Tải bản đầy đủ (.pdf) (172 trang)

Nghiên cứu hành trình khách hàng tại hệ thống trung tâm anh ngữ quốc tế ILEAD AMA huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.99 MB, 172 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ HUẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P ĐẠ I HỌ C
NGHIÊN CỨ U HÀNH TRÌNH KHÁCH HÀNG
TẠ I HỆ THỐ NG TRUNG TÂM ANH NGỮ
ILEAD AMA HUẾ

SINH VIÊN THỰ C HIỆ N:
TRẦ N THỊ NGỌ C LAN

NIÊN KHÓA: 2017 - 2021

QUỐ C TẾ×