Tải bản đầy đủ (.pdf) (109 trang)

Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức tại ủy ban nhân dân huyện gò công đông

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (888.59 KB, 109 trang )

BỘ

GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O
ĐẠ I HỌ C HUẾ

TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ

NGUYỄ N THỊ ĐÔNG KIỀ U

NÂNG CAO CHẤ T LƯ Ợ NG ĐỘ I NGŨ CÔNG CHỨ C,
VIÊN CHỨ C TẠ I Ủ Y BAN NHÂN DÂN HUYỆ N GỊ CƠNG ĐƠNG,
TỈ NH TIỀ N GIANG

Chuyên Ngành: QUẢ N LÝ KINH TẾ
Mã số : 8 31 01 10

LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ

NGƯ Ờ I HƯ Ớ NG DẪ N KHOA HỌ C: TS. TRẦ N THỊ BÍCH NGỌ C

HUẾ , 2019×