Tải bản đầy đủ (.pdf) (81 trang)

Nâng cao hiệu quả đối với hoạt động cho vay tiêu dùng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần đông á chi nhánh thành phố huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (831.13 KB, 81 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ HUẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
----

----

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
“NÂNG CAO HIỆ U QUẢ HOẠ T ĐỘ NG CHO VAY TIÊU DÙNG CÁ
NHÂN TẠ I NGÂN HÀNG THƯ Ơ NG MẠ I CỔ
CHI NHÁNH THÀNH PHỐ

HUẾ ”

NGUYỄ N THỊ TƯ Ơ I

Niên khóa: 2017-2021

PHẦ N ĐÔNG Á×