Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

De Va Dap An Kiem Tra Chuong I Hinh 9

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (74.48 KB, 2 trang )

(1)Hä tªn: …………………………………………………………… Líp:. §iÓm. KiÓm tra 1 tiÕt M«n: H×nh häc 9. NhËn xÐt cña thÇy c«. I. PhÇn tr¾c nghiÖm (4 ®iÓm) Câu 1(1,5 điểm): Cho tam giác vuông có độ dài các cạnh góc vuông là 6 cm và 8 cm a/ §é dµi c¹nh huyÒn lµ: A.10 cm ; B. 14 cm ; C. 7 cm ; D. Mét kÕt qu¶ kh¸c b/ Độ dài đờng cao ứng với cạnh huyền là: A.3,6 cm ; B. 4,8 cm ; C. 4,5 cm ; D. 5 cm c/ §é dµi h×nh chiÕu cña c¸c c¹nh gãc vu«ng lªn c¹nh huyÒn lµ: A. 3 cm vµ 3,6 cm ; C. 3,6 cm vµ 6,4 cm B. 3,6 cm vµ 4,8 cm ; D. 4,8 cm vµ 6,4 cm C©u 2(1,5 ®iÓm): Cho tam gi¸c vu«ng cã mét gãc nhän b»ng 300 vµ c¹nh huyÒn b»ng 14 cm. a/ Gãc nhän cßn l¹i cã sè ®o b»ng: A. 300 ; B. 400 ; C. 500 ; D. 600 b/ §é dµi c¸c c¹nh gãc vu«ng cña tam gi¸c lµ: A. 7 cm vµ 7 3 cm ; C. 7 cm vµ 5 3 cm B. 7 3 cm vµ 5 3 cm ; D. Mét kÕt qu¶ kh¸c c/ Độ dài đờng cao xuất phát từ đỉnh góc vuông là: 7 3 A. 3,5 cm ; B. 2 cm ; C. 7 cm ; D. 7 3 cm C©u 3(1,0 ®iÓm): Tam gi¸c ABC vu«ng t¹i A cã AB = 3 , AC = 4 , BC = 5. a/ sin B b»ng: A. 0,6 ; B. 0,75 ; C. 0,8 ; D. 1,25 b/ tg C b»ng: A. 0,6 ; B. 0,8 ; C. 1,25 ; D. 0,75 II. PhÇn tù luËn (6 ®iÓm) C©u 4(3,0 ®iÓm): Gi¶i tam gi¸c ABC vu«ng t¹i A, biÕt BC = 5 cm, gãc C b»ng 300 C©u 5(2,0 ®iÓm): Chøng minh r»ng gi¸ trÞ cña biÓu thøc sau kh«ng phô thuéc vµo gãc  (víi  lµ gãc nhän) 2 2  tg  cot g    tg  cot g  C©u 6(1.0 ®iÓm): Cho h×nh vu«ng ABCD cã c¹nh b»ng a. Gäi M lµ mét ®iÓm thuéc c¹nh 1 1 1   2 DN 2 a 2 AB. Tia DM vµ tia CB c¾t nhau ë N. Chøng minh r»ng: DM.

(2) §¸p ¸n Các câu 1, 2, 3 chọn đúng mỗi ý cho 0,5 điểm C©u 1: a/ Chän A b/ Chän B c/ Chän C C©u 2: a/ Chän D b/ Chän A c/ Chän B C©u 3: a/ Chän C b/ Chän D C©u 4  B = 900 – 300 = 600 AB = BC.sinC = 5. 0,5 = 2,5 cm. cho 1® cho 1®. 3 5 3  2 cm AC = BC.cosC = 5. 2. C©u 5:. 2. cho 1® 2. 2. 2. cho 1®. M =tg α +2 tg α . cot gα +cot g α − tg α +2 tg α . cot gα −cot g α ¿ 4 tg α . cot gα=4 .1=4. cho 1®. C©u 6: Vẽ đúng hình Kẻ DE vuông góc với DN cắt đờng thẳng BC tại E. Chứng minh đợc DM = DE cho 0,5® Áp dông hÖ thøc lîng trong tam gi¸c vu«ng DEN suy ra: 1 1 1 1 1 1 + = 2+ = 2= 2 2 2 2 DM DN DE DN DC a. N. A. M. B. cho 0,5®. D. C. E.

(3)

×