Tải bản đầy đủ (.docx) (31 trang)

Giao An Lop 4 26

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (261.55 KB, 31 trang )

(1)TUAÀN 25 Thứ hai: 02/03/2015 MÔN: TẬP ĐỌC TIẾT 49: KHUẤT PHỤC TÊN CƯỚP BIỂN. I. MUÏC TIEÂU - Bước đầu biết đọc diễn cảm một đoạn phân biệt rõ lời nhân vật phù hợp với nội dung, diễn biến sự việc. - Hiểu ND : Ca ngợi hành động dũng cảm của bác sĩ Ly trong cuộc đối đầu với tên cướp biển hung hãn . (trả lời được các câu hỏi trong SGK)  Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục trong bài. - Tự nhận thức, xác định giá trị cá nhân - Ra quyeát ñònh - Ứng phó, thương lượng - Tö duy saùng taïo, bình luaän, phaân tích II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Tranh minh hoạ bài học - Bảng phụ viết sẵn câu văn, đoạn văn cần hướng dẫn HS đọc III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC GV HS - Lớp báo cáo 1 . OÅn ñònh : Kieåm tra sæ soá 2 . KTBC : - 3 HS lên bảng thực hiện yêu cầu - Gọi HS đọc thuộc lòng bài Đoàn thuyền đánh cá và trả lời câu hỏi về nội dung baøi hoïc - Nhaän xeùt và tuyên dương 3 . Bài mới + Những người quả cam a. GTB : + Gợi cho em nhớ đến những người dũng + Tuaàn naøy chuùng ta hoïc chuû ñieåm laø cảm ,gan dạ ,dám hy sinh bản thân mình vì người gì ? khaùc + Tên chủ đề gợi cho em điều gì ? - Tranh veõ : Nguyeãn Vaên Troãi ,Voõ Thò Saùu ,Kim Đồng ,Nguyễn Bá Ngọc … - Laéng nghe - Cho HS quan sát tranh minh hoạ cho chủ điểm và hỏi : tranh vẽ những ai ? - Đây là những người con ưu tú của đất Việt . Đó chính là nội dung chính của tuần 25,26,27, .Bài học đầu tiên hôm nay đó là bài Khuất phục tên cướp biển . b. Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu baøi * Luyện đọc - Gọi 3 HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn - Hướng dẫn học sinh đọc từ khó - HS đọc bài theo trình tự từng đoạn - Gọi HS đọc phần chú giải - Đọc cá nhân, tập thể - Yêu cầu HS luyện đọc theo cặp - HS đọc phần chú giải - Hướng dẫn học sinh đọc từ nhấn - Đọc theo cặp gioïng - Đọc cá nhân - Gọi HS đọc toàn bài - GV đọc mẫu - Đọc cá nhân * Tìm hieåu baøi.

(2) - Yêu cầu HS đọc thầm đoạn 1 và trả lời câu hỏi những từ nào cho thấy tên cướp biển rất dữ tợn ? - Goïi HS phaùt bieåu yù kieán. - Yêu cầu HS đọc thầm đoạn 2 trao đổi và trả lời câu hỏi : 1/ Tính hung hãn của tên cướp biển được thể hiện qua những chi tiết nào ?. + Thấy tên cướp như vậy ,bác sĩ Ly đã laøm gì ?. 2/ Lời nói và cử chỉ ấy của bác sĩ Ly cho thấy ông là người như thế nào ? - Yêu cầu HS đọc thầm đoạn 3 trao đổi và trả lời câu hỏi : 3/ Cặp câu nào trong bài khắc hoạ hai hình aûnh nghòch nhau cuûa baùc só Ly vaø teân cướp biển ? 4/ Vì sao bác sĩ Ly khuất phục được tên cướp biển hung hãn ? chọn ý trả lời trong 3 ý đã cho - GG gợi ý để HS nêu nội dung bài học - Keát luaän vaø ghi yù chính cuûa baøi leân baûng . * Đọc diễn cảm - Treo bảng phụ có đoạn văn hướng dẫn luyện đọc - GV đọc mẫu - Yêu cầu HS tìm ra cách đọc và luyện đọc - Cho HS đọc nhẫm - Tổ chức cho HS thi đọc diễm cảm - Cho HS nhaän xeùt vaø bình choïn - Nhaän xeùt vaø tuyeân döông 4 . Cuûng coá ,daën doø + Câu chuyện khuất phục tên cướp bieån giuùp em hieåu ra ñieàu gì ? + Em hãy nói một câu để ca ngợi bác sĩ Ly - Về nhà học bài kể lại cho người khác nghe vaø chuaån bò baøi sau. - Laéng nghe - Đọc thầm trao đổi và trả lời câu hỏi + Treân maù coù veát seïo cheùm doïc xuoáng ,traéng beäch ,uống rượu nhiều ,lên cơn loạn óc ,hát những bài ca man rợ . - 2 HS ngồi cùng bàn đọc thầm trao đổi thảo luận tiếp nhau trả lời 1/ Chi tiết : tên chúa tàu đập tay xuống bàn quát mọi người im ,hắn quát bác sĩ Ly “ có câm mồm không .’’ hắn rút soạt dao ra lăm chực đâm bác sỹ Ly . + Baùc só Ly vaãn oân toàn giaûng giaûi cho oâng chuû quaùn caùch trò beänh ,ñieàm tónh khi hoûi laïi haén “ anh baûo toâi coù phaûi khoâng .’’ baùc só Ly doõng daïc vaø quaû quyeát : nếu hắn không cắt dao sẽ đưa hắn ra toà . 2/ Là người rất nhân từ ,điềm đạm nhưng cũng rất cứng rắn ,dũng cảm dám đối đầu chống cái xấu ,cái aùc ,baát chaáp nguy hieåm . - 2 HS ngồi cùng bàn đọc thầm trao đổi tiếp nhau trả lời câu hỏi 3/ Câu văn : Một đằng thì đức độ ,hiền từ mà nghiêm nghò .Moät ñaèng thì nanh aùc ,hung haêng nhö con thuù dữ nhất chuồng . 4/ Bác sĩ Ly khuất phục được tên cướp biển vì bác sĩ bình tónh vaø cöông quyeát baûo veä leõ phaûi. - Moät vaøi em neâu – yù kieán khaùc - Nhaéc laïi vaø ghi baøi hoïc. - Chuù yù theo doõi - Laéng nghe - Đọc và theo dõi để tìm ra giọng đọc hay - Ñpoïc nhaãm - Một vài em thi đọc - Thực hiện. + Bác sĩ Ly là con người quả cảm + Bác sĩ Ly dũng cảm đấu tranh chống cái ác, cái baïo taøn ..

(3) - Lắng nghe và nhớ. MÔN: TOÁN TIEÁT 121: PHEÙP NHAÂN PHAÂN SOÁ. I . MUÏC TIEÂU - Biết thực hiện phép nhân hai phân số . II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Veõ saün treân baûng nhö phaàn baøi hoïc III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC GV 1 .OÅn ñònh : Haùt vui 2 .KTBC : - Goïi HS leân baûng yeâu caàu caùc em laøm caùc baøi tập và kiểm tra vở về nhà - Nhaän xeùt và tuyên dương 3 . Bài mới a. GTB : Baøi hoïc hoâm nay seõ giuùp caùc em bieát cách thực hiện phép nhân các phân số . b. Dạy bài mới: Tìm hieåu yù nghóa cuûa pheùp nhaân thoâng qua tính diện tích hình chữ nhật . - Nêu bài toán : - Hỏi : Muốn tính diện tích hình chữ nhật chúng ta laøm nhö theá naøo ? + Hãy nêu phép tính để tính diện tích của hình chữ nhật trên . Tính diện tích hình chữ nhật thông qua đồ dùng trực quan . - Neâu : Chuùng ta seõ ñi tìm keát quaû cuûa pheùp nhaân treân qua hình veõ sau : - Đưa ra hình minh hoạ . - Giới thiệu hình minh hoạ : Có hình vuông mỗi caïnh daøi 1m .vaäy hình vuoâng coù dieän tích laø bao nhieâu ? + Chia hình vuoâng coù dieän tích 1 m2 thaønh phaàn 15 oâ baèng nhau thì moãi oâ coù dieän tích laø bao nhieâu meùt vuoâng ? + Hình chữ nhật được tô màu gồm bao nhiêu ô + Vậy diện tích hình chữ nhật bằng bao nhiêu phaàn meùt vuoâng ? Tìm quy tắc thực hiện phép nhân phân số + Dựa vào cách tính diện tích hình chữ nhật bằng đồ dùng trực quan hãy cho biết 4 2 x =? 5 3 - Quan sát hình và cho biết 8 là gì của hình chữ nhaät maø ta phaûi tính dieän tích ? + Chiều dài hình chữ nhật bằng mấy ô ?. HS - Haùt vui - 2 HS thực hiện yêu cầu. - Laéng nghe. - HS đọc lại bài toán + Ta lấy số đo chiều dài nhân với số đo chiều roäng . 4 2 + Diện tích hình chữ nhật là x 5 3. - Theo doõi. + Dieän tích hình vuoâng laø 1 m2. + Moãi oâ coù dieän tích laø. 1 m2 15. + Hình chữ nhật được tô màu gồm 8 ô 8 + Diện tích hình chữ nhật bằng m2 15 + Neâu. 4 5. x. 2 3. =. 8 15. - Chuù yù quan saùt + 8 là tổng số ô của hình chữ nhật + 4 oâ.

(4) + Hình chữ nhật có mấy hàng ô như thế ? + Chiều dài hình chữ nhật bằng 4 ô ,hình chữ nhật xếp được 2 hàng ô như thế .Vậy để tính tổng số ô của hình chữ nhật ta tính bằng phép tính nào ? + 4 vaø 2 laø gì cuûa caùc phaân soá trong pheùp nhaân 4 2 x ? 5 3. + Coù 2 haøng. +4x2=8. + 4 và 2 là các tử số của các phân số trong 4 2 pheùp nhaân x 5 3 + Ta được tử số của tích hai phân số đó + 15 laø toång soá oâ cuûa hình vuoâng coù dieän tích 1 m2 + Hình vuoâng dieän tích 1 m2 coù 3 haøng oâ ,trong moãi haøng coù 5 oâ + Pheùp tính 5 x 3 =15 ( oâ ). + Vậy trong phép nhân hai phân số khi thực hiện nhân 2 tử số với nhau ta được gì ?. + Quan sát hình minh hoạ và cho biết 15 là gì ? + Hình vuoâng dieän tích 1 m2 coù maáy haøng oâ ,moãi haøng coù maáy oâ ? + Vậy để tính tổng số ô có trong hình vuông dieän tích 1 m2 ta coù pheùp tính gì ? + 5 vaø 3 laø gì cuûa caùc phaân soá trong pheùp nhaân 4 2 x ? 5 3 + Vậy trong phép nhân hai phân số ,khi thực hiện nhân hai mẫu số với nhau ta được gì ? + Như vậy, khi muốn nhân hai phân số với nhau ta laøm nhö theá naøo ? - Yêu cầu HS nhắc lại về cách thực hiện phép nhaân hai phaân soá . c/ Luyện tập – thực hành Baøi 1: - Yêu cầu HS tự tính ,sau đó gọi HS đọc bài làm trước lớp . - Nhaän xeùt vaø tuyên dương HS Baøi 2 : + Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì ? - Viết lên bảng phần a làm mẫu phần này trước sau đó yêu cầu HS làm các phần còm lại của bài . - Chữa bài của HS trên bảng lớp nhận xét và cho ñieåm a/ =. 2 x 6. 7 = 5. 1 7 x = 3 5 11 1 11 11 x = = 9 2 9x 2 18 c/. 3 x 9. Baøi 3 - Gọi 1 HS đọc đề yêu cầu tóm tắt và giải Toùm taét. + 5 vaø 3 laø maãu soá cuûa tích hai phaân soá trong 4 2 pheùp nhaân x 5 3 + Ta được mẫu số của tích hai phân số đó . + Ta lấy tử số nhân tử số ,lấy mẫu số nhân maãu soá - HS nêu trước lớp. - HS cả lớp làm bài vào vở ,sau đó 1 HS đọc bài làm bài làm của mình trước lớp cả lớp nhaän xeùt HS Khaù gioûi + Ruùt goïn roài tính - 2 HS lên bảng làm HS cả lớp làm vào vở - HS theo dõi bài chữa của GV sau đó đổi chéo vở kiểm tra. 1 x7 3x5. 6 = 8. 1 3. =. 7 15. b/. 11 9. x. 3 = 4. 1x 3 3 = 3x4 12. x. 5 10. - 2 HS lên bảng làm bài HS cả lớp làm vào vở Baøi giaûi Diện tích hình chữ nhật.

(5) 6 m 7 3 Chieàu roäng : m 5 Dieän tích : .....m2 Chữa bài, nhận xét 4 . Cuûng coá ,daën doø - Gọi học sinh đọc lại quy tắt phép trừ phân số - Veà nhaø hoïc baøi taäp vaø cuaån bò baøi sau. 6 x 7. 3 18 = ( m2 ) 5 35 18 Đáp số : m2 35. Chieàu daøi :. - Đọc lại quy tắt phép trừ phân số - Lắng nghe và nhớ. MÔN: LỊCH SỬ TIEÁT 25 :TRÒNH – NGUYEÃN PHAÂN TRANH. I . MUÏC TIEÂU - Biết được một vài sự kiện về sự chia cắt đất nước, tình hình kinh tế sa sút : + Từ thế kỉ XVI triều đình nhà Lê suy thoái đất nước từ đây bị chia cắt thành Nam triều và Bắc triều, tiếp đó là Đàng Trong và Đàng Ngoài . + Nguyên nhân của việc chia cắt đất nước là do cuộc tranh giành quyền lực của các phe phái phong kieán . + Cuộc tranh giành quyền lực giữa các tập đoàn phong kiến cuộc sống của nhân dân ngày càng khổ cực : đời đời đói khát, phải đi lính và chết trận, sản xuất không phát triển. - Dùng lược đồ VN chỉ ra ranh giới chia cắt Đàng Ngoài – Đàng Trong. II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Phieáu hoïc taäp III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC GV HS - Haùt vui 1 . OÅn ñònh : Haùt vui 2 . KTBC : - HS thực hiện yêu cầu - Gọi HS lên trả lời câu hỏi của bài trước - Nhaän xeùt và tuyên dương 3 . Bài mới - Laéng nghe a. GTB : Ghi baûng b. Dạy bài mới: HĐ1 : Làm việc cả lớp - HS mô tả sự suy sụp - Dựa vào SGK và tài liệu tham khảo để mô tả sự +Vua chæ baøy troø aên chôi xa xæ suoát ngaøy suy sụp của triều đình nhà lê từ đầu thế kỉ XVI ñeâm. + Baét nhaân daân xaây theâm nhieàu cung ñieän + Nhaân daân goïi vua Leâ Uy Muïc laø “vua quỷ”, gọi vua Lê Tương Dực là “vua lợn” + Quan lại trong triều đánh giết lẫn nhau để tranh giành quyền lực . Tổng kết: Trước sự suy sụp của nhà Hậu Lê, nhà Mạc - HS lắng nghe đã cướp ngôi nhà Lê HĐ2 : Làm việc cả lớp - Thaûo luaän nhoùm nhö sau : - HS đọc SGK và trả lời câu hỏi sau : 1/ Maïc ñaêng dung laø ai ? 2/ Nhà mạc ra đời như thế nào ? Triều đình nhà Mạc. - HS trả lời qua phiếu 1/ Mạc Đăng Dung là một quan võ dưới trieàu Haäu Leâ 2/ Năm 1527, lợi dụng tình hình suy thoáicủa nhà Hậu Lê, mạc đăng dung đã.

(6) được sử cũ gọi là gì ?. cầm đầu một số quan lại cướp ngôi nhà Lê, lập ra triều Mạc, sử cũ gọi là Bắc Triều ( vì ở phía bắc ) 3/ Nam trieàu laø trieàu ñình cuûa hoï Leâ. 3/ Nam trieàu laø trieàu ñình cuûa doøng hoï phong kieán Naêm 1533, moät quan voõ cuûa hoï Leâ laø Nguyễn Kim đã đưa ra một người thuộc nào ? Ra đời như thế nào ? doøng doõi nhaø Leâ leân ngoâi, laäp ra trieàu đình riêng ở Thanh Hoá 4/ Hai thế lực phong kiến Nam triều và Bắc triều tranh giành quyền lực với nhau 4/ Vì sao coù chieán tranh Nam - Baéc Trieàu gaây neân cuoäc chieán tranh Nam - Baéc trieàu 5/ Chieán tranh Nam - Baéc trieàu keùo daøi 5/ Chiến tranh Nam - Bắc triều kéo dài bao nhiêu hơn 50 năm, đến năm 1592 khi Nam triều chiếm được Thăng Long thì chiến tranh naêm vaø coù keát quaû nhö theá naøo ? mới kết thúc . HÑ3 : Laøm vieäc caù nhaân - Cho HS trả lời các câu hỏi ( qua phiếu học tập ) + Năm 1592 ở nước ta có sự kiện gì ? + Sau năm 1592 tình hình nước ta như thế nào ? + Keát quaû cuoäc chieán tranh Trònh – Nguyeãn ra sao ? - Goïi leân baûng trình baøy cuoäc chieán tranh Trinh – Nguyeãn 4 . Cuûng coá ,daën doø + Vì sao noùi chieán tranh Nam - Baéc trieàu vaø chieán tranh Trịnh - Nguyễn là những cuộc chiến tranh phi nghóa - Veà nhaø hoïc baøi vaø chuaån bò baøi sau. - Thực hiện theo yêu cầu. - HS trình baøy. + Vì cuoäc chieán tranh naøy nhaèm muïc ñích tranh giành ngai vàng của các thế lực phong kieán. - Lắng nghe và nhớ. MÔN: ĐẠO ĐỨC TIẾT 25: ÔN TẬP VAØ THỰC HAØNH KĨ NĂNG GIỮA KÌ II Thứ ba: 03/03/2015 MOÂN: CHÍNH TAÛ (NV) TIẾT 25 : KHUẤT PHỤC TÊN CƯỚP BIỂN. I. MUÏC TIEÂU - Nghe – viết đúng bài chính tả; trình bày đúng đoạn văn trích. - Làm đúng bài tập chính tả phương ngữ (2) a/ b II . ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC - BT2a III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC GV HS - Haùt vui 1 . OÅn ñònh : Haùt vui 2 . KTBC : - 3 HS lên bảng 1 HS đọc cho 2 HS viết các từ - Gọi HS lên bảng kiểm tra đọc và viết các từ sau . khó ,dễ lẫn của tiết chính tả trước . - Nhaän xét và tuyên dương 3 . Bài mới - Laéng nghe a. GTB : Ghi baûng.

(7) b. Dạy bài mới: - GV đọc mẫu đoạn văn - Yêu cầu HS đọc đoạn văn . +Những từ ngữ nào cho thấy tên cướp biển rất hung dữ ? + Hình ảnh và từ ngữ nào cho thấy bác sĩ Ly và tên cướp biển trái ngược nhau ?. - Laéng nghe - Đọc thành tiếng cả lớp dõi . + Những từ ngữ : đứng phắt dậy ,rút soạt dao ra ,lăm lăm chực đâm ,hung hăng . + Bác sỹ Ly : Hiền lành đức độ ,hiền từ mà nghiêm nghị .Tên cướp nanh ác hung hăng như con thú dữ nhốt chuồng . - HS đọc và viết các từ : Tức giận ,dữ dôị ,đứng phắt ,rút soạt dao ra quả quyết ,nghiêm nghị ,gườm bườm . - HS vieát baøi. - Yêu cầu HS nêu các từ khó ,dễ lẫn khi viết chính taû . - Yêu cầu HS đọc và viết các từ vừa tìm được . - GV đọc cho HS viết theo đúng yêu cầu - Soát lỗi và chấm bài c/ Luyeän taäp Baøi 2 : choïn phaàn a ( b HS khá giỏi) - 1 HS đọc thành tiếng - Gọi HS đọc yêu cầu và đoạn văn - Thực hiện - Tổ chức cho từng nhóm thi tiếp sức tìm từ . - Lắng nghe sau đó các tổ thi làm bài - Hướng dẫn : Các em lần lượt lên bảng điền từ .Mỗi thành viên trong tổ chỉ được điền vào 1 ô troáng .Khi laøm xong chaïy thaät nhanh veà choã ñöa buùt cho bạn khác .Các em cần đọc kĩ đoạn văn ,dựa vào nội dung đoạn văn ,nội dung từng câu và ý nghĩa của từng từ đứng trước hoặc sao ô trống để tìm từ cho thích hợp - Theo doõi HS thi laøm baøi - Đọc đoạn văn đã hoàn chỉnh - Yêu cầu đại diện các nhóm đoạn văn hoàn chænh cuûa nhoùm mình caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt - Nhận xét kết luận lời giải đúng . - Phần b tương tự Đáp án : a/ Không gian – bao giờ – dãi dầu – đứng gió – rõ ràng – khu rừng . b/ Meânh moâng – leânh ñeânh – leân – boï – leânh ñeânh – ngaõ keành ( laø caùi thang ) 4 . Cuûng coá ,daën doø - Gọi học sinh đọc lại bài tập hoàn thành - Về nhà chép lại đoạn văn ở BT2a và 2b và chuaån bò baøi sau. - Đọc lại bài tập hoàn thành - Lắng nghe và nhớ. MÔN: TOÁN TIEÁT 122: LUYEÄN TAÄP. I . MUÏC TIEÂU - Biết thực hiện phép nhân hai phân số , nhân phân số với số tự nhiên, nhân số tự nhiên với phân soá II . CHUAÅN BÒ - Vieát baûng baøi taäp III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC GV HS.

(8) 1 .OÅn ñònh : Haùt vui 2. KTBC : - Goïi HS leân baûng yeâu caàu caùc em laøm caùc baøi taäp và kiểm tra vở ở nhà . - Nhaän xeùt và tuyên dương 3 . Bài mới a. GTB : Trong giờ học này các em sẽ được làm các bài tập toán luyện tập về phép nhân phân số . b. Hướng dẫn luyện tập Baøi 1 2 - Vieát baøi maãu leân baûng : x5 9 - Nêu yêu cầu : Hãy tìm cách thực hiện phép nhân treân . - Nhận xét bài của HS ,sau đó giảng cách viết gọn nhö baøi maãu trong SGK . - Yeâu caàu HS laøm tieáp caùc phaàn coøn laïi cuûa baøi . - Chữa bài sau đó hỏi HS : a/. 9 9x 8 72 x8= = 11 11 11 4 x1 4 = 5 5. 5x 7 35 5 6 = 6 b/ p6nhaâ x n7 cuû = a phaà + Em coù nhaän xeùt gì veà pheù nc? + Em có nhận gì về phép nhân ở phần d ? - Nêu : Cũng giống như phép nhân số tự nhiên mọi phân số khi nhân với 1 cũng cho ra kết quả là chính phân số đó ,mọi phân số khi nhân với 0 cũng bằng 0 . Baøi 2 - Tiến hành tương tự như BT1 - Chú ý cho HS nhận xét phép nhân phần c và d để ruùt ra keát luaän : + 1 nhân với phân số nào cũng cho kết quả là chính phân số đó . + 0 nhân với phân số nào cũng bằng 0 . Baøi 3: - Yêu cầu HS tự làm bài . - Yeâu caàu HS so saùnh 2 2 2 2 x 3 vaø + + 5 5 5 5 2 - Neâu : Vaäy pheùp nhaân x 3 chính laø pheùp coäng 5 2 2 2 3 phaân soá baèng nhau + + 5 5 5 Baøi 4 b,c. - Haùt vui - 2 HS thực hiện yêu cầu. - Laéng nghe. - HS vieát 5 thaønh phaân soá. 5 1. sau đó. thực hiện phép tính nhân - Laéng nghe. - 2 HS lên bảng làm bài HS cả lớp làm bài vào vở c/. 4 x 1= 5. 5 5x0 8 d/ x 0 = =p nhaân phaân + Pheùp nhaân phaàn c 8laø pheù số với 1 cho ra kết quả là chính phân số đó . + Phép nhân ở phần d là nhân phân số với 0 ,coù keát quaû laø 0 - Laéng nghe. - Thực hiện theo yêu cầu. HS Khaù, gioûi - HS thực hiện tính - Baèng nhau.

(9) + Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì ? - Yêu cầu HS tự làm bài .. HS Khaù, gioûi. + Tính roài ruùt goïn - 3 HS lên bảng làm bài mỗi HS thực hiện - Chữa bài của HS trên bảng lớp sau đó yêu cầu cả lớp đổi chéo vở để kiểm tra bài nhau . 1 phép tính cả lớp làm vào vở - Theo dõi bài chữa của GV sau đó HS Baøi 5: - Gọi 1 HS đọc đề bài trước lớp ngồi cạnh nhau đổi chéo vở kiểm tra + Muoán tính chu vi cuûa hình vuoâng ta laøm nhö theá HS Khaù, gioûi - 1 HS đọc đề naøo ? + Muốn tính diện tích hình vuông ta làm như thế nào + Ta lấy số đo cạnh hình vuông nhân với 4 ? - Yeâu caàu HS laøm baøi + Ta lấy số đo cạnh hình vuông nhân với chính noù - HS làm bài vào vở và 1 HS đọc bài làm của mình trước lớp . - Nhaän xeùt vaø tuyên dương HS . Baøi giaûi Chu vi cuûa hình vuoâng laø : 5 20 x4= (m ) 7 7 Dieän tích cuûa hình vuoâng 5 5 25 x = ( m2 ) 7 7 7 20 Đáp số : Chu vi (m ) 7 4 . Cuûng coá ,daën doø 25 Dieä n tích ( m2 ) - Toùm taét laïi noäi dung baøi hoïc 7 - Veà nhaø laøm baøi taäp laøm vaø chuaån bò baøi sau - Theo doõi - Laéng nghe MOÂN: KHOA HOÏC TIEÁT 49: AÙNH SAÙNG VAØ VIEÄC BAÛO VEÄ ÑOÂI MAÉT I. MUÏC TIEÂU - Tránh để ánh sáng quá mạnh chiếu vào mắt : không nhìn thẳng vào Mặt Trời, không chiếu đèn pin vaøo maét nhau ,..... - Tránh đọc ,viết ở nơi ánh sáng quá yếu . II . ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC - Tranh aûnh III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC GV HS - Haùt vui 1 . OÅn ñònh : Haùt vui 2 . KTBC : - 3 HS thực hiện yêu cầu - Gọi HS lên bảng yêu cầu trả lời các câu hỏi . + Hãy nêu vai trò của ánh sáng đối với đời sống của : con người , động vật , thực vật . - Nhaän xeùt và tuyên dương 3 . Bài mới a. Giới thiệu bài - Con người không thể sống được nêu không có ánh sáng .Nhưng áng quá mạnh hay quá yếu sẽ ảnh hưởng - Lắng nghe đến mắt như thế nào ? Bài học hôm nay sẽ giúp các em hiểu điều đó.

(10) b. Dạy bài mới: HĐ1:Tìm hiểu những trường hợp ánh sáng quá mạnh không được nhìn trức tiếp vào nguồn sáng . Muïc tieâu : - Nhận biết và biết phòng tránh những trường hợp aùnh saùng quaù maïnh coù haïi cho maét Caùch tieán haønh : Bước 1 : - Yêu cầu tìm hiểu về những trường hợp ánh quá maïnh coù haïi cho maét . - Cho HS hoạt động theo nhóm dựa vào kinh nghiệm và hình trang 98 ,99 SGK để tìm hiểu về những trường hợp ánh sáng quá mạnh có hại cho mắt . - Gọi các nhóm báo cáo và thảo luận chung cả lớp . Bước 2 : - Cho HS hoạt động theo nhóm ,dựa vào kinh nghiệm và hình cung cấp trong SGK để tìm hiểu về những việc nên và không nên làm để tránh tác hại do aùnh saùng quaù maïnh gaây ra - Gọi các nhóm báo cáo và thảo luận chung cả lớp . HÑ 2 : Tìm hieåu veà moät soá vieäc neân / khoâng neân laøm gì để đảm bảo đủ ánh sáng khi đọc ,viết Muïc tieâu : - Vận dụng kiến thức về sự tạo thành bóng tối, về vaät cho aùnh saùng truyeàn qua moät phaàn, vaät caûn saùng,... để bảo vệ cho mắt. Biết tránh không đọc, viết ở nơi ánh saùng quaù maïnh hay quaù yeáu . Caùch tieán haønh : - Cho HS quan sát các tranh và trả lời câu hỏi trang 99 SGK . + Những trường hợp nào cần tránh để đảm bảo đủ ánh sáng khi đọc, viết?. - Nhận xét câu trả lời - Keát luaän 4 Cuûng coá ,daën doø - Gọi học sinh đọc ghi nhớ. - HS tìm hieåu - Hoạt động nhóm. - Nhoùm baùo caùo vaø thaûo luaän - Hoạt động theo nhóm. - Nhoùm baùo caùo vaø thaûo luaän. - Quan sát và trả lời câu hỏi + Hình 5: Neân ngoài hoïc nhö baïn nhoû vì bàn học của bạn nhỏ kê cạnh cửa sổ, đủ ánh sáng và ánh sáng Mặt Trời không thể chiếu trực tiếp vào mắt được. + Hình 6: Khoâng neân nhìn quaù laâu vaøo maøn hình vi tính . baïn nhoû duøng maùy tính quá khuya như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khoeû, coù haïi cho maét. + Hình 7: không nên nằm đọc sách sẽ tạo bóng tối làm tối các dòng chữ bị che bởi boùng toái seõ laøm moûi maét,maét coù theå bò caän thò . + Hình 8: nên ngồi học như bạn nhỏ. Đèn ở phía bên trái, thấp hơn đầu nên ánh sáng điện không trực tiếp chiếu vào mắt, không tạo bóng tối khi đọc hay viết . - Laéng nghe - Đọc ghi nhớ.

(11) - Nhắc nhở HS luôn thực hiện tốt những việc nên - Theo dõi làm để bảo vệ mắt và - Hoïc baøi vaø chuaån bò baøi sau - Lắng nghe và nhớ MOÂN: KEÅ CHUYEÄN TIẾT 25: NHỮNG CHÚ BÉ KHÔNG CHẾT. I . MUÏC TIEÂU - Dựa theo lời kể của GV và tranh minh hoạ (SGK) kể lại được từng đoạn của câu chuyện. Những chú bé không chết rõ ràng, đủ ý (BT1) ; kể nối tiếp được toàn bộ câu chuyện (BT2). - Biết trao đổi với các bạn về ý nghĩa của câu chuyện và đặt được tên khác cho truyện phù hợp với nội dung. II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Tranh minh hoạ. - Phieáu hoïc taäp . III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC GV HS - Haùt vui 1 . OÅn ñònh : Haùt vui 2 . KTBC : - 2 HS thực hiện yêu cầu - Gọi HS kể lại việc em đã làm để góp phần giữ xoùm laøng - Goïi HS nhaän xeùt baïn keå - Nhaän xeùt và tuyên dương 3 . Bài mới a. GTB : Trong cuộc chiến tranh chống phát xít Đức - Lắng nghe bảo vệ đất nước Liên Xô đã có những chiến sĩ du kích nhỏ nhưng việc làm của họ có ý nghĩa rất là to lớn đối với tổ quốc .Nhà văn Quy- ra- xkê vích gọi đó là những chú bé không chết .Câu chuyện mà các em nghe cô kể hôm nay nói về những chú bé không chết aáy . - Quan sát tranh đọc thầm các yêu cầu b.Dạy bài mới - Yêu cầu HS quansát tranh minh hoạ ,đọc thầm các - Laéng nghe yeâu caàu - GV keå laàn 1 - 4 HS taïo thaønh 1 nhoùm .Khi 1 HS keå caùc - GV kể lần 2 : Vừa kể vừa chỉ vào tranh minh hoạ HS khác chú ý lắng nghe nhận xét sửa lỗi - Yêu cầu HS dựa vào tranh minh hoạ để kể từng - 4 HS tieáp noái nhau keå chuyeän đoạn và toàn bộ câu chuyện trong nhóm . - Gọi HS kể chuyện trước lớp theo hình thức tiếp nối - Kể toàn chuyện .- Nhaän xeùt cho ñieåm HS - Nhaän xeùt baïn keå theo caùc tieâu chí - Gọi HS kể toàn bộ câu chuyện - Goïi HS nhaän xeùt baïn keå - 1 HS đọc thành tiếng - Nhaän xeùt và tuyên dương - Tiếp nối nhau trả lời câu hỏi - Yêu cầu HS đọc câu hỏi 3 trong SGK . + Ca ngợi sự dũng cảm ,sự hi sinh cao cả - Gọi HS trả lời câu hỏi cuûa caùc chieán só nhoû tuoåi trong cuoäc chieán + Câu chuyện ca ngợi phẩm chất gì ở các chú bé ? đấu chống kẻ thù xâm lược tổ quốc . + Vì tất cả thiếu niên trên đất nước Liên Xô đều dũng cảm ,yêu nước ,bọn phát xít + Tại sao chuyện có tên là những chú bé không giết chết chú bé ,lại xuất hiện những chú cheát?.

(12) khaùc . + Những chú bé dũng cảm . + Em ñaët teân gì cho caâu chuyeän naøy ? 4 . Cuûng coá daën doø - Toùm taét noäi dung baøi - Về nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe, chuaån bò baøi sau. - Chuù yù theo doõi - Laéng nghe. Thứ tư : 04/03/2015 MÔN: TẬP ĐỌC TIẾT 50: BAØI THƠ VỀ TIỂU ĐỘI XE KHÔNG KÍNH. I . MUÏC TIEÂU - Bước đầu biết đọc diễn cảm một, hai khổ thơ trong bài với giọng vui , lạc quan . - Hiểu ND : Ca ngợi tinh thần dũng cảm, lạc quan của các chiến sĩ lái xe trong kháng chiến chống Mĩ cứu nước. (trả lời được các câu hỏi ; thuộc 1,2 khổ thơ) II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Tranh minh hoa ï- Bảng phụ viết sẵn câu văn, đoạn văn cần hướng dẫn HS đọc III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC GV HS - Lớp báo cáo 1 . OÅn ñònh :Kieåm tra sæ soá 2 . KTBC : - 3 HS thực hiện yêu cầu - Gọi HS đọc truyện Khuất phục tên cướp biển theo vai và trả lời từng câu hỏi - Nhaän xeùt và tuyên dương 3 . Bài mới a. GTB : Cho HS quan sát tranh và yêu cầu mô - Quan sát và trả lời : ảnh chụp ôtô của bộ đội ta đang đi trên đường trường sơn vào miền tả lại bức tranh . Nam chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc . - Laéng nhge - Giới thiệu : Ảnh chụp chiếc ô tô đang đi trên đường Trường Sơn vào nam đánh Mĩ .Qua bài thơ về tiểu đội xe không kính các em sẽ hiểu rõ hơn những khó khăn nguy hiểm trên đường ra trận và tinh thần dũng cảm lạc quan của các chú bộ đội lái xe . b. Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài * Luyện đọc - HS đọc theo trình tự ( 2 lượt ) - Yêu cầu 4 HS tiếp nối nhau đọc từng khổ thơ - Đọc cá nhân và đọc đồng thanh - Hướng dẫn đọc từ khó - Đọc phần chú giải nối tiếp - Yêu cầu HS đọc phần chú giải . - 2 HS ngồi cùng bàn tiếp nối nhau đọc - Yêu cầu HS luyện đọc theo cặp . - Đọc cá nhân - Hướng dẫn học sinh đọc nhấn giọng - 1 HS đọc toàn bài trước lớp - Gọi HS đọc toàn bài - Laéng nghe - GV đọc mẫu toàn bài thơ . * Tìm hieåu baøi - Yêu cầu HS đọc thầm toàn bài thơ trao đổi và - 2 HS ngồi cùng bàn trao đổi thảo luận để trả lời câu hỏi . tiếp nối nhau trả lời câu hỏi + Qua lời thơ em hình dung điều gì về các chiến + Qua lời thơ em thấy các chiến sĩ lài xe rất dũng cảm, lạc quan, yêu đời, hăng hái đi só laøi xe.

(13) 1/ Những hình ảnh nào trong bài thơ nói lên tinh thaàn duõng caûm vaø loøng haêng haùi cuûa caùc chieán só laùi xe ?. 2/ Tình đồng chí ,đồng đội của các chiến sĩ được thể hiện trong những câu thơ nào ?. - Những câu thơ của nhà thơ Phạm Tiến Duật cho ta trở về với âm hưởng của Trường Sơn năm xưa, của tình đồng chí, đồng đội thắm thiết giữa những người chiến sĩ lái xe trên con đường Trường Sơn huyền thoại đầy khói lửa bom đạn 3/ Hình ảnh những chiếc xe không có kính vẫn băng băng ra trận giữa bom đạn của kẻ thù gợi cho em caûm nghó gì ?. - Hình ảnh những chiếc xe không có kính vẫn băng ra trận cho ta cảm nhận được công việc lái xe rất vất vả, gian khổ nhưng những ngươichiến sĩ ấy thật dũng cảm, lạc quan. Họ coi thường khó khăn, bất chấp bom đạn của kẻ thù, họ sẵn sàng đương đầu với cái chết. Đó cũng là khí thế quyết chiến, quyết thắng của toàn dân tộc ta trong cuộc kháng chieán choáng Mó . - GV gợi ý để HS nêu nội dung bài học - Keát luaän vaø ghi baûng * Đọc diễn cảm và học thuộc lòng - Treo bảng phụ và HDHS đọc - GV đọc mẫu đoạn thơ - Cho HS đọc lại - Tổ chức cho HS luyện đọc diễn cảm theo cặp - Tổ chức thi đọc diễn cảm trước lớp - Cho hS nhaän xeùt vaø bình choïn - Nhaän xeùt cho ñieåm - Tổ chức cho HS luyện đọc thuộc lòng - Gọi HS đọc thuộc lòng 1, 2 khổ thơ - Gọi HS đọc thuộc lòng bài thơ - Nhaän xeùt cho ñieåm 4 . Cuûng coá ,daën doø - Goïi hoïc sinh ñoc laïi baøi thô + Em thích nhaát hình aûnh naøo trong baøi thô ? vì sao ?. chiến đấu . 1/ Những hình ảnh : Bom giật , bom rung ,kính vỡ đi rồi Ung dung buoàng laùi ta ngoài Nhìn đất nhìn trời ,nhìn thẳng Không có kính ,ừ thì ướt áo , Mưa tuôn ,mưa xối như ngoài trời , Chưa cần thay ,lái trăm cây số nữa … 2/ Gặp bạn bè suốt dọc đường đi tới Bắt tay qua cửa kính vỡ rồi …đã thể hiện tình đồng chí ,đồng đội thắm thiết giữa những người chiến sĩ lái xe ở chiến trường đầy khói lửa bom đạn . - Laéng nghe. 3/ Các chú bộ đội lái xe rất vất vả ,rất dũng cảm / Các chú bộ đội lái xe thật dũng cảm ,lạc quan,yêu đời coi thường khó khăn ,bất chấp bom đạn của kẻ thù . - Laéng nghe. - Moät vaøi em neâu – yù kieán khaùc - Nhaéc laïi vaø ghi baøi - Theo doõi - Laéng nghe - 2 em đọc lại - Một vài em đọc - 3 HS thi đọc diễn cảm - Thực hiện - HS đọc thuộc lòng - 2 Lượt HS đọc. - Đọc lại bài thơ + HS trả lời trước lớp.

(14) - Veà nhaø hoïc thuoäc baøi avf chuaån bò baøi sau. - Lắng nghe và nhớ. MÔN: TOÁN TIEÁT 123 : LUYEÄN TAÄP. I . MUÏC TIEÂU - Biết giải bài toán liên quan đến phép cộng và phép nhân phân số. II . CHUAÅN BÒ - Baøi taäp III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY GV HS - Haùt vui 1 . OÅn ñònh : Haùt vui 2 . KTBC : - Gọi HS lên bảng yêu cầu làm bài tập và kiểm tra - Một vài HS lên bảng thực hiện yêu cầu vở về nhà - Nhaän xeùt tuyên dương . 3 . Bài mới - Laéng nghe a. GTB : Trong baøi hoïc hoâm nay caùc em seõ cuøng tìm hieåu moät soá tính chaát cuûa pheùp nhaân phaân soá vaø aùp dụng các tính chất đó làm các bài tập . b. Dạy bài mới: * Tính chất giao hoán - HS tính : - Vieát leân baûng : 3 4 8 4 2 2 4 4 2 x = ; x = x =? x ? yeâu caàu HS 2 5 15 5 3 3 5 5 3 8 tính 15 2 4 4 2 - Haõy so saùnh x vaø x =? 2 4 4 2 3 5 5 3 - Neâu : x = x 3 5 5 3 - Haõy nhaän xeùt veà vò trí cuûa caùc phaân soá trong tích - Khi đổi vị trí các phân số trong tích 2 4 x so với vị trí của các phân số trong tích 2 4 4 2 3 5 x thì được tích x 3 5 5 3 4 2 x - Khoâng 5 3 - Vậy khi đổi vị trí của các phân số trong một tích - Nhắc lại tính chất giao hoán cùa phép thì tích đó có thay đổi không ? nhaân caùc phaân soá - Đó chính là chất giao hoán của phép nhân các - Tính chất giao hoán của phép nhân các phaân soá . - GV : Em có nhận xét gì về tính chất giao hoán của phân số giống như tính chất giao hoán của phép nhân phanâ số so với tính chất giao hoán của phép phép nhân các số số tự nhiên . nhân các số tự nhiên . - Kết luận : Đó đều được gọi là tính chất giao hoán cuûa pheùp nhaân . - HS tính * Tính chất kết hợp 1 2 3 2 3 - Viết lên bảng 2 biểu thức sau và yêu cầu HS tính ( x )x = x = 3 5 4 15 4 giaù trò : 6 1 1 2 3 1 2 3 = ( x )x =? x( x 60 10 3 5 4 3 5 4 )=? 1 2 3 1 6 x( x )= x = 3 5 4 3 20 6 1 = - Hãy so sánh giá trị của hai biểu thức 60 10.

(15) 1 2 3 1 2 3 x )x vaø x( x )=? 3 5 4 3 5 4 + Em haõy tìm ñieåm gioáng nhau vaø khaùc nhau cuûa hai biểu thức trên .. - Hai biểu thức có giá trị bằng nhau : 1 2 3 1 2 ( x )x vaø x( x 3 5 4 3 5 3 )=? 4 + Hai biểu thức đều là phép nhân của ba 1 2 3 phaân soá ; ; tuy nhieân bieåu 3 5 4 1 2 3 thức ( x )x laø laáy tích cuûa hai 3 5 4 phân số đầu nhân với phân số thứ ba, còn 1 2 3 biểu thức x( x ) laø phaân soá 3 5 4 + Qua bài toán trên ,bạn nào cho biết muốn nhân thứ nhất nhân với tích của phân số thứ hai một tích hai phân số với phân số thứ ba chúng ta có thể và phân số thứ ba . laøm theá naøo ? + Muốn nhân một tích hai phân số với phân số thứ ba ta có thể nhân phân số thứ - Nêu : Đó chính là tính chất kết hợp của phép nhân nhất với tích của phân số thứ hai và phân caùc phaân soá số thứ ba . - Yêu cầu so sánh tính chất kết hợp của phép nhân - HS nhắc lại tính chất kết hợp của phép phân số với tính chất kết hợp của phép nhân các số tự nhaân caùc phaân soá . nhiên đã học . - HS so saùnh vaø ñöa ra keát luaän hai tính * Tính chất một tổng hai phân số nhân với phân số chaát gioáng nhau . thứ ba - Viết lên bảng hai biểu thức sau và yêu cầu HS tính giaù trò cuûa chuùng : 1 2 3 1 3 2 - HS tính : ( + )x =? x + 5 5 4 5 4 5 1 2 3 3 3 ( + )x = x = 3 5 5 4 5 4 x =? 4 9 (. 20 - Yêu cầu HS so sánh giá trị của hai biểu thức treân .. + Làm thế nào để từ biểu thức (. 1 5. +. 2 )x 5. 3 4 có được biểu thức. 1 5. x. 3 2 3 + x =? 4 5 4. - Hỏi : Như vậy khi thực hiện nhân một tổng hai phân số với phân số thứ ba thì ta có thể làm như thế naøo ? - Nêu : Đó chính là tính chất nhân một tổng hai phân số với phân số thứ ba .. 6 20. 1 5. x. =. 9 20. 3 2 3 3 + x = 4 5 4 20. +. - Gía trị của hai biểu thức bằng nhau và 9 baèng 20 1 2 + Lấy từng phân số của tổng ( + 5 5 1 2 3 ) trong biểu thức ( + )x 5 5 4 nhân với phân số rồi cộng các tích lại thì ta được biểu thức 1 3 2 3 x + x 5 4 5 4 + Ta có thể nhân từng phân số của tổng với phân số thứ ba rồi cộng các kết quả lại với nhau - Nghe vaø nhaéc laïi.

(16) - Hoûi : Em coù nhaän xeùt gì veà tính chaát nhaân moät tổng hai phân số với phân số thứ ba và tính chất nhân một tổng với một số tự nhiên đã học . c. Luyện tập thực hành Baøi 1: - Yêu cầu HS áp dụng tính chất vừa học để tính giá trị các biểu thức theo hai cách - Chữa từng phần trên bảng lớp ,sau khi chữa xong phaàn naøo laïi hoûi HS 2 caâu hoûi . + Em đã áp dụng tính chất nào để tính ? + Em haõy choïn caùch thuaän tieän hôn trong hai caùch em đã làm Baøi 2 - Cho HS đọc đề bài ,yêu cầu các em nhắc cách tính chu vi của hình chữ nhật ,sau đó làm bài . - Gọi 1 HS yêu cầu đọc bài làm trước lớp - Nhaän xeùt baøi laøm cuûa HS. Baøi 3 Tiến hành tương tự như bài 2. 4 . Cuûng coá ,daën doø - Toùm taét laïi noäi dung baøi hoïc - Veà nhaø laøm baøi taäp vaø chuaån bò baøi sau. + Hai tính chaát gioáng nhau. HS Khaù, gioûi - 3 HS lên bảng làm bài cả lớp làm vào vở - Theo dõi bài chữa của HS sau đó lần lượt trả lời .. - HS làm bài vào vở - 1 HS làm bài bảng lớp cả lớp làm vào vở - HS làm bài vào vở Baøi giaûi Chu vi của hình chữ nhật là : 4 2 44 ( + )x2= (m) 5 3 15 44 Đáp số : (m) 15 Baøi giaûi May 3 chieác tuùi heát soá meùt vaûi laø : 2 x3=2(m) 3 Đáp số : 2 m - Theo doõi - Lắng nghe và nhớ. MÔN: LUYỆN TỪ VAØ CÂU TIẾT 49: CHỦ NGỮ TRONG CÂU KỂ AI LAØ GÌ ?. I . MUÏC TIEÂU - Hiểu được cấu tạo và ý nghĩa của bộ phận CN trong câu kể Ai là gì ? (ND ghi nhớ) - Nhận biết được câu kể Ai là gì ? trong đoạn văn và xác định được CN của câu tìm được (BT1, mục III) ; biết ghép các bộ phận cho trước thành câu kể theo mẫu đã học (BT2) ; đặt được câu kể Ai là gì ? với từ ngữ cho trước làm CN (BT3). II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Viết sẵn đoạn thơ trước bảng lớp và BT1 phần luyện tập III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC GV HS - Haùt vui 1 .OÅn ñònh : Haùt vui 2 .KTBC : - Gọi HS lên bảng xác định VN trong các câu kể ai - 2 HS thực hiện yêu cầu laø gì ? - Nhaän xét và tuyên dương.

(17) 3 . Bài mới a. GTB : Các em đã được học về VN trong câu kể ai laø gì ? Trong caâu keå ai laø gì ? coù hai boä phaän CN vaø VN .Tieát hoïc hoâm nay chuùng ta cuøng tìm hieåu thaät kó veà CN trong caâu keå ai laø gì ? b. Tìm hieåu ví duï - Gọi HS đọc các câu trong phần nhận xét và các yeâu caàu . Bài 1 : Gọi HS đọc phần nhận xét + Trong các câu trên những câu nào có dạng Ai là gì ?. - Nhận xét ,kết luận lời giải đúng Baøi 2 - Goïi 2 HS leân baûng xaùc ñònh CN trong caùc caâu keå vừa tìm được yêu cầu HS dưới làm bằng bút chì SGK . - Nhận xét lời luận lời giải đúng .. Baøi 3 + Chủ ngữ trong các câu trên do những từ loại nào taïo thaønh ? c. Ghi nhớ - Yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ d. Luyeän taäp Baøi 1 - Goi HS đọc yêu cầu của bài và nội dung BT - Yêu cầu HS trao đổi thảo luận và làm bài. - Laéng nghe. - Đọc thành tiếng - Tiếp nối nhau đọc câu có dạng Ai là gì ? - Dùng bút chì đóng ngoặc đơn các câu có daïng ai laø gì ? vaøo SGK  Ruộng rẫy là chiến trường  Cuoác caày laø vuõ khí  Nhaø noâng laø chieán só  Kim Đồng và các bạn anh là những đội viên đầu tiên của Đội ta 2/ Xaùc ñònh CN  Ruộng rẫy // là chiến trường CN  Cuoác caày // laø vuõ khí CN  Kim Đồng và các bạn anh // là những CN đội viên đầu tiên của Đội ta + Chủ ngữ do danh từ tạo thành ( ruộng raãy ,cuoác caøy ,nhaø noâng ) vaø do cuïm danh từ tạo thành ( Kim Đồng và các bạn anh ) - 2 HS nối tiếp nhau đọc. - 1 HS đọc thành tiếng - 2 HS lên bảng làm bài HS dưới lớp làm bằng bút chì theo các dấu hiệu đã quy định. - Treo bảng phụ đã viết riêng từng căn văn trong baøi taäp vaø goïi 2 HS leân baûng laøm baøi . - Nhận xét kết luận lời giải đúng + Văn hoá nghệ thuật // cũng là mặt trận CN + Anh chò em // laø chieán só treân maët traän aáy CN + Vừa buồn mà lại vừa vui // mới thực là nỗi CN niềm bông phượng + Hoa phượng // là hoa học trò CN.

(18) + Muốn tìm được CN trong các câu kể trên em làm nhö theá naøo ?. + CN trong các câu trên do những từ ngữ nào tạo thaønh ? - Trong câu kể Ai là gì ? CN là từ chỉ sự vật được giới thiệu nhận định ở VN Nó thường do danh từ tạo thaønh . Baøi 2 - Gọi HS đọc yêu cầu bài tập - Yêu cầu HS trao đổi thảo luận dùng bút chì nối các ô ở từng cột với nhau sao cho chúng tạo thành câu keå ai laø gì ? - Gọi 1 HS lên bảng dán những thẻ có ghi từ cột A với các từ ngữ ở cột B cho phù hợp . - Goïi HS nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn treân baûng - Nhận xét kết luận lời giải đúng. + Muốn tìm được CN trong câu văn kể trên em ñaët caâu hoûi .  Caùi gì cuõng laø maët traän ?  Ai laø chieán só treân maët traän aáy ?  Caùi gì laø hoa hoïc troø ? ... + CN trong các câu trên do danh từ ( hoa phượng ) và cụm danh từ ( văn hoá nghệ thuaät ....) taïo thaønh . - Laéng nghe. - 1 HS đọc thành tiếng - Trao đổi thảo luận làm bài. - Nhaän xeùt baøi baïn laøm treân baûng + Bạn Lan là người Hà Nội + Người là vốn quý nhất + Cô giáo là người mẹ thứ hai của em + Trẻ em là tương lai của đất nước .. Baøi 3 - 1 HS đọc thành tiếng yêu cầu trước lớp - Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung bài tập - HS lên bảng đặt câu cả lớp làm vào vở - Yêu cầu HS tự làm - Nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn - Goïi HS nhaän xeùt baøi laøm treân baûng . - Nhaän xeùt vaø keát luaän 4 . Cuûng coá ,daën doø - Trả lời + Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì có đặc điểm gì ? - Lắng nghe và nhớ - Về nhà học thuộc lòng phần ghi nhớ và chuẩn bị baøi sau Thứ năm: 05/03/2015 MOÂN: TAÄP LAØM VAÊN TIẾT 49: CỦNG CỐ KIẾN THỨC I . MUÏC TIEÂU - Vận dụng những hiểu biết về đoạn văn trong bài văn tả cây cối đã học để viết được một số đoạn văn (còn thiếu ý) cho hoàn chỉnh (BT2). II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Phieáu hoïc taäp III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC GV HS - Lớp báo cáo 1 .OÅn ñònh :Kieåm tra sæ soá 2 . KTBC : - HS thực hiện yêu cầu - Gọi HS nhắc lại nội dung ghi nhớ trong tiết tập làm văn trước - Nhaän xeùt và tuyên dương.

(19) 3 . Bài mới a. GTB : Tiết học trước đã giúp các em có những hiểu biết về đoạn văn trong bài văn tả cây cối . Dựa trên hiểu biết đó ,trong tiết học này ,các em sẽ giúp một bạn hoàn chỉnh các đoạn văn tả câycối b. Hướng dẫn HS làm bài tập Baøi1: - Gọi 1 HS đọc dàn ý bài văn miêu tả cây chuối tieâu - Cả lớp theo dõi trong SGK - Hỏi : Từng ý trong dàn ý trên thuộc phần nào trong caáu taïo cuûa baøi vaên taû caây coái - Goïi HS phaùt bieåu. - Nhaän xeùt Baøi 2: - GV neâu yeâu caàu cuûa baøi taäp nhaéc HS chuù yù: + Bốn đoạn văn của bạn Hồng Nhung chưa được hoàn chỉnh .Các em giúp bạn hoàn chỉnh từng đoạn baèng caùch vieát theâm yù vaøo choã coù daáu ba chaám … + Mỗi em cố gắng hoàn chỉnh cả 4 đoạn - Gọi cả lớp đọc thầm 4 đoạn văn chưa hoàn chỉnh trong SGK suy nghĩ làm bài vào vở - Goïi HS trình baøy - Nhaän xeùt vaø töông döông .. 4 . Cuûng coá ,daën doø - Toùm taét laïi noäi dung baøi hoïc - Về nhà viết vào hoàn chỉnh và chuẩn bị bài sau. - Laéng nghe. - 1 HS đọc thành tiếng - Theo doõi SGK. - Đoạn 1 : Giới thiệu cây chuối tiêu ( thuộc mở bài ) - Đoạn 2 ,3 : Tả bao quát ,tả từng bộ phận cuûa caây chuoái tieâu . ( Thuoäc phaàn thaân baøi ) - Đoạn 4 : Lợi ích của cây chuối tiêu ( thuoäc phaàn keát luaän ) - Laéng nghe vaø chuù yù. - Cả lớp đọc thầm suy nghĩ làm vào vở. - Đoạn 1 : Hè nào em cũng được về quê thăm bà ngoại . Vườn nhà bà em trồng nhiều thứ cây : nào na, ổi …Em thích nhất moät caây chuoái tieâu sai quaû trong buïi chuoái ở góc vườn - Đoạn 2 : Nhìn từ xa ,cây chuối ( tả cây chuoái ) - Đoạn 3 : Cây chuối dường như không bỏ đi thứ gì ….. - Chuù yù theo doõi - Lắng nghe và nhớ. MÔN: TOÁN TIEÁT 124 : TÌM PHAÂN SOÁ CUÛA MOÄT SOÁ. I. MUÏC TIEÂU - Biết cách giải bài toán dạng : Tìm phân số của một số II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Vẽ sẵn hình minh hoạ như phần bài học trong SGK III .CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC GV - Haùt vui 1 .OÅn ònh : Haùt vui 2 .KTBC :. HS.

(20) - Goïi HS leân baûng yeâu caàu laøm baøi taäp vaø kieåm tra vở về nhà - Nhaän xeùt tuyên dương 3 . Bài mới a. GTB : Khi học về phân số các em sẽ được học thêm nhiều dạng toán mới .Bài học hôm nay sẽ giúp các em làm quen và biết giải các bài toán daïng tìm phaân soá cuûa moät soá . b. Dạy bài mới: oân taäp veà tìm moät phaàn maáy cuûa moät soá - GV nêu hai bài toán : Hướng dẫn tìm phân số của một số - GV nêu bài toán : - Treo hình minh hoạ đã chuẩn bị yêu cầu HS quan saùt vaø hoûi HS : 2 1 + số cam trong tổ như thế nào so với 3 3 soá cam trong roå ? 1 + Nếu biết được soá cam trong roå laø bao 3 2 nhiêu quả thì làm thế nào để biết được soá 3 cam trong roå laø bao nhieâu quaû ? 1 + soá cam trong roå laø bao nhieâu quaû ? 3 2 + soá cam trong roå laø bao nhieâu quaû ? 3 + Vaäy cuûa 12 quaû cam laø bao nhieâu quaû ? + Em hãy điền dấu phép tính thích hợp vào chỗ 2 chaám : 12 …. =8 3 - Yêu cầu HS thực hiện phép tính + Vaäy muoán tính. 2 3. cuûa 12 ta laøm nhö theá. naøo ?. - Laéng nghe. - HS đọc lại bài toán. - HS quan sát hình minh hoạ và trả lời 2 soá cam trong roå gaáp ñoâi 3 trong roå +. + Ta thaáy. 1 3. 1 3. soá cam. số cam trong rổ nhân với 2. 1 soá cam trong roå laø 12 : 3 = 4 ( quaû ) 3 + soá cam trong roå laø 4 x 2 = 8 (quaû ) 2 + cuûa 12 quaû cam laø 8 quaû 3 - HS suy nghó vaø neâu : ñieàn daáu nhaân +. - HS thực hiện 12 x + Muoán tính. + +. 2 3. 2 3. =8. cuûa 12 ta laáy soá 12 nhaân. 2 3. với. 2 cuûa 15 3 3 + Haõy tính cuûa 24 4 c Luyện tập – thực hành Baøi 1 - Yêu cầu HS đọc đề bài và tự làm bài + Haõy tính. - 3 HS thực hiện yêu cầu. 2 3 3 4. 2 = 10 3 3 cuûa 24 laø 24 x = 18 4. cuûa 15 laø 15 x. - Thực hiện theo yêu cầu HS đọc đề. Giaûi Số HS được xếp loại khá là : 3 35 x = 21 ( HS ) 5 Đáp số : 21 HS.

(21) - Gọi HS đọc bài làm của mình trước lớp - Nhaän xeùt vaø tuyên dương Baøi 2 - Tiến hành tương tự bài 1. - 1 HS đọc bài làm của mình HS cả lớp theodoõi nhaän xeùt - HS tự làm bài. Giaûi Chiều rộng của sân trường là : 5 120 x = 100 (m) 6 Đáp số : 100 m. Baøi 3 HS Khaù, gioûi - Tiến hành tương tự bài 1. 4. Cuûng coá daën doø - Toùm taét laïi noäi dung baøi - Veà nhaø laøm baøi taäp vaø chuaån bò baøi sau. Giaûi Số HS nữ của lớp 4 A là : 9 16 x = 18 ( hoïc sinh ) 8 Đáp số : 18 học sinh - Theo doõi - Lắng nghe và nhớ. MÔN: LUYỆN TỪ VAØ CÂU TIẾT 50 : MỞ RỘNG VỐN TỪ : DŨNG CẢM. I . MUÏC TIEÂU - Mở rộng được một số từ ngữ thuộc chủ điểm Dũng cảm qua việc tìm từ cùng nghĩa, việc ghép từ (BT1, BT2) ; hiểu nghĩa một vài từ theo chủ điểm (BT3) ; biết sử dụng một số từ ngữ thuộc chủ điểm qua việc điền từ vào chỗ trống trong đoạn văn (BT4). II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Từ điển, bảng phụ viết nội dung bài tập ,thẻ từ giấy khổ to . III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC GV HS - Haùt vui 1 .OÅn ñònh : Haùt vui 2 . KTBC : - Goïi HS leân baûng yeâu caàu moãi HS ñaët 2 caâu keå ai laø - 2 HS leân baûng laøm baøi gì ? vaø phaân tích CN trong caâu - 2 HS trả lời trước lớp cả lớp theo dõi và - Gọi HS đọc phần ghi nhớ nhaän xeùt - Goïi HS nhaän xeùt - Nhaän xeùt tuyên dương 3 . Bài mới a. GTB : Nằm trong chủ điểm những người qủa cảm ,tiết học hôm nay các em mở rộng và hệ thống hoá - Laéng nghe vốn từ thuộc chủ điểm Dũng cảm hiểu nghĩa và biết cách sử dụng các từ ngữ thuộc chủ điểm . b. Hướng dẫn làm bài tập Baøi 1 - 1 HS đọc thành tiếng - Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung bài tập . - 2 HS ngồi cùng bàn trao đổi thảo luận - Yêu cầu HS trao đổi ,thảo luận và làm bài . duøng buùt chì gaïch chaân.

(22) - Goïi HS phaùt bieåu .. - Hoûi : “ Duõng caûm .’’ coù nghóa laø gì ?. + Đặt câu với từ dũng cảm + Đặt câu với các từ đồng nghĩa với từ dũng cảm mà các em vừa tìm được . Baøi 2 - Goïi HS noäi dung vaø yeâu caàu BT - Yêu cầu HS tự làm - Goïi HS nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn treân baûng - Nhận xét ,kết luận các từ đúng .. - Gọi HS đọc lại các cụm từ vừa tìm được Baøi 3 - Gọi HS đọc yêu cầu BT - Yêu cầu HS trao đổi ,thảo luận và làm bài sau đó tra từ điển kiểm tra lại nghĩa của từ - Goïi HS nhaän xeùt baøi baïn laøm treân baûng . - Nhận xét kết luận lời giải đúng . + Gan dạ: không sợ nguy hiểm + Gan góc: chóng chọi ( kiên cường ) không lùi bước + Gan lì: gan đến mức trơ ra, không còn biết sợ là gì Baøi 4 - Gọi HS đọc yêu cầu BT - Tổ chức cho HS thi điền từ tiếp sức : + Dán các tờ phiếu lên bảng + Hướng dẫn : Đoạn văn có 5 chỗ trống các em hãy lựa chọn từng từ trong ngoặc đơn để điền cho phù hợp với nội dung - Yêu cầu HS đọc lại đoạn văn đã hoàn chỉnh - Nhận xét kết luận lời giải đúng 4 . Cuûng coá ,daën doø - Toùm taét laïi noäi dung baøi hoïc. - HS tieáp noái nhau phaùt bieåu - Từ cùng nghĩa với từ dũng cảm: gan dạ, anh hùng, anh dũng, can đảm, can trường, gan góc, gan lì, bạo gan, quả cảm + Dũng cảm: có dũng khí lớn dám đương đầu với sức chống đối, với nguy hiểm để làm những việc nên làm. + Bộ đội ta rất dũng cảm + Chú công an dũng cảm bắt cướp + Bác sĩ Ly là một người quả cảm + Voõ Thò Saùu raát gan daï - 1 HS đọc thành tiếng - 2 HS lên bảng cả lớp làm vào vở - HS nhaän xeùt baøi baïn * Tinh thaàn duõng caûm Hành động dũng cảm Người chiến sĩ dũng cảm Nữ du kích dũng cảm Em beù lieân laïc duõng caûm Duõng caûm xoâng leân Duõng caûm nhaän khuyeát ñieåm Dũng cảm cứu bạn Dũng cảm chống lại cường quyền Dũng cảm trước kẻ thù Dũng cảm nói lên sự thật - Đọc to trước lớp - HS đọc thành tiếng yêu cầu BT - Trao đổi theo cặp 1 HS lên bảng gắn thẻ từ vào cột tương ứng HS dưới lớp dùng bút chì nối từ trong vở - Laéng nghe. - 1 HS đọc thành tiếng - Theo doõi vaølaøm baøi. - Đại diện các tổ đọc đoạn văn của mình. - Theo doõi.

(23) - Về nhà làm BT 3,4 vào vở và chuẩn bị bài sau. - Lắng nghe và nhớ. Thứ sáu : 06/03/2015 MÔN: TOÁN TIEÁT 125: PHEÙP CHIA PHAÂN SOÁ. I. MUÏC TIEÂU - Biết thực hiện phép chia hai phân số : lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược. II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Hình vẽ minh hoạ như tronh phần bài học SGK vẽ sẵn trên bảng phụ III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC GV HS - Haùt vui 1 . OÅnñònh : Haùt vui 2 . KTBC : - 2 HS thực hiện yêu cầu - Goïi HS leân baûng yeâu caàu laøm baøi taäp - Nhaän xeùt và tuyên dương 3 . Bài mới a. GTB : Các em đã biết cách thực hiện phép - Laéng nghe nhaân caùc phaân soá ,baøi hoïc hoâm nay seõ giuùp caùc em biết cách thực hiện phép chia các phân số . b. Hướng dẫn thực hiện phép chia phân số - HS nghe và nêu lại bài toán - Nêu bài toán . + Ta lấy số đo diện của hình chữ nhật chia - Hỏi : Khi đã biết diện tích và chiều rộng của cho chieàu daøi . hình chữ nhật muốn tính chiều dài chúng ta làm nhö theá naøo ? - HS : Chiều dài của hình chữ nhật ABCD là - Hãy đọc phép tính để tính chiều dài của hình 7 2 chữ nhật ABCD ? : 15 3 + Thử tính - Hỏi : Bạn nào biết thực hiện phép tính trên ? - HS nghe giảng và thức hiện lại phép tính - GV nhận xét các cách mà HS đưa ra sau đó hướng dẫn : Muốn thực hiện phép chia hai phân số ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai 3 đảo ngựơc .Trong bài toán trên ,phân số 2 2 được gọi là phân số đảo ngược của phân số . 3 7 2 Từ đó ta thực hiện phép tính như sau : : 15 3 7 3 21 7 = x = = 15 2 30 10 + Vậy chiều dài của hình chữ nhật là bao nhiêu meùt ? - GV :Hãy nêu lại cách thực hiện phép chia cho phaân soá . c. Luyện tập – thực hành Baøi 1 - Hoûi : Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì ? - Yêu cầu HS làm miệng trước lớp - Nhaän xeùt baøi laøm cuûa HS. + Chiều dài của hình chữ nhật là. 21 30. hay. 7 10 - 1 HS nêu ,HS cả lớp theo dõi và nhận xét .. + Bài tập yêu cầu Chúng ta viết phân số đảo.

(24) Baøi 2 - Cho HS nêu lại cách thực hiện chia cho phân số sau đó làm bài . - Chữa bài trên bảng lớp. a/. 3 5. 3 : 4 =. 3 5. 4 12 x 3 = 15 =. ngược của các phân số đã cho . - HS lần lượt nêu 5 phân số đảo ngược của các phân số đã cho trước lớp Ví dụ : phân số đảo 2 3 cuûa phaân soá laø 3 2 9 10 ; (HS Khaù, gioûi) 4 7 - 1 HS nêu trước lớp sau đó 3 HS lên bảng làm cả lớp làm vào vở 4 - HS theo dõi bài8chữa3của GV 8 sau đó đổi 4 b/ tra7baøi: nhau = 7 5 chéo vở kiểm. 4 32 x 3 = 21 Baøi 3 b: - Yêu cầu HS tự làm bài - Chữa bài trên bảng lớp - Yêu cầu HS đọc lại cách tính trong phần a và 10 hoûi : laø tích cuûa caùc phaân soá naøo ? 21 10 5 + Khi laáy chia cho thì ta được 21 7 phaân soá naøo ? 10 2 + Khi laáy chia cho thì ta được 21 3 phaân soá naøo ? + Vaäy khi laáy tích cuûa hai phaân soá chia cho moät phân số thì ta được thương là gì ? 1 1 1 b/ - Bieát x = coù theå vieát 5 3 15 1 1 ngay keát quaû cuûa : được không ? vì 15 5 sao ?. Baøi 4: - Gọi 1 HS đọc đề bài trước lớp - Yêu cầu HS tự giải bài toán - Gọi HS đọc bài làm của mình trước lớp - Nhaän xeùt và tuyên dương. HS Khaù, gioûi - 2 HS lên bảng làm bài cả lớp làm vào vở 10 2 5 laø tích cuûa phaân soá vaø 21 3 7. + Được phân số bằng. + Ta được phân số bằng. 5 7. + Khi laáy tích cuûa hai phaân chia cho 1 phaân số thì ta được thương là phân số còn lại 1 1 1 + Bieát x = coù theå vieát ngay 5 3 15 1 1 1 keát quaû cuûa : = vì khi laáy 15 5 3 tích cuûa hai phaân soá chia cho moät phaân số ta được thương là phân số còn lại HS Khaù, gioûi - 1 HS đọc - HS làm bài vào vở. Baøi giaûi Chiều dài của hình chữ nhật đó là : 2 3 8 : = (m) 3 4 9 8 Đáp số : 9. 4 . Cuûng coá daën doø - Toùm taét laïi noä dung baøi hoïc - Veà nhaø laøm baøi taäp vaø chuaån bò baøi sau. 2 3. - Chuù yù theo doõi.

(25) - Lắng nghe và nhớ MOÂN: KHOA HOÏC TIẾT 50 : NÓNG LẠNH VAØ NHIỆT ĐỘ. I . MUÏC TIEÂU - Nêu được ví dụ về vật nóng hơn có nhiệt độ cao hơn, vậ lạnh hơn có nhiệt độ thấp hơn . - Sử dụng được nhiệt kế để xác định nhiệt độ cơ thể, nhiệt độ không khí . II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Nhiệt kế, phích nước sôi ,một ít nước đá ,ba chiếc cốc . III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC GV HS - Haùt vui 1 . OÅn ñònh : HV 2 . KTBC : - 2 HS thực hiện yêu cầu - Gọi HS trả lời câu hỏi của bài trước - Nhaän xeùt tuyên dương 3 . Bài mới - Laéng nghe a. GTB : Ghi baûng b.Dạy bài mới HĐ1 : Tìm hiểu về sự truyền nhiệt Muïc tieâu : - Nêu được ví dụ về các sự vật có nhiệt độ cao, thấp . Biết sử dụng từ “ nhiệt độ ” trong diễn tả sự nóng, laïnh - HS kể cá nhân từng em Caùch tieán haønh : - Bước 1 : yêu cầu HS kể tên một số vật nóng và vật lạnh thường gặp hàng ngày ,HS làm việc cá nhân rồi - HS trình baøy trình bày trước lớp . Bước 2 : Cho HS quan sát hình 1 và trả lời câu trang 100 SGK ,goïi moät vaøi HS trình baøy . - Laéng nghe Bước 3 - Một vật có thể là vật nóng so với vật này nhưng lại là vật lạnh so với vật khác. điều phụ thuộc vào nhiệt độ + Cốc nước nóng có nhiệt độ cao nhất, ở mỗi vật. Vật nóng có nhiệt độ cao hơn vật lạnh . cốc nước đá có nhiệt độ thấp nhất, cốc Hỏi : Tronh hình 1, cốc nước nào có nhiệt độ cao nước nguội có nhiệt độ cao hơn cốc nước nhất, cốc nước nào có nhiệt độ lạnh nhất ? đá . HĐ2 : Thực hành sử dụng nhiệt kế Muïc tieâu : - HS biết sử dụng nhiệt kế để đo nhiệt độ trong những trường hợp đơn giản . Caùch tieán haønh : Bước 1 : GV giới thiệu cho HS về 2 loại nhiệt kế - Quan sát về loại nhiệt kế - Mô tả sơ lượt cấu tạo nhiệt kế và hướng dẫn cách đọc nhiệt kế - Quan saùt theo doõi - Gọi một vài HS lên thực hành đọc nhiệt kế. - HS thực hành Bước 2 : Cho HS thực hành đo nhiệt độ : sử dụng nhiệt kế đo nhiệt độ của các cốc nước ; sử dụng nhiệt kế y tế để đo nhiệt độ cơ thể . - Laøm thí nghieäm theo nhoùm - Cho HS làm thí nghiệm : Có 4 chậu nước ban đầu như nhau ,sau đó đổ thêm ít nước sôi vào chậu A và cho.

(26) đá vào chậu D .Nhúng hai tay vào chậu A,D, sau đó chuyeån nhanh sang caùc chaäu B,C .Hai chaäu B,C noùng ,lạnh như nhau .Tuy vậy lúc này ta có cảm thấy đúng nhö vaäy hay khoâng ? - Cho HS trình baøy - GV keát luaän : 4 .Cuûng coá ,daën doø - Gọi học sinh đọc ghi nhớ - Veà nhaø hoïc baøi vaø chuaån bò sau. - HS trình baøy. - Đọc ghi nhớ - Lắng nghe và nhớ. MOÂN: ÑÒA LÍ TIEÁT 25 : THAØNH PHOÁ CAÀN THÔ. I. MUÏC TIEÂU - Nêu được một số đặc điểm chủ yếu của thành phố Cần Thơ : + Thành phố ở trung tâm đồng bằng sông Cửu Long, bên sông Hậu. + Trung tâm kinh tế ,văn hoá và khoa học của đồng bằng sông Cửu Long. - Chỉ được thành phố Cần Thơ trên bản đồ (lược đồ). II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Tranh veà caàn thô III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC GV HS - Haùt vui 1 .OÅn ñònh : Haùt vui 2 . KTBC : - HS thực hiện yêu cầu - Gọi HS trả lời câu hỏi của bài trước - Nhaän xeùt và tuyên 3 . Bài mới - Laéng nghe a . GTB : Ghi baûng b. Thành phố ở trung tâm đồng sông cửu long HÑ1 : Laøm vieäc theo caëp Bước 1 : Cho HS dựa vào bản đồ ,trả lời câu hỏi. - HS dựa vào bản đồ và trả lời câu hỏi + Thaønh phoá Caàn Thô naèm beân doøng soâng naøo ? + Thaønh phoá Caàn Thô naèm beân doøng soâng Hậu, các tỉnh giáp với Thành phố Cần Thơ là : Thành phố Cần Thơ giáp với những tỉnh nào ? Vónh Long, Kieân Giang, Haäu Giang Bước 2 : Cho HS lên chỉ lượt đồ và nêu các tỉnh - HS chỉ lượt đồ và nêu các tỉnh giáp với Cần Thô . giáp với Cần Thơ . c. Trung tâm kinh tế ,văn hoá và khoa học của đồng bằng sông cửu long HÑ2 : Laøm vieäc theo nhoùm - Nhóm dựa vào tranh và bản đồ việt nam Bước 1 : Cho các nhóm dựa vào tranh ,bản đồ thaûo luaän việt nam SGK thảo luận theo gợi ý : - Tìm những dẫn chứng thể hiện Cần Thơ là : + Trung taâm kinh teá ( keå teân caùc ngaønh coâng ngieäp cuûa caàn thô ) + Trung tâm văn hoá văn học + Trung taâm du lòch + HS Khá, giỏi : Nhờ có vị trí địa lí thuận lợi; + Giaûi thích vì sao thaønh phoá caàn thô laø thaønh Caàn Thô laø nôi tieáp nhaän nhieàu maët haøng phố trẻ nhưng lại nhanh chóng trở thành trung tâm kinh tế ,văn hoá khoa học của đồng bằng sông Cửu nông, thủy sản của đồng bằng sông Cửu Long để chế biến và xuất khẩu. Long ?.

(27) Bước 2 : - Cho các nhóm trao đổi kết quả trước lớp - Trình bày kết quả trước lớp - Giúp HS hoàn thiện câu trả lời . - Laéng nghe - Phaân tích theâm veà yù nghóa vò trí ñòa lí cuûa caàn thơ ,điều kiện thuận lợi cho cần thơ phát triển kinh teá . - Bến Ninh Kiều nằm bên hữu ngạn sông hậu - Laéng nghe ,gaàn trung taâm thaønh phoá caàn thô .Haèng ngaøy ,treân bến sông này có rất nhiều tàu thuyền xuôi ngược ,chở đầy những sản vật của đồng bằng sông cửu long .Beân beán Ninh Kieàu laø caûng Caàn Thô .Gaàn beán ninh kiều có chợ cần thơ – một trung tâm buôn bán lớn ở miền tây nam bộ . 4. Cuûng coá daën doø - Đọc ghi nhớ - Gọi học sinh đọc ghi nhớ - Lắng nghe và nhớ - Veà nhaø hoïc baøi vaø chuaån bò baøi sau Thứ bảy; 07 /03/2015 MOÂN: TAÄP LAØM VAÊN TIẾT 50 : LUYỆN TẬP XÂY DỰNG MỞ BAØI TRONG BAØI VAÊN MIEÂU TAÛ TAÛ CAÂY COÁI I . MUÏC TIEÂU - Nắm được hai cách mở bài (trực tiếp, gián tiếp) trong bài văn miêu tả cây cối ; vận dụng kiến thức đã biết để viết được đoạn mở bài cho bài văn tả một cây mà em thích. II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Tranh caây coái - Viết bảng hai cách mở bài ở BT1 III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC GV HS - Lớp báo cáo 1 .OÅn ñònh : Kieåm tra baøi cuû 2 . KTBC : - Gọi HS đọc bản tin và phần tóm tắt về hoạt động - 3 HS thực hiện yêu cầu của chi đội ,liên đội của trường mà em đang học . - Nhaän xeùt ,tuyên dương 3 . Bài mới - Laéng nghe a. GTB : Bài văn miêu tả cây cối cũng có những cách mở bài giống bài văn miêu tả đồ vật . Trong tiết học hôm nay các em sẽ thực hành viết mở bài cho bài văn miêu tả cây cối theo lối trực tiếp hoặc gián tiếp . b. Hướng dẫn làm bài tập Baøi 1 - 2 HS đọc thành tiếng - Gọi HS đọc nội dung và yêu cầu BT - 2 HS ngồi cùng bàn trao đổi ,thảo để có - Yêu cầu HS trao đổi ,thảo luận và tiếp nối nhau câu trả lời đúng . trả lời câu hỏi . - Nhaän xeùt keát luaän : a) MBTT : Giới thiệu ngay cây hoa cần tả là cây hồng nhung . i veà c nloạ i hoa trong g nghe - Ñieåm khaùc nhau b) giữMBGT: a 2 caùchNoù mở baømuø i laøa xuaân noùi veà -caùLaé vườ n roà mớii thiệ giớiuthiệ u đế Cách 1 : Mở bài trự c tieá p i,giớ ngay caâny caâ caàyn hoa Hoàng Nhung ..

(28) taû . Cách 2 : Mở bài gián tiếp : nói về mùa xuân ,các loài hoa trong vườn rồi mới giới thiệu cây cần tả . Baøi 2 - Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung bài tập - Gọi ý : Các em hãy viết mở bài gián tiếp cho một trong ba loài cây trên .Mở bài gián tiếp có thể chỉ cần 2 đến 3 câu : - Yêu cầu HS tự làm bài. - 1 HS đọc thành tiếng yêu cầu bài. - 3 HS làm vào giấy khổ to HS dưới lớp làm vào vở . - Yeâu caàu 3 HS laøm baøi vaøo giaáy khoå to daùn baøi leân - Nhaän xeùt boå sung baøi laøm cuûa baïn bảng , đọc bài ,yêu cầu cả lớp cùng nhận xét sửa chữa . - Nhaän xeùt tuyên dương - 3 HS đọc đoạn văn của mình trước lớp - Gọi HS đọc đoạn mở bài của mình - Sửa lỗi dùng từ đặt câu cho HS - Nhaän xeùt tuyên dương - Đọc yêu cầu Baøi 3 - Gọi HS đọc yêu cầu bài tập - 4 HS ngồi giới thiệu với các bạn cây mà - Yêu cầu HS hoạt động trong nhóm 4 HS GV ghi mình yêu thích dựa vào tranh nhanh 4 caâu hoûi treân baûng . - 3 HS trình bày trước lớp HS cả lớp theo - Gọi HS giới thiệu về cây mình chọn . doõi nhaän xeùt . - Nhaän xeùt tuyên dương HS Baøi 4 - 1 HS đọc thành tiếng yêu cầu BT - Gọi HS đọc yêu cầu BT - HS làm vào giấy khổ to cả lớp làm vào - Yêu cầu HS tự làm bài vở - Gọi 3 HS đã làm bài vào giấy khổ to dán bài lên bảng và đọc bài .Yêu cầu HS cả lớp nhận xét ,sửa chữa cho bạn - Nhận xét chữa bài - Nhaän xeùt , tuyên dương - 3 HS trình bày trước lớp - Gọi HS dưới đọc đoạn mở bài của mình - Nhaän xeùt cho ñieåm - Theo doõi 4. Cuûng coá ,daën doø - Laéng nghe - Toùm taét laïi noäi dung baøi - Về nhà hoàn thành đoạn mở bài giới thiệu về cây maø em thích vaø chuaån bò baøi sau MOÂN: KÓ THUAÄT TIEÁT 25 : CHAÊM SOÙC RAU, HOA ( T2) I . MUÏC TIEÂU - Bieát muïc ñích ,taùc duïng ,caùch tieán haønh moät soá coâng vieäc chaêm soùc rau, hoa . - Bieát caùch tieán haønh moät soá coâng vieäc chaêm soùc rau, hoa . - Laøm moät soá coâng vieäc chaêm soùc rau, hoa . II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Dầm tưới - Bình tưới nước - Rổ đựng cỏ III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC GV HS - Haùt vui 1. OÅn ñònh : Haùt vui.

(29) 2. KTBC : - Gọi học sinh đọc lại ghi nhớ - Nhaän xeùt 3. Bài mới a. GTB : Ghi baûng b. Dạy bài mới: HĐ1 : HS thực hành chăm sóc rau ,hoa - Tổ chức cho HS làm 1 , 2 công việc chăm sóc cây - Nhaéc laïi teân caùc coâng vieäc chaêm soùc ;muïc ñích vaø caùch tieán haønh caùc coâng vieäc chaêm soùc caây rau ,hoa . - Kiểm tra sự chuẩn bị dụng cụ lao động của HS - Phân công vị trí và giao nhiệm vụ thực hành cho HS . - Cho HS thực hành chăm sóc cây rau,hoa - GV quan sát uốn nắng những sai sót của HS và nhắc nhở đảm bảo an toàn lao động - Cho HS thu goïn duïng cuï . HĐ2 : Đánh giá kết quả học tập - Gợi ý cho HS tự đánh giá công việc thực hành theo caùc tieâu chuaån sau : + Chuẩn bị dụng cụ thực hành đầy đủ . + Thực hành đúng thao tác kĩ thuật + Chấp hành đúng về an toàn lao động và có ý thức hoàn thành công việc được giao ,đảm bảo thời gian quy ñònh . - Nhận xét ,đánh giá kết quả học tập của HS . 4 . Cuûng coá ,daën doø - Gọi học sinh đọc lại ghi nhớ - Veà xem laïi baøi vaø chuaån bò baøi sau. - Đọc lại ghi nhớ. - Laéng nghe. - HS thực hành - Laéng nghe - Kieåm tra duïng cuï - Phaân coâng vò trí nhaän nhieäm vuï - HS thực hành. - Thu goïn duïng cuï - Laéng nghe. - Đọc lại ghi nhớ - Lắng nghe và nhớ. TIEÁT 25: SINH HOẠT LỚP CHỦ ĐỀ: MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN I. MỤC TIÊU : - Củng cố những kiến thức đã học qua các môn học ở trên lớp. - Từng bước hình thành và phát triển các kĩ năng cần thiết phù hợp với lứa tuổi học sinh . - Tham gia các hoạt động tập thể một cách tích cực, phù hợp. II. NỘI DUNG : GV HS 1. TỔNG KẾT ĐÁNH GIÁ TUẦN QUA - Yêu cầu các tổ báo cáo kết quả đã thực hiện trong - Lần lượt từng tổ báo cáo trước lớp. tuần. + Baùo caùo ñieåm 10 cuõng nhö ñieåm keùm + Tổng số điểm trong tổ đã đạt được + Lớp phó học tập báo cáo tình hình học tập của lớp cũng như một số bạn đã vi phạm như: khoâng thuoäc baøi vaø khoâng laøm baøi + Lớp trưởng báo cáo tình hình chung của lớp nhö: - Chuù yù theo doõi - GV tổng kết xếp hạng cho từng tổ, tuyên dương những bạn học tốt cũng như tổ học tốt và nhắc nhở.

(30) caù nhaân,ø toå chöa toát 2. PHỔ BIẾN NHIỆM VỤ CHO TUẦN TỚI - Giữ vệ sinh cá nhân, trường, lớp sạch đẹp. - Bảo quản tập sách, đồ dùng học tập tốt. - Đi đường phải đảm bảo ATGT. - Chuẩn bị tìm hiểu về ngày thanh lập Đảng - Đi học phải học bài vaø làm bài đầy đủ. - Trong giờ học không nói chuyện hoặc làm việc riêng. - Ăn chín uống sôi để phòng bệnh. - Giáo dục học sinh những nội dung vừa cập nhật . 3. TROØ CHÔI: ÑI THEO TÍNH HIEÄU GIAO THOÂNG a/ Mục tiêu : - Giáo dục các em thực hiện tốt Luật giao thông b/ Cách tiến hành : - Chuẩn bị : Cho HS tập hợp vòng tròn quay mặt vào trong nghe phổ biến trò chơi. Quản trò cho đơn vị quay trái hoặc phải. hai tay của em đứng sau đưa lên hai vai đứng trước làm thành một đoàn tàu . - Lệnh bằng một hồi còi. - Quy ước Tay đưa ngang (màu xanh) Tay đưa cao trên đầu (đèn đỏ) Tay đưa chéo (đèn vàng) - Theo quy ước trên của quản trò mà tàu đi nhanh (màu xanh), đi tàu chậm (đèn vàng), tàu dừng (đèn đỏ). Lệnh được phát ra liên tục sẽ có em nhầm chân. c/ Luật chơi: - Người bị nhầm theo quy ước là người nhầm luật sẽ hát một bài hát . - Cho HS tieán haønh chôi troø chôi - Qua trò chơi nhằm giúp học sinh thực hiện tốt ATGT . 3. KẾT THÚC : - Tuyên dương những tổ thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong tuần, các tổ chưa tốt sẽ thực hiện tốt trong tuần tới . - Về nhà cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ đã phổ biến trong tuần .. - Lắng nghe và ghi vào sổ tay để thực hiện nhiệm vụ trong tuần .. - Chuù yù theo doõi. - Thực hiện theo yêu cầu của GV - Lắng nghe - Chuù yù theo doõi - Lắng nghe và nhớ.

(31)

(32)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×