Tải bản đầy đủ (.docx) (3 trang)

bai tap TN ham so luy thua mu logarit rat hay

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (130.71 KB, 3 trang )

(1)HÀM SỐ LŨY THỪA – HÀM SỐ MŨ – HÀM SỐ LOGARIT 1 a 2  a Câu 1: Kết quả rút gọn biểu thức. Câu 2: Nếu 6 12 A. a b. 2. 3. log7 x = 8log7 ab - 2log7 a b 2 14. B. a b. é ê -2 - 2 ê2: 4 + 3 ê Câu 3: Tính: A = ë. ( ). Câu 4: Giá trị của biểu thức. 3. - 3. æö 1÷ ç ÷ ç ÷ ç ÷ è9ø. 21. (a > 0), là :. A. a. (a, b > 0) thì x bằng: 8 14 C. a b. log3 2 2 + log4 9 + log1 6. A. 2. 2. 2. ). - 1. ìïï 1 1ü ï í - ; ïý ï 2 2ïïþ A. R\ îï. C. 3a. D. 4a. 4 6 D. a b. - 3ù ùé 0 æö 1÷ ú ú ê- 3 2 ç ÷ ú: ê5 .25 + ( 0,7) .ç ÷ ÷ú ç2ø è úê ú ûë û ta được:. lnx 1 lnx - 2 + x x có đạo hàm là: A. C©u 5: Hµm sè f(x) = x. ( 4x Câu 6: Hàm số y =. B. 2a. 8 5 33 2 A. 3 B. 3 C. 13 D. 3. B. 3. C.-2. D. 4. lnx 4 C. x. lnx B. x. -. D.. lnx x. - 4. có tập xác định là:. B. (0; +)). C. R. D.. Câu 7: Đặt b = log3. Biểu diễn log9000 theo b là:. A. 2b+3. æ1 ç - ; ç ç è 2. 2. B. b + 3. ö 1÷ ÷ ÷ 2÷ ø 2. C. 3 b. D. 9b. 1. A. x = e. 2. Câu 8: Hàm số f(x) = x ln x đạt cực trị tại điểm: Câu 9: Tập xác định của hàm số : (0;1) È ( 2; +¥. A. C©u 10 :. ). C.. (. ( 1;2). f ( x) = e. A. - 4e 3 Câu 11: Hàm số y = A. (-2; 2). (. C. x = e. là: D.. (- ¥ ;0) È ( 1;2). æ ö p÷ ÷ f 'ç ç ÷ ç6÷ , tính è ø. B. 2e 3 ln. 1 4. B. ¡. tan2x. Cho hàm số. ). y = x3 - 3x2 + 2x. B. x = e. 1 D. x = e. C. e 3. D. 8e 3. ) có tập xác định là:. x2 + x - 2 - x. B. (- ; -2)  (2; +) C. (- ; -2). D. (1; + ). - 1. 2 1ö æ æ1 y yö ÷ ç ÷ ç 2 2 ÷ç ç x y 1 2 + ÷ ÷ ÷ç ç ÷ ÷ ç x xø ÷ ç è øç è Câu 12: Cho A = . Biểu thức rút gọn của A là:. A. x – 1 Câu 13: Biểu thức A.. B. 2x log2. ( - ¥ ;1) È ( 2;+¥ ). C. x + 1. D. x. x- 1 x - 2 được xác định khi:. B.. ( - ¥ ;1).  a2 3 a2 5 a 4 log a   15 a 7  Câu 14: Giá trị của biểu thức. C.    a > 0,a ¹ 1  là :. ( 1;2) A. 3. D. 12 B. 5. 5 + 3x + 3- x x -x x -x Câu 15: Cho 9 + 9 = 23. Khi đo biểu thức Đ = 1- 3 - 3 có giá trị bằng:. ( 2;+¥ ). 9 C. 5. D. 2.

(2) A.. -. 5 2. 3 C. 2. B. 2. log 2 a + log2 a2 + log1 a - 2log2 a. ( a > 0). log a = 3. 1 D. 2. 2 2 Câu 16: Cho . Tổng là: A. 6 B. 2 C. 3 D. 5 Câu 17: Cho a > 0 và a  1, x và y là hai số dương. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:. A. C.. loga. x loga x = y loga y. B.. loga ( x + y) = loga x + loga y. loga. 1 1 = x loga x. D.. logb x = logb a.loga x. log2 5 = a;log2 3 = b. Câu 18: Cho A.. a + 3b b. B. 3. . Biểu diễn. 3a + b b. C.. log3 135. theo a, b được kết quả là. 3a + b a. D.. a + 3b a 1 A. 3. 2. Câu 19: Hàm số y = 2x - x + 1 có đạo hàm f’(0) là:. B. 2. Câu 20: Giá trị nhỏ nhất của hàm số f (x) = x(2 - lnx) trên [2 ; 3] là: A. 1 B. e C. 4-2ln2. (x Câu 21: Tập xác định của hàm số y =. 2. A.. ( - ¥ ;- 1) È ( 2;+¥ ). C©u 22: Hµm sè y =. B.. (. ). xp + x2 - 1. ). - x- 2. C.. -. 1 3. D. 4. D. -2 + 2ln2. 2. ( - 1;2). C.. R \ { - 1;2}. é- 1;2ù ú ë û D. ê. e. có tập xác định là: A. R. B. (1; +) C. (-1; 1) D. R\{-1; 1}. 6 5 3 Câu 23: Biểu thức x. x. x (x > 0) viết dưới dạng luỹ thừa với số mũ hữu tỷ là:. 2 3. 7 3. 5 3. A. x B. x C. x Câu 24: Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào sai? log 81. A.. 27 æö 1÷ ç ÷ ç ÷ ç ÷ è3ø. =. 1 3. 3 3. B.. 103+2log3 = 900. C.. 3log8 3+2log16 5. 4. D. x. = 45. D.. 5 2. 1 log 2- 2log27 3 2 3. 9. =. 2 3. 3 3. Câu 25: Cho các số thực dương a, b với a ¹ 1. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng? a) c). loga4 ( ab) =. 1 log b 4 a. loga4 ( ab) =. 1 log b 4 a. b) d). loga4 ( ab) = 4 + 4loga b loga4 ( ab) =. 1 1 + log b 4 4 a 2. 2. Câu 26: Đạo hàm của hàm số : y = (3x - 2) là: A . 3. 3. 2 23 3x - 2 3 3x - 2 C . 3 B . 3 3x - 2 D .. 23 3x - 2. C©u 27 :. f ( x) = 2x- 1 + 23- x. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số A. 6 B. -4 C. Đáp án khác D. 4 C©u 28 : Lãi suất ngân hàng hiện nay là 6%/năm. Lúc con ông A, bắt đầu học lớp 10 thì ông gởi tiết kiệm 200 triệu.Hỏi sau 3 năm ông A nhận cả vốn lẫn lãi là bao nhiêu? A. 233,2 triệu B. 238,2 triệu C. 228,2 triệu D. 283,2 triệu sinx C©u 29: Cho hµm sè y = e . BiÓu thøc rót gän cña K = y’cosx - yinx - y” lµ: A. cosx.esinx B. 2esinx C. 0 D. 1.

(3) Câu 30: Cho log 2 5 a; log3 5 b . Khi đó log 6 5 tính theo a và b là: 1 A. a  b. ab B. a  b. C. a + b. 2 2 D. a  b.

(4)

×