Tải bản đầy đủ (.pdf) (108 trang)

Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa lĩnh vực thương mại, dịch vụ trên địa bàn huyện bố trạch, tỉnh quảng bình

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (921.43 KB, 108 trang )

BỘ GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O
ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ

LÊ THỊ THÚY HẰ NG

PHÁT TRIỂ N DOANH NGHIỆ P NHỎ VÀ VỪ A
LĨNH VỰ C THƯ Ơ NG MẠ I, DỊ CH VỤ TRÊN
ĐỊ A BÀN HUYỆ N BỐ TRẠ CH, TỈ NH QUẢ NG BÌNH

Chuyên ngành : QUẢ N LÝ KINH TẾ
Mã số
: 8310110

LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ

NGƯ Ờ I HƯ Ớ NG DẪ N KHOA HỌ C: PGS.TS. MAI VĂN XUÂN

HUẾ , 2020×