Tải bản đầy đủ (.pdf) (137 trang)

Nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch làng cổ phước tích, huyện phong điền, tỉnh thừa thiên huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.27 MB, 137 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ HUẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH

KHOÁ LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
NÂNG CAO CHẤ T LƯ Ợ NG DỊ CH VỤ DU LỊ CH
LÀNG CỔ

PHƯ Ớ C TÍCH, HUYỆ N PHONG ĐIỀ N,
TỈ NH THỪ A THIÊN HUẾ

TRẦ N NGỌ C ANH THƯ

NIÊN KHOÁ: 2016 - 2020×