Tải bản đầy đủ (.docx) (4 trang)

DE THI THU CUOI HKI

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (75 KB, 4 trang )

(1)HỌ VÀ TÊN THÍ SINH. ĐỀ THI CUÓI HKI (2016- 2017) Khối lớp : 4. Thời gian làm bài : 60’. Nhận xét của GV :. ĐIỂM. PHẦN I: KHOANH VÀO CHỮ ĐẶT TRƯỚC CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG : ( 1 điểm) 1.Số lớn nhât trong các số: 897654 ; 879654; 901654 ; 902654 là :. A. 897654. C. 879654. B. 901654. D. 902654. 2. Hình bên có số góc vuông là : A. 8 B. 12 C. 14 D. 16 3. Số thích hợp viết vào chỗ chấm để 35m2 17cm2=……cm2 là :.

(2) A. 3517. C. 350170. B. 35017. D. 350017. 4. Gia trị biểu thức 180 : 15 + 5 x 4 là : A. 68. C. 36. B. 32. D. 46. 5. Trung bình cộng của 5 số : 37; 73; 46; 64; 55 là : A. 50. C. 64. B. 55. D. 46. PHẦN II : ( 2 điểm) 1.Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống : Cho bốn số : 7582; 3474; 4665; 2970 a)những số chia hết cho 2 là : 7582; 3474; 2970 b)những số chia hết cho 3 là : 3474; 4665; 2970 c)những số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9 là : 3474, 2970. 2. Nối ô ghi số với ô ghi cách đọc đúng : 97631 976331. Chin trăm bảy mươi sáu nghìn ba trăm ba mươi mốt Chín mươi bảy nghìn sáu trăm ba mươi mốt Bảy trăm sáu mươi hai nghìn một trăm mười lăm Bảy mươi sáu nghìn hai trăm mười lăm. 76215 762115. PHẦN III: ( 3 điêm).

(3) 1.Đặt tính rồi tính : a)78930 : 428. c)28734 : 27. b)1986 x 409. d)81529 + 78165. 2.Tìm x: a)16020 : x = 45. b)x x 37 = 6401. PHÀN IV : (3 điểm) 1.Bà Lan trồng rau trên mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 36m ,chiều rộng kém chiều dài 8m. Sau vu thu hoạch được 130kg rau. Hỏi trung bình mỗi mét vuông đất trồng rau, bà Lan thu được bao nhiêu ki-lô-gam rau? Bài giải.

(4) PHẦN V : (1 điểm) 1.Ghi tên đỉnh và cạnh của: a)Góc vuông. b)Góc nhọn. c)góc tù. 2. Tính bằng 3 cách : ( 75 x 45 ) : 3 Cách 1:. Cách 2:. Cách 3:. * HẾT *.

(5)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×