Tải bản đầy đủ (.docx) (3 trang)

PT mu logarit

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (71.44 KB, 3 trang )

(1)PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT Câu 1: Tập nghiệm của phương trình. 1 25. ( ). x+1. =125. 2x. là:. A. { 1 }. B. { 4 }. {− 14 }. C.. D.. {− 18 } 2. Câu 2: Tập nghiệm của phương trình 2x + 3 x −10=1 là: A. { 1; 2 }. B. { −5 ; 2 }. C. { −5 ; −2 }. D.. { 2; 5 } 2x Câu 3: Tập nghiệm của phương trình 3 −2 √ 2 ¿ =3+2 √2 ¿. là: A. { −1 }. {− 12 }. B. { 1 }. C.. {− 32 }. C. { −2 }. D.. {12 } Câu 4: Tập nghiệm của phương trình 3 x . 2x+1=72. là:. A.. {12 }. B.. D.. {2} Câu5: Tập nghiệm của phương trình 3 x+1+ 3x +2+3 x+3 =9 .5 x +5 x+1+ 5x+ 2 là:A. { 0 }. B. { 1 }. C. { −2 }. D.. { −3 } Câu 6: Tập nghiệm của phương trình. 3 2. 2 −2 x. 8 27. () ( ). Câu 7: Tập nghiệm của phương trình 3. x− 5 2. =. =3 √ 3. x −2. là: A.. là: A.. {85 }. B.. {32 }. B.. {53 }. {83 }. C. { 4 }. C. { 8 }. D. { 2 }. D. { √ 2 }. Câu 8: Xác định m để phương trình 22 x −1 +m2 − m=0 có nghiệm: A. m<0. Câu 9: Tập nghiệm của phương trình A. { 3 − √ 13 ; 3+ √ 13 }. {. 3 − √ 10 3+ √ 10 ; 2 2. C. m<0 ∨m>1. B. 0<m<1 3 4. x −1. 4 1x 9 . = 3 16. () (). D. m>1. là:. B. { 3 − √ 10 ; 3+ √ 10 }. C.. {. 3 − √ 13 3+ √ 13 ; 2 2. }. D.. }. Câu 10: Tập nghiệm của phương trình 4 x +1 − 6. 2 x+1+ 8=0 là: A.. {12 }. B.. {− 32 }. C. { −2 }. B. 3. C. 5. D.. {0 ; 3} Câu 11: Tổng các nghiệm của phương trình 22 x −3 −3 . 2x −2 +1=0 Câu 12: Tích số các nghiệm của phương trình. là: A. 6. x x ( √ 6+ √ 35 ) + ( √ 6 − √ 35 ) =12 là: A. 4. 5. Câu 13: Phương trình 31+ x + 31 − x =10 A. Có hai nghiệm âm. B. Có một nghiệm âm và một nghiệm dương. B. 1. D. − 4 C. − 4. D..

(2) C. Có hai nghiệm dương. D. Vô nghiệm 1. 1. 1. là: A. { 1; 3 }. Câu 14: Tập nghiệm của phương trình −9 . 4 x −5 .6 x +4 . 9 x. B. { 1 }. {12 }. C.. D.. {− 1; 49 } Câu 15: Tọa độ giao điểm của đồ thị hai hàm số y=2 x ∧ y =3 − x A. ( 1; 2 ). B. ( 2; 3 ). C. ( −1 ; 4 ). D. Một kết quả khác.. Câu 16: Tập nghiệm của phương trình 8 .3 x +3 .2 x =24+ 6x A. { 1 }. B. { 3 }. là cặp số nào?. là:. C. { −1 ;3 }. D. Một kết quả khác. Câu 17: Phương trình 53 x +9 . 5x +27 (125− x +5 − x )=64 có nghiệm là: A. 0 Câu 18: Tập nghiệm của phương trình log 4 x +log 4 ( x+ 3)=1 là: A. { 3 }. 1 3. B.. C. 2. B. { 2; 5 }. D. 3. C. { 1 }. D.. { 1; 3 } Câu 19: Tập nghiệm của phương trình log 2 (3 x − 7)=3 là: A. { 1 }. B. { −2 }. C. { 5 }. D. {-3}. Câu 20: Phương trình log 3 ( x 2 +4 x +12)=2 A. Có hai nghiệm dương. B. Có một nghiệm âm và một nghiệm dương. C. Có hai nghiệm âm. D. Vô nghiệm 1. Câu 21: Nếu ln (ln 2 x )=−1 thì x bằng: A. ee 2. B.. e− 2 2. Câu 22: Tập nghiệm của phương trình log 2 x+ log 4 x+ log 16 x=7. C.. e. 1. e2 2. ee 2. D. 2. B. { 16 }. là: A. { √ 2 }. C. { 2 √2 }. D.. {4} Câu 23: Tập nghiệm của phương trình log x − 1 (2 √ 2)= 1. 1 2. là: A. { − 4 ; 4 }. B. { 3 }. C. { 4 }. D. {-. 3;3} Câu 24: Tập nghiệm của phương trình log x . log 4 x . log 8 x . log 16 x= A.. {− 18 ; 8}. B.. {18 ; 8}. C.. 81 24. là:. {− 14 ;4 }. D.. Câu 25: Tập nghiệm của phương trình log 4 x +log 4 ( x+ 3)=1 là: A. { 3 }. B. { 2; 5 }. { 14 ; 2} C. { 1 }. D.. { 1; 3 } Câu 26:Tập nghiệm của phương trình log √ 3|x+1|=2 là: A. { − 4 ; 2 }. B. { −3 ; 2 }. C. { 3 }. D.. { −10 ; 2 } Câu 27: Tập nghiệm của phương trình log 2 (2 x −1)=− 2 là: A.. {2 −log2 5 }. B.. {log2 5 }. C.. Câu 28: Tập nghiệm của phương trình x 2 log 3 x . log x 9=10 − x. { 2;3 }. {−1+ log 2 5 } là: A. { −5 ; 2 }. D.. {−2+ log 2 5 } B. { 2 }. C. { 3 }. D..

(3) 3 Câu 29: Tập nghiệm của phương trình (log 2 x − 2). log 2 x= (log 2 x −1) là: 2 A. { √ 2 }. C. { 8 }. B. { √ 2; 4 }. D. { √ 2; 8 }. Câu 30: Tập nghiệm của phương trình log 4 (log 2 x)+log 2 ( log 4 x)=2 là: A. { 16 }. B. { 4 }. C. { 4 ;16 }. D. { 2 }. Câu 31: Phương trình log 2 x+ log x 2=2,5 A. Có một nghiệm âm và một nghiệm dương. B. Có hai nghiệm dương. C. Có hai nghiệm âm. D. Vô nghiệm. Câu 32: Sô nghiệm của phương trình log 2 (2 x −1)=− 2 bằng: A. 0 Câu 33: Tập nghiệm của phương trình log 3 (3 x 2). log 2x 3=1 là: A.. { 31 ± √ 2 }. B. 1. C. 2. B.. { 3√ 2 ±1 }. D. 3 C.. { 32 ± √2 }. D. φ 2. Câu 34: Tập nghiệm của phương trình log x+ log x +1= A. { 10 }. B. { 100 }. 26 log x −1. là:. C. { 1000 }. D.. { e 1000 }. Câu 35: Tích các nghiệm của phương trình log x (125 x ). log 225 x=1 là: A.. 7 125. B.. 1 125. C.. 630 625. D. 630.

(4)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×