Tải bản đầy đủ (.pdf) (124 trang)

Nâng cao sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam – chi nhánh quảng trị

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.15 MB, 124 trang )

BỘ

GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O
ĐẠ I HỌ C HUẾ

TRƯ Ờ NG ĐAI HỌ C KINH TẾ

TRẦ N PHẠ M KIM HÙNG

NÂNG CAO SỰ

HÀI LÒNG CỦ A KHÁCH HÀNG VỀ

CHẤ T LƯ Ợ NG DỊ CH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆ N TỬ

TẠ I

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆ P VÀ PHÁT TRIỂ N
NÔNG THÔN VIỆ T NAM – CHI NHÁNH QUẢ NG TRỊ

LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ

HUẾ 2018×