Tải bản đầy đủ (.pdf) (129 trang)

Công tác quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng chính sách xã hội huyện minh hóa, tỉnh quảng bình

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.38 MB, 129 trang )

BỘ GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O
ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ

HOÀNG VÕ NỮ

NGUYỆ T MINH

CÔNG TÁC QUẢ N LÝ RỦ I RO TÍN DỤ NG
TẠ I NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘ I HUYỆ N MINH HĨA,
TỈ NH QUẢ NG BÌNH

Chun ngành: QUẢ N LÝ KINH TẾ
Mã ngành: 60 34 04 10

LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ

NGƯ Ờ I HƯ Ớ NG DẪ N KHOA HỌ C: TS. NGUYỄ N ĐÌNH CHIẾ N

Huế , 2018×