Tải bản đầy đủ (.pdf) (42 trang)

Tài liệu Phương pháp biên soạn đề thi trắc nghiệm doc

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (743.92 KB, 42 trang )

1
1
Đ
Đ


I H
I H


C SƯ PH
C SƯ PH


M H
M H
À
À
N
N


I
I
Trung tâm Đ
Trung tâm Đ


m b
m bo ch
o ch


t lư
t lư


ng gi
ng gi
á
á
o d
o d


c v
c v
à
à
Kh
Kh


o th
o th
í
í
Phương ph

Phương ph
á
á
p biên so
p biên so


n
n
đ
đ


thi tr
thi tr


c nghi
c nghi


m
m
Nguy
Nguy


n B
n B
í

í
ch Ng
ch Ng


c
c
GĐ Trung tâm ĐBCLGD
GĐ Trung tâm ĐBCLGD
&KT
&KT
H
H
à
à
N
N


i
i


04/2007
04/2007
C
C
á
á
c công c

c công c


Đo th
Đo th
à
à
nh qu
nh qu


h
h


c t
c t


p
p
trong gi
trong gi
á
á
o d
o d


c

c


Khoa h
Khoa h


c đo lư
c đo lư


ng v
ng v
à
à
đ
đ
á
á
nh gi
nh gi
á
á
gi
gi
á
á
o d
o dc thư
c thư


ng
ng
phân lo
phân lo


i c
i c
á
á
c cu
c cu


c thi theo m
c thi theo m


c đ
c đ
í
í
ch v
ch v
à

à
theo
theo
thang b
thang b


c ch
c ch


t lư
t lư


ng đ
ng đ


đ
đ
á
á
nh gi
nh gi
á
á
.
.Ch
Ch


t lư
t lư


ng gi
ng gi
á
á
o d
o d


c th
c th


hi
hi


n qua năng l
n qua năng l


c ngư

c ngư


i
i
h
h


c sau khi ho
c sau khi ho
à
à
n th
n th
à
à
nh kho
nh kho
á
á
h
h


c hay b
c hay b


c h

c h


c.
c.
C
C
ó
ó
b
b


n th
n th
à
à
nh t
nh t


t
t


o nên ch
o nên ch


t lư

t lư


ng năng l
ng năng l


c,
c,
đ
đ
ó
ó
l
l
à
à
:
:


Kh
Kh


i lư
i lư


ng, n

ng, n


i dung v
i dung v
à
à
tr
tr
ì
ì
nh đ
nh đ


ki
ki
ế
ế
n th
n th


c đư
c đư


c h
c hc,
c,


K
K


năng k
năng k


x
x


o đư
o đư


c hu
c hu


n luy
n luy


n,

n,


Năng l
Năng l


c nh
c nh


n th
n th


c v
c v
à
à
năng l
năng l


c tư duy đư
c tư duy đư


c đ
c đ
à

à
o t
o t


o
o


Ph
Ph


m ch
m ch


t nhân văn đư
t nhân văn đư


c r
c r
è
è
n luy
n luy


n.

n.
M
M


c
c
tiêu
tiêu
c
c


a
a
k
k


thi
thi
1.
1.
Thi đ
Thi đ


x
x
á

á
c nh
c nh


n
n
m
m


c đ
c đ


ti
ti
ế
ế
p thu
p thu
môn h
môn h


c (thi k
c (thi k
ế
ế
t th

t th
ú
ú
c môn h
c môn h


c).
c).
Đ
Đ
thi khi đ
thi khi đ
ó
ó
t
t


p trung ki
p trung ki


m tra ki
m tra ki
ế

ế
n th
n th


c đ
c đ


đ
đ
á
á
nh gi
nh gi
á
á
xem ngư
xem ngư


i h
i h


c c
c c
ó
ó
năng l

năng l


c nh
c nh


n th
n th


c
c
ho
ho


c
c
k
k


năng k
năng k


x
xo
o
thu
thu


c môn h
c môn h


c đ
c đ


t đ
t đ
ế
ế
n
n
m
m


c đ
c đ


n

n
à
à
o
o
Theo Bloom (1956):
Theo Bloom (1956):


C
C
ó
ó
6 b
6 b


c nh
c nh


n th
n th


c: nh
c: nh


, hi

, hi


u, v
u, v


n d
n d


ng, phân t
ng, phân t
í
í
ch, t
ch, t


ng h
ng h


p v
p v
à
à


đ

đ
á
á
nh gi
nh gi
á
á
;
;


C
C
ó
ó
5 b
5 b


c k
c k


năng k
năng k


x
xo: b
o: b


t chư
t chư


c, ho
c, ho
à
à
n th
n th
à
à
nh, chu
nh, chu


n ho
n ho
á
á
, ph
, ph


i

i
h
h


p v
p v
à
à
t
t


đ
đ


ng ho
ng ho
á
á
.
.
2.
2.
Thi đ
Thi đ


ch

ch


ng nh
ng nh


n
n
tr
tr
ì
ì
nh đ
nh đ


h
h


c v
c v


n
n
(thi h
(thi h
ế

ế
t kho
t kho
á
á
).
).
Đ
Đ


thi khi đ
thi khi đ
ó
ó
mang t
mang t
í
í
nh ch
nh ch


t t
t t


ng h
ng hp, nhi
p, nhi


u môn, bao qu
u môn, bao qu
á
á
t to
t to
à
à
n b
n b


chương tr
chương tr
ì
ì
nh
nh
kho
kho
á
á
h
hc. Tu
c. Tu


theo tr
theo tr
ì
ì
nh đ
nh đ


v
v
à
à
b
b


c h
c h


c, tu
c, tu


theo yêu c

theo yêu c


u ch
u ch


t lư
t lư


ng
ng
m
m
à
à
nh
nh


m đ
m đ
á
á
nh gi
nh gi
á
á
ki

ki
ế
ế
n th
n th


c l
c l
à
à
ch
ch
í
í
nh (t
nh (t


t nghi
t nghi


p ph
p ph


thông
thông
) h

) h
ay
ay
đ
đ
á
á
nh gi
nh gi
á
á
năng l
năng l


c l
c l
à
à
ch
ch
í
í
nh (t
nh (t


t nghi
t nghip kho
p kho
á
á
đ
đ
à
à
o t
o t


o).
o).
3.
3.
Thi đ
Thi đ


tuy
tuy


n ch
n ch


n

n
(thi h
(thi h


c gi
c gi


i, thi tuy
i, thi tuy


n sinh, thi tuy
n sinh, thi tuy


n nhân s
n nhân s


).
).
Đ
Đ


thi khi đ
thi khi đ
ó

ó
nh
nh


m đ
m đ
á
á
nh gi
nh gi
á
á
năng l
năng l


c theo đ
c theo đ
ú
ú
ng c
ng c
á
á
c tiêu ch
c tiêu ch
í
í
tuy

tuy


n
n
ch
ch


n d
n d


ki
ki
ế
ế
n.
n.


M
M


t cu
t cu


c thi c

c thi c
ó
ó
th
th


nh
nh


m đ
m đ


ng th
ng th


i hai, ba m
i hai, ba m


c tiêu.
c tiêu.
Khi đ
Khi đ
ó
ó
,

,
đ
đ


thi ph
thi ph


i
i
ra đ
ra đ


đ
đ
á
á
p
p


ng c
ng c
ù
ù
ng m
ng mt l
t l
ú
ú
c cho c
c cho c
á
á
c m
c m


c tiêu đ
c tiêu đ
ó
ó
.
.
M
M


c tiêu đo lư
c tiêu đo lư


ng (thi) v
ng (thi) v
à

à
đ
đ
á
á
nh gi
nh gi
á
á


M
M


c tiêu đo lư
c tiêu đo lư


ng (thi) v
ng (thi) v
à
à
đ
đ
á
á
nh gi
nh gi
á

á
liên quan v
liên quan v


i nhau theo
i nhau theo
năng l
năng l


c nh
c nh


n th
n th


c c
c c


a ngư
a ngư


i thi trong b
i thi trong bng dư
ng dư


i đây
i đây
:
:
N
N


i
i
dung
dung
đ
đ
á
á
nh
nh
gi
gi
á
á
Đ
Đ
á

á
nh
nh
gi
gi
á
á
ki
ki
ế
ế
n
n
th
th


c
c
l
l
à
à
ch
ch
í
í
nh
nh
Đ

Đ
á
á
nh gi
nh gi
á
á
năng l
năng l


c l
c l
à
à
ch
ch
í
í
nh
nh
Nh
Nh


Hi
Hi


u

u
V
V


n
n
d
d


ng
ng
Phân
Phân
t
t
í
í
ch
ch
T
T


ng
ng
h
hp
p
Đ
Đ
á
á
nh
nh
gi
gi
á
á
1
1
Ti
Ti
ế
ế
p thu môn h
p thu môn h


c
c
(h
(h
ế
ế
t môn h

t môn h


c)
c)
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
2
2
Tr
Tr
ì
ì
nh
nh
đ
đ


h
hc
c
v
v


n
n
(
(
h
h
ế
ế
t
t
kho
kho
á
á
,
,
b
b


c
c
h

h


c
c
)
)
x
x
x
x
x
x
x
x
3
3
Tuy
Tuy


n
n
ch
ch


n
n
(

(
h
h


c
c
gi
gi


i
i
,
,
h
h


c
c
viên
viên
,
,
nhân
nhân
s
s)
)
x
x
x
x
x
x
STT
STT
C
C
á
á
c m
c m


c tiêu thi
c tiêu thi
(
(
đ
đ
á
á
nh
nh
gi

gi
á
á
)
)
M
M


c tiêu đo lư
c tiêu đo lư


ng (thi) v
ng (thi) v
à
à
đ
đ
á
á
nh gi
nh gi
á
á
Tu
Tu


theo

theo
m
m


c
c
tiêu
tiêu
cu
cu


c
c
thi
thi
m
m
à
à
yêu
yêu
c
c


u
u
cao

cao
hay
hay
th
th


p
p
v
v


hai
hai
ch
ch


s
s


n
n
à
à
y
y
:

:


Thi
Thi
đ
đ


đ
đ
á
á
nh
nh
gi
gi
á
á
ti
ti
ế
ế
p
p
thu
thu
môn
môn
h

h


c
c
v
v
à
à
tr
tr
ì
ì
nh
nh
đ
đ


h
h


c
c
v
v


n

n
th
th
ì
ì
đ
đ


kh
kh
ó
ó
v
v
à
à
đ
đ


phân
phân
bi
bi


t
t
không

không
c
c


n
n
cao
cao
v
v
à
à
thang
thang
đi
đi


m
m
đ
đ
á
á
nh
nh
gi
gi
á

á
khi
khi
đ
đ
ó
ó
không
không
c
c


n
n
qu
qu
á
á
chi
chi
ti
ti
ế
ế
t
t
(
(
thang

thang
đi
đi


m
m
4
4
m
m


c
c
: A, B, C
: A, B, C
v
v
à
à
D hay
D hay
thang
thang
đi
đi


m

m
5
5
m
m


c
c
nhi
nhi


u
u
c
c
đang
đang
d
d
ù
ù
ng
ng
).

).


Thi
Thi
đ
đ


tuy
tuy


n
n
ch
ch


n
n
th
th
ì
ì
l
l


i

i
c
c


n
n
đ
đ


kh
kh
ó
ó
v
v
à
à
đ
đ


phân
phân
bi
bi


t

t
cao
cao
v
v
à
à
thang
thang
đi
đi


m
m
ph
ph


i
i
chi
chi
ti
ti
ế
ế
t
t
(

(
thang
thang
đi
đi


m
m
100 hay
100 hay
800
800
đi
đi


m
m
).
).
Ki
Ki


m tra,
m tra,
đ
đ
á

á
nh gi
nh gi
á
á
v
v
à
à
c
c
á
á
c ki
c ki


u tr
u tr


c nghi
c nghi


m
m
1.
1.
Đ

Đ
á
á
nh
nh
gi
gi
á
á
(Evaluation)
(Evaluation)
trong
trong
gi
gi
á
á
o
o
d
d


c
c
.
.
Đ
Đ
á

á
nh
nh
gi
gi
á
á
qu
qu
á
á
tr
tr
ì
ì
nh
nh
đ
đ
à
à
o
o
t
t


o
o
bao

bao
g
g


m
m
3
3
lo
lo


i
i
đ
đ
á
á
nh
nh
gi
gi
á
á
kh
kh
á
á
c

c
nhau
nhau
tu
tu


theo
theo
m
m


c
c
tiêu
tiêu
đ
đ
á
á
nh
nh
gi
gi
á
á
:
:
1/

1/
Đ
Đ
á
á
nh
nh
gi
gi
á
á
ch
ch


n
n
đo
đo
á
á
n
n
(Diagnostic evaluation):
(Diagnostic evaluation):
đư
đư


c

c
ti
ti
ế
ế
n
n
h
h
à
à
nh
nh
trư
trư


c
c
khi
khi
đ
đ
à
à
o
o
t
to
o
nh
nh


m
m
l
l
à
à
m
m


c
c
á
á
c
c
đi
đi


m
m
m

m


nh
nh
v
v
à
à
đi
đi


m
m
y
y
ế
ế
u
u
c
c


a
a
đ
đu
u
v
v
à
à
o
o
trên
trên


s
s


đ
đ
ó
ó
đưa
đưa
ra
ra
c
c
á
á
c

c
quy
quy
ế
ế
t
t
đ
đ


nh
nh
v
v


t
t


ch
ch


c
c
đ
đ
à

à
o
o
t
t


o
o
cho
cho
hi
hi


u
u
qu
qu


v
v
à
à
ch
ch


t

t
ng
ng
hơn
hơn
.
.
2/
2/
Đ
Đ
á
á
nh
nh
gi
gi
á
á
h
h
ì
ì
nh
nh
th

th
à
à
nh
nh
(Formative evaluation):
(Formative evaluation):
đư
đư


c
c
ti
ti
ế
ế
n
n
h
h
à
à
nh
nh
nhi
nhi


u

u
l
l


n
n
trong
trong
qu
qu
á
á
tr
tr
ì
ì
nh
nh
đ
đ
à
à
o
o
t
t


o

o
nh
nh


m
m
cung
cung
c
c


p
p
c
c
á
á
c
c
thông
thông
tin
tin
ngư
ngư


c

c
đ
đ


gi
gi
á
á
o
o
viên
viên
v
v
à
à
h
h


c
c
viên
viên
k
k


p

p
th
th


i
i
đi
đi


u
u
ch
ch


nh
nh
qu
qu
á
á
tr
tr
ì
ì
nh
nh
đ

đ
à
à
o
o
t
t


o
o
.
.
3/
3/
Đ
Đ
á
á
nh
nh
gi
gi
á
á
t
t


ng

ng
k
k
ế
ế
t
t
(Summative evaluation):
(Summative evaluation):
ti
ti
ế
ế
n
n
h
h
à
à
nh
nh
khi
khi
k
k
ế
ế
t
t
th

th
ú
ú
c
c
qu
qu
á
á
tr
tr
ì
ì
nh
nh
đ
đ
à
à
o
o
t
t


o
o
nh
nhm
m
cung
cung
c
c


p
p
c
c
á
á
c
c
thông
thông
tin
tin
v
v


ch
ch


t

t
ng
ng
đ
đ
à
à
o
o
t
t


o
o
.
.
Căn
Căn
c
c


v
v
à

à
o
o
c
c
á
á
c
c
s
s


đo
đo
v
v
à
à
c
c
á
á
c
c
tiêu
tiêu
ch
ch
í

í
x
x
á
á
c
c
đ
đ


nh
nh
,
,
vi
vi


c
c
đ
đ
á
á
nh
nh
gi
gi
á

á
năng
năng
l
l


c
c
v
v
à
à
ph
ph


m
m
ch
ch


t
t
c
c


a

a
s
s


n
n
ph
ph


m
m
đ
đ
à
à
o
o
t
t


o
o
l
l
à
à
đ

đ


nh
nh


n
n
đ
đ


nh
nh
,
,
ph
ph
á
á
n
n
đo
đo
á
á
n
n
v

v
à
à
đ
đ


xu
xu


t
t
c
c
á
á
c
c
quy
quy
ế
ế
t
t
đ
đ


nh

nh
nh
nh


m
m
nâng
nâng
cao
cao
không
không
ng
ng


ng
ng
ch
ch


t
t
ng

ng
đ
đ
à
à
o
o
t
t


o
o
.
.
Ki
Ki


m tra,
m tra,
đ
đ
á
á
nh gi
nh gi
á
á
v

v
à
à
c
c
á
á
c ki
c ki


u tr
u tr


c nghi
c nghi


m
m
Ki
Ki


m tra
m tra
(Testing)
(Testing)
/

/
đ
đ
á
á
nh gi
nh gi
á
á
k
k
ế
ế
t qu
t qu


(Assessment):
(Assessment):


C
C
á
á
c tr
c tr


c nghi

c nghi


m đư
m đư


c th
c th


c hi
c hi


n
n


l
l


p h
p h


c v
c v
à

à
cho đi
cho đi


m s
m s


.
.


K
K
ế
ế
t qu
t qu


tr
tr


c nghi
c nghi


m k

m k
ế
ế
t h
t h


p v
p v


i c
i c
á
á
c thông tin kh
c thông tin kh
á
á
c trong qu
c trong qu
á
á
tr
tr
ì
ì
nh
nh
đ

đ
à
à
o t
o t


o s
o s


đư
đư


c phân t
c phân t
í
í
ch v
ch v
à
à
đưa ra c
đưa ra c
á
á
c nh
c nhn x
n x
é
é
t v
t v


ngư
ngư


i h
i h


c,
c,
gi
gi


ng d
ng d


y,
y,
chương tr

chương tr
ì
ì
nh, gi
nh, gi
á
á
o tr
o tr
ì
ì
nh, PP gi
nh, PP gi


ng d
ng d


y, v.v
y, v.v
D
D


a v
a v
à
à
o c

o c
á
á
c m
c m


c tiêu đ
c tiêu đ
á
á
nh gi
nh gi
á
á
kh
kh
á
á
c nhau đ
c nhau đ


xây d
xây d


ng c
ng c
á

á
c b
c b
à
à
i
i
tr
tr


c nghi
c nghi


m kh
m kh
á
á
c nhau:
c nhau:


Đ
Đ
á
á
nh gi
nh gi
á

á
m
m


c đ
c đ


th
th


c hi
c hi


n
n


Đ
Đ
á
á
p
p


ng c

ng c
á
á
c tiêu ch
c tiêu ch
í
í


Đ
Đ
á
á
nh gi
nh gi
á
á
m
m


c đ
c đ


đ
đ


t chu

t chu


n
n


X
X
á
á
c đ
c đ


nh đi
nh đi


m m
m m


nh,
nh,
đi
đi


m y

m y
ế
ế
u
u


Đ
Đ
á
á
nh gi
nh gi
á
á
k
k
ế
ế
t qu
t qu


h
h


c t
c tp
p


Đ
Đ
á
á
nh gi
nh gi
á
á
m
m


c
c
đ
đ


th
th
à
à
nh
nh
th

th


o
o


Đ
Đ
á
á
nh gi
nh gi
á
á
m
m


c
c
đ
đ


th
th
à
à
nh

nh
đ
đ


t
t


Đ
Đ
á
á
nh gi
nh gi
á
á
q
q
u
u
á
á
tr
tr
ì
ì
nh
nh
h

h


c
c
t
t


p
p


Đ
Đ
á
á
nh gi
nh gi
á
á
s
s


n ph
n ph


m cu

m cu


i c
i c
ù
ù
ng
ng
C
C
á
á
c ki
c ki


u tr
u tr


c nghi
c nghi


m (Test) trong gi
m (Test) trong gi
á
á
o d

o d


c
c
Các kiểu trắc nghiệm
Quan sát Vấn đáp
Viết
Trắc nghiệm tự luận
Trắc nghiệm khách quan
Đúng-sai
Ghép câu Chọn trả lời
Diễn giải Ghép câu
Tiểu luận
Khóa luận
Luận án
Điền thêm
C
C
á
á
c đ
c đ


c trưng c
c trưng c


a m

a m


t b
t b
à
à
i tr
i tr


c nghi
c nghi


m t
m t


t
t
1
1
-
-
T
T
í
í
nh gi

nh gi
á
á
tr
tr


:
:
Đo lư
Đo lư


ng v
ng v
à
à
đ
đ
á
á
nh gi
nh gi
á
á
đư
đư


c đ

c đ
ú
ú
ng đi
ng đi


u c
u c


n đo
n đo
.
.
2
2
-
-
Đ
Đ


tin c
tin c


y
y
:

:
K
K
ế
ế
t qu
t qu


l
l


p l
p l


i trong c
i trong c
ù
ù
ng đi
ng đi


u ki
u ki


n.

n.
3
3
-
-
T
T
í
í
nh kh
nh kh


thi
thi
:
:
Th
Th


c thi đư
c thi đư


c trong đi
c trong đi


u ki

u ki


n đã cho
n đã cho
.
.
4
4
-
-
T
T
í
í
nh đ
nh đ


nh lư
nh lư


ng
ng
: K
: K
ế
ế
t qu

t qu


bi
bi


u di
u di


n đư
n đư


c b
c b


ng c
ng c
á
á
c s
c s


đo
đo
.

.
5
5
-
-
Đ
Đ


phân bi
phân bi


t
t
:
:
Phân bi
Phân bi


t đư
t đư


c h
c h


c sinh gi

c sinh gi


i v
i v
à
à
k
k
é
é
m.
m.
6
6
-
-
T
T
í
í
nh kinh t
nh kinh t
ế
ế
:
:
T
Tn k
n k
é
é
m
m
í
í
t nh
t nh


t .
t .
*
*
Quan s
Quan s
á
á
t
t
:
:
Mang n
Mang n


ng t

ng t
í
í
nh ch
nh ch


t đ
t đ


nh t
nh t
í
í
nh, hay d
nh, hay d
ù
ù
ng trong ki
ng trong ki


m
m
tra đ
tra đ
á
á
nh gi

nh gi
á
á
k
k
ế
ế
t qu
t qu


th
th


c h
c h
à
à
nh .
nh .
*
*
V
V


n đ
n đ
á

á
p
p
:
:
V
V


a đ
a đ


nh t
nh t
í
í
nh v
nh v


a đ
a đ


nh lư
nh lư


ng đư

ng đư


c, c
c, c
ó
ó
đ
đ


ch
ch
í
í
nh x
nh x
á
á
c
c
tương đ
tương đ


i cao, c
i cao, c
ó
ó
gi

gi
á
á
tr
tr


đ
đ
à
à
o t
o t


o nhi
o nhi


u m
u m


t: b
t: b


xung ki
xung ki
ế

ế
n th
n th


c,
c,
r
r
è
è
n luy
n luy


n năng l
n năng l


c tư duy v
c tư duy v
à
à
kh
kh


năng di
năng din gi
n gi


i t
i t


c th
c th


i. C
i. C
ó
ó
th
th


thi
thi
ế
ế
u kh
u kh
á
á
ch quan do quan h

ch quan do quan h


c
c
á
á
nhân
nhân
*
*
Vi
Vi
ế
ế
t
t
:
:
T
T
ù
ù
y theo m
y theo m


c đ
c đ
í

í
ch yêu c
ch yêu c


u vi
u vi
ế
ế
t đ
t đ
á
á
nh gi
nh gi
á
á
Tr
Tr


c nghi
c nghi


m kh
m kh
á
á
ch quan

ch quan
1.
1.
Lo
Lo


i Đ
i Đ
ú
ú
ng
ng
-
-
Sai
Sai
Th
Th
í
í
d
d


:
:
1.1.
1.1.
T.

T.
Morơ
Morơ
( 1478
( 1478
-
-
1535) l
1535) l
à
à
ngư
ngư


i m
i m


đ
đ


u tr
u tr
à
à
o lưu tư tư
o lưu tư tưng
ng
XHCN th
XHCN th


i c
i c


n đ
n đ


i.
i.


A.
A.
Đ
Đ
ú
ú
ng
ng


B. Sai

B. Sai
1.2. G. Ba B
1.2. G. Ba B


p l
p l
à
à
nh
nh
à
à
tư tư
tư tư


ng XHCN Không tư
ng XHCN Không tư


ng ngư
ng ngư


i Ph
i Ph
á
á
p

p
th
th
ế
ế
k
k


XVIII?
XVIII?


A.
A.
Đ
Đ
ú
ú
ng
ng


B. Sai
B. Sai
1.
1.
Lo
Loi Đ
i Đ
ú
ú
ng
ng
-
-
Sai
Sai
Ưu đi
Ưu đi


m
m
:
:
1.
1.
Đây l
Đây l
à
à
lo
lo


i câu h

i câu h


i đơn gi
i đơn gi


n nh
n nh


t đ
t đ


tr
tr


c nghi
c nghi


m ki
m ki
ế
ế
n th
n thc
c
v
v
à
à
c
c
á
á
c s
c s


ki
ki


n.
n.
2. Lo
2. Lo


i n
i n
à
à
y gi

y gi
ú
ú
p cho vi
p cho vi


c tr
c tr


c nghi
c nghi


m bao g
m bao g


m m
m m


t l
t l
ĩ
ĩ
nh v
nh vc
c
r
r


ng l
ng l


n trong th
n trong th


i gian r
i gian r


t
t
í
í
t.
t.
Như
Như


c đi

c đi


m:
m:
1. C
1. C
ó
ó
th
th


khuy
khuy
ế
ế
n kh
n kh
í
í
ch s
ch s


đo
đo
á
á
n mò

n mò
: may r
: may r


i đ
i đ


c
c
ó
ó
50% hy
50% hy
v
v


ng tr
ng tr


l
l


i đ
i đ
ú

ú
ng
ng
2. Do y
2. Do y
ế
ế
u t
u t


đo
đo
á
á
n mò nên
n mò nên
kh
kh
ó
ó
d
d
ù
ù
ng đ
ng đ


x

x
á
á
c đ
c đ


nh y
nh y
ế
ế
u đi
u đi


m
m
c
c


a h
a h


c sinh.
c sinh.
3. Nh
3. Nhng gi
ng gi
á
á
o viên d
o viên d
ù
ù
ng lo
ng lo


i câu h
i câu h


i n
i n
à
à
y thư
y thư


ng c
ng c
ó
ó
khuynh

khuynh
ng
ng
tr
tr
í
í
ch nguyên văn
ch nguyên văn
c
c
á
á
c câu trong s
c câu trong s
á
á
ch, v
ch, v
à
à
do đ
do đ
ó
ó
h

h


c
c
sinh s
sinh s


t
t


p
p
th
th
ó
ó
i quen h
i quen h


c thu
c thu


c
c
hơn l

hơn l
à
à
t
t
ì
ì
m hi
m hi


u, suy ngh
u, suy ngh
ĩ
ĩ
.
.
2. Lo
2. Lo


i câu c
i câu c
ó
ó
nhi
nhi


u l

u l


a ch
a ch


n (MCQ)
n (MCQ)


Câu c
Câu c
ó
ó
nhi
nhi


u l
u l


a ch
a ch


n l
n l
à

à
ki
ki


u
u
câu
câu
h
h


i
i
ph
ph


bi
bi
ế
ế
n
n
(multiple
(multiple
choise
choise
questions

questions
-
-
MCQ).
MCQ).


MCQ
MCQ
c
c
ó
ó
hai ph
hai ph


n:
n:


Ph
Ph


n đ
n đ


u đư

u đư


c g
c g


i l
i l
à
à
ph
ph


n d
n d


n (hay câu d
n (hay câu d


n), nêu ra v
n), nêu ra v


n
n
đ

đ


, cung c
, cung c


p thông tin c
p thông tin c


n thi
n thi
ế
ế
t ho
t ho


c nêu m
c nêu m


t câu h
t câu h


i;
i;Ph
Ph


n sau l
n sau l
à
à
c
c
á
á
c phương
c phương
á
á
n ch
n ch


n đ
n đ


tr
tr


l

l


i,
i,
thư
thư


ng đư
ng đư


c
c
đ
đ
á
á
nh d
nh d


u b
u b


ng c
ng c
á

á
c ch
c ch


c
c
á
á
i A, B, C, D.
i A, B, C, D.


Trong c
Trong c
á
á
c phương
c phương
á
á
n đ
n đ


ch
ch


n ch

n ch


c
c
ó
ó
duy nh
duy nh


t
t
m
m


t
t
phương
phương
á
á
n đ
n đ
ú
ú
ng
ng
(ho

(ho


c
c
m
m


t phương
t phương
á
á
n đ
n đ
ú
ú
ng nh
ng nh


t)
t)
;
;


C
C
á

á
c phương
c phương
á
á
n kh
n kh
á
á
c đư
c đư


c đưa v
c đưa v
à
à
o c
o c
ó
ó
t
t
á
á
c d
c d


ng

ng


gây nhi
gây nhi


u
u
đ
đ


i v
i v


i th
i th
í
í
sinh.
sinh.


N

N
ế
ế
u câu MCQ đư
u câu MCQ đư


c so
c so


n t
n t


t th
t th
ì
ì
m
m


t ngư
t ngư


i không c
i không c
ó

ó
ki
ki
ế
ế
n
n
th
th


c ch
c ch


c ch
c ch


n v
n v


v
v


n đ
n đđã nêu s
đã nêu s


không th
không th


nh
nh


n bi
n bi
ế
ế
t
t
đư
đư


c trong t
c trong t


t c
t cc
c
á
á
c phương
c phương
á
á
n đ
n đ


ch
ch


n,
n,
đâu l
đâu l
à
à
phương
phương
á
á
n
n
đ

đ
ú
ú
ng,
ng,
đâu l
đâu l
à
à
phương
phương
á
á
n nhi
n nhi


u.
u.
2. Lo
2. Lo


i câu c
i câu c
ó
ó
nhi
nhiu l
u l


a ch
a ch


n (MCQ)
n (MCQ)
V
V
í
í
d
d


1:
1:
L
L
à
à
câu tr
câu tr


c nghi

c nghi


m r
m r


t đơn gi
t đơn gi


n v
n v


To
To
á
á
n cho h
n cho h


c sinh
c sinh
m
m


i b

i b


t đ
t đ


u h
u h


c Đ
c Đ


i s
i s


:
:
N
N
ế
ế
u m = 10 v
u m = 10 v
à
à
n = 4 th

n = 4 th
ì
ì
thương c
thương c


a m v
a m v
à
à
n l
n l
à
à
:
:
A) 40
A) 40
B) 14 C) 6
B) 14 C) 6
D) 2,5
D) 2,5


Th
Th
í
í
sinh n

sinh n


m v
m v


ng b
ng b
à
à
i s
i s


hi
hi


u ngay r
u ngay r


ng thương c
ng thương c


a m v
a m v
à

à
n l
n l
à
à
k
k
ế
ế
t qu
t qu


c
c


a ph
a ph
é
é
p chia m cho n, t
p chia m cho n, t


c l
c l
à
à
10 : 4 v

10 : 4 v
à
à
ch
ch


n D l
n D l
à
à
câu
câu
tr
tr


l
l


i đ
i đ
ú
ú
ng.
ng.


Đ

Đ


i v
i v


i th
i th
í
í
sinh không hi
sinh không hi


u rõ kh
u rõ kh
á
á
i ni
i ni


m thương
m thương
, c
, c
á
á
c phương

c phương
á
á
n A,
n A,
B
B
, C
, C
đ
đ


u c
u c
ó
ó
v
v
c
c
ó
ó

, c
, c
ó
ó
th
th


lôi cu
lôi cu


n th
n th
í
í
sinh v
sinh v
à
à
o m
o m


t
t
trong c
trong c
á

á
c phương
c phương
á
á
n tr
n tr


l
l


i sai:
i sai:
mxn
mxn
=10x4=40,
=10x4=40,
ch
ch


n
n
A;
A;
m+n
m+n
=10+4=14,

=10+4=14,
ch
ch


n
n
B;
B;
m
m


n=10
n=10


4=6,
4=6,
ch
ch


n
n
C.
C.
2. Lo
2. Loi câu c
i câu c
ó
ó
nhi
nhi


u l
u l


a ch
a ch


n (MCQ)
n (MCQ)


M
M


t
t
n
ni
i
dung
dung
b
b


t
t
k
k


n
n
à
à
o
o
c
c


n
n
ki
kim
m
tra
tra
đ
đ


u
u
c
c
ó
ó
th
th


đư
đư


c
c
th
th


hi

hi


n v
n v
à
à
o m
o m


t câu tr
t câu tr


c nghi
c nghi


m n
m n
à
à
o đ
o đ
ó
ó
. V
. V
ì

ì
th
th
ế
ế


ngư
ngư


i ta c
i ta c
ó
ó
th
th


vi
vi
ế
ế
t câu tr
t câu tr


c nghi
c nghim cho t
m cho t


t c
t c


c
c
á
á
c
c
môn h
môn h


c.
c.


Tuy nhiên, d
Tuy nhiên, d
o đ
o đ


c th

c th
ù
ù
môn h
môn h


c m
c m
à
à
vi
vi


c vi
c vi
ế
ế
t tr
t tr


c
c
nghi
nghi


m cho môn n

m cho môn n
à
à
y c
y c
ó
ó
th
th


kh
kh
ó
ó
hơn cho môn kia v
hơn cho môn kia v
à
à
không ph
không ph


i b
i b


t c
t cai c
ai c
ó
ó
ki
ki
ế
ế
n th
n th


c chuyên môn c
c chuyên môn c
ũ
ũ
ng
ng
vi
vi
ế
ế
t đư
t đư


c câu tr
c câu trc nghi
c nghi


m c
m c
ó
ó
ch
ch


t lư
t lư


ng cho chuyên
ng cho chuyên
môn đ
môn đ
ó
ó
.
.
2. Lo
2. Lo


i câu c

i câu c
ó
ó
nhi
nhi


u l
u l


a ch
a ch


n (MCQ)
n (MCQ)
V
V
í
í
d
d


2
2
:
:
Đ

Đ


c đi
c đi


m n
m n
à
à
o dư
o dư


i đây l
i đây l
à
à
đi
đi


m gi
m gi


ng nhau cơ b
ng nhau cơ bn gi
n gi


a hai
a hai
d
d


ng đ
ng đ


t bi
t bi
ế
ế
n th
n th


đa b
đa b


i v
i v
à

à
th
th


d
d


b
b


i?
i?
A
A
.
.
Đ
Đ


u l
u l
à
à
ngu
ngun nguyên li
n nguyên li


u cho qu
u cho qu
á
á
tr
tr
ì
ì
nh ti
nh ti
ế
ế
n h
n h
ó
ó
a v
a v
à
à
ch
ch


n gi

n gi


ng
ng
B.
B.
Đ
Đ


u d
u d


n đ
n đ
ế
ế
n t
n t
ì
ì
nh tr
nh tr


ng m
ng mt kh
t kh


năng sinh s
năng sinh s


n
n
C.
C.
Đ
Đ


u gây ra nh
u gây ra nh


ng nh
ng nh


ng h
ng h


u qu

u qu


nghiêm tr
nghiêm tr


ng trên ki
ng trên ki


u h
u h
ì
ì
nh
nh
D.
D.
Đ
Đ


u do r
u do r


i lo
i lon phân ly c
n phân ly c


a 1 ho
a 1 ho


c m
c m


t s
t s


c
c


p nhi
p nhi


m s
m s


c th

c th


tương
tương
đ
đ


ng trong qu
ng trong qu
á
á
tr
tr
ì
ì
nh phân b
nh phân b
à
à
o
o
V
V
í
í
d
d3
3
:
:
Sau thêi gian , bi
Sau thêi gian , bi
ª
ª
n
n
®é
®é
c
c
ñ
ñ
a m
a m
é
é
t dao
t dao
®é
®é
ng gi
ng gi


m

m
®
®
i n l
i n l
Ç
Ç
n. Bi
n. Bi
ª
ª
n
n
®é
®é
c
c
ñ
ñ
a dao
a dao
®é
®é
ng
ng
®
®
ã s
ã s
Ï

Ï
gi
gi


m
m
®
®
i n
i n
2
2
l
l
Ç
Ç
n sau thêi gian l
n sau thêi gian l
μ
μ
:
:

2
)( tΔ
tΔ2

2


A
A
)
)
B)
B)
C
C
)
)
D
D
)
)
Ưu đi
Ưu đi


m
m


Đ
Đ


thi tr
thi trc nghi
c nghi


m g
m g


m m
m m


y ch
y ch


c câu h
c câu h


i đư
i đư


c l
c l


y ra ng
y ra ngu nhiên,
u nhiên,
theo nh
theo nh


ng yêu c
ng yêu c


u nh
u nh


t đ
t đ


nh, t
nh, t


ngân h
ngân h
à
à
ng câu h
ng câu hi tr
i tr


c nghi
c nghi


m.
m.


Ngân h
Ngân h
à
à
ng câu tr
ng câu tr


c nghi
c nghi


m đư
m đưc xây d
c xây d


ng
ng


quanh năm
quanh năm


do đ
do đ
ó
ó
c
c
ó
ó


đ
đ


th
thi gian đ
i gian đ


gia công nh
gia công nh


ng câu tr
ng câu tr


c nghi
c nghi


m v
m v


i đ
i đ


ch
ch
í
í
nh x
nh x

á
á
c
c
cao,
cao,
hơn n
hơn n


a c
a c
ó
ó
th
th


x
x
á
á
c đ
c đ


nh c
nh c
á
á

c đ
c đ


c trưng c
c trưng c


a câu h
a câu h


i (
i (
như đ
như đ


kh
kh
ó
ó
,
,
đ
đ


phân bi
phân bit ).
t ).


C
C
ó
ó
th
th


r
r
ú
ú
t ng
t ng


n th
n th


i gian l
i gian l
à
à

m b
m b
à
à
i c
i c


a th
a th
í
í
sinh, ch
sinh, ch


b
b


ng 1/3 hay m
ng 1/3 hay m


t
t
n
na th
a th


i gian thi t
i gian thi t


lu
lu


n, cho ph
n, cho ph
é
é
p t
p t


ch
ch


c thi nhanh, g
c thi nhanh, g


n, gi
n, gim b
m b


t
t
t
t


n k
n k
é
é
m.
m.


Ch
Ch


ng gian l
ng gian l


n trong thi c
n trong thi cm
m


t c
t c
á
á
ch hi
ch hi


u qu
u qu


v
v
ì
ì
đ
đ


thi g
thi gm r
m r


t
t
nhi
nhi


u câu h
u câu h


i nên c
i nên c
ó
ó
th
th


tr
tr
á
á
nh đư
nh đưc
c


rò r
rò r
thông tin theo ki
thông tin theo ki


u
u
truy
truy


n đi do
n đi do
"nh
"nh


đư
đưc" trong l
c" trong l
ú
ú
c l
c l
à
à
m đ
m đ


, coi thi.
, coi thi.


Ph
Ph


n m
n m


m tin h
m tin h


c cho ph
c cho ph

é
é
p x
p x
á
á
o tr
o tr


n t
n t


m
m


t đ
t đ


thi g
thi g


c th
c th
à
à

nh r
nh r


t
t
nhi
nhi


u đ
u đ


tương đương
tương đương
(n
(n


i dung gi
i dung gi


ng nhau nhưng th
ng nhau nhưng th


t
tcâu h
câu h


i
i
kh
kh
á
á
c nhau) sao cho nh
c nhau) sao cho nh
ó
ó
m th
m th
í
í
sinh ng
sinh ng


i c
i c


nh nhau không th
nh nhau không th

tham
tham
kh
kh


o
o


b
b
à
à
i l
i l
à
à
m c
m c


a nhau.
a nhau.
Ưu đi
Ưu đim
m


Khi ch
Khi ch


m thi, c
m thi, c
á
á
c b
c b
à
à
i thi đư
i thi đư


c qu
c qu
é
é
t b
t bng m
ng m
á
á
y ch
y ch


m v
m v


i t
i t


c đ
c đ


3.000
3.000


10.000 b
10.000 b
à
à
i/gi
i/ginên ch
nên ch


m b
m b
à
à
i đư
i đư


c th
c th


c hi
c hi


n d
n d


d
d
à
à

ng,
ng,
nhanh ch
nhanh ch
ó
ó
ng,
ng,


Cho đi
Cho đi


m s
m s


ch
ch
í
í
nh x
nh x
á
á
c (nh
c (nhthao t
thao t
á
á
c b
c b


ng m
ng m
á
á
y v
y v


i công ngh
i công ngh


cao v
cao v
à
à
đ
đ
á
á
p
p

á
á
n tr
n tr


c nghi
c nghi


m rõ r
m rõ r
à
à
ng).
ng).


Nhưng quan tr
Nhưng quan tr


ng hơn c
ng hơn c


l
l
à
à

n
n
ế
ế
u b
u b
à
à
i thi đư
i thi đư


c xây d
c xây d


ng công
ng công
phu, tinh x
phu, tinh x


o, nhi
o, nhi


u câu h
u câu hi tr
i tr


i r
i r


ng chương tr
ng chương tr
ì
ì
nh th
nh th
ì
ì
b
b


ng
ng
phương ph
phương ph
á
á
p TNKQ c
p TNKQ c
ó
ó

th
th


đ
đ
á
á
nh gi
nh gi
á
á
ki
ki
ế
ế
n th
n th


c v
c v
à
à
k
k
ĩ
ĩ
năng
năngnhi
nhi


u c
u c


p đ
p đ


, m
, m


t kh
t kh
á
á
c tr
c tr
á
á
nh đư
nh đưc vi
c vi


c h
c h


c t
c t


, d
, d


y t
y t


.
.


B
B


n thân c
n thân c

á
á
ch thi tr
ch thi tr


c nghi
c nghi


m c
m c
ũ
ũ
ng đ
ng đ
á
á
nh gi
nh gi
á
á
đư
đư


c m
c mt kh
t kh
năng quan tr
năng quan tr


ng m
ng m
à
à
ngư
ngư


i h
i h


c ng
c ng
à
à
y nay c
y nay cn t
n t
í
í
ch l
ch l
ũ
ũ
y;
y;
đ
đ
ó
ó
l
l
à
à


năng l
năng l


c gi
c gi


i quy
i quy

ế
ế
t v
t v


n đ
n đ


m
m


t c
t c
á
á
ch nhanh ch
ch nhanh ch
ó
ó
ng
ng


m
mi câu
i câu
tr
tr


c nghi
c nghi


m
m
(
(
đ
đ


t ra m
t ra m


t v
t v


n đ
n đ) ch
) ch


c
c
ó
ó
kho
kho


ng 1
ng 1
-
-
2 ph
2 ph
ú
ú
t đ
t đ


th
th
í
í
sinh gi
sinh gii quy
i quy
ế
ế
t; c
t; c
ũ
ũ
ng c
ng c
ó
ó
ngh
ngh
ĩ
ĩ
a l
a l
à
à
th
th
í
í
sinh ph
sinh phi c
i c
ó
ó
ki
ki
ế
ế
n th
n th


c th
c th


t
t
s
s


v
v


môn h
môn hc m
c m


i c
i c
ó
ó
th
th


l
l
à
à
m đư
m đư


c vi
c vi


c đ
c đ
ó
ó
.
.

Ưu đi
Ưu đi


m
m


Tr
Tr


c nghi
c nghi


m v
m v


i s
i s


tr
tr


gi
gi

ú
ú
p c
p c


a c
a c
á
á
c công c
c công c


công ngh
công ngh


thông tin v
thông tin v
à
à


h
h
ì
ì
nh th
nh thng kê hi
ng kê hi


n đ
n đ


i cung c
i cung c


p c
p c
á
á
c k
c k
ế
ế
t qu
t qu


phân t
phân t
í
í

ch quan tr
ch quan tr


ng (v
ng (v


ch
ch


t
t
ng chung, c
ng chung, c
á
á
c xu hư
c xu hư


ng th
ng thhi
hi


n năng l
n năng l


c c
c c


a c
a c
á
á
c th
c th
í
í
sinh trong k
sinh trong k
ì
ì
thi
thi
,
,
đ
đ

á
á
nh gi
nh gi
á
á
đ
đ


tin c
tin c


y,
y,
đ
đ


gi
gi
á
á
tr
tr


c
ca đ
a đ


thi v.v )
thi v.v )


C
C
ó
ó
th
th


đo đư
đo đư


c kh
c kh


năng tư duy kh
năng tư duy kh
á
á

c nhau, c
c nhau, c
ó
ó
th
th


d
d
ù
ù
ng lo
ng lo


i n
i n
à
à
y đ
y đ


ki
ki


m
m

tra,
tra,
đ
đ
á
á
nh gi
nh gi
á
á
nh
nh


ng m
ng m


c tiêu gi
c tiêu gi


ng d
ng d


y kh
y kh
á
á

c nhau.
c nhau.


Đ
Đ


tin c
tin c


y cao hơn
y cao hơn
, y
, y
ế
ế
u t
u t


đo
đo
á
á
n mò may r
n mò may ri gi
i gi


m đi
m đi
(so v
(so v


i lo
i lo


i đ
i đ
ú
ú
ng sai)
ng sai)


H
H


c sinh ph
c sinh phi x
i x
é
é
t đo
t đo
á
á
n v
n v
à
à
phân bi
phân bi


t rõ r
t rõ r
à
à
ng khi tr
ng khi tr


l
l


i câu h
i câu hi ph
i ph


i l
i l


a
a
ch
ch


n câu tr
n câu tr


l
l


i đ
i đ
ú
ú
ng nh
ng nht, hay h
t, hay h


p lý nh
p lý nh


t trong s
t trong s


c
c
á
á
c phương
c phương
á
á
n tr
n tr


l
li
i
đã cho
đã cho
.
.


T
T
í
í
nh gi
nh gi
á
á
tr
tr


t
t


t hơn
t hơn
,
,
đ
đgi
gi
á
á
tr
tr


cao hơn nh
cao hơn nh


t
t
í
í
nh ch
nh ch


t c
t c
ó
ó
th
thd
d
ù
ù
ng đo nh
ng đo nh


ng
ng
m
m


c tư duy kh
c tư duy kh
á
á
c nhau .
c nhau .


đo kh
đo kh


năng nh
năng nh,
,
á
á
p d
p d


ng nguyên lý, suy di
ng nguyên lý, suy di


n
n
nhanh.
nhanh.


C
C
ó
ó
th
th


phân t
phân t
í
í

ch đư
ch đư


c t
c t
í
í
nh ch
nh ch


t m
t m


i câu h
i câu h


i (c
i (c
ó
ó
th
th


x
x

á
á
c đ
c đ


nh câu d
nh câu d


, câu
, câu
kh
kh
ó
ó
ho
ho


c không ph
c không ph
ù
ù
h
h


p v
p vi m
i m


c tiêu c
c tiêu c


n tr
n tr


c nghi
c nghi


m )
m )


C
C
ó
ó
t
t
í
í

nh kh
nh kh
á
á
ch quan cao khi ch
ch quan cao khi ch


m thi.
m thi.
Như
Như


c đi
c đ
i


m
m


Kh
Kh
ó
ó
so
son câu h
n câu h


i.
i.


C
C
á
á
c câu tr
c câu tr


c nghi
c nghi


m MCQ c
m MCQ c
ó
ó
th
th


không đo đư

không đo đư


c kh
c kh


năng
năng
ph
ph
á
á
n đo
n đo
á
á
n tinh vi v
n tinh vi v
à
à
kh
kh


năng gi
năng gi


i quy

i quy
ế
ế
t v
t v


n đ
n đ


kh
kh
é
é
o l
o l
é
é
o m
o m


t
t
c
c
á
á
ch hi

ch hi


u nghi
u nghi


m b
m b


ng câu h
ng câu h


i lo
i lo


i t
i t


lu
lu


n so
n son k
n k


.
.


C
C
á
á
c khuy
c khuy
ế
ế
t đi
t đi


m nh
m nh


kh
kh
á
á
c: t

c: t


n gi
n gi


y đ
y đ


in câu h
in câu h


i.
i.
3. Lo
3. Lo


i câu gh
i câu gh
é
é
p đôi
p đôi
:
:
Thư

Thư


ng th
ng th
ì
ì
c
c


t bên ph
t bên ph


i (A,B,C,D) c
i (A,B,C,D) c
ó
ó
s
s


ng câu nhi
ng câu nhiu hơn
u hơn
hơn c
hơn c


t bên tr
t bên tr
á
á
i.
i.
Th
Th
í
í
d
d


:
:
Hãy gh
Hãy gh
é
é
p c
p c
á

á
c l
c l


a tu
a tu


i (c
i (c


t I)
t I)
tương
tương


ng v
ng v


i c
i c
á
á
c d
c dng ho
ng ho


t
t
đ
đ


ng ch
ng ch


đ
đ


o (c
o (c


t II)
t II)
C
C


t I

t I
1.
1.
Tu
Tu


i sơ sinh
i sơ sinh
2.
2.
Tu
Tu


i m
i m


u gi
u gi
á
á
o
o
3.
3.
Tu
Tui h
i h


c sinh
c sinh
4.
4.
Tu
Tu


i trư
i trư


ng th
ng th
à
à
nh
nh
C
C


t II
t II
A

A
-
-
Ho
Ho


t đ
t đ


ng vui chơi
ng vui chơi
B
B
-
-
Ho
Ho


t đ
t đ


ng giao lưu c
ng giao lưu c


m x

m x
ú
ú
c tr
c tr


c
c
ti
ti
ế
ế
p v
p v


i ngư
i ngư


i l
i l


n
n
C
C
-

-
Ho
Ho


t đ
t đ


ng lao đ
ng lao đ


ng v
ng v
à
à
ho
ho


t đ
t đ


ng
ng
xã h
xã hi
i
D
D
-
-
Ho
Ho


t đ
t đ


ng s
ng s
á
á
ng t
ng t


o ngh
o ngh


thu
thut
t
E
E
-
-
Ho
Ho


t đ
t đ


ng h
ng h


c t
c t


p
p
Đ
Đ
á
á
p

p
á
á
n
n
: B, A, E, C
: B, A, E, C
Ưu đi
Ưu đi


m
m


Lo
Lo


i n
i n
à
à
y r
y r


t th
t th
í

í
ch h
ch h


p v
p v


i c
i c
á
á
c câu h
c câu h


i b
i b


t đ
t đ


u b
u b


ng nh

ng nh


ng ch
ng ch
ai
ai


,
,


đâu
đâu


,
,


khi n

khi n
à
à
o
o


,
,


c
c
á
á
i g
i g
ì”
ì”
c
c
á
á
c gi
c gi
á
á
o viên c
o viên c
ó

ó
th
th


d
d
ù
ù
ng lo
ng lo


i n
i n
à
à
y đ
y đ


cho h
cho h


c sinh
c sinh
gh
gh
é

é
p m
p m


t s
t s


t
t


kê trong m
kê trong m


t c
t c


t v
t v


i ý ngh
i ý ngh
ĩ
ĩ
a kê trong c

a kê trong c


t th
t th


hai.
hai.


D
D


vi
vi
ế
ế
t, d
t, d


d
d
ù
ù
ng,
ng,
đ

đ


c bi
c bi


t r
t r


t
t
th
th
í
í
ch h
ch h


p
p
khi c
khi c


n
n
th

th


m đ
m đ


nh c
nh c
á
á
c m
c m


c tiêu
c tiêu


m
m


c tư duy th
c tư duy th


p
p
. Tuy nhiên, ta c

. Tuy nhiên, ta c


n c
n c


g
g


ng vi
ng vi
ế
ế
t nh
t nh


ng câu h
ng câu h


i
i


m
mc tr
c tr
í
í


năng cao hơn
năng cao hơn
.
.


Theo kinh nghi
Theo kinh nghi


m c
m c


a m
a m


t s
t s


nh

nh
à
à
gi
gi
á
á
o d
o d


c, l
c, l


a tu
a tu


i h
i h


c sinh ph
c sinh ph


thông r
thông rt
t
th
th
í
í
ch h
ch h


p v
p v


i lo
i lo


i: gh
i: gh
é
é
p đôi n
p đôi n
à
à
y. Tuy v
y. Tuy vy, khi ch
y, khi ch


n lo
n lo


i tr
i tr


c nghi
c nghi


m n
m n
à
à
o l
o l
à
à


đưa v
đưa v
à

à
o m
o m


c tiêu c
c tiêu c


n tr
n tr


c nghi
c nghi


m, không nên d
m, không nên d


a v
a v
à
à
o ý th
o ý th
í
í
ch h

ch h


c sinh.
c sinh.


Í
Í
t t
t t


n gi
n gi


y hơn khi in câu h
y hơn khi in câu h


i (so v
i (so v


i lo
i lo


i c

i c
ó
ó
nhi
nhi


u l
u l


a ch
a ch


n)
n)


Y
Y
ế
ế
u t
u t


đo
đo
á

á
n mò gi
n mò gi


m y
m y
ế
ế
u t
u t


may r
may r


i gi
i gi


m.
m.


Ngư
Ngư


i ta c

i ta c
ó
ó
th
th


d
d
ù
ù
ng tr
ng tr


c nghi
c nghi


m lo
m lo


i gh
i gh
é
é
p đôi đ
p đôi đđo
đo
c
c
á
á
c m
c m


c tr
c tr
í
í
năng
năng
kh
kh
á
á
c nhau
c nhau
. Lo
. Lo


i gh
i gh
é

é
p đôi thư
p đôi thư


ng đư
ng đư


c xem như h
c xem như h


u hi
u hi


u nh
u nh


t trong vi
t trong vi


c
c
đ
đ
á

á
nh gi
nh gi
á
á
kh
kh


năng nh
năng nh


n bi
n bi
ế
ế
t c
t c
á
á
c h
c h


th
th


c

c
, hay
, hay
l
l


p c
p c
á
á
c m
c m


i quan h
i quan h


trung
trung
gian
gian
. N
. N
ế
ế
u đư
u đưc so
c so


n th
n th


o kh
o kh
é
é
o, lo
o, lo


i n
i n
à
à
y còn c
y còn c
ó
ó
c
c
ó
ó
th

th


đư
đư


c d
c d
ù
ù
ng như lo
ng như lo


i
i
c
c
ó
ó
nhi
nhi


u câu l
u câu l


a ch

a ch


n đ
n đ


tr
tr


c nghi
c nghi


m nh
m nh


ng m
ng m


c tr
c tr
í
í
năng cao hơn
năng cao hơn
.

.
Như
Như


c đi
c đ
i


m
m


So
So


n th
n th


o câu h
o câu h


i đ
i đđo c
đo c
á
á
c m
c m


c ki
c ki
ế
ế
n th
n th


c cao đòi h
c cao đòi h


i
i
nhi
nhi


u công phu nên thư
u công phu nên thưng ch
ng ch


d
d
ù
ù
ng lo
ng lo


i câu h
i câu h


i gh
i gh
é
é
p
p
đôi đ
đôi đ


tr
trc nghi
c nghi


m lư
m lư


ng c
ng c
á
á
c ki
c ki
ế
ế
n th
n th


c v
c v


: ng
: ng
à
à
y, th
y, th

á
á
ng,
ng,
tên,
tên,
đ
đ


nh ngh
nh ngh
ĩ
ĩ
a, bi
a, bi
ế
ế
n c
n c


, công th
, công th


c, d
c, dng c
ng c
đ
đ


l
l


p
p
c
c
á
á
c h
c h


th
th


c, phân lo
c, phân loi. Tr
i. Tr


c nghi
c nghi


m lo
m lo


i gh
i gh
é
é
p đôi c
p đôi c
ũ
ũ
ng
ng
không th
không th
í
í
ch h
ch hp
p
cho lo
cho lo


i ki
i ki


m tra
m tra
c
c
á
á
c kh
c kh


năng
năng
như
như
:
:
s
sp đ
p đ


t v
t v
à
à
á
á
p d
p d


ng ki
ng ki
ế
ế
n th
n th


c, nguyên lý
c, nguyên lý
.
.N
N
ế
ế
u danh s
u danh s
á
á
ch trong c
ch trong c


t qu
t qu
á
á
d
d
à
à
i (
i (
như g
như g


m 25 ph
m 25 phn t
n t


ch
ch


ng h
ng h


n) h
n) h


c sinh s
c sinh s


m
m


t nhi
t nhi


u th
u thi gian đ
i gian đ


đ
đ


c c
c c


m
m


t c
t c


t d
t d
à
à
i m
i mi l
i l


n mu
n mu


n gh
n gh
é
é
p m
p m


t đôi
t đôi
.
.
4. Lo
4. Lo


i câu đi
i câu đ
i


n khuy

n khuy
ế
ế
t :
t :
Th
Th
í
í
d
d


:
:


When I (6) (be) a child, I (7) (dream)
When I (6) (be) a child, I (7) (dream)
about
about
travelling
travelling
to lots of
to lots of
different places. Well, I (8) (be) 40 years old no
different places. Well, I (8) (be) 40 years old no
w, and I (9) (be) a
w, and I (9) (be) a
travel guide for 10 years; so I (10) (be) to most

travel guide for 10 years; so I (10) (be) to most
of the countries in the world. I
of the countries in the world. I
(11) (travel) to fifteen countries this year. Last
(11) (travel) to fifteen countries this year. Last
week I (12) (visit) my
week I (12) (visit) my
friends in Bangkok, and then (13) (go) to see the
friends in Bangkok, and then (13) (go) to see the
sights of Singapore. Next
sights of Singapore. Next
month, my family (14) (go) on holiday to Egypt if
month, my family (14) (go) on holiday to Egypt if
the weather (15) (not be)
the weather (15) (not be)
too hot there.
too hot there.
6. A
6. A
-
-
am
am
B
B
-
-
was
was
C

C
-
-
have been
have been
D
D
-
-
were
were
7. A
7. A
-
-
was dreaming
was dreaming
B
B
-
-
dream
dream
C
C
-
-
dreamed
dreamed
D

D
-
-
have dreamed
have dreamed
8. A
8. A
-
-
have been
have been
B
B
-
-
will be
will be
C
C
-
-
was
was
D
D
-
-
am
am
9.

9.
A
A
-
-
have been
have been
B
B
-
-
was
was
C
C
-
-
am
am
D
D
-
-
will be
will be
10. A
10. A
-
-
am

am
B
B
-
-
was
was
C
C
-
-
have been
have been
D
D
-
-
am going to be
am going to be
11. A
11. A
-
-
travelled
travelled
B
B
-
-
am going to travel

am going to travel
C
C
-
-
will travel
will travel
D
D
-
-
have
have
travelled
travelled
12. A
12. A
-
-
have visited
have visited
B
B
-
-
visited
visited
C
C
-

-
am going to visit
am going to visit
D
D
-
-
visit
visit
13.
13.
A
A
-
-
went
went
B
B
-
-
am going
am going
C
C
-
-
have gone
have gone
D

D
-
-
will go
will go
14.A
14.A
-
-
go
go
B
B
-
-
will go
will go
C
C
-
-
went
went
D
D
-
-
have gone
have gone
15.A

15.A
-
-
won
won


t be
t be
B
B
-
-
wasn
wasn


t
t
C
C
-
-
weren
weren


t
t
D

D
-
-
isn
isn


t
t
Ưu đi
Ưu đi


m
m


Th
Th
í
í
sinh c
sinh c
ó
ó
cơ h
cơ h


i tr

i tr
ì
ì
nh b
nh b
à
à
y nh
y nh


ng câu tr
ng câu tr


l
l


i kh
i kh
á
á
c thư
c thư


ng ph
ng ph
á

á
t
t
huy
huy
ó
ó
c s
c s
á
á
ng t
ng t


o.
o.


Phương ph
Phương ph
á
á
p ch
p ch


m đi
m đim nhanh hơn v
m nhanh hơn v
à
à
đ
đ
á
á
ng tin c
ng tin c


y hơn v
y hơn v


i lo
i lo


i
i
lu
lu


n đ
n đm
m


c d
c d


u vi
u vi


c cho đi
c cho đi


m c
m c
ó
ó
ph
ph


n r
n r


c r

c r


i hơn so v
i hơn so v


i lo
i lo


i
i
kh
kh
á
á
c.
c.


Th
Th
í
í
sinh
sinh
í
í
t cơ h

t cơ h


i đo
i đo
á
á
n mò.
n mò.


C
C
ó
ó
th
th


ki
ki


m tra c
m tra c
á
á
c đi
c điu đã h
u đã h


c m
c m


t c
t c
á
á
ch tiêu bi
ch tiêu bi


u hơn so v
u hơn so v


i lo
i lo


i
i
tr
trc nghi
c nghi


m t
m t


lu
lu


n.
n.


C
C
ó
ó
câu tr
câu tr


l
l


i ng

i ng


n, th
n, th
í
í
ch h
ch h


p cho nh
p cho nh


ng v
ng v


n đ
n đ


t
t
í
í
nh to
nh to
á

á
n, cân
n, cân
b
b


ng phương tr
ng phương tr
ì
ì
nh ho
nh ho
á
á
h
h


c
c


đ
đ
á
á
nh gi
nh gi
á

á
m
m


c hi
c hi


u bi
u bi
ế
ế
t c
t c
á
á
c nguyên
c nguyên
lý, gi
lý, gi


i th
i th
í
í
ch d
ch dki
ki


n, di
n, di


n đ
n đ


t ý ki
t ý ki
ế
ế
n, th
n, th
á
á
i đ
i đ


.
.


Gi

Gi
ú
ú
p h
p h


c sinh luy
c sinh luy


n tr
n tr
í
í
nh
nh


khi h
khi h


c. V
c. V
ì
ì
nh
nhđ
đ


suy lu
suy lu


n hay
n hay
á
á
p
p
d
d


ng v
ng v
à
à
o c
o c
á
á
c trư
c trưng h
ng h


p kh
p kh
á
á
c c
c c
ũ
ũ
ng l
ng l
à
à
m
m


t đi
t đi


u r
u r


t c

t c


n thi
n thi
ế
ế
t.
t.
Như
Như


c đi
c đ
i


m
m


Khi so
Khi so


n th
n tho, c
o, c
á
á
c gi
c gi
á
á
o viên thư
o viên thư


ng c
ng c
ó
ó
khuynh hư
khuynh hư


ng
ng
tr
tr
í
í
ch nguyên văn
ch nguyên văn
c
c

á
á
c câu t
c câu t


s
s
á
á
ch gi
ch gi
á
á
o khoa.
o khoa.


Gi
Gi
á
á
o viên c
o viên c
ó
ó
th
thhi
hi


u sai
u sai
,
,
đ
đ
á
á
nh gi
nh gi
á
á
th
th


p
p
c
c
á
á
c câu
c câu
tr
trl
l


i s
i s
á
á
ng t
ng t


o
o
, kh
, kh
á
á
c
c
v
v


i ý gi
i ý gi
á
á

o viên nhưng v
o viên nhưng v


n h
n h


p lý, nh
p lý, nh


t l
t l
à
à
khi h
khi h


đ
đ


c thêm s
c thêm s
á
á
ch, t
ch, t

à
à
i li
i li


u
u
ngo
ngo
à
à
i gi
i gi
á
á
o tr
o tr
ì
ì
nh.
nh.


Nhi
Nhi


u câu h
u câu hi lo
i lo


i n
i n
à
à
y thư
y thư


ng ng
ng ng


n g
n g


n, c
n, c
ó
ó
khuynh hư
khuynh hưng đ
ng đ


c
c


p đ
p đ
ế
ế
n c
n c
á
á
c
c
v
v


n đ
n đ


không quan tr
không quan trng ho
ng ho


c không liên quan nhau.
c không liên quan nhau.
Ph
Ph


m vi kh
m vi kh


o s
o s
á
á
t
t


thư
thư


ng
ng
ch
chgi
gi


i h
i h


n v
n v
à
à
o chi ti
o chi ti
ế
ế
t, c
t, c
á
á
c s
c s


ki
kin v
n v


n v
n v


t
t
.
.


Khi c
Khi c
ó
ó
nhi
nhi


u ch
u ch


tr
trng
ng
trong câu h
trong câu h


i, h
i, h


c sinh c
c sinh c
ó
ó
th
th


r
r


i tr
i tr
í
í
. K
. K
ế
ế

t qu
t qu


l
l
à
à


đi
đi


m s
m s


thư
thư


ng c
ng c
ó
ó
đ
đtương quan cao v
tương quan cao v


i m
i m


c thông minh hơn l
c thông minh hơn l
à
à
v
v


i th
i th
à
à
nh
nh
qu
qu


h
hc t
c t


p.
p.
Do đ
Do đ
ó
ó
đ
đ


gi
gi
á
á
tr
tr


c
c


a b
a b
à
à

i thi gi
i thi gi


m
m
v
v
ì
ì
th
th


c ra gi
c ra gi
á
á
o viên đang đo
o viên đang đo
ng m
ng m


c đ
c đthông minh
thông minh


M
M


c d
c d
ù
ù
so v
so v


i t
i t


lu
lu


n, th
n, th
ì
ì

lo
lo


i n
i n
à
à
y c
y c
ó
ó
t
t
í
í
nh kh
nh kh
á
á
ch quan hơn ch
ch quan hơn ch


m b
m b
à
à
i,
i,

nhưng
nhưng
so v
so v


i lo
i lo


i
i


đ
đ
ú
ú
ng
ng
-
-
sai
sai


, c
, c
ó
ó

nhi
nhi


u câu cho s
u câu cho s


n đ
n đ


ch
ch


n, th
n, th
ì
ì
lo
lo


i n
i n
à
à
y v
y vn thi
n thi
ế
ế
u
u
y
y
ế
ế
u t
u t


kh
kh
á
á
ch quan l
ch quan l
ú
ú
c ch
c ch


m đi
m đim
m
không th
không th


d
d
ù
ù
ng phương ph
ng phương ph
á
á
p ch
p ch


m
m
b
b


ng m
ng m
á
á

y
y
.
.

×