Tải bản đầy đủ (.pdf) (95 trang)

Đánh giá năng lực cạnh tranh của trung tâm ngoại ngữ tin học HUEITC

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.02 MB, 95 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ HUẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P ĐẠ I HỌ C
NÂNG CAO NĂNG LỰ C CẠ NH TRANH TẠ I TRUNG TÂM
NGOẠ I NGỮ

- TIN HỌ C HUEITC

NGUYỄ N THỊ DIỄ M PHÚC

Khóa họ c 2017 - 2021×