Tải bản đầy đủ (.pdf) (89 trang)

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty tnhh thiết bị điện đức minh thành phố hồ chí minh

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (978.19 KB, 89 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ

TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA KINH TẾ PHÁT TRIỂ N
-----

-----

KHOÁ LUẬ N TỐ T NGHIỆ P ĐẠ I HỌ C
GIẢ I PHÁP NÂNG CAO HIỆ U QUẢ HOẠ T ĐỘ NG
KINH DOANH TẠ I CÔNG TY TNHH THIẾ T BỊ ĐIỆ N
ĐỨ C MINH THÀNH PHỐ

HỒ

TRẦ N THỊ THANH MỸ

Niên khóa: 2015 – 2019

CHÍ MINH×