Tải bản đầy đủ (.pdf) (142 trang)

Nâng cao chất lượng dịch vụ tại DMZ bar – công ty cổ phần du lịch DMZ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.24 MB, 142 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
-----

-----

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
NÂNG CAO CHẤ T LƯ Ợ NG DỊ CH VỤ TẠ I
DMZ BAR - CÔNG TY CỔ

PHẦ N DU LỊ CH DMZ

NGUYỄ N QUANG HẢ I

Niên khoá 2017 - 2021×