Tải bản đầy đủ (.docx) (3 trang)

TIET 12A

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (345.59 KB, 3 trang )

(1)UBND HUYỆN HÀM THUẬN NAM TRƯỜNG THCS HÀM MINH. ĐIỂM:. ĐỀ KIỂM TRA TIẾT 24 Môn: TIN 7 Thời gian làm bài: 45 phút; (Không kể thời gian phát đề) LỜI PHÊ: Mã đề 03. (Học sinh không được sử dụng tài liệu) Họ và tên:..................................................................... Lớp: ………………………………............................. I. TRẮC NGHIỆM: (6 điểm) Câu 1: Khoanh tròn vào chữ cái của câu trả lời đúng nhất. (4,5 điểm) 1. Cho dữ liệu trong các Ô sau A1= 19; A2 = 12; A3 = 5. Công thức: = SUM (A1: A3) có kết quả là: a/ 47 b/ 25 c/ 21 d/ 36 2. Cách nhập hàm nào sau đây là không đúng? a) =SUM(5,A3,B1) b) =SUM(A1:A3,B1) c) = SUM(5,A1:A3,B1) d) =SUM (5;A3;B1) 3. Cho hàm =Sum(A5:A10) để thực hiện? a) Tính tổng của ô A5 và ô A10 b) Tính tổng từ ô A5 đến ô A10 b) Tìm giá trị lớn nhất của ô A5 và ô A10 c) Tìm giá trị lớn nhất từ ô A5 đến ô A10 4. Cho biết ý nghĩa của hàm AVERAGE ? a) Tính tổng b) Tính trung bình cộng c) Xác định giá trị lớn nhất. d) Xác định giá trị nhỏ nhất 5. Để thoát khỏi màn hình EXCEL ta chọn cách nào đây? a/ File/Open b/ File/Exit c/ File/Save d/ File/Print 6. Địa chỉ ô B3 nằm ở : a) Cột B, dòng 3 b) Dòng B, cột 3 c) Dòng B, Dòng 3 d) Cột B, cột 3 7. Nếu trong 1 ô tính có các ký hiệu ########, điều đó có nghĩa là? a) Công thức nhập sai và bảng tính thông báo lỗi b) Dòng chứa ô đó có độ cao thấp nên không hiển thị hết chữ số c) Ô tính đó có độ rộng hẹp nên không hiển thị hết chữ số d) Nhập sai dữ liệu. 8. Giả sử cần tính tổng các giá trị trong các ô C2 và D4, sau đó nhân với giá trị trong ô B2. Công thức nào sau đây là đúng? a) (C2+D4)*B2 b) = C2+D4* B2 c) =(C2+D4)*B2 d) =(C2+D4)B2 9. Cho biết kết quả của hàm =Average(4,10,16)? a) 30 b) 10 c) 16 d) 4 Câu2: Hãy nối mỗi ý ở cột A với một ý ở cột B sao cho phù hợp? (1,5đ) A B 1. Ô tính a. 2. Hộp tên b. Gồm các cột và các hàng là miền làm việc chính của bảng tính. 3. Tên cột c. 4. Bảng tính. d.. 5. Trang tính. e. Vùng giao nhau giữa cột và hàng, dùng để chứa dữ liệu.. 6. Ô tính đang được kích f. hoạt g. Phần mềm được thiết kế để giúp ta ghi lại và trình bày thông tin dưới dạng bảng..

(2) 1…... 2…... 3…... 4…... 5…... 6…... II. TỰ LUẬN: (4 điểm) Câu 1: Nêu cách chọn các đối tượng trên trang tính? (2điểm) Câu 2: ( 2 điểm) Điểm thực hành môn Tin học của nhóm Chim Non được chứa trong các ô từ E5 đến E10 lần lượt là: 8, 6, 7, 9, 5, 7. a. Lập công thức có sử dụng hàm để tính điểm trung bình của cả nhóm; b. Hãy cho biết kết quả khi thực hiện công thức trên; c. Hãy cho biết điểm thực hành lớn nhất của nhóm Chim Non? Và cho biết cách sử dụng hàm đó? .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. ...............................................................................................................................................................

(3) ...............................................................................................................................................................

(4)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×