Tải bản đầy đủ (.pdf) (108 trang)

Hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại chi cục thuế thị xã hương thủy tỉnh thừa thiên huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (689.52 KB, 108 trang )

BỘ

GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O
ĐẠ I HỌ C HUẾ

TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ

LÊ ĐỨ C THUẬ N

HỒN THIỆ N CƠNG TÁC QUẢ N LÝ
THUẾ THU NHẬ P DOANH NGHIỆ P ĐỐ I VỚ I
DOANH NGHIỆ P NGOÀI QUỐ C DOANH TẠ I
CHI CỤ C THUẾ THỊ XÃ HƯ Ơ NG THỦ Y
TỈ NH THỪ A THIÊN HUẾ

LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ

HUẾ , 2018×