Tải bản đầy đủ (.pdf) (158 trang)

Ảnh hưởng của văn hoá doanh nghiệp đến sự cam kết gắn bó của nhân viên với công ty cổ phần may trường giang

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.54 MB, 158 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P ĐẠ I HỌ C

NGHIÊN CỨ U Ả NH HƯ Ở NG CỦ A VĂN HÓA DOANH NGHIỆ P
ĐẾ N SỰ

CAM KẾ T GẮ N BÓ CỦ A NHÂN VIÊN VỚ I CÔNG TY
CỔ

PHẦ N MAY TRƯ Ờ NG GIANG

NGUYỄ N THỊ DẠ THẢ O

Niên khóa: 2017-2021×