Tải bản đầy đủ (.pdf) (88 trang)

Tình hình thu hút vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện phú ninh, tỉnh quảng nam

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (820.37 KB, 88 trang )

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN

́
h́H---  ---

̣c K

in

KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

ho

TÌNH HÌNH THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

ại

CƠ SỞ HẠ TẦNG THUỘC CHƯƠNG TRÌNH XÂY

Đ


DỰNG NƠNG THƠN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

Tr

ươ
̀n

g

PHÚ NINH, TỈNH QUẢNG NAM

NGƠ VĂN DIỆN

Khóa học: 2015 - 2019


ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN

́
h́H---  ---


̣c K

in

KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

ho

TÌNH HÌNH THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

ại

CƠ SỞ HẠ TẦNG THUỘC CHƯƠNG TRÌNH XÂY

Đ

DỰNG NƠNG THƠN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

ươ
̀n

g

PHÚ NINH, TỈNH QUẢNG NAM

GVHD: PGS.TS Phan Văn Hòa

Tr


Sinh viên thực hiện:
Ngơ Văn Diện
Lớp: K49C – KHĐT
Niên khóa: 2015 - 2019

Huế, tháng 12 năm 2018


GVHD: PGS. TS Phan Văn Hịa

Khóa luận tốt nghiệp

LỜI CẢM ƠN
Sau thời gian thực tập tại UBND huyện Phú Ninh, em đã hồn thành đề tài
“Tình hình thu hút vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thuộc chương trình xây
dựng nơng thơn mới trên địa bàn huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam”. Để hoàn
thành đề tài này, ngoài sự nỗ lực của bản thân, em đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình
từ rất nhiều người.

́Trước tiên cho phép em được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các thầy cô giáo

́H

trường Đại học Kinh tế Huế đã tận tình dạy dỗ em trong suốt thời gian học tập tại
trường, đó chính là nền tảng cơ bản vô cùng quý giá giúp cho em bước vào tương lai
vững vàng hơn. Em cũng xin gởi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban giám hiệu nhà trường,

h

quý thầy cô khoa Kinh tế và Phát triển đã tạo điều kiện thuận lợi cho em trong suốt

in

quá trình học tập. Đặc biệt em xin gởi lời cảm ơn chân thành nhất đến giảng viên

̣c K

hướng dẫn PGS.TS Phan Văn Hòa đã tận tình giúp đỡ, hướng dẫn, tạo điều kiện để
em làm tốt bài khóa luận cuối khóa trong suốt quãng thời gian thực tập, nghiên cứu.

ho

Xin gởi lời cảm ơn trân trọng nhất đến tồn thể các bác, các cơ chú, anh chị
trong đơn vị UBND huyện Phú Ninh, đặc biệt là các cơ chú, anh chị Phịng Tài chính

ại

kế hoạch và Phịng điều phối chương trình nơng thơn mới của huyện đã tận tình tiếp

Đ

đón và hỗ trợ, để em có thể hồn thành kì thực tập. Mặc dù số lượng công việc trong


g

cơ quan rất nhiều, nhưng vẫn dành thời gian để hướng dẫn em rất nhiệt tình. Cảm ơn

ươ
̀n

bố mẹ, anh chị, bạn bè đã động viên em trong suốt thời gian vừa qua.
Tuy nhiên vì kiến thức chun mơn cịn hạn chế và bản thân em còn thiếu nhiều

Tr

kinh nghiệm thực tiễn, nên nội dung báo cáo khơng tránh khỏi những thiếu xót, em rất
mong nhận được sự góp ý, chỉ dạy thêm của quý thầy cơ cùng tồn thể cán bộ tại cơ sở
đơn vị để bài khóa luận được hồn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Huế, tháng 12 năm 2018
Sinh viên thực hiện
Ngô Văn Diện

SVTH: Ngô Văn Diện

i


GVHD: PGS. TS Phan Văn Hịa

Khóa luận tốt nghiệp

MỤC LỤC

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ .....................................................................................................1
1.1. Tính cấp thiết của đề tài .............................................................................................1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu...................................................................................................2
1.2.1. Mục tiêu chung ...................................................................................................2

́1.2.2. Mục tiêu cụ thể ...................................................................................................2

́H

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu..............................................................................3
1.3.1. Đối tượng nghiên cứu.........................................................................................31.3.2. Phạm vi nghiên cứu ............................................................................................3

h

1.4. Phương pháp nghiên cứu............................................................................................3

in

PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU...................................................4

̣c K


CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CƠ SỞ HẠ TẦNG THUỘC CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NƠNG THƠN MỚI ...4

ho

1.1. Cơ sở lý luận ..............................................................................................................4
1.1.1. Một số vấn đề về đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng ...............................................4

ại

1.1.1.1. Khái niệm về đầu tư, vốn đầu tư .................................................................4

Đ

1.1.1.2. Khái niệm về cơ sở hạ tầng .......................................................................10

g

1.1.1.3. Vai trò của cơ sở hạ tầng đối với nền kinh tế quốc dân ............................12

ươ
̀n

1.1.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng
thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới .........................................................14

Tr

1.1.2. Một số vấn đề về nông thôn mới ......................................................................15
1.1.2.1. Khái niệm nông thôn mới..........................................................................15

1.1.2.2. Các tiêu chí trong xây dựng nơng thơn mới ..............................................19
1.1.2.3. Vai trị của xây dựng chương trình nơng thơn mới trong phát triển kinh
tế - xã hội ................................................................................................................20
1.1.3. Cơ sở hạ tầng trong xây dựng chương trình nơng thơn mới ............................21
1.1.3.1. Các tiêu chí về cơ sở hạ tầng trong xây dựng chương trình NTM............21

SVTH: Ngơ Văn Diện

ii


GVHD: PGS. TS Phan Văn Hịa

Khóa luận tốt nghiệp

1.1.3.2. Nguồn vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng trong xây dựng chương trình
NTM .......................................................................................................................22
1.2. Cơ sở thực tiễn .........................................................................................................24
1.2.1. Tình hình thu hút vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thuộc chương trình
xây dựng nơng thơn mới ở Việt Nam.........................................................................24
1.2.2. Tình hình thu hút vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thuộc chương trình

́xây dựng nông thôn mới ở Quảng Nam .....................................................................25
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ

́H


HẠ TẦNG THUỘC CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NƠNG THƠN MỚI TRÊNĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ NINH, TỈNH QUẢNG NAM ................................................27

h

2.1. Đặc điểm tự nhiên và kinh tế - xã hội huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam ..............27

in

2.1.1. Điều kiện tự nhiên ............................................................................................27

̣c K

2.1.1.1. Vị trí địa lý.................................................................................................27
2.1.1.2. Địa hình, khí hậu .......................................................................................28

ho

2.1.1.3. Tài nguyên thiên nhiên ..............................................................................28
2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội .................................................................................29

ại

2.2. Thực trạng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam ..............34

Đ


2.2.1. Hiện trạng cơ sở hạ tầng huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam ...........................34

g

2.2.2. Nguồn vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện Phú Ninh,

ươ
̀n

tỉnh Quảng Nam .........................................................................................................35
2.3. Thực trạng thu hút vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thuộc chương trình xây

Tr

dựng NTM trên địa bàn huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam ...........................................36
2.3.1. Vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn mới phân theo nguồn .............36
2.3.2. Vốn xây dựng cơ sở hạ tầng nơng thơn mới phân theo các hạng mục cơng
trình.............................................................................................................................40
2.3.3. Thực trạng kiên cố hóa kênh mương thuộc chương trình xây dựng NTM
huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam .............................................................................42
2.3.4. Thực trạng thu hút vốn đầu tư phát triển giao thông nông thôn trong xây
dựng nông thôn mới....................................................................................................44

SVTH: Ngô Văn Diện

iii

×