Tải bản đầy đủ (.pdf) (122 trang)

Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn thị xã hương trà, tỉnh thừa thiên huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (937.03 KB, 122 trang )

BỘ GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O
ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ

HỒ

KHẢ DŨNG

PHÁT TRIỂ N ĐỐ I TƯ Ợ NG THAM GIA BẢ O HIỂ M
XÃ HỘ I TỰ

NGUYỆ N TRÊN ĐỊ A BÀN THỊ XÃ

HƯ Ơ NG TRÀ, TỈ NH THỪ A THIÊN HUẾ

CHUYÊN NGÀNH: QUẢ N TRỊ KINH DOANH
MÃ SỐ : 8 34 01 01

LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ

NGƯ Ờ I HƯ Ớ NG DẪ N KHOA HỌ C: PGS.TS TRỊ NH VĂN SƠ N

HUẾ , 2020×