Tải bản đầy đủ (.docx) (26 trang)

Giao An LTCau 1

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (128.11 KB, 26 trang )

(1)Tuaàn 25. Thø n¨m ngaøy 21 thaùng 02 naêm 2013. Tieát 25:. LUYỆN TỪ VAØ CÂU Nhân hoá. Ôn tập cách đọc Và trả lời câu hỏi vì sao?. I. Muïc tiªu: -Nhận ra hiện tợng nhân hóa ,bớc đầu nêu đợc cảm nhận về cái hay cña h×nh ¶nh nh©n hãa (BT 1). -Xác định đợc bộ phận trả lời câu hỏi cho câu hỏi vì sao (BT 2) II. Đồ dùng dạy học: - 4 tờ phiếu khổ to kẻ bảng BT1 - Bảng lớp viết sẵn các câu văn BT2 III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy học A.ổn định lớp: B. Kieåm tra baøi cuõ: - KT 2 hoïc sinh laøm baøi mieäng BT1. Hoạt động học -H¸t vui. -2 HS laøm baøi mieäng Bt1. + Tìm những từ ngữ chỉ các hoạt động nghệ thuật + Tìm những từ ngữ chỉ các nghệ thuaät. -GV nhËn xÐt cho ®iÓm B. Dạy bài mới: 1. Giới thiệu bài 2. Hướng dẫn làm hs làm bài tập. -HS l¾ng nghe. - 1hs đọc yêu cầu của Bt.

(2) a. Baøi taäp1:. - Cả lớp đọc thầm,làm bài. Gv dán bảng lớp: 4 tờ phiếu khổ to, tập độc rồi trao đổi nhóm mời 4 nhóm hs thi tiếp sức.. + Tìm những sự vật và con vật được tả trong đoạn thô. + Các sự vật, con vật được tả bằng những TN nào? + Cách gọi tả sự vật, con vaät nhö vaäy ocù gì hay? Cách gọi và tả sự vật, con. Tên các sự Tên các sự Tên vaät con vaät. vật con vật các sự vật được gọi. vaät con vaät được mieâu. Luùa. Chò. taû Phaát. Tre. Caäu. phô. trở nên sinh động, gần gũi,. bớm. đáng yêu hơn.. Đàn cò Gioù. Coâ. toùc baù. Mặt trời. Baùc. vai nhau thì thaàm. Làm cho các sự vật, con vật.

(3) aùo traéng, khiêng HS đọc yêu cầu BT đứng. a) Cả lớp cười lên vì câu thơ. hoïc... voâ lyù quaù. Chaân. b) Những chàng.. vì họ thường. maây. là những người phi ngựa giỏi. treân. nhaåt. đồng. c) Chị em.. vì nhớ lời mẹ dặn. đạp xe không được làm phiền người qua. khaùc.. ngoïn. - Hs trả lời lần lượt câu hỏi. nuùi.. - HS khaùc xaùc nhaän boå sung.. Baứi taọp2: Goi HS đọc yêu cầu bài.. -HS đọc yêu cầu.. -GV ph¸t phiÕu BT cho HS lµm trªn a. C¶ líp cêi å lªn v× c©u th¬ v« lÝ qu¸. phiÕu -Gọi hs gạch dưới bộ phận câu trả lời b.Nh÷ng chµng man- g¸t rÊt b×nh tÜnh v× hä thê ng caâu hoûi vì sao? lµ nh÷ng ngêi phi ngùa -Líp vµ GV nhËn xÐt ch÷a bµi cho giái nhÊt. ®iÓm. c.Chi Xô- phi đã về ngay v× nhí lêi mÑ dÆn kh«ng lµm phiÒu ngêi kh¸c.. D. Cuûng coá daën do:ø. -HS nªu. -HS l¾ng nghe vµ thùc hiÖn..

(4) -HS nªu l¹i bµi. -GDHS qua bµi häc. -VÒ nh¸ xem l¹i bµi vµ chuÈn bÞ bµi s¹u Nhaän xeù tieát hoïc.. Tuaàn 26. Thứ n¨m ngày 28 tháng 02 năm 2013. Tieát 26:. LUYỆN TỪ VAØ CÂU Mở rộng vốn từ: Lễ hội, Dấu phẩy. I. Môc tiªu: -HiÓu nghÜa c¸c tõ ng÷ lÔ héi (BT1). -Tìm đợc một số từ ngữ thuộc chủ điểm hội (BT2). -§Æt dÊu phÈy vµo chç thÝch hîp trong c©u (BT 3a/b/c) II. Đồ dùng dạy học: -3 tờ phiếu viết nội dung Bt1 -4 băng giấy, mỗi băng viết 1 câu văn ở Bt3 III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy A.ổn định lớp:. Hoạt động học -H¸t vui.. B. Kieåm tra baøi cuõ: - Goïi hs laøm mieäng lai bµi tËp. -HS laøm baøi taäp, moãi em laøm 1.

(5) 1,3. baøi.. -Gv nhaän xeùt- ghi ñieåm C. Dạy bài mới: 1. Giới thiệu bài: 2. Hướng dẫn HS làm BT a. Baứi taọp 1:Goi HS đọc yêu cÇu. -HS đọc yêu cầu của bài -HSlaøm baøi caù nhaân. Baøi taäp naøy giuùp caùc em hiểu đúng nghĩa cá từ: lễ, hội. - 3HS leân baûng laøm baøi. vaø leã hoäi. Gv dán bảng 3 tờ phiếu Cả lớp và gv nhận xét A.. Leã Hoäi. B. Hoạt động tập thể có cả phần lễ vaø phaàn hoäi Cuộc vui tổ chức cho đông người.. phong tục hoặc nhân vật. Leã hoäi. ñaëc bieät Các nghi thức nhằm đánh dấu hoặc kỉ niệm một sự kiện có ý nghóa.. b) baøi taäp 2( HS kh¸, giái). hs đọc yêu cầu của bài trao đổi. - Gv phaùt bieåu cho Hs. theo nhoùm.. - Teân moät soá leã hoäi. vieát nhanh teân moät soá leõ hoäi - Lễ hội Đền Hùng, Đền Giống,. - Teân moät soá hoäi. Chuøa Höông….

(6) - Hoäi vaät, bôi traûi, ñua thuyeàn, - Tên một số hoạt động trong chọi trâu… leã hoäi vaø hoäi.. - Cuùng phaät, leã phaät, thaép höông…. c. baứi taọp 3:HS đọc yêu cầu. -Điểm giống nhau giữa các -HS đọc yêu cầu của BT câu: mỗi câu đều bắt đầu đồng - Hs làm bài cá nh©n - 4 HS làm trªn bộ phận chỉ nguyên nhân. (với baøi baûng. các từ vì, tại, nhờ). -Líp nhËn xÐt -GV nhËn xÐt cho ®iÓm. D. Cuûng coá, daën doø: -HS nªu l¹i bµi. -GDHS qua bµi häc. - -veà nhaø xem laïi caùc baøi LTVC. -HS nªu. -HS l¾ng nghe vµ thùc hiÖn.. để chuaån bò oân taäp . -NhËn xÐt tiÕt häc.. ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ II.

(7)

(8) Tuaàn 28. Thứ n¨m ngày tháng 03 năm 2013. Tieát 28:. LUYỆN TỪ VAØ CÂU Nhân hoá. Ôn tập cách đặt câu và. trả lời câu hỏi Để làm gì?.DÊu chÊm.,chem. Hái, chem. Than. I. Muïc tiªu: -Xác định đợc cách nhân hòa cây cối, sự vật và bớc đầu nắm đợc tác dông cña nh©n hãa (BT 1). -Tìm đợc bộ phận câu trả lời câu hỏi Để làm gì?(BT2) -Đặt đúng dấu chem. , dấu chem. Than ô trống trong câu (BT3) II. Đồ dùng hoạt động: - Bảng lớp viết 3 câu văn BT2 - 3 tờ phiếu viết truyện vui BT3..

(9) III.Hoạt động dạy Hoạt động dạy A.ổn định lớp:. Hoạt động học -H¸t vôi. B. Kieåm tra baøi cuõ: -GV nhËn xÐt vÒ «n tËp gi÷a HKII. -HS l¾ng nghe. C. Dạy bài mới: 1. Giới thiệu bài- Gv ghi tựa bài 2. Hướng dẫn hs làm bài tập a. Baøi taäp 1: -Gọi hs đọc yêu cầu BT -HS t×m c¸ch nh©n hãa nªu t¸c dông cña nh©n hãa.. Hs đọc yêu cầu BT- HS phát biểu: bèo lục bình tự xung là tôi, xe lu tự xưng thân mật là tớ. (Bèo lục bình và xe lu giống như một người bạn). -Hs ph¸t biÓu –Líp nhËn xÐt. -GV nhËn xÐt ch÷a bµi. b. Baøi taäp 2: Gv gọi Hs đọc yêu cầu BT. Gv mời 3 em lên bảng gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Để làm gì?” Cả lớp và Gv nhận xét.. c. Baøi taäp 3 - Gọi hs đọc nội dung BT cả lớp theo dõi trong SGK rồi tự làm baøi. a. Con phải đến bác thợ rèn để xam laïi boä moùng b. Cả một vùng sông Hồng.. mở hội để tưởng nhớ ông c. Ngày mai, muông thú…để chọn con vaät nhanh nhaát: - 3 Hs leân baûng laøm baøi - Cả lớp và Hs nhận xét chốt lời giải đúng..

(10) -3 hs leân baûng laøm baøi (Taát caû - HS laøm baøi vaøo VBT những chữ sau ô vuông đều đã vieát hoa. Nhieäm vuï cuûa caùc em chæ laø ñieàn daáu chaám, daáu hoûi hoặc dấu chấm than). 3. Cuûng coá daën doø: -HS nªu l¹i bµi. -GV yeâu caàu Hs chuù yù caùc hieän tượng nhân hoá sự vật, con vật khi đọc thơ văn. -GV nhaän xeùt tieát hoïc. -HS nªu. -HS l¾ng nghe..

(11) Tuaàn 29. Thứ năm ngày 28tháng 03 năm 2013. Tieát 29:. LUYỆN TỪ VAØ CÂU Từ ngữ về thể thao, dấu phẩy.. I. Muïc tiêu: -Kể được tên thể thao(BT1). -Nêu được từ ngữ chủ điểm thể thao (BT2). -Đặt dấu phẩy vaò chỗ thích hôp trong câu( BT3a /b hoặc a/c. II. Đồ dùng dạy học: -Một số tranh ảnh về các môn thể thao được nói đến ở Bt1. - 2 tờ phiếu khổ to kẻ bảng nội dung Bt1 - Bảng lớp viết 3 câu văn BT3. III. Các hoạt động dạy học. A. Ổn định lớp:. -Hát vui.

(12) B. Kieåm tra baøi cu:õ. -Hai hoïc sinh laøm mieäng. - Goïi Hs laøm mieäng BT2, 3 - GV nhaän xeùt chữa bài. C. Dạy bài mới: 1. Giới thiệu bài. -Hs lắng nghe.. 2. Hướng dẫn HS làm BT a) Bài tập1: gọi Hs đọc yêu cầu. -1 HS yeâu caàu cuûa BT.. Bt. -Từng hs làm bài cá nhân. Sau. - GV nhaän xeùt tieát hoïc daùn leân. đó theo dõi theo nhóm.. bảng 2 tờ phiếu khổ to, chia lớp. - cả lớp đọc bảng từ của mỗi. thành 2 nhóm, mời 02 nhóm lên. nhóm nhận xét đúng hay sai kết. bảng thi tiếp sức.. luaän cuûa nhoùm thaéng.. b) Gọi hs đọc yêu cầu Bt. - Hs đọc yêu cầu- làm bài cá. Trả lời các câu hỏi. nhaân- Hs phaùt bieåu yù kieán.. + Anh chaøng trong chuyeän coù cao cờ không? Anh có thắng ván nào trong cuoäc chôi khoâng? + Truyện đáng cười ở điểm nào? C.Baøi taäp3: Gọi hs đọc yêu cầu Bt.. -HS đọc yêu cầu BT- làm bài. -HS làm bài vào vở -3 HS lên bảng vào vở BT. làm bài.. -3HS làm trên bảng mổi em một. -GV nhận xét chốt lời giải đúng.. cột..

(13) Lời giải:. -Lớp nhận xét,. a) Nhờ chuẩn bị tốt về mọi mặt,… b) Muoán cô theå khoeû maïnh … c) Để trở thành con ngoan trò gioûi,… 3 Cuûng coá, daën doø: -HS nêu lại bài.. -HS nêu.. - GV nhắc HS nhớ tên các môn –HS lắng nghe và thực hiện. thể thao,nhớ truyện vui cao cờ, kể lại cho người thân nghe. - GV nhaän xeùt tieát hoïc..

(14) Tuaàn 30. Thứ năm ngày 04 tháng 04 năm 2013. Tieát 30:. LUYỆN TỪ VAØ CÂU Đặt và trả lời câu hỏi bằng gì? daáu hai chaám.. I. Muïc tiêu: -Tìm được bộ phận trả lời câu cho câu hỏi Bằng gì?(BT 1). -Trả lời đúng câu hỏi Bắng gì? (BT2,BT 3). -Bước đầu biết dùng dấu hai chấm(BT 4). II. Đồ dùng dạy học: - Bảng lớp viết 3 câu văn của BT1 - 3 tờ phiếu khổ to viết nội dung BT4 III. Các hoạt động dạy học A.Ổn định lớp:. -Hát vui..

(15) B, Kieåm tra baøi cu:õ - Goïi Hs laøm mieäng BT1, 3. -Hai hoïc sinh laøm mieäng. - GV nhaän xeùt ghi ñieåm. -Lớp nhận xét.. C. Dạy bài mới: 1. Giới thiệu bài 2. Hướng dẫn HS làm BT a) Bài tập1: gọi Hs đọc yêu cầu Bt -GV mời 3 Hs lên bảng ghi lời giải đúng.. -HS lắng nghe. Hs tự làm bài HS phaùt bieåu yù kieán a) Voi uống nước bằng vòi b) Chiếc đèn ông sau của bé được làm bằng nan tre dán giấy boùng kính. c) Caùc ngheä só…baèng taøi naêng cuûa mình.. -Baøi taäp2: Gv nhaän xeùt yù kieán cuûa HS choát laïi lời giải đúng. + Haèng ngaøy, em vieát laïi baèng buùt bi + Chieác baøn em ngoài hoïc laøm baêng. -Hs đọc yêu cầu và phát biểu:. -Hs đọc yêu cầu của trò chơi -Hs trao đổi theo cặp: em hỏi em trả lời.. goå. + Cá thở bằng mang. - Baøi taäp3: - Cả lớp và Gv nhận xét.. -Hs đọc kĩ yêu cầu của HS đọc.

(16) - Baøi taäp 4:. yêu cầu BT tự làm bài. Hs phát. Về nhà xem lại BT4. nhớ các thông biểu ý kiến tin vừa được cung cấp trong BT4C.. a) Một người kêu lên: “Cá heo” b) Nhà an dưỡng trang bị cho các cụ những thứ cần…, chăn màn, giường chiếu… c) Đông Nam Á gồm 11 nước là: Bru-naây, Campuchia, Ñoâng-timo, In-ñoâ-neâ-xi-a, Mi-an-ma, Philippin, Thaùi Lan, Vieät Nam, Xin-ga-po.. D. Củng cố dặn dò:. -HS nêu.. -HS nêu lại bài:. -HS lắng nghe và thực hiện. -Về nhà xem lại các bài tập và xem qua bàu sau chuẩn bị. -Nhận xét tiết học..

(17) Tuaàn 31 Tieát 31:. Thứ năm ngày 11 tháng 04 năm 2013. LUYỆN TỪ VAØ CÂU. Mở rộng vốn từ các nước. dấu phẩy I. Muïc tiêu: -Kể được tên một vài nước mà em biết(BT 1) -viết tên các nước vừa kể (BT2). -Đặt đúng dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu )BT3) II. Đồ dùng dạy học: - Bản đồ (hoặc bản địa cầu) - Buùt daï + 3 – 4 giaáy caùc nhoùm laøm Bt2 - 3 tờ phiếu viết các câu văn Bt3 III. Các hoạt động dạy- học:.

(18) Hoạt động dạy A.Ổn định lớp:. Hoạt động học -Hát vui.. B. Kieåm tra baøi cuõ:. -Hai hs neâu mieäng. -Goïi Hs neâu mieäng BT1, 2.. Hs đọc yêu cầucủa bài. -GV nhận xét cho điểm. C. Dạy bài mới: 1. Giới thiệu bài.. -Hs lắng nghe.. 2. Hướng dẫn Hs làm bài a) baøi taäp 1:HS đọc yêu cầu. - Gv treo bảng đồ thế giới lên bảng Hs tiếp nối nhau lên bảng dùng que chỉ nêu tên các tên nước. lớp - Goïi vaøi Hs leân baûng quan saùt bảng đồ, tìm tên các nước trên. Hs đọc yêu cầu HS đọc yêu cầu. bảng đồ. BT laøm baøi caù nhaân. b) Baøi taäp 2: Yeâu caàu hs laøm baøi. Đại diện mỗi nhóm đón kết quả. taäp caù nhaân.. Hs đọc yêu cầu của HS đọc yêu. - Cả lớp và gv tính điểm thi đua.. caàu BT. c) Baøi taäp3:. Hs laøm baøi taäp caù nhaân. - Gv dán 3 tờ phiếu gọi Hs lên. 3HS leân baûng laøm baøi.. baûng laøm baøi - Gv và hs phân tích, chốt lại lời giải đúng. D. Cuûng coá, daën doø: -HS nêu..

(19) -HS nêu lại bài. - Gv nhắc hs ghi nhớ tên một số nước trên thế giới, chú ý dùng dấu. -HS lắng nghe. -Hs thực hiện. phaåy khi vieát caâu. -Về nhà xem lại bài và chuẩn bị bài sau. -Nhận xét tiết học.. Tuaàn 32. Thứ năm ngày 18 tháng 04 năm 2013. Tieát 32:. LUYỆN TỪ VAØ CÂU. ĐẶT VAØ TRẢ LỜI CÂU HỎI BẰNG GÌ, DẤU CHẤM, DẤU CHAÁM THAN I.Muïc tiêu: -Tìm và nêu được tác dụng của dấu hai chấm trong đoạn văn (BT1). -Điền đúng dấu chấm, dấu hai chấm vào chỗ thích hợp(BT2) -tìm được bộ phận trả lời câu hỏi Bằng gì?(BT3) II. Đồ dùng dạy học: - Bản lớp viết câu (hỏi) văn BT1, BT3 III. Các hoạt động dạy- học:. Các hoạt động dạy A.Ổn định lớp: B. Kieåm tra baøi cuõ:. Hoạt động học -Hát vui.

(20) Goïi Hs neâu mieäng BT1, 3. -Hai hs neâu mieäng. GV nhận xét cho điểm.. -Lớp nhận xét.. C. Dạy bài mới: 1. Giới thiệu bài. -HS lắng nghe.. 2. Hướng dẫn Hs làm bài a) baøi taäp 1:. Hs đọc yêu cầu của BT. Dấu 2 chấm dùng để báo hiệu. 1 hs leân baûng laøm maãu. cho người đọc biết các câu tiếp sau là lời nói, lời kể của một nhân vật hoặc lời giải thích cho một ý nào đó b) Bài tập 2: Gv dán bảng 3 tờ. Hs đọc yêu cầu của BT. phiếu lên bảng, mời 3 em thi. Một hs đọc yêu cầu đoạn văn. làm bài-cả lớp nhận xét.. cả lớp đọc thầm theo. c) Baøi taäp3: Gọi 3 Hs lên bảng chữa bài,. Hs đọc yêu cầu của BT. mỗi em gạch dưới bộ phận trả. Hs làm bài vào giấy nháp, vở. lời câu hỏi bằng gì? Ơû một câu. Lớp nhận xét. D. Cuûng coá, daën doø: HS nêu lại bài. Dặn hs nhớ tác dụng của dấu hai chấm để dùng đúng khi vieát.. -Hs nêu. -HS thực hiện..

(21) Nhận xét tiết học.. Tuaàn 33. Thứ năm ngày 26 tháng 04 năm 2013. Tieát 33:. LUYỆN TỪ VAØ CÂU NHÂN HOÁ. I. Muïc tiêu; - Nhận biết hiện tượng nhân hoá cách nhân hĩa được tác giả sử dung trong đoạn văn(BT1) - Viết được một đoạn văn ngắn có hình ảnh nhân hoá. II. Đồ dùng dạy học: - Phiếu khổ to viết sẵn bảng tổng hợp kết quả BT1 III. Các hoạt động dạy- học: Các hoạt động dạy A.Ổn định lớp:. Hoạt động học -Hát vui. B.Kieåm tra baøi cuõ: -Gọi Hs viết bảng lớp 2 câu. -1 hs viết bảng lớp cả lớp viết. liền nhau, ngăn cách với nhau. vào vở..

(22) baèng daáu 2 chaám. -GV nhận xét cho điểm B. Dạy bài mới: 1. Giới thiệu bài. -HS lắng nghe.. 2. Hướng dẫn Hs làm bài a) baøi taäp 1:. Hai tiếp nhau đọc yêu cầu HS. Gọi hs đọc yêu cầu HS đọc. đọc yêu cầu BT. yêu cầu BT trao đổi theo. Hs trao đổi theo nhóm để tìm. nhoùm.. được sự vật nhân hoá…. Cả lớp và gv nhận xét. Các nhóm cử người trình bày Neâu caûm nghó cuûa caùc em veà các hình ảnh nhân hoá: thích. b) Baøi taäp 2:. hình aûnh naøo? Vì sao?. -Gọi hs đọc yêu cầu BT. -HS đọc yêu cầu bài. + Sử dụng phép nhân hoá khi viết đoạn văn tả bầu trời buổi sớm hoặc tả một vườn cây. - Nếu chọn đề tài tả một vườn cây, các em có thể tả một vườn cây trong công viên, ở làng quê, vườn cây nhỏ trên sân thượng nhà mình hoặc nhà haøng xoùm. -Hs vieát baøi.

(23) -Gv chọn đọc một bài cho cả. -HS lắng nghe và nhận xét.. lớp nghe và nhận xét. D. Củng cố dặn dò: -HS nêu lại bài. -Yêu cầu những hs chưa làm xong bài về nhà hoàn chỉnhbài vieát. -Nhaän xeùt tieát hoïc.. -HS nêu -HS thực hiện.

(24) Tuaàn 34. Thứ năm ngày 02 tháng 05 năm 2013. Tieát 34:. LUYỆN TỪ VAØ CÂU. Mở rộng vốn từ: Thiên Nhiên Daáu chaám, daáu phaåy I. Muïc tiêu: -Nêu được một số từ ngữ nói về lợi ích của thiên đối với con người và vai trò của con người đối với thiên nhiên (BT1, BT2) -Điền đúng dấu chấm, dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong đoạn văn(BT3) II. Đồ dùng dạy học: - Tranh ảnh về cảnh đẹp thiên nhiên và những thành quả sáng tạo, tô điểm cho thiên nhiên của con người. - Bút dạ + 3 tờ phiếu khổ to viết- Truyện vui trong BT3 III. Các hoạt động dạy- học: Các hoạt động dạy A.Ổn định lớp:. Hoạt động học -Hát vuiHai hs đọc đoạn văn.

(25) B. Kieåm tra baøi cuõ:. -1 hs tìm hiểu ảnh nhân hoá. -Gọi Hs đọc đoạn văn có sử dụng phép nhân hoá tả bầu trời hoặc vườn cây. -GV nhận xét cho điểm C. Dạy bài mới:. -HS lắng nghe.. 1. Giới thiệu bài. -Hs đọc yêu cầu HS đọc yêu cầu. 2. Hướng dẫn Hs làm bài. BT. a) baøi taäp 1:. -Laøm baøi theo nhoùm. -Cả lớp và gv nhận xét tính. -Đại diện mỗi nhóm đọc kết quả. ñieåm thi ñua. -Hs làm bài vào vở -Hs laøm baøi theo nhoùm. b) Bài tập 2: Cách thực hiện. -Đại diện mỗi nhóm đọc kết quả. như HS đọc yêu cầu BT. -Hs đọc yêu cầu bài. -Cả lớp và gv nhận xét. -Laøm baøi caù nhaân. c) Baøi taäp3:. -Hs thi làm bài tiếp sức. -Nhắc hs nhớ viết hoa chữ. -Đại diện mỗi nhóm đọc kết quả. cái đầu đứng sau dấu chấm. -Mời 3 tốp hs mỗi tốp 4 em thi làm bài tiếp sức.. -HS nêu. -Cả lớp và gv nhận xét.. -Hs lắng nghe và thực hiên.. D. Củng cố dặn dò: -Hs nêu lại bài.

(26) -Nhắc HS nhớ những từ ngữ vừa học ở BT1, 2 kể lại truyện vui Trái đất và mặt trời. -Nhaän xeùt tieát hoïc.. Tuaàn 35 OÂN TAÄP CUOÁI HOÏC KÌ II.

(27)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×