Tải bản đầy đủ (.pdf) (119 trang)

“Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội ở tỉnh thừa thiên huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (819.05 KB, 119 trang )

BỘ GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O
ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ

TRẦ N ĐỨ C HỢ P

PHÁT TRIỂ N HỆ THỐ NG
KẾ T CẤ U HẠ TẦ NG KINH TẾ - XÃ HỘ I
Ở TỈ NH THỪ A THIÊN HUẾ
CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ CHÍNH TRỊ
MÃ SỐ : 8310102

LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ

NGƯ Ờ I HƯ Ớ NG DẪ N KHOA HỌ C
PGS. TS. NGUYỄ N XUÂN KHOÁT

HUẾ , 2019×