Tải bản đầy đủ (.pdf) (141 trang)

Hoàn thiện thu bảo hiểm y tế hộ gia đình tại bảo hiểm xã hội huyện quế sơn, tỉnh quảng nam

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.03 MB, 141 trang )

BỘ GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O
ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ

LƯ Ơ NG HOÀI NAM

HOÀN THIỆ N THU BẢ O HIỂ M Y TẾ HỘ

GIA ĐÌNH

TẠ I BẢ O HIỂ M XÃ HỘ I HUYỆ N QUẾ SƠ N,
TỈ NH QUẢ NG NAM

CHUYÊN NGÀNH: QUẢ N LÝ KINH TẾ
MÃ SỐ : 8 31 01 10

LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ

NGƯ Ờ I HƯ Ớ NG DẪ N KHOA HỌ C: PGS.TS. TRẦ N VĂN HÒA

HUẾ , 2020×