Tải bản đầy đủ (.pdf) (118 trang)

Hoàn thiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện đakrông, tỉnh quảng trị

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (899.14 KB, 118 trang )

BỘ GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O
ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ

NGUYỄ N THỊ HÀ

HỒN THIỆ N CƠNG TÁC ĐẤ U GIÁ QUYỀ N
SỬ

DỤ NG ĐẤ T TẠ I HUYỆ N ĐAKRÔNG,
TỈ NH QUẢ NG TRỊ

LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ

HUẾ , 2019×