỌC 2015- 2016 Họ và tên học sinh: Tôn Nữ Thục Nguyên ; Lớp: 4A Môn học Tiếng Việt Toán Khoa học Lịch sử & Địa lí Anh văn- Tin học Đạo đức Âm nhạc Mĩ thuật Kĩ thuật Thể dục. Kết quả giáo dục Điểm Xếp loại 9 Hoàn thành tốt 10 Hoàn thành x sắc 10 Hoàn thành x sắc 9 Hoàn thành tốt 10- 9 Hoàn thành x sắc Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành. Năng lực Đạt. Chưa đạt. Đạt. Phẩm chất. Khen thưởng. Đạt. HTX S. Chưa đạt. Đạt. HTT. X. Hoàn thành xuất sắc chương trình lớp 4 Ngày 19 tháng 5 năm 2016 GVCN Nguyễn Thị Hoa Mai. TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ GIÁO DỤC NĂM HỌC 2015- 2016 Họ và tên học sinh: Đỗ Tâm Như - Lớp: 4A Môn học Tiếng Việt Toán Khoa học Lịch sử & Địa lí Anh văn- Tin học Đạo đức Âm nhạc Mĩ thuật Kĩ thuật Thể dục. Kết quả giáo dục Điểm Xếp loại 9 Hoàn thành tốt 10 Hoàn thành x sắc 10 Hoàn thành x sắc 10 Hoàn thành x sắc 9 - 9 Hoàn thành tốt Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành. Năng lực Đạt. Đạt. Chưa đạt. Phẩm chất. Khen thưởng. Đạt. HTX S. Chưa đạt. Đạt. HTT. X. Hoàn thành xuất sắc chương trình lớp 4 Ngày 19 tháng 5 năm 2016 GVCN. Nguyễn Thị Hoa Mai.

(10) TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ GIÁO DỤC NĂM HỌC 2015- 2016 Họ và tên học sinh: Văn Tiến Phát - Lớp: 4A Môn học Tiếng Việt Toán Khoa học Lịch sử & Địa lí Anh văn- Tin học Đạo đức Âm nhạc Mĩ thuật Kĩ thuật Thể dục. Kết quả giáo dục Điểm Xếp loại 10 Hoàn thành x sắc 10 Hoàn thành x sắc 10 Hoàn thành x sắc 9 Hoàn thành x sắc 10 - 10 Hoàn thành x sắc Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành. Năng lực Đạt. Chưa đạt. Đạt. Phẩm chất. Khen thưởng. Đạt. HTX S. Chưa đạt. Đạt. HTT. X. Hoàn thành xuất sắc chương trình lớp 4 Ngày 19 tháng 5 năm 2016 GVCN Nguyễn Thị Hoa Mai. TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ GIÁO DỤC NĂM HỌC 2015- 2016 Họ và tên học sinh: Trần Nguyễn Nhật Quỳnh - Lớp: 4A Môn học Tiếng Việt Toán Khoa học Lịch sử & Địa lí Anh văn- Tin học Đạo đức Âm nhạc Mĩ thuật Kĩ thuật Thể dục. Kết quả giáo dục Điểm Xếp loại 10 Hoàn thành x sắc 10 Hoàn thành x sắc 10 Hoàn thành x sắc 10 Hoàn thành x sắc 10- 10 Hoàn thành x sắc Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành. Năng lực Đạt. Đạt. Chưa đạt. Phẩm chất. Khen thưởng. Đạt. HTX S. Chưa đạt. Đạt. HTT. X. Hoàn thành xuất sắc chương trình lớp 4 Ngày 19 tháng 5 năm 2016 GVCN. Nguyễn Thị Hoa Mai.

(11) TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ GIÁO DỤC NĂM HỌC 2015- 2016 Họ và tên học sinh: Phạm Hoàng Anh Thi - Lớp: 4A Môn học Tiếng Việt Toán Khoa học Lịch sử & Địa lí Anh văn- Tin học Đạo đức Âm nhạc Mĩ thuật Kĩ thuật Thể dục. Kết quả giáo dục Điểm Xếp loại 9 Hoàn thành tốt 10 Hoàn thành x sắc 10 Hoàn thành x sắc 10 Hoàn thành x sắc 10- 10 Hoàn thành x sắc Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành. Năng lực Đạt. Chưa đạt. Đạt. Phẩm chất. Khen thưởng. Đạt. HTX S. Chưa đạt. Đạt. HTT. X. Hoàn thành xuất sắc chương trình lớp 4 Ngày 19 tháng 5 năm 2016 GVCN Nguyễn Thị Hoa Mai. TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ GIÁO DỤC NĂM HỌC 2015- 2016 Họ và tên học sinh: Nguyễn Anh Thùy - Lớp: 4A Môn học Tiếng Việt Toán Khoa học Lịch sử & Địa lí Anh văn- Tin học Đạo đức Âm nhạc Mĩ thuật Kĩ thuật Thể dục. Kết quả giáo dục Điểm Xếp loại 9 Hoàn thành tốt 10 Hoàn thành x sắc 10 Hoàn thành x sắc 9 Hoàn thành tốt 10- 8 Hoàn thành tốt Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành. Năng lực Đạt. Đạt. Chưa đạt. Phẩm chất. Khen thưởng. Đạt. HTX S. Chưa đạt. Đạt. HTT. X. Hoàn thành xuất sắc chương trình lớp 4 Ngày 19 tháng 5 năm 2016 GVCN. Nguyễn Thị Hoa Mai.

(12) TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ GIÁO DỤC NĂM HỌC 2015- 2016 Họ và tên học sinh: Lê Thị Minh Thư .; Lớp: 4A Môn học Tiếng Việt Toán Khoa học Lịch sử & Địa lí Anh văn- Tin học Đạo đức Âm nhạc Mĩ thuật Kĩ thuật Thể dục. Kết quả giáo dục Điểm Xếp loại 9 Hoàn thành tốt 9 Hoàn thành tốt 9 Hoàn thành tốt 8 Hoàn thành khá 10- 7 Hoàn thành tốt Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành. Năng lực Đạt. Chưa đạt. Đạt. Phẩm chất. Khen thưởng. Đạt. HTX S. Chưa đạt. Đạt. HTT. X. Hoàn thành tốt chương trình lớp 4 Ngày 19 tháng 5 năm 2016 GVCN Nguyễn Thị Hoa Mai. TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ GIÁO DỤC NĂM HỌC 2015- 2016 Họ và tên học sinh: Bùi Duy Thái ; Lớp: 4A Môn học Tiếng Việt Toán Khoa học Lịch sử & Địa lí Anh văn Đạo đức- Tin học Âm nhạc Mĩ thuật Kĩ thuật Thể dục. Kết quả giáo dục Điểm Xếp loại 6 Hoàn thành 8 Hoàn thành khá 7 Hoàn thành khá 7 Hoàn thành khá 6-5 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành. Năng lực Đạt. Đạt. Chưa đạt. Phẩm chất. Khen thưởng. Đạt. HTX S. Chưa đạt. Đạt. Hoàn thành chương trình lớp 4 Ngày 19 tháng 5 năm 2016 GVCN. Nguyễn Thị Hoa Mai. HTT.

(13) TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ GIÁO DỤC NĂM HỌC 2015- 2016 Họ và tên học sinh: Lương Thị Thùy Trang ; Lớp: 4A Môn học Tiếng Việt Toán Khoa học Lịch sử & Địa lí Anh văn- Tin học Đạo đức Âm nhạc Mĩ thuật Kĩ thuật Thể dục. Kết quả giáo dục Điểm Xếp loại 9 Hoàn thành tốt 10 Hoàn thành x sắc 10 Hoàn thành x sắc 9 Hoàn thành tốt 6- 8 Hoàn thành khá Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành. Năng lực Đạt. Chưa đạt. Đạt. Phẩm chất. Khen thưởng. Đạt. HTX S. Chưa đạt. Đạt. HTT. X. Hoàn thành xuất sắc chương trình lớp 4 Ngày 19 tháng 5 năm 2016 GVCN Nguyễn Thị Hoa Mai. TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ GIÁO DỤC NĂM HỌC 2015- 2016 Họ và tên học sinh: Nguyễn Văn Tuyển ; Lớp: 4A Môn học Tiếng Việt Toán Khoa học Lịch sử & Địa lí Anh văn- Tin học Đạo đức Âm nhạc Mĩ thuật Kĩ thuật Thể dục. Kết quả giáo dục Điểm Xếp loại 8 Hoàn thành khá 7 Hoàn thành khá 8 Hoàn thành khá 9 Hoàn thành tốt 8-8 Hoàn thành khá Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành. Năng lực Đạt. Đạt. Phẩm chất. Chưa đạt. Đạt. Khen thưởng. Chưa HTXS đạt. Đạt. Hoàn thành tốt chương trình lớp 4 Ngày 19 tháng 5 năm 2016 GVCN Nguyễn Thị Hoa Mai. HTT. X.

(14) TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ GIÁO DỤC NĂM HỌC 2015- 2016 Họ và tên học sinh: Phạn Thị Tường Vy - Lớp: 4A Môn học Tiếng Việt Toán Khoa học Lịch sử & Địa lí Anh văn- Tin học Đạo đức Âm nhạc Mĩ thuật Kĩ thuật Thể dục. Kết quả giáo dục Điểm Xếp loại 9 Hoàn thành tốt 9 Hoàn thành tốt 10 Hoàn thành x sắc 9 Hoàn thành tốt 7-6 Hoàn thành khá Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành. Năng lực Đạt. Chưa đạt. Đạt. Phẩm chất. Khen thưởng. Đạt. HTX S. Chưa đạt. Đạt. HTT. X. Hoàn thành xuất sắc chương trình lớp 4 Ngày 19 tháng 5 năm 2016 GVCN Nguyễn Thị Hoa Mai. TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ GIÁO DỤC NĂM HỌC 2015- 2016 Họ và tên học sinh: Phạm Hoàng Yến Vy - Lớp: 4A Môn học Tiếng Việt Toán Khoa học Lịch sử & Địa lí Anh văn- tin học Đạo đức Âm nhạc Mĩ thuật Kĩ thuật Thể dục. Kết quả giáo dục Điểm Xếp loại 8 Hoàn thành khá 6 Hoàn thành 7 Hoàn thành khá 8 Hoàn thành khá 7- 5 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành. Năng lực Đạt. Đạt. Chưa đạt. Phẩm chất. Khen thưởng. Đạt. HTX S. Chưa đạt. Đạt. Hoàn thành chương trình lớp 4 Ngày 19 tháng 5 năm 2016 GVCN. Nguyễn Thị Hoa Mai. HTT.

(15) TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ GIÁO DỤC CUỐI HỌC KÌ I: NĂM HỌC 2015- 2016 Họ và tên học sinh: ………………………………………..; Lớp: 4A Môn học Tiếng Việt Toán Khoa học Lịch sử & Địa lí Anh văn Đạo đức Âm nhạc Mĩ thuật Kĩ thuật Thể dục. Kết quả giáo dục Điểm Xếp loại Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành. Năng lực Đạt. Đạt. Chưa đạt. Phẩm chất. Khen thưởng. Đạt. HTX S. Chưa đạt. Đạt. Ngày 29 tháng 12 năm 2015 GVCN Nguyễn Thị Hoa Mai. HTT.

(16)

×