Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

LS 8 Tuan 15 Tiet 30

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (101.17 KB, 2 trang )

(1)

Tuần: 15 Ngày soạn: 28/11/2016


Tiết: 30 Ngày dạy: 30/11/2016


Bài 20: PHONG TRÀO ĐỘC LẬP DÂN TỘC Ở CHÂU Á (1918 -1939) (tt)


I. MỤC TIÊU


1. Kiến thức:


- Biết được những nét lớn của tình hình Đơng Nam Á trong những năm (1919- 1939).
- Trình bày được phong trào độc lập diễn ra sôi nổi liên tục ở nhiều nước.


2.Thái độ:


- Bồi dưỡng nhận thức về tính tất yếu của cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa
đế quốc của các dân tộc thuộc địa, phụ thuộc nhằm giành lại độc lập.


- Thấy được những nét tương đồng và sự gắn bó trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm
giành độc lập dân tộc của khu vực Đông Nam Á.


3. Kỹ năng:


- Biết cách khai thác bản đồ, tranh ảnh, tư liệu lịch sử
II. CHUẨN BỊ


1. Giáo viên:


- Bản đồ thế giới. Lược đồ các nước Đông Nam Á và Châu Á.
2. Học sinh:


- Vở ghi, vở soạn, sách giáo khoa.


III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Ổn định lớp: (1 phút)
Kiểm tra sĩ số lớp học:


Lớp 8A1………Lớp 8A2………
2. Kiểm tra bài cũ: (5 phút)


- Nêu những nét chung về phong trào độc lập ở châu Á (1918-1939)?
- Cách mạng Trung Quốc trong những năm 1919-1939 diễn ra như thế nào?


3. Giới thiệu bài: (1 phút) Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của phong trào đấu tranh ở châu
Á, từ 1918 -1939 phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng diễn ra mạnh mẽ ở Đông
Nam Á, vậy phong trào đấu tranh ở ĐNÁ có những đặc điểm gì và nó có gì khác với phong
trào đấu tranh ở châu Âu? Bài mới…


4. Bài mới: (32 phút)


Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung kiến thức cần đạt
Hoạt động 1: Tìm hiểu tình hình chung về phong


trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á. (18 phút)
? Tình hình chung của các quốc gia Đông Nam Á
đầu thế kỉ XX như thế nào?


HS trả lời:


GV: Dùng lược đồ Đông Nam Á để chỉ các thuộc
địa của các đế quốc


HS: Quan sát: trên lược đồ.


HS đọc SGK trang 101:


? Phong trào đấu tranh ở giai đoạn này có đặc
điểm gì?


HS: Dựa vào sgk trả lời.


II. Phong trào độc lập dân tộc ở Đơng
Nam Á


1. Tình hình chung:


- Đầu thế kỷ XX các nước Đông Nam Á
đều trở thành thuộc địa của chủ nghĩa đế
quốc (trừ Xiêm).


- Tầng lớp trí thức mới đấu tranh theo
con đường dân chủ tư sản.(2)

GV: Chuẩn xác. Như vậy phong trào giải phóng dân
tộc ở Đơng Nam Á phát triển song song hai xu
hướng tư sản và vô sản.


? Kết quả của phong trào độc lập dân tộc ở ĐNÁ?


HS: Dựa vào sgk trả lời.
GV: Chuẩn xác.


? Sự thành lập của Đảng cộng sản có tác động như
thế nào ở các nước ĐNÁ?HS: Phong trào công nhân phát triển mạnh mẽ.
? Nét mới của phong trào đấu tranh ở các nước
Đông Nam Á là gì?


HS: Dựa vào sgk trả lời.
GV: Chuẩn xác.


Hoạt động 2: Tìm hiểu phong trào độc lập dân
tộc ở một số nước Đông Nam Á. (14 phút)


? Trình bày những nét chính về phong trào chống
Pháp ở ba nước Đông Dương.


HS: Dựa vào sgk trả lời.
GV: Chuẩn xác.


GV: Liên hệ thêm ở Việt Nam.


? Em có nhận xét gì về phong trào cách mạng ở
Đơng Dương?


? Phong trào giải phóng dân tộc ở In-đơ-nê-xi-a
diễn ra như thế nào?


HS: Dựa vào sgk trả lời.
GV: Chuẩn xác.


GV: giới thiệu về Xu-các-nô và hoạt động của ông.
GV: Năm 1940 phát xít Nhật tiến vào Đơng Dương


và tồn bộ khu vực Đơng Nam Á, cuộc đấu tranh
giải phóng dân tộc đã chĩa mũi nhọn vào phát xít
Nhật


sản tham gia lãnh đạo cách mạng.


- Nhiều Đảng cộng sản ra đời ở nhiều
nước: nhiều cuộc đấu tranh diễn ra sôi
nổi


- Phong trào dân chủ tư sản có những
bước phát triển rõ rệt.


2. Phong trào độc lập dân tộc ở một
số nước Đông Nam Á


* Ở Đông Dương:


- Cuộc đấu tranh diễn ra dưới nhiều
hình thức, với sự tham gia của các tầng
lớp nhân dân.


* In-đô-nê-xi-a:


- 1926 – 1927: Khởi nghĩa nổ ra ở các
đảo Gia va, Xu-ma-tơ-ra do Đảng cộng
sản lãnh đạo.  Khởi nghĩa bị đàn áp.
- Quần chúng theo phong trào dân tộc tư
sản do Xu-các-nô lãnh đạo.* 1940 Nhật tấn công Đông Nam Á,
Phong trào chống chủ nghĩa Phát xít
Nhật.


5. Củng cố: (5 phút)


- Nhận xét gì về cuộc đấu tranh giành độc lập ở Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ
nhất?


- Lập bảng thống kê sự thành lập các Đảng cộng sản ở châu Á?
6. Hướng dẫn học tập ở nhà: (1 phút)


- Học bài kết hợp vở ghi và sgk.
- Chuẩn bị bài 21 phần I.


- Lập bảng thống kê về cuộc đấu tranh giành độc lập của các dân tộc ở châu Á và ĐNÁ.
IV. RÚT KINH NGHIỆM

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×