Tải bản đầy đủ (.pdf) (90 trang)

Vận dụng mô hình AIDA trong đánh giá hoạt động quảng cáo trực tuyến của hệ thống đào tạo lập trình codegym chi nhánh huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.13 MB, 90 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH

------------------

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
VẬ N DỤ NG MƠ HÌNH AIDA TRONG ĐÁNH GIÁ
HOẠ T ĐỘ NG QUẢ NG CÁO TRỰ C TUYẾ N CỦ A HỆ THỐ NG
ĐÀO TẠ O LẬ P TRÌNH CODEGYM CHI NHÁNH HUẾ

SINH VIÊN THỰ C HIỆ N:
NGUYỄ N THỊ HỒNG OANH

NIÊN KHĨA: 2017 – 2021×