Tải bản đầy đủ (.pdf) (144 trang)

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng cá nhân đối với dịch vụ mobile banking – fst mobile tại ngân hàng TMCP kỹ thương việt nam – chi nhánh huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.36 MB, 144 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
------------

------------

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
NGHIÊN CỨ U CÁC YẾ U TỐ

Ả NH HƯ Ở NG ĐẾ N SỰ

HÀI LÒNG CỦ A KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN ĐỐ I VỚ I
DỊ CH VỤ MOBILE BANKING – F@ST MOBILE
TẠ I NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯ Ơ NG VIỆ T NAM
–CHI NHÁNH HUẾ

PHẠ M THỊ LINH CHI

Huế , tháng 4 năm 2093×