Tải bản đầy đủ (.ppt) (67 trang)

Bài giảng X QUANG CHẨN ĐOÁN BỆNH LÝ TIM MẠCH

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.13 MB, 67 trang )

 




 

  !"#$%&'("
) *'+&),-./)%01/23,
4  !),-)1./)1(%5'),-/1
6  !)7')%01/23,+
8'9):8'./',#-)%01/23,
; ,#,)< !=>',#-)%01/23,9
)7')%01/23,+?
@
'./)7')%0
1/23,):8'
 
AB
Chảo sát tim-mạchD
,E%phương tiện chẩn đoán:

X quang quy ước

Siêu âm

Y học hạt nhân (Nuclear medicine)

Cắt lớp điện toán (CT)

Cộng hưởng từ (MRI)


 
XQ
QUY
ƯỚC
SÂ CHẨN ĐOÁN YH HẠT
NHÂN
CT-S
cực
nhanh
&xoắn
ốc
MRI DSA
2D
TM
Dop-
pler
Qua thực
quản
tưới
máu
đọng
máu
GPH
-buồng, van tim ++
       
-đm vành +
       
-kthước tim&mmáu fổi +++++
       
-màng tim & cấu trúc

ngoài tim
++++
      


HUYẾT ĐỘNG HỌC
-áp lực + +
      
-dòng máu
        
An toàn nhiễm xạ
  

    


Không xâm lấn
 



     
Tiết kiệm
        
Dễ thực hiện
        
 
$%&'$%F G
$%&''HD
I?':J)K!L1),--M

I *'$%,9)?'N:'9KO9),P
@
Q!,

 
R,,>%=)ST+&,-
 
R,,>%=)ST+&,-
CUVWD&KN,&XYK,YX'5-Z"

W,-X&%)K G

W,-'H',P' ;[,Q-/F\(&KF)Y)H$%#

>)K GW ./:2.G,),&]%FP)^%

>)K G

W,-'H)_'%L',23,`-/'23,
 
R,,>%=)ST+&,-
W,-'H)_'%LD



!"#$%&'(

)*+,'-##
.
'/01'/

2

)*34536
 
R,,>%=)ST+&,-
WaIbcd
 
R,,>%=)ST+&,-

 
R,,>%=)ST+&,-
ebcdW
 
R,,>%=)ST+&,-
ebcd
 
R,,>%=)ST+&,-
fcgIhid
WjkaIbcd
 
R,,>%=)ST+&,-
fcgIhid
WjkaIbcd
 
R,,>%=)ST+&,-
fcgIhid
Wjkabcd

%'),-


)7#
8
9:;9:;9<1
8
4:;=
8
>#
8
?#@?"

)7"
8
;9'0+':;9AB
8
*>"@>#'?"';9C
 
R,,>%=)ST+&,-
fcgIhid
Wabcd
 
R,,>%=)ST+&,-
fcgIhid
W
 
R,,>%=)ST+&,-
44fcgIhid
W
Động mạch chủ
Động mạch chủ
Động mạch phổi

Động mạch phổi
Thất phải
Thất phải
Nhó trái
Nhó trái
Thất trái
Thất trái
Cột sống ngực
Cột sống ngực
Tónh mạch chủ dưới
Tónh mạch chủ dưới
Dạ dày
Dạ dày
 
R,,>%=)ST+&,-
44fcgIhid
W
 
fcgIhid
WebcdWl
 
fcgIhid
WebcdWl
Cột sống ngực
Cột sống ngực
Nhó trái
Nhó trái
Nhó phải
Nhó phải
Động mạch chủ

Động mạch chủ
Động mạch phổi
Động mạch phổi
Thất phải
Thất phải
Dạ dày
Dạ dày
Tónh mạch chủ dưới
Tónh mạch chủ dưới
 
fcgIhid
WebcdWl
 
fcgIhid
mWebcdb
 
fcgIhid
mWebcdb
Động mạch chủ
Động mạch chủ
Động mạch phổi
Động mạch phổi
Tiểu nhó phải
Tiểu nhó phải
Thất phải
Thất phải
Cột sống ngực
Cột sống ngực
Nhó trái
Nhó trái

Thất trái
Thất trái
Dạ dày
Dạ dày
 
fcgIhid
mWebcdb

×